Exkontrolorka Bartůňková bez obalu o odměnách a platech na Ministerstvu vnitra

28. 10. 2012 16:00

Po měsíčním působení v práci odměna patnáct tisíc korun. Tak úžasné zacházení nezažil snad žádný zaměstnanec soukromého podniku. Na vnitru, přesněji v odboru interního auditu a kontroly (OIAK), je to prý normální. Detaily o odměňování a rošádách ohledně pracovních zařazení ParlamentnímListům.cz prozradila bývalá kontrolorka ministerstva Helena Bartůňková a není to moc uklidňující čtení. K některým bodům se vyjádřili i z tiskového odboru Ministerstva vnitra.

Exkontrolorka Bartůňková bez obalu o odměnách a platech na Ministerstvu vnitra
Foto: hns
Popisek: Úřednice Helena Bartůňková si postěžovala na poměry na ministerstvu vnitra a dostala výpověď
reklama

„Přátelé mě upozorňovali, abych do poměrů na vnitru už moc nevrtala, jinak se mi může něco stát. Prý tam každý článek vyšlý v ParlamentníchListech.cz detailně zkoumají právníci, aby mě mohli nějak dostat. Nicméně přece nyní nepřestanu,“ vysvětlila Helena Bartůňková reportérovi na okraji Prahy. Články s jejími výpověďmi zveřejněné v ParlamentníchListech.cz zaznamenaly velký ohlas a tak budeme s ohledem na svědkyni pokračovat.

Dost luxusní odměny

„Ve svém otevřeném dopisu ministru vnitra Janu Kubicemu jsem mimo jiné napadla i systém odměňování ze strany ředitele odboru interního auditu a kontroly (OIAK) Petra Plaňanského. Ten po zhruba měsíčním působení přiznal jím dosazeným bývalým policistům odměny, a to konkrétně Bc.  Zdeňku Kuncovi ve výši 15 000 korun a PhDr. Jaroslavu Michalcovi ve výši 10 000 korun. Tito pánové, kteří o práci, jež byla předmětem činnosti odboru, nevěděli zhola nic, což bylo zcela pochopitelné s ohledem na délku jejich působení na odboru a jejich předchozí praxi ve zvláštních policejních složkách, se ještě ani nestačili seznámit s novým typem práce ve funkci interní auditor (podle katalogu prací se má jednat o komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu), natož cokoliv udělat. Přesto už byli ve zkušební době vedle platu mimořádně odměněni za zajišťování součinnosti s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky v souvislosti s prověřováním podezření ze spáchání trestného činu na základě výsledků zjištěných supervizí. V historii ministerstva nepamatuji případ, že by byl někdo ve zkušební době mimořádně odměněn. Nehodlám to dále komentovat, ale podle mě se v té době nijak nestačili zasloužit ani o základní plat a vím, o čem mluvím. Pro velké úspěchy v oblasti finanční kontroly, ke které nestačili ještě ani přičuchnout, respektive za loajalitu k řediteli, byli oba pánové povýšení od září do funkcí vedoucích oddělení s vyššími platovými třídami, příplatky za vedení a osobními příplatky. Nejde však o tyto pány, ale o systém odměňování jako takový,“ říká Bartůňková, která byla z OIAK na začátku roku propuštěna.

Anarchie na vnitru

Dále cituje, aby bylo jasno, patřičné paragrafy: „Pro státní správu jsou pravidla odměňování stanovena právními předpisy. Jednak obecně zákoníkem práce, jde o zákon č. 262/2006 Sb., ale i nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vedle toho existuje nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanovuje katalog prací, podle něhož se vlastně určuje, do kterých platových tříd jsou zaměstnanci státní a veřejné správy zařazeni. Ani jeden z těchto právních předpisů se v praxi ve státní správě nedodržuje, protože nejsou zpracovány v potřebné kvalitě a jsou daleko horší než předchozí právní předpisy, které nahradily.  V praxi to vede k tomu, že zaměstnanci jsou zařazováni na druh práce, kterou ve skutečnosti nevykonávají a jsou odměňováni podle libovůle nadřízených. Naprostá anarchie v odměňování se na Ministerstvu vnitra datuje od nástupu Ivana Langera do funkce ministra vnitra, který z daní daňových poplatníků začal rozdávat odměny v řádech statisíců loajálním úředníkům. Bystře se osobně nepodepsal pod žádný sporný veřejný výdaj. Neúměrně vysokými odměnami rozdávanými náměstkům a ředitelům je přiměl k realizaci svých osobních zájmů tím, že se podepsali pod výdaje či jiná rozhodnutí o nakládání s majetkem státu. Bohužel skoro nikdo z vedoucích zaměstnanců ministerstva neodolal. Odolala pouze jediná jím dosazená ekonomická náměstkyně Blanka Vysloužilová, která radši odešla a skládám jí tímto poklonu.“

