Chalupa (BPP): Je "zaťatá urputnost" v prosazení výdajů 2% HDP v zájmu obranyschopnosti ČR?

06.02.2020 15:38

... utratit astronomické peníze daňových poplatníků za vojenské technologie ještě z daleka neznamená být obrany- a bojeschopným národem...

Chalupa (BPP): Je "zaťatá urputnost" v prosazení výdajů 2% HDP v zájmu obranyschopnosti ČR?
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Bohuslav Chalupa, poslanec ANO
reklama

Utratit astronomické peníze za vrtulníky, BVP a nejlepší radary na světě ještě z daleka neznamená být obrany- a bojeschopným národem...

NATO

a) Článek 3 Washingtonské úmluvy NATO

„Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou SVÉPOMOCÍ a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet SVOJI INDIVIDUÁLNÍ i kolektivní SCHOPNOST ODOLAT ozbrojenému útoku“.

b) nezaznamenal jsem žádnou věcnou diskusi (politickou odvahu) nad reformou kolektivní obrany – například i stanovením přesných  definic toho, co spadá pod účinnou SVÉPOMOC a INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOST členského státu k obraně vlastního národního teritoria….atd.

c) co si, například, představit pod „svépomocí“ a „individuální schopností“:

- je to zavedení Branné výchovy do škol jako povinného předmětu + zcela opomíjená nutnost odborné přípravy pedagogů ?

-  je to obnova Svazu brannosti?

- je to legislativní institucionalizace Domobrany?

- Je to legislativní podpora legálních držitelů zbraní?

- je to modernizace a údržba dopravní infrastruktury - včetně například „vyztužení“ staveb/mostů na únosnost až 70 tun?

- jsou to opatření na péči o záložní letiště?

- či opatření násobně zvyšující soběstačnost ČR v oblasti energií, potravin, vody, léků, (hmotných rezerv státu …včetně vzácných kovů/?

-  jsou to opatření směřující k obnově a posílení domácího obranného průmyslu….?

- či násobné zvýšení podpory vědy, výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti?¨

- je to NÁSOBNÉ zvýšení výdajů na KYBERNETICKOU BEZPEČNOST a OBRANU?

d)  POKUD ANO

- kde se tato opatření, podle mého názoru významně posilující již zmíněnou a závazek k NATO naplňující – leč programově opomíjenou - „účinnou svépomoc a individuální schopnost ČR jako členského státu NATO odolat ozbrojenému útoku ODRÁŽÍ v započitatelných hmotných nákladech na jejich realizaci – tedy v dodržení oné mantry závazku 2% HDP???

- pak by totiž výdaj i ve výši 150 miliard/rok nebyl nesplnitelný. Například pokud investujeme do fyzické obrany cca 70 miliard, pak by minimálně stejný obnos měl být investován do kybernetické bezpečnosti a obrany/včetně kybernetické obrany aktivní/!

Proč?

Protože kybernetická válka je válkou budoucnosti s podobnými důsledky, jako je válka vedená zbraněmi hromadného ničení.

2% HDP HRUBÉHO NÁRODNÍHO PRODUKTU– závazku vůči NATO.

a) pouhý výdaj 2% HDP na modernizaci armády (čítající pouhých 28 tisíc osob, kde je navíc poměr mezi „bojovníky“ a „byrokraty v uniformách“ 1:4!!!) NEŘÍKÁ v podstatě nic o reálné bojeschopnosti ozbrojených sil a už vůbec ne o schopnosti země čelit krizím včetně krize vojenské!!! ….jen pro pobavení – arabské vojenské síly jsou bezpochyby vyzbrojeny tou nejmodernější a nejdražší technikou co je na světě k mání – ale pokud vojáci tuto techniku při prvním výstřelu bezhlavě opustí, pak jsou z ní na poušti jen hromady šíleně drahého kovu…

b) ona 2% HDP – peníze nás daňových poplatníků – budou utráceny za technologie nikoliv vyrobené domácím obranným průmyslem, ale z 90% v zahraničí bez jakéhokoliv zpětného dopadu na přínos ke státnímu rozpočtu

c) je to relativní číslo závislé na výkonnosti ekonomiky, které nutně bude muset kopírovat ekonomický propad stejně jako konjunkturu.

Příklad?

