Ochrana soukromí a informace o cookies

05.01.2016 0:00

Níže naleznete informace o souborech cookies používaných na serveru ParlamentníListy.cz

Ochrana soukromí a informace o cookies
Foto: PixaBay.com
Popisek: Ochrana soukromí - ilustrační foto (licence CC0 Public Domain)

Zásady ochrany osobních údajů

 • Shromažďované osobní údaje

Společnost OUR MEDIA, a. s., IČ: 28876890, DIČ: CZ28876890, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, jakožto provozovatel řady webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb, od 1.7.2023 společnost NAŠE MÉDIA a.s., IČ: 19351356, sídlem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28161, pod značkou 2 (dále jen „Společnost“) shromažďuje následující údaje o uživatelích svých služeb:

V případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb zaznamenává Společnost například uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě, město bydliště a další profilové informace. Prostřednictvím souborů cookies, které Společnosti umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies jsou také použity k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně. Soubory cookies používá Společnost i v případě, kdy uživatel využívá služby, které Společnost nabízí svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb Společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech prostřednictvím různých spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní.

Uživatel souhlasí s využitím cookies udělením informativního souhlasu pomocí lišty v horní části prohlížeče (podle Evropské směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, resp. podle její novelizace směrnicí č. 2009/136/ES, v ČR transponované zákonem č. 468/2011 Sb., který s účinností od 1. ledna 2012 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK), nebo používáním webu. Podle směrnice jde zejména o využívání cookies (tzv. session cookies). EU předpis se zaměřuje zejména „na behaviorální cílení a zneužití soukromých informací u tzv. neanonymních (ze kterých je zřejmá identita uživatele) a „third-party“ (ukládajících informace na jiné než navštívené stránce) cookies.

Společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, celé znění naleznete zde. Více o GDPR naleznete také na webu UOOU.), zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Společnost v rámci opatření GDPR pověřila osobu kvalifikovanou pro výkon profese pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „pověřenec“ nebo "dpo"). Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím pošty na adresu uvedenou v kontaktech, případně e-mailem na adrese dpo(zavináč)ourmedia.cz.

Pro registraci Uživatele na Serverech je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Severech a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. V konkrétních případech může Společnost zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti,  nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů. Pokud Uživatel předal či předá Společnosti osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby (subjekty údajů) informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Společnosti za způsobenou škodu.

TIP!

TIP!   Vaše osobní údaje chráníme a nikdy je neposkytneme třetí osobě pro marketingové kampaně!

