Exkontrolorka vnitra o Kubiceho novém náměstkovi: Protekce jak za totáče

28.11.2012 6:10

Bez udání důvodu. Takhle byl odvolán z funkce ministrem vnitra Janem Kubicem jeho dosavadní náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřej Veselský. Nahradil ho Robert Ledvinka. Propuštěná kontrolorka Helena Bartůňková si pro ParlamentníListy.cz vzpomněla na jeho kariéru v resortu vnitra a případy s ním spojené. Na Ministerstvu vnitra ale nesouhlasí.

Exkontrolorka vnitra o Kubiceho novém náměstkovi: Protekce jak za totáče
Foto: hns
Popisek: Úřednice Helena Bartůňková si postěžovala na poměry na ministerstvu vnitra a dostala výpověď
reklama

Na Ministerstvu vnitra se už zase hrála vybíjená. Tentokráte to schytal Kubiceho náměstek pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Ondřej Veselský. „Odvolání je bez udání důvodu, platné s okamžitou účinností,“ je napsáno v patřičném článku na stránkách Ministerstva vnitra. Byl nahrazen dosavadním vrchním ředitelem sekce veřejné správy a eGovernmentu vnitra Robertem Ledvinkou. A ten je podle bývalé kontrolorky Heleny Bartůňkové velmi zajímavou postavou, která na Ministerstvu vnitra požívala a požívá mnohých výhod. V rozhovoru na závěr nicméně Břetislav Oliva z tiskového odboru vnitra uvádí stanovisko resortu.

Zbytečná analýza

„Se jménem Robert Ledvinka jsem se poprvé setkala v roce 2001 u kontroly zaměřené na transformaci Institutu pro místní správu (IMS) z rozpočtové na příspěvkovou organizaci. Při tom proběhlo i šetření podání bývalých zaměstnanců poukazujících na poměry v IMS. Mimo jiné poukazovali na to, že nová ředitelka IMS přijala 1. 3. 2000 do pracovního poměru a jmenovala do funkce zástupce ředitelky svého osobního přítele a spolupracovníka z Magistrátu hlavního města Prahy Roberta Ledvinku. Ve svém podání dále uváděli, že ačkoliv nesplňoval předepsané vzdělání, zařadila jej nová ředitelka do jedenácté platové třídy a navíc ještě před jeho nástupem s ním, jako absolventem gymnázia a v té době fyzickou osobou, uzavřela hned v měsíci lednu 2000 smlouvu o provedení jakési analýzy ekonomiky IMS.

Šetřením bylo zjištěno, že ředitelka IMS skutečně uzavřela s Robertem Ledvinkou ještě před jeho nástupem dne 25. ledna 2000 smlouvu o dílo na vypracování analýzy nákladovosti provozu IMS ve vztahu na organizační strukturu za cenu šedesát tisíc korun. Dodatkem číslo 1 ze dne 3. února 2000 byl předmět díla změněn na návrh nové organizační struktury IMS s cílem specifikovat finanční úsporná opatření s přihlédnutím k nově specifikovaným potřebám Koncepce reformy veřejné správy a cena díla byla upravena na pětačtyřicet tisíc korun.

„Po podrobném rozboru dodaného díla, kterým jsem byla v rámci šetření pověřena, jsem do výsledného materiálu uvedla, že požadovaný předmět díla, tedy část II. materiálu, má minimální vypovídací schopnost. Vykazuje řadu věcných i formálních pochybení a zhotovitel díla zjevně nedodržel podmínky zadání ze strany objednatele, neboť dílo například neposkytuje spolehlivé finanční a provozní informace,“ popisuje svá zjištění.

Zbytečné pojmy

A dále ve své zprávě uvedla: „Dílo rovněž postrádá konkrétní návrhy úsporných opatření k nově specifikovaným potřebám v koncepcích reformy veřejné správy a dalšího postavení a činnosti IMS ve vazbě na jeho optimální organizační uspořádání a ani nespecifikuje konkrétní prostředky nutné k dosažení stanovených cílů. Na druhé straně se autor věnuje na osmi stranách například oběhu účetních dokladů a výkladu pojmů z účetnictví, které jsou běžně dostupné v publikacích odborných vydavatelství a jež v požadavku na předmět díla nebyly. K tomu je nutné poznamenat, že IMS za úplatu 2 500 korun zadal objednávkou č. 3/2000 ze dne 2. 3. 2000 paní Ketnerové zpracovat úpravu Směrnice pro oběh účetních dokladů.“