Šachování s platovými třídami

ParlamentnímListům.cz Bartůňková ukázala přehled připomínající škatulata hejbejte se, která se na Ministerstvu vnitra za Jana Kubiceho dějí v oblasti systemizace pracovních míst. Docházelo například k tomu, že v jednom oddělení bylo stejně či více vedoucích pracovníků než těch řadových. „Systemizace pracovních míst ve státní správě definuje strukturu základních organizačních útvarů z hlediska vymezení jejich skladby, která stanovuje vnitřní členění tohoto útvaru, například odbor a počet oddělení působících v tomto odboru, a určení počtu plánovaných pracovních míst podle katalogu prací, například ředitel, zástupce ředitele, vedoucí oddělení, ostatní zaměstnanci s příplatkem za vedení a řadoví zaměstnanci v určité funkci a platovém zařazení. Měla by sloužit jako nástroj stanovení optimální struktury úřadu za účelem řádně zabezpečit úkoly, které má podle právních předpisů zajišťovat. V reálné praxi se však stala spíše prostředkem k vytváření organizačních celků a pracovních míst pro umístění zájmových osob. Například právě u odboru interního auditu a kontroly to nakonec vyústilo v to, že u oddělení výkonu supervize a oddělení organizačního, metodiky a IT bylo nakonec systemizováno více pracovních míst s příplatkem za vedení, než bylo řadových zaměstnanců, kteří měli být řízeni. Nezřídka se také systemizace využívá k možnosti odstranění nepohodlných osob tím, že se v ní provede účelová změna, například se zruší pracovní pozice nebo se změní její obsah či název, čímž vznikne uměle vytvořený důvod k propuštění zaměstnance z takzvaně organizačních důvodů,“ dodává.

Zveřejněné platy na vnitru?

V polovině loňského roku získala redakce serveru Aktuálně.cz z Ministerstva vnitra údaje o platech a odměnách náměstků, vrchních ředitelů a ředitelů odborů. U náměstků není uvedeno žádné jméno, jen třeba náměstek 1. U něj je za dva měsíce uveden plat 166 000 a odměny 360 000, tedy odměna v průměru 180 000 za měsíc. U anonymního vrchního ředitele číslo 2, který vše pobíral také jen dva měsíce, to pro srovnání, je uvedena celková částka 157 700 a odměny 310 000, tedy v průměru 155 000 měsíčně. U ředitelů odborů je nutno pro srovnání uvést ředitele 53, protože ten byl ve funkci v době zveřejnění jeden měsíc. Plat 55 000, odměna 30 000. Exkontrolorka Bartůňková z toho pro ParlamentníListy.cz zpracovala takovéto platové rozpětí. Měsíční platy náměstků se pohybovaly v rozpětí 79 900 až 83 000, měsíční odměny od 16 677 do 180 00 korun. U vrchních ředitelů to bylo platově zhruba 79 000, na odměnách 81 667 až 155 000 korun měsíčně. V případě ředitelů odborů se měsíční platy pohybovaly od 49 680 do 80 100, odměny od 5833 do 46 667 korun měsíčně. „V přepočtu se tedy jednalo o dvou až jedenácti násobek průměrného platu v Česku, tedy 24 341 korun, a pěti až pětadvaceti násobek průměrného důchodu, tedy 10 740 korun. Tyto násobky jsou pouze relativní, protože do průměrných platů jsou započítávány i příjmy všech, tedy i těch s vysoce nadprůměrnými příjmy,“ doplňuje Bartůňková s tím, že platy vedoucích zaměstnanců ve státní správě se skládají ze základního tarifu daného tabulkou, příplatku za vedení, u něj je rozpětí dáno tabulkou, a osobního příplatku, který může tvořit až sto procent základního tarifu nejvyššího stupně daného tarifu. Výše odměn prý není právně ve státní správě nijak omezena. Bartůňková o tom informovala jak ministra vnitra Jana Kubiceho, tak i předsedu vlády Petra Nečase a nic. „Za tohoto stavu pro mě není žádným překvapením, že se na Ministerstvu vnitra připravuje novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jejíž součástí je návrh spočívající v možnosti utajovat odměňování úředníků, ačkoliv jde o veřejné výdaje, hrazené z daní daňových poplatníků, kteří by měli mít právo vědět, jak se s jejich daněmi nakládá a kdo z nich má největší profit,“ podotýká Helena Bartůňková.