 • rozesílání newsletterů – Dokud e-mailovou adresu, uvedenou při registraci k odebírání newsletteru, nepotvrdíte kliknutím na verifikační e-mail zaslaný na tuto adresu, nejsou na www.parlamentnilisty.cz ukládány žádné osobní údaje. První osobní údaj se uloží právě při verifikaci (e-mailová adresa).
 • e-mailová adresa
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu, vyjádřeného verifikací e-mailového účtu. Při zrušení odběru newsletteru (odkaz v patičce každého newsletteru) dojde k trvalému výmazu Vašeho e-mailu z databáze pro rozesílání newsletterů.
 • registrace – data uvedená při registraci jsou do verifikace uživatelem pozastavena ze zpracování, k tomu dochází až po verifikaci. Pokud není verifikace provedena do 72 hodin od založení účtu, data jsou automaticky smazána / anonymizována.
 • e-mailová adresa
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu, zákonných důvodů a z důvodu ochrany práv třetích osob. Slouží k jednoznačné identifikaci v rámci interního systému, k ověření práv přístupu k Profilu a ke komunikaci s uživatelem. V případě zrušení účtu je e-mailová adresa nevratně anonymizována a po dobu 6 měsíců uchovávána ze zákonných důvodů. Validita je ověřována verifikací, čímž je zároveň omezeno zneužití e-mailu.
 • nick name
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu, je unikátní v systému, slouží k anonymizaci uživatele a přitom mu umožňuje vytvářet si alter ego.
 • heslo k účtu
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu a z důvodu ochrany práv třetích osob, slouží k přístupu k účtu.
 • fotografie
  • Nepovinný údaj, v případě vložení data ukládáme na základě informovaného souhlasu.
 • město bydliště
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu a na základě veřejného zájmu, slouží pouze k zobrazení výzkumu popularity politiků, zobrazované na mapě GeoPopularity. Při hodnocení jsou osobní data anonymizována a zpětně nelze zjistit osobní data uživatele, ani hodnotu jeho hlasování.
 • datum narození
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu, dále na základě veřejného zájmu a ze zákonných důvodů, kromě zabezpečení minimální věkové hranice pro využití účtu dále slouží pouze k zobrazení výzkumu popularity politiků, zobrazované na mapě GeoPopularity. Při hodnocení jsou osobní data anonymizována a zpětně nelze zjistit osobní data uživatele, ani hodnotu jeho hlasování.
 • pohlaví
  • Ukládáme na základě informovaného souhlasu, na základě veřejného zájmu, slouží k přechylování rodu a k zobrazení výzkumu popularity politiků, zobrazované na mapě GeoPopularity. Při hodnocení jsou osobní data anonymizována a zpětně nelze zjistit osobní data uživatele, ani hodnotu jeho hlasování.
 • VOP
  • Ukládáme pro dodržení dalších zákonů, například Nařízení (EU) 2016/679 (známé jako GDPR, nebo 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů). I po zrušení účtu se po nezbytně nutnou dobu ukládá datum udělení informovaného souhlasu, hash IP adresy (silně zašifrovaná) a ID schválené VOP ve vazbě na ID profilu.

 

 • přístup k Profilu
  • informace o přihlášení
   • je ukládáno na základě informovaného souhlasu i pro dodržení dalších zákonů, zejména zákona 480/2004 Sb. Ukládá se datum a čas přihlášení, hash IP adresy, základní technické údaje prohlížeče (řešení technických problémů)

 

 • diskuse
  • telefonní číslo
   • je ukládáno na základě oprávněného zájmu pro dodržení smluvního vztahu a dalších zákonů, zejména zákona 480/2004 Sb. Slouží jako Unikátní identifikátor uživatele ve spojení s jeho přestupky vůči pravidlům diskuse, nebo pokládání dotazů. Telefonní číslo vyloučené z diskuse není možné spojit s žádným dalším účtem po dobu dvou let. Telefonní číslo je uloženo po dobu dvou let od  trvalého zabanování. Telefonní číslo je také ze stejných důvodů ukládáno u uživatelů, kteří se rozhodnou sami smazat účet a mají již udělený nějaký ban. V takovém případě číslo ukládáme na 6 měsíců společně se záznamy o udělení banu. V tomto případě se na uložené telefonní číslo nelze opět přihlásit k diskusi. Záznamy ukládány pseudonymizované (silné šifrování) a k dešifrování má přístup pouze SuperAdmin Profilů PL. Po uplynutí stanovené lhůty jyou záznamy automaticky permanentně smazány.
  • udělení banu
   • je ukládáno na základě oprávněného zájmu pro dodržení dalších zákonů, zejména zákona 480/2004 Sb. Ukládá se datum a čas´udělení banu, ID moderátora a titulek a tělo příspěvku. V případě udělení automatického banu je uložen poslední smazaný příspěvek
  • diskusní příspěvky
   • je ukládáno na základě oprávněného zájmu pro dodržení dalších zákonů, zejména zákona 480/2004 Sb.
  • hlášení závadného obsahu
   • je ukládáno na základě oprávněného zájmu a slouží k zamezení zněužívání funkcionality. Po kontrole nahlášeného obsahu je automaticky s vazbou na ID Profilu uloženo, zda hlášení bylo oprávněné, či falešné.

 

 • předplatné
  • je ukládáno pro dodržení dalších zákonů, zejména pro účely reklamace. Ukláá se ID objednávky s vazbou na ID Profilu, Datum objednávky, Typ předplatného, Platební metoda, Uhrazená částka, Stav objednávky a datum objednávky. Ukládají se i nedokončené transakce.