V závěru své zprávy pak vyjádřila značné pochybnosti o tom, zda dodané dílo, tedy návrh nové organizační struktury IMS s cílem specifikovat úsporná opatření s přihlédnutím k nově specifikovaným potřebám Koncepce reformy veřejné správy, mělo hodnotu čtyřicet pět tisíc korun, zvláště pak za situace, když oblast úsporných opatření toto dílo zcela postrádá. Také ještě podotkla, že s ohledem na personální obsazení IMS, protože desáté a jedenácté platové třídy, které jsou podle katalogu prací spojeny s výkonem koncepční a analytické činnosti, bylo možné zpracovat materiál minimálně na shodné úrovni vlastními zaměstnanci v rámci jejich pracovní činnosti bezúplatně.

Syn bývalého poslance

Pak se se jménem Robert Ledvinka setkala Bartůňková, která na vnitru pracovala třicet let, až v roce 2008. „To, když jsem zjistila, že byl přijat jako ředitel odboru na Ministerstvo vnitra, samozřejmě za éry Ivana Langera. Oba mají řadu podobných megalomanských rysů. Nijak zvlášť mě to nepřekvapilo, protože je jednak synem bývalého poslance za ODA Karla Ledvinky, klientelistické vazby vždy spolehlivě fungovaly, a navíc jde o člověka velmi ambiciózního a rétoricky tak nadaného, že dokáže zasvěceně mluvit o čemkoliv a přitom nic objevného či konkrétního nesdělit. To jsou dneska ty zřejmě nejdůležitější předpoklady pro to, jak se dostat do vrcholových funkcí. Trochu mi to připomíná rodilé svazácké funkcionáře za totáče, srovnatelné například s Markem Bendou, Ivanem Langerem, Radkem Šmerdou a dalšími jim podobnými, kteří nezahájili svou kariéru v běžných firmách, ale rovnou v orgánech státní a veřejné správy či v Poslanecké sněmovně a někteří z nich dokonce ještě v době svých studií. Alespoň podle dostupných informací,“ dodává ironicky.

Na internetové stránce Ministerstva vnitra se lze dočíst, že PhDr. Robert Ledvinka se narodil 13. července 1968, je absolventem gymnázia a Filozofické fakulty UK, přičemž roky absolvování nejsou uvedeny. „Svou kariéru začal jako asistent náměstka primátora hlavního města Prahy v roce 1995, v roce 2000 už byl jako středoškolák náměstkem ředitelky IMS a nyní se vypracoval na náměstka ministra,“ glosuje Bartůňková.

Poslední setkání s Ledvinkou

„Další setkání se jménem Robert Ledvinka je pro mě spojeno se zpracováním substanoviska v dubnu 2011 k návrhu vládního materiálu týkajícího se pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Naprosto zbytečný materiál, jehož cílem pravděpodobně bylo zejména přihrát přímo předpisem kšefty různým vzdělávacím firmám. Tyto pokusy už zde nicméně byly za ministra Langera, který je předsedou správní rady CEVRO Institut o.p.s. Nemám nic proti vzdělávání, ale takovému, které je cílené přímo na vykonávaný druh práce.  Ani by mě už neudivilo, kdyby byly přímo právním předpisem určeny soukromé subjekty, u kterých je třeba úředníky vzdělávat. Byznys je byznys,“ podotýká dál.

Otázka vzdělávání je podle ní dostatečně upravena Zákoníkem práce a tudíž Bartůňková nechápe, proč se mají zpracovávat a přijímat nadbytečné předpisy, když chybí ty základní, jako je například pořádný zákon o státních úřednících. „Přitom na vzdělávání jsou vynakládány nemalé prostředky státního rozpočtu, je ale otázkou, které z těchto aktivit jsou pro vlastní výkon práce konkrétních zaměstnanců skutečně přínosné. Na ministerstvech je velká řada zaměstnanců, ověšených různými tituly a certifikáty, a když po nich chcete pořádnou práci, tak neumí sesmolit ani normální dopis, natož pak pořádný materiál, který by byl skutečně přínosný pro zlepšení poměrů ve společnosti a řešil věci, které jsou k řešení,“ míní.