Odpovědi z vnitra

Za Ministerstvo vnitra odpověděla ParlamentnímListům.cz Denisa Čermáková z odboru tisku a PR a nutno dodat, že velmi rychle. „Žádáme Vás, aby odpovědi Ministerstva vnitra na Vaše dotazy vyšly v přesné a nezkrácené podobě tak, jak vám je poskytujeme. Děkujeme,“ předeslala. Proto budou následující řádky zveřejněny jako rozhovor. Jen u jednotlivých odkazů na články si je redakce dovolila věrně okomentovat.

Proč jste serveru Aktuálně.cz neposkytli platy náměstků a šéfů odborů s plnými jmény?

Z veřejně dostupných informací je zřejmé, že výši platů náměstků, i jmenovitě, jsme v minulosti médiím již poskytli. Dokonce jsme byli jedno z prvních ministerstev, které tak učinilo. Například na serveru lidovky.cz. (Ve článku „Kubice na svých náměstcích šetřil, zarazil ho strop“ z března 2012, jsou v tabulce platy náměstků ministra vnitra uvedeny měsíční platy. Podle ní pobíral třeba Viktor Čech 80 000 korun měsíčně po šest měsíců bez odměn, Michal Moroz 80 100 po čtyři měsíce bez odměn, ale třeba Jaroslav Hruška 83 000, přičemž za osm měsíců dostal odměny ve výši 300 000 a policejní prezident Petr Lessy 76 280 s odměnou 300 000, avšak u něj není počet odpracovaných měsíců uveden. Takový je komentář redakce.) Nejnověji jsme také jmenovitě poskytli výši platů náměstků a jejich odměn časopisu Týden. (V článku „Když Kubice naděluje. Ministr rozdal na odměnách přes milion“, který vyšel tento měsíc, ale žádné jmenovité údaje nejsou, jen se v něm rozvádí titulek. Další přidružený odkaz je přímo na stránky Ministerstva vnitra a tam pod nadpisem Informace o výši platu a odměn náměstků ministra vnitra a generálního ředitele HZS ČR se jen píše, že v září 2012 poskytlo ministerstvo informace o výši platu a odměn náměstků ministra vnitra a generálního ředitele HZS ČR od doby jejich nástupu do funkce do současné doby, ale nic víc. Poznámka redakce.) Co se týče platů šéfů odborů - jejich výši jsme zveřejnili. Jmenovité zveřejnění nebylo vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů možné.

Jak probíhá na ministerstvu odměňování? Proč dostávají odměny 15 000 korun zaměstnanci, kteří u vás pracují pár měsíců? Vždyť to by v žádné soukromé firmě neprošlo…

Veškeré odměny jsou na Ministerstvu vnitra udělovány v souladu se zákonem (č. 262/2006 Sb - zákoník práce) a jsou náležitě zdůvodněny dle § 134 zákoníku práce. Tedy za úspěšné splnění mimořádného nebo obzvlášť významného pracovního úkolu. Konkrétní úkoly mohou být splněny v krátkém časovém horizontu.

Jak se provádí systemizace míst? ParlamentníListy.cz viděly materiály, podle nichž v některých odděleních za poslední dva roky bylo více či alespoň stejně vedoucích pracovníků, než řadových zaměstnanců...

Systemizace se odvíjí od organizační struktury, která je veřejně přístupná. Každý odbor, případně oddělení, má v čele jednoho vedoucího pracovníka.

Nemyslíte si, že jsou pro vás informace od vaší bývalé kontrolorky Bartůňkové, které vycházejí v ParlamentníchListech.cz, deklasující. Proč k nim mlčíte? Přiznává tím Ministerstvo vnitra, že má Bartůňková pravdu?

Na vaše dotazy k důvodům rozvázání pracovního poměru s paní Helenou Bartůňkovou jsme se v minulosti vyjadřovali. Informovali jsme Vás například, že paní Bartůňková dostala výpověď v souladu se zákoníkem práce a se souhlasem místní odborové organizace. Česká republika je svobodnou zemí, kde má každý právo na svůj názor i na jeho šíření.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jan Rychetský
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

9:01 Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

REPORTÁŽ Obavy z kopírování výrobků, ale i velká vděčnost za čínskou pomoc. Takové jsou dojmy report…