 

 • údaje sbírané za provozu
 • IP adresa (jiné zákonné povinnosti)
 • soubory cookies (v případě online služeb, oprávněný zájem (statistika a funkcionality přihlášení), ostatní informovaný souhlas vyjádření OIL lištou)
 • případně jiný online identifikátor (různé právní tituly)
 • Používání osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje chráníme v maximální možné míře a jsou shromažďovány zejména za účelem:

 • používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt);

 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích organizovaných Společností;

 • správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných Společností potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů;

 • odesílání newsletteru prostřednictvím e-mailu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání Newsletteru lze provést v patičce každého rozesílaného newsletteru, nebo žádostí odeslanou na e-mailovou adresu superadmin(zav)parlamentnilisty(tečka)cz;

 • rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu Společnosti. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů;

 • vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce (jak funguje behaviorálně cílená reklama se dozvíte zde). Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírána a analyzována striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení zde;

 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových;

 • ochrany Vašich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb), i k ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb);

 • vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností;

 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;

 • zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře.

 • Další shromažďované informace

Serverové protokoly

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. V případě servisního požadavku (využití formuláře s nahlášením technického problému / technického námětu) jsou tyto informace odesílány. Přístup k těmto informacím mají pouze Superadministrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).

 

UID prohlížeče

Z důvodu zamezení opakovaného porušování legislativy EU, ČR a opakovaného porušování Eti/ckého kodexu, ukládáme do local starage Vašeho počítače token s námi vygenerovaného UID browseru. V případě blokace účtu jsme tak schopni detekovat různé účty, které používá jeden uživatel a následně v rámci zákona 480/2004 Sb. preventivně zablokovat takové účty.

 • Zabezpečení osobních údajů

TIP!

TIP!   Vaše osobní údaje chráníme a nikdy je neposkytneme třetí osobě pro marketingové kampaně!

Veškeré osobní údaje, které uživatel Společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže Společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb Společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami Společnosti šifrovány.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek Společnosti nejsou šifrovány. Společnost proto v této souvislosti důrazně doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací. Společnost upozorňuje uživatele, že její administrátoři nikdy nebudou po uživateli požadovat heslo.

K Vašim osobním datům mohou mít přístup (k těm, které k danému účelu potřebují):

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší Společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.
 • Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona

Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud to vyžaduje jiná zákonná povinnost, nebo, v případě osobních údajů na základě vyjádření souhlasu subjektu údajů, do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem (subjektem údajů). Ani odvoláním souhlasu subjektu údajů tedy není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě platných právních předpisů je Společnost povinna zveřejnit osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

 • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení včetně specializovaných útvarů;
 • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;
 • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webu Společnosti;
 • uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb Společnosti a dalších osob.
 • Data shromažďované třetími stranami:
 • Facekook: Profil, e-mail
 • Časté dotazy:

 

 • Může Společnost zpracovávat moje data i bez mého souhlasu? Odpověď: Ano, pokud k takovému zpracování má jiný přípustný právní důvod, například:
 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů atd.)
 • na základě zákonné zpravodajské licence.

 

 • Musíte na mou žádost smazat veškeré osobní údaje o mojí osobě? Odpověď: Ne, na Vaši žádost jsme povinni smazat pouze takové osobní a zvláštní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělil(a) souhlas. Na osobní údaje zpracovávané na základě jiných právních předpisů se vaše žádost o výmaz, či vaše žádost o uplatnění práva „být zapomenut“ nevztahuje.