Poslední setkání se jménem Robert Ledvinka se týká kontrolního průzkumu, který Bartůňková koncem roku 2011 prováděla na Ministerstvu vnitra k dohodám o pracech konaných mimo pracovní poměr. „Pan Ledvinka patřil k jednomu z vyvolených, kterému vedení vnitra umožnilo si vedle ředitelského platu přivydělat například v období od ledna 2010 do konce září 2011 přes čtyři sta třicet tisíc korun uzavřením dohod, jejichž předmět činnosti mohl být zabezpečen v rámci standardní činnosti Ministerstva vnitra.  Na jeho obranu je třeba říci, že není sám, komu se v resortu umožňovalo ždímat veřejné finance za činnosti, které by měly být zabezpečovány v rámci standardních pracovních poměrů a platů,“ zakončuje Helena Bartůňková s tím, že neví, zda se realizovala opatření, která se snažila v souvislosti s poznatky získanými tímto kontrolním průzkumem prosadit. Při současné úrovni vedení Ministerstva vnitra o tom má však velké pochybnosti. Je možné, že právě tato její snaha otevřeně popisovat nešvary a dožadovat se řešení byla pro současné vedení ministerstva vnitra tím pravým důvodem jejího propuštění.

Vnitro brání Ledvinku

Z odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra zareagoval Břetislav Oliva velmi rychle. Jak už je to na vnitru zvykem, chtěl, aby ParlamentníListy.cz zveřejnily odpovědi v plném rozsahu a znění. Proto je tato kapitola rozhovorem.

Je v pořádku, že nový náměstek Ledvinka dostal 45 tisíc korun za návrh nové organizační struktury IMS s cílem specifikovat finanční úsporná opatření s přihlédnutím k nově specifikovaným potřebám Koncepce reformy veřejné správy a přitom ve svém díle žádná finanční úsporná opatření nespecifikoval?

V době zpracování výše uvedené analýzy nebyl náměstek Ledvinka zaměstnancem veřejné správy. Předmětná analýza byla řádně objednána a v souladu s požadavky zadavatele předána v požadovaném rozsahu a kvalitě. Předmětem analýzy byl hlavně návrh pro přijetí krizových opatření v návaznosti na chyby předchozího vedení IMS, které vyústily v porušení rozpočtové kázně a porušení zákona o dani z přidané hodnoty. Opatření navržená v analýze obsahovala i systémová úsporná opatření, která se v následujících letech stala základem pro dosud úspěšné hospodaření Institutu pro místní správu. K 1. 1. 2000 vykazovalo hospodaření IMS ztrátu, od přijetí opatření podle doporučení dodavatele vykazuje institut výrazně kladné výsledky hospodaření.

Proč byl Ledvinka hned při nástupu na Ministerstvo vnitra zařazen do jedenácté platové třídy, když byl tehdy pouze absolventem gymnázia?

Vaše informace se nezakládají na pravdě, pan Ledvinka je zaměstnancem MV od roku 2008, nastupoval v době, kdy měl řádně ukončené doktorandské vysokoškolské studium. Po nástupu byl zařazen do tehdejší 15. platové třídy, která odpovídá dnešní 10. třídě. Zařazení jmenovaného do uvedené platové třídy bylo provedeno v souladu s tehdy platnou právní úpravou.

Jak to, že si mohl Ledvinka vedle platu na ministerstvu vydělat více než čtyři sta tisíc korun na uzavřených dohodách, když tuto činnost mohli zastat úředníci ministerstva?

Dohoda o pracovní činnosti byla s panem Ledvinkou uzavřena na roli hlavního metodika projektu Vytvoření presonálního portálu veřejné správy, tedy na práci diametrálně odlišnou od náplní práce ostatních úředníků ministerstva vnitra. V rámci tohoto projektu spolufinancovaného z prostředků EU pan Ledvinka, stejně jako řada dalších odborníků z MV, figuroval nad rámec své náplně práce a běžné pracovní doby. Tato činnost byla hrazena v rámci rozpočtu projektu a odměna odpovídá práci navíc. Tuto roli přijal jmenovaný na základě dohody s tehdejším náměstkem MV pod podmínkou, že bude vykonávána dočasně do doby, kdy bude pan Ledvinka schopen tuto úlohu z kapacitních důvodů kvalitně zvládnout. U řady dalších projektů vykonával nad rámec svojí běžné činnosti i funkci ředitele projektů a to bez nároku na jakékoli odměňování.

Proč byl odvolán z funkce náměstek ministra Veselský bez udání důvodu?

Důvody odvolání jsou věcí dohody mezi zaměstnavatelem a bývalým náměstkem Veselským, proto je nebudeme rozebírat ani komentovat.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jan Rychetský
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

9:01 Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

REPORTÁŽ Obavy z kopírování výrobků, ale i velká vděčnost za čínskou pomoc. Takové jsou dojmy report…