Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard

01.02.2016 19:17

K 31.1.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 125,9 mld. Kč, celkové výdaje 80,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 45,9 mld. Kč (v lednu 2015 vykázán přebytek 28,6 mld. Kč). Jde o nejlepší lednový výsledek rozpočtu od vzniku České republiky.

Přebytek státního rozpočtu za leden činil 46 miliard
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 14,8 mld. Kč, tj. o 13,4 %, nejvíce ovlivnily prostředky přijaté z EU (růst o 12,8 mld. Kč). Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení vykázaly meziroční růst 2,0 mld. Kč, tj. o 2,4 %.

Inkaso DPH ve výši 28,2 mld. Kč je meziročně nižší o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,6 %. Na úrovni veřejných rozpočtů však bylo dosaženo meziročního růstu o 0,4 mld. Kč.

Inkaso pro státní rozpočet je ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1.1.2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad negativního dopadu na SR je 3,7 mld. Kč). Naopak pozitivně by měl na inkaso působit růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu.

Lze očekávat, že v průběhu roku pozitivně ovlivní inkaso DPH zavedení kontrolního hlášení a posléze i elektronická evidence tržeb.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 11,7 mld. Kč, což je o 0,2 mld. Kč méně než v lednu 2015.

Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 6,4 mld. Kč při meziročního růstu o 0,5 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná nízkými cenami pohonných hmot. Rozpočet této daně počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 1,8 % z důvodu očekávaného růstu cen ropy, který by měl být ovšem částečně kompenzován ekonomickým růstem. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 3,8 mld. Kč, což je meziročně o 0,8 mld. Kč méně, což je způsobeno dřívější úhradou odebraných tabákových nálepek na konci loňského roku. V rozpočtu této daně na rok 2016 se promítlo zejména zvýšení sazeb z tabákových výrobků od 1.1.2016 a proto je jeho výše o 1,6 % nad úrovní inkasa roku 2015.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč, tj. o 3,2 %, zatím dosáhlo 9,0 mld. Kč. V rozpočtu této daně se promítl vliv nového rozpočtového určení daně, kterým se od 1.1.2016 snížil podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což představuje negativní celoroční dopad ve výši 1,4 mld. Kč. Očekávaný meziroční růst inkasa proti skutečnosti 2015 se opírá především o makroekonomické odhady průměrných mezd, do kterých se pozitivně promítlo i navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům, dále odhad zahrnoval i míru růstu nezaměstnanosti. Stejně jako v roce 2015 se bude inkaso této daně negativně ovlivněno zejména znovuzavedením slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovným.

Další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (zvýšení v roce 2016) bude mít negativní dodatečný dopad ve výši 0,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Pozitivní dopad na výši celkového inkasa bude mít, i v tomto roce, solidární zvýšení daně.

Relativně nízké inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání souvisí, stejně tak jako i v minulém roce, s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně je placena na konci kalendářního čtvrtletí. Na inkaso této daně bude mít i v tomto v roce 2016 pozitivní vliv zastropování výdajových paušálů pro OSVČ (60 % a 80 %) na výši 2 mil. Kč. Negativní dopad na inkaso bude mít zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, které bylo účinné od roku 2015 a díky splatnosti daně se projeví až v inkasu tohoto roku a to ve výši cca -0,2 mld. Kč. Stejně jako v roce 2015 se na výši inkasa této daně negativně projeví zejména znovuzavedení slev pracujícím důchodcům a tzv. školkovné. Meziroční srovnání inkasa této daně je v tomto roce za období leden - březen pozitivně ovlivněno vrácením slev pro pracující důchodce (nálezy Ústavního soudu), které proběhlo v prvních měsících roku 2015.

U inkasa daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, které zatím dosáhlo 1,3 mld. Kč, očekáváme v roce 2016 mírný meziroční nárůst ve výši cca 0,4 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob (0,8 mld. Kč), stejně jako v minulém roce, souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2016 je rozpočet této daně vyšší o 1,8 % oproti inkasu roku 2015. Na růst inkasa by měl mít vliv zejména pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2015. Pro rok 2016 se také počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně nebudou v roce 2016 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhly 0,8 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním lednu projevila další vratka na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,1 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě soudních rozhodnutí již 4,5 mld. Kč).

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,0 % dosáhly 33,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vychází z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 39,5 mld. Kč (meziroční růst o 12,8 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 35,6 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2015 vyšší o 12,8 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 80,0 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2016 byly o 2,4 mld. Kč, tj. o 3,0 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2015 o 3,6 %. Na meziročním poklesu se podílí i nižší čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let v oblasti společných programů EU a ČR o 3,8 mld. Kč, což souvisí i s tím, že v roce 2015 eskalovalo čerpání výdajů spadajícího do programového období 2007-2013 (vč. využití tzv. nároků).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %). K 31.1.2016 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 36,6 mld. Kč, což je stejně jako na konci ledna 2015.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 16,7 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 15,4 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 14,2 mld. Kč (v lednu 2014 to bylo 15,5 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,1 mld. Kč (v lednu 2015 to bylo o 0,1 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 5,2 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 0,1 mld. Kč. Předpokládaný růst těchto výdajů proti skutečnost roku 2015 o 3,5 % vychází ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 0,6 mld. Kč, což je o 2,9 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Schválený rozpočet je sice nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat, že skutečné čerpání v roce 2016 nedosáhne hodnot minulého roku. Důvodem je to, že v roce 2015 se výrazně projevila snaha dočerpat prostředky určené na financování společných programů EU a ČR z programového období 2007-2013 a také fakt, že nové programové období 2014-2020 bude svým čerpáním teprve startovat.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci ledna 2016 přebytkem ve výši 45,9 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 17,3 mld. Kč.

Na tomto výsledku se pozitivně projevily zejména meziročně vyšší EU příjmy o 12,8 mld. Kč.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

zásah

Jak vysvětlíte razii u vás na ministerstvu? A vyvodíte nějakou osobní zodpovědnost? Přeci jen, za to, jak jsou zakázky zadávány jste přeci zodpovědná vy. Tady se pořád mluví o úsporách, přitom na obraně se utrácí o 106 a evidentně ne transparentně.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Lesy ČR: Během Dne za obnovu lesa lidé vysadili 29 tisíc stromků

19:15 Lesy ČR: Během Dne za obnovu lesa lidé vysadili 29 tisíc stromků

Rodinný, přátelský, pracovní a příjemně podzimní byl čtvrtý ročník Dne za obnovu lesa, který se v so…