 

 • Jaká jsou tedy moje práva, která se týkají GDPR? Odpověď: Následující:
 •     právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 •     právo osobní údaje opravit či doplnit;
 •     právo požadovat omezení zpracování;
 •     právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 •     právo požadovat přenesení údajů;
 •     právo na přístup k osobním údajům;
 •     právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 •     právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) v určitých případech; a
 •     další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

 • Co znamená právo vznést námitku a jak ji uplatním? Odpověď:Námitku můžete vznést u správce Vašich osobních údajů:
 • Pokud by se Vám například již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
 • Pokud by se Vám nelíbilo, že zpracováváme některé Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, můžete vnést námitku. Námitka bude posouzena a bude Vám odpovězeno ve lhůtě do 30 kalendářních dnů; v případech, kdy posouzení námitky, či její zpracování nebude možné stihnou v této lhůtě Vám může být odpovězeno až ve lhůže 90 kalendářních dní od přijetí námitky.
 • Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

 • V redakčních článcích uvádíte velké množství osobních dat. Vztahuje se na ně GDPR? Mohu uplatnit některé ze svých práv? Odpověď:
 • GDPR upravuje ochranu osobních dat žijících osob v takové formě, aby byla dodržena práva vycházející z další legislativy. V tomto případě je nutné řídit se odpovídajícími paragrafy občanského zákoníku, který zakotvuje výjimečné situace, kdy je možné přistoupit k omezení osobnostních práv člověka. V souvislosti s touto problematikou hovoříme o tzv. zákonných licencích. Pomocí zákonných licencí lze z důvodu veřejného zájmu omezit některá osobnostní práva člověka. Statky, které vzejdou z tohoto omezení, lze poté zpřístupnit společenskému využívání, přitom se nehledí, zda bylo projeveno svolení ze strany dotčeného člověka. Občanský zákoník obsahuje celkem 5 zákonných licencí, přičemž na redakční obsah, včetně obrazových a audio záznamů, se vztahuje zákonná zpravodajská licence. Pokud v některém ze článků uvádíme Vaše osobní data, můžete samozřejmě uplatnit své právo na opravu, či doplnění, nebo máte dle tiskového zákona právo, v přiměřeném rozsahu, na zveřejnění své reakce .

 

 • Jak Vás mohu kontaktovat? Odpověď:
 • V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, využijte kontaktního formuláře dostupného v sekci Profilů či písemně na naší adrese: Vinohradská 174, Praha 3, PSČ 130 00, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, případně e-mailem na adresu dpo(zavináč)ourmedia.cz . Všechny kontakty pak naleznete zde.
 • V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

 • Správci a zpracovatelé osobních dat

  • OUR MEDIA a. s. (Provozovatel, správce)
  • NAŠE MÉDIA a.s. (Provozovatel, správce)
  • OMAX Holding (development, zpracovatel)
  • Facebook (S/N, správce i zpracovatel)
  • Twitter (S/N, správce i zpracovatel)
  • Google +  (S/N, správce i zpracovatel)
  • Google a jeho partneři ( reklamy, zpracovatel)
  • Seznam.cz a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
  • Adform a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
  • R2B2 a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
  • Strossle a jeho partneři (reklamy, zpracovatel)
  • a další, budeme průběžně doplňovat.
  • JQuery - pro zjednosušení interakce mezi JS a HTML

Další informace naleznete ve Všeobecných podmínkách používání služby ParlamentníListy.cz.

Informace o zpracování cookies naleznete zde: Informace o cookies

Cookies

TIP!

TIP!   Naše cookies Vám pomáhají. Pomocí cookies například měníme barvu odkazů, které jste již navštívili, nebo omezujeme počet zobrazení reklam během jedné návštěvy.

 

 • Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

 • Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

 • K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické (např. Google Analytics) – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Reklamní – první i třetí strany. Jsou využívány pro behaviorální cílení reklamy podle zájmů. Když už se reklama musí zobrazovat (jako hlavní příjem pro web a tvorbu jeho obsahu), tak ať se uživateli / čtenáři zobrazují nabídky, které jej mohou skutečně zajímat.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.

 • Server ParlamentníListy.cz používá následující cookies:

Jméno: Oil_data
Platnost: 1 měsíc
Obsah: uložené nastavení cookie consent z nové cookie consent lišty využívající frameworka AIB
Funkce: slouží pro identifikaci, že návštěvník vzal na vědomí informaci o ukládání cookies a o možnosti zabránit jejich ukládání ve svém prohlížeči.