- další poprava arabského politika = reálná pravděpodobnost zablokování Hormuzského průlivu, Suezského průplavu = válečný konflikt zpočátku regionálního charakteru – zvýšení cen ropy = zhoršení globální ekonomické situace = PROPAD HDP = snížení absolutní hodnoty 2% tohoto HDP

- epidemie (pandemie) v zemi ekonomického „tygra“ (trh pro Západní produkci) = izolace země =  zhoršení globální ekonomické situace = PROPAD HDP = snížení absolutní hodnoty 2% tohoto HDP

- vojenský konflikt nejmenovaných zemí na Středním východě (z nichž jeden nebo více jsou producenty plynu a ropy) = zhoršení globální ekonomické situace = PROPAD HDP = snížení absolutní hodnoty 2% tohoto HDP

- ekologická katastrofa kdekoli na trase globálních obchodních „cest“ (radioaktivní či chemické zamoření) = zhoršení globální ekonomické situace = PROPAD HDP = snížení absolutní hodnoty 2% tohoto HDP

d) PROPAD HDP = snížení absolutní hodnoty 2% tohoto HDP = totální zmatek a chaos v pracně vypracovaném plánu modernizace armády, zastavení již probíhajících akvizic s příslušnými nemalými sankcemi atd.

e) relativní číslo v absolutní hodnotě je možné přesně určit vždy jen na jeden rok, z hlediska střednědobého a zejména dlouhodobého plánování je naprosto neuchopitelné a na jeho základě nelze ve skutečnosti nic naplánovat – tedy pokud si závazné plánování nepleteme s čarováním na základě pohledu do křišťálové koule

f) z oněch 2% je pouze 20% určeno na zajištění závazků skutečně plánovaných ze strany ČR pro síly kolektivní obrany

Ing. Bohuslav Chalupa

  • BPP
  • ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost
  • kontrolní výbor

CO S TÍM?

- vypracovat závazný harmonogram navyšování rozpočtu armády (nejen), respektive systémově a koordinovaně všech branných a bezpečnostních složek v absolutních číslech na jednotlivé roky na cca 10-15 let dopředu

- přesvědčit hlavní politické síly o nutnosti takového postupu a dosáhnout konsensu bez ohledu na politickou „stáj“

- přesvědčit vedení NATO o potřebnosti reformy a obhájit způsob financování zvolený ČR

- schválit takový rozpočet ZÁKONEM (třeba i ústavním) 

... mám takříkajíc v „šuplíku“

AKVIZICE, NÁKUPY a INOVACE

a všichni zasvěcení vědí, že se na žádné dobré časy v oblasti efektivních a rozumných akvizic a nákupů pro armádu neblýská 

b)  neuchopitelná 2% HDP pro jakékoliv projektově závazné projektovaní několikaletých akvizic jsem již zmínil

c) akvizice MO nejsou v pořádku, MO nedisponuje potřebnými odborníky ani co do kvality ano co do počtu, MO nedisponuje ani tím, co se nazývalo „zbožíznalstvím“

CO S TÍM?

- institucionalizovat „Agenturu pro akvizice branných a bezpečnostních složek státu, obchod s vojenským a bezpečnostním materiálem a inovace branných a bezpečnostních složek s, v tomto „oboru“, nadřazenou kompetencí vůči všem zainteresovaným státním institucím/ministerstvům a státním podnikům, jejichž zřizovateli jsou již zmíněné státní instituce (tedy i VTU)

- Vojenský technicky ústav transformovat na subjekt typu DARPA

- Prosadit, aby s tím spojené náklady byly jednoznačně započitatelné do oněch 2% HDP

... mám takříkajíc v „šuplíku“

STRATEGICKÉ PODNIKY

- zvláštní kapitolou je skutečnost, že ČR v podstatě nemá k dispozici to, co má každá země, která myslí na dobu, kdy se bude muset postarat především a v první řadě sama o sebe – tou je schopnost zajistit základní potřeby národa v době nouze – tedy i personální a výrobní kapacity pro zajištění dlouhodobější obrany. Za socialismu se takové výrobní kapacity nazývaly „podniky zvláštního určení“, dnes se o nich teoretizuje jako o „strategických podnicích“.

- „strategický podnik“ se vyznačuje tím, že se věