Vyjádření k trestnímu řízení ve věci udělení licencí ERÚ dvěma solárním elektrárnám v Chomutově v roce 2010

24.02.2016 15:27

V pondělí 22. února 2016 byl po téměř dvouletém projednávání vynesen prvoinstanční rozsudek v kauze udělení licencí dvěma solárním elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun.

Vyjádření k trestnímu řízení ve věci udělení licencí ERÚ dvěma solárním elektrárnám v Chomutově v roce 2010
Foto: archiv
Popisek: Solární elektrárna - ilustrační foto

„Proti zcela nehoráznému výsledku procesu jsme se na místě odvolali. Od začátku celého procesu trváme na své nevině, během soudního jednání, které trvalo rok a půl, jsme vyvrátili všechna tvrzení a důkazy nesmyslné obžaloby. Jádro celé kauzy již od počátku spočívá v naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany orgánů činných v trestním řízení, které podanou obžalobu postavily na technicky i právně irelevantních skutečnostech,“ sdělil JUDr. Ing. Zdeněk Zemek.

Udělování licencí solárním elektrárnám je z právního a zejména pak technického hlediska vysoce odbornou problematikou. Obžaloba byla postavena na banálních skutečnostech, kterými se snažila prokázat neoprávněnost udělení licence solárním elektrárnám Saša – Sun a Zdeněk – Sun.

Od počátku probíhajícího trestního řízení byla obžalobou zpochybňována zejména bezpečnost a dokončenost fotovoltaických elektráren Saša – Sun a Zdeněk – Sun, jako údajná překážka udělení licence k výrobě elektřiny v roce 2010.

Skutečností ovšem je, že fotovoltaické elektrárny Saša – Sun a Zdeněk – Sun byly ke dni udělení licence dne 31. 12. 2010 dokončeny a schopny bezpečného provozu.

V řízení bylo postupně vyhotoveno a provedeno více než 20 znaleckých posudků zpracovaných specializovanými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky, které ve shodě dokládají bezpečnost a dokončenost obou elektráren ke dni udělení licence. Tyto posudky byly v probíhajícím trestním řízení doloženy jako klíčové důkazy. Výčtem lze zmínit např. znalecké posudky akreditovaných znaleckých ústavů, kterými jsou Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, vč. specialistů z Vysokého učení technického v Brně a ČVUT Praha. Dále pak znalecké posudky fyzických osob, jejichž závěry mj. tyto uvedené vysoké školy (které jsou zároveň znaleckými ústavy) přezkoumaly a potvrdily.

V souhrnu všechny znalecké posudky, které byly u soudu předneseny, dochází ve svých závěrech ke zjištění, že solární elektrárny Saša – Sun a Zdeněk - Sun byly ke dni udělení licence bezpečné, provozuschopné.

Například podle znaleckého posudku znaleckého ústavu PricewaterhouseCoopers, s.r.o. náklady na výstavbu předmětných elektráren přiřazené do ledna 2011 nečinily ani 1 % z celkových nákladů na výstavbu elektráren (komplexní předávací dokumentace atd.), a to navíc z důvodů zásady opatrnosti zpracovatele posudku, kdy se přiřazené 1 % nákladů nevztahovalo k bezpečnosti ani dokončenosti elektráren. Z posudku vyplynulo, že více než 99 % všech nákladů na výstavbu vzniklo již v roce 2010. Znalecký posudek PricewaterhouseCoopers, s.r.o. jednoznačně deklaroval dokončenost fotovoltaických elektráren Saša – Sun a Zdeněk – Sun ke dni 31. 12. 2010.

Údajné nedostatky zjištěné kontrolory ERÚ při ohledání fotovoltaických elektráren dne 20. 12. 2016 (tedy více než deset dní před poslední kontrolou a udělením licence) byly vyčísleny znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o. částkou 34.000,- Kč (FVE Saša), resp. 21.000,- Kč (FVE Zdeněk), což je 0,0068 % (FVE Saša), resp. 0,0037 % (FVE Zdeněk) z celkových nákladů na výstavbu FVE (bez hodnoty pozemku!).

Obě FVE jsou postaveny na ploše přes 30 ha, jsou tvořeny cca 70.000 kusů panelů, téměř 1.000 kusů měničů a desítkami km kabelů a dalšími zařízeními. Kontrola dne 20. 12. 2010 konstatovala několik desítek metrů nezahrnutých výkopů a to v době kdy panovaly mrazy mínus 15 stupňů a bylo více než 30 cm sněhu. Dále nepropojené tenké kabely od panelů v několika málo řadách, protože v silných mrazech propojené kabely praskají.

To, že obě fotovoltaické elektrárny byly po technické stránce provozuschopné již v roce 2010, prokazuje první paralelní připojení do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy, které bylo provedeno již dne 22. 12. 2010. Na základě paralelního připojení byly elektrárny způsobilé vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Skutečnost, že licence byla udělena až dne 31. 12. 2010, tedy poslední den roku 2010, byla způsobena prodlevami na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu obou elektráren právě na tento den. Licence však mohla být zcela oprávněně udělena již dříve. Tuto skutečnost však provozovatelé elektráren nemohli ovlivnit. „O kontrolu jsme žádali již mnohem dříve,“ vysvětluje Zdeněk Zemek.

Je s podivem, že některým fotovoltaickým elektrárnám byly licence uděleny zcela bez námitek a tyto výrobny zdaleka nebyly ve stadiu rozpracovanosti tak daleko jako naše elektrárny už dne 20. 12. 2010, kdy nevyhověly první nekompetentní kontrole ze strany ERÚ, a dodnes čerpají výkupní ceny pro zdroje uvedené do provozu v roce 2009, aniž by oprávněnost jejich licence kdokoli zpochybňoval.

Na fotovoltaických elektrárnách Saša – Sun a Zdeněk – Sun bylo v roce 2010 vyhotoveno celkem 17 revizních zpráv, které v souhrnu spolehlivě doložily bezpečnost obou elektráren. Navíc jednotlivé komponenty, ze kterých se obě elektrárny skládají (solární panely, měniče, rozvaděče, kabely, transformátory), jsou výrobky s prohlášením o shodě, které garantuje výrobce certifikací CE osvědčující bezpečnost, a žádné revizi tedy nepodléhají.

Bezpečnost a technickou způsobilost fotovoltaických elektráren nelze hodnotit laicky. Kontroloři ERÚ, kteří svými neodbornými závěry při kontrole obou elektráren zcela neodůvodněně spustili celý trestní proces, neměli k hodnocení bezpečnosti a technické způsobilosti elektráren požadované vzdělání ani kvalifikaci.

Na ERÚ panoval v roce 2010 chaos a zmatek v důsledku přetíženosti úřadu doprovázené nesystematickým a nekompetentním vedením. Licenční odbor úřadu nebyl schopen vést jednotlivá licenční řízení v základních zákonných mezích a lhůtách. Tato skutečnost je v odborných kruzích všeobecně známá. Přetíženost úřadu byla konstatována i v analýze společnosti Ernst & Young, s.r.o., kterou zpracovali Antonín Panák a Blahoslav Němeček, tedy vedoucí pracovníci ERÚ v roce 2010.

ERÚ a jeho pracovníci si navíc v roce 2010 přisvojili kompetence stavebního úřadu, kdy zcela neoprávněně hodnotili dokončenost a stavební stav fotovoltaických elektráren. Překročení a přisvojení si pravomocí ERÚ při rozhodování o licencích konstatovaly i rozsudky soudních instancí.

FVE Saša – Sun a Zdeněk – Sun měly příslušným stavebním úřadem povolen zkušební provoz již ode dne 19. 11. 2010, tedy více než měsíc před udělením licence.

Obě fotovoltaické elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu.

V roce 2010 byly v České republice ve výstavbě či v provozu solární elektrárny o souhrnném výkonu cca 2.000 MWp. Oproti tomu, ve stejné době činil souhrnný výkon obnovitelných zdrojů např. ve Spolkové republice Německo cca 80.000 MWp, kde navíc nebylo udělení licence žádným předpokladem provozu a výroby.

Je tedy zřejmé, že četně medializovaný solární boom v České republice na konci roku 2010 svým rozsahem ani zdaleka nedosahoval rozměrů rozvoje solární energetiky v sousedních zemích. Zásadně je lží, že fotovoltaické elektrárny stavěla jen úzká, dobře informovaná skupina firem, když podpora byla schválena většinou 70 % poslanců v roce 2005. Je paradox, že nikdo v té době nečerpal podporu ve výši 15,- Kč/KWh a čerpal podporu až v roce 2010 při ceně 12,15 Kč/KWh.

„Proces, který u Krajského soudu v Brně skončil, nepovažujeme za proces věcně odůvodněný, ale za snahu orgánu činných v trestním řízení všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 pustili do solárního podnikání,“ uzavírá Zdeněk Zemek a dodává: „Pevně věříme, že odvolací soud bude rozhodovat kvalifikovaněji, spravedlivě, bude založen pouze na nestranném a odborném vyhodnocení celé věci soudem a nebude negativně ovlivněn zcela tendenčním tlakem orgánů činných v trestním řízení.“

JUDr. Ing. Zdeněk Zemek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Euro je cestou k vyšší prosperitě a stabilitě naší ekonomiky

To tvrdíte vy. Pokud ale vím, třeba v Řecku měli Euro a dostali se do velkých finančních problémů, které pak řešili ostatní státy, takže kdyby byla vaše teze správná, jak to že se Řecko dostalo do takových dluhů a hrozil krach jejich ekonomiky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ERÚ: Stížnosti na energošmejdy se množí, oběti loví i v restauracích

13:21 ERÚ: Stížnosti na energošmejdy se množí, oběti loví i v restauracích

S oživením energetického trhu roste také aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Na praktiky tzv. en…