Jméno: cookieack
Platnost: původní platnost1 rok, v současné době nastaveno ukončení platnosti (po ukončení platnosti se po zavření okna prohlížeče smaže).
Obsah: číslice 1.
Funkce: Cookie ukládal původní EU cookie consent bar, slouží pro identifikaci, že návštěvník vzal na vědomí informaci o ukládání cookies a o možnosti zabránit jejich ukládání ve svém prohlížeči.


Jméno: plauth
Platnost: 10 let (po ukončení platnosti se po zavření okna prohlížeče smaže)
Obsah: cryptované ověření uživatele uživatele
Funkce: slouží pro autentikaci aktuálně přihlášeného uživatele


Jméno: ASP.NET_SessionId
Platnost: do konce relace (po zavření okna prohlížeče se smaže).
Obsah: sada náhodně vygenerovaných písmen a číslic.
Funkce: uchovává informaci o session

aktuálně použité cookie naleznete zde: https://www.cookieserve.com/

 • Server ParlamentníListy.cz je zapojen do výzkumného projektu NetMonitor.

TIP!

TIP!   ponecháním tohoto scriptu podpoříte PL, protože návštěvnost dle NetMonitoru se používá k porovnávání s návštěvností mainstreamových médií, Děkujeme.

Tato stránka používá službu NetMonitor. NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR, realizátorem je společnost GEMIUS, S. A. Díky tomuto projektu si na URL http://www.netmonitor.cz/online-data-ola můžete zjistit / porovnat návštěvnost PL i dalších webů.

Gemius vyvinul a v České republice již implementoval unikátní metodu identifikace uživatele, označovanou jako BrowserID (BID), která je založena na ukládání ID uživatele pro daný prohlížeč v jeho Local Storage a zároveň v klasické cookie třetí strany, což je způsob, kterým byli uživatelé identifikováni před zavedením BID. Jeden BID identifikuje právě jeden prohlížeč. Výhodou BrowserID je jeho větší odolnost v porovnání s cookies vůči jeho mazání a řešení problému s nepřijímáním identifikátorů cookies třetí strany zejména u mobilních zařízení. Jeho vyšší rezistence tak pozitivně přispívá k lepším výsledkům algoritmu výpočtu reálných uživatelů pro všechny platformy a zároveň k přesnějšímu počítání ukazatelů návštěv a stráveného času.

Měřící skripty Gemius sbírají následující informace:

 • Identifikátor skriptu
 • Informace o tom, jestli je skript vložen do framu
 • Verze Flash Playeru
 • Time stamp vzhledem k GMT
 • URL adresa, na které byl skript vykonán
 • URL adresa odkazující webové stránky
 • Rozlišení obrazovky (v pixelech)
 • Velikost okna internetového prohlížeče (v pixelech)
 • Tabulka s volitelnými parametry klienta (volitelné)
 • Local storage identifikátor
 • Cookie první strany / BID identifikátor
 • Visibilita okna prohlížeče
 • Typ události (Event)

Z HTTP hlavičky jsou získány následující parametry:

 • [IP] = IP adresa, ze které bylo vykonáno připojení (poslední 4 bity jsou vynechány)
 • [User - Agent][ = Umožňuje rozpoznat typ použitého zařízení, jeho operační systém a webový prohlížeč
 • [X-OperaMini-Phone-UA] = Parametr, který pomáhá rozpoznat typ mobilního zařízení
 • [Accept-Language] = Preferovaný jazyk v prohlížeči uživatele
 • [Referer] = URL adresa, kde byl skript vykonán
 • [X-Forwarded-For:] = Původní IP adresa převedená proxy serverem (anonymizovaná smazáním posledních 4 bitů v binárním zobrazení IP adresy)
 • [Client-ip] = Původní IP adresa převedená proxy serverem (anonymizovaná smazáním posledních 4 bitů v binárním zobrazení IP adresy)
 • [Cookie]
 • [Identifikátor uživatele]

 

 • Server ParlamentníListy.cz používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Společnost ukládá anonymizovaná data o chování uživatelů po dobu 26 měsíců ta účelem zlepšení kvality svých služeb.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google (vytvořit odkaz na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

 • Server ParlamentníListy.cz používá cookies reklamních partnerů.

TIP!

TIP! Zakázáním reklamních cookies nezakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, která s velkou pravděpodobností nebude souviset s Vašimi zájmy.

Poznámka k blokování reklamních služeb: Námi provozované služby, k nimž získáváte přístup bezúplatně, financujeme z naprosté většiny z příjmů z inzerce. Z důvodu zajištění dalšího bezúplatného provozu našich služeb, jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich dalšího rozvoje, se, prosím, zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy.

 • Principy ochrany osobních údajů používané našimi partnery:

  • Google:  

Díky souboru cookie DoubleClick může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na našich stránkách a dalších stránkách internetu. Můžete si používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientované reklamy odhlásit prostřednictvím Správce nastavení reklam. Společnost využívá i další cookie Google, o jejichž typech a zásadách se dozvíte více zde.

Při zobrazování reklam ze sítě Google mohou být také použity soubory cookie dalších dodavatelů či reklamních sítí třetích stran. Můžete weby těchto třetích stran navštívit a odhlásit si na nich používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu (pokud dodavatel nebo reklamní síť tuto možnost nabízí).

 

 • Facebook:   

Facebook dodržuje samoregulační principy pro online behaviorální reklamy (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising) a účastní se programů, které nabízejí možnost tento typ reklam odmítnout.  Nesouhlas s používáním cookies můžete vyjádřit pro všechny zúčastněné společnosti přes tyto weby:

 

 • Seznam.cz

Společnost Seznam.cz využívá cookie pro behaviorální cílení reklamy. Behaviorální reklama spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu (tematikou jimi navštívených stránek), za účelem zobrazení pouze takové reklamy, která by mohla konkrétního uživatele ve skutečnosti zajímat. Behaviorální reklama pracuje s informacemi, které jsou uložené v Cookies webových prohlížečů. Data uložená v těchto souborech jsou později rozdělena do několika charakteristických skupin (například AutoMoto, ženské weby, atd). Nemělo by se tedy stát, že fanouškovi fotbalu, který pravidelně sleduje výsledky utkání, se objeví reklama na kurzy baletu.

 

 

 • R2B2

R2B2 je česká digitální reklamní síť. Má zásah na více než 10 milionech obrazovek – televizních, počítačových a mobilních. Cookies používá pro behaviorální cílení reklamy.

 

 • Další reklamní sítě:

 

Volby nastavení dalších sítí můžete nastavit zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

 

 • Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

TIP!

TIP!   Zakázáním reklamních cookies nazakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, kterou s velkou pravděpodobností nebude chtít ani vidět.

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v „Možnosti“ nebo „Preference“ v menu vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu pro minoritní prohlížeče, na které zde neodkazujeme přímo.

 

 • Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

TIP!

TIP!   Zakázáním reklamních cookies nazakážete zobrazování reklamy, pouze se Vám bude zobrazovat reklama, kterou s velkou pravděpodobností nebude chtít ani vidět.

 
V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.
Na iPhonu nebo iPadu:
 1. Přejděte do Nastavení.

 2. Klepněte na Soukromí.

 3. Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):
 1. Přejděte na Nastavení Google.

 2. Klepněte na Reklamy.

 3. Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.

 

Kontakt

Máte-li dotazy nebo připomínky, zašlete nám je elektronicky na e-mail: superadmin(zavináč)parlamentnilisty.cz. Další kontakty naleznete v sekci Redakce

reklama

autor: Redakce

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Samá Afrika. A 50 Kč za kilo! Jarní nákup zvedá Čechům tlak

11:11 Samá Afrika. A 50 Kč za kilo! Jarní nákup zvedá Čechům tlak

Květák bezmála za 70 korun. Česká skleníková rajčata – 80 korun za čtvrt kila. Různé saláty mezi 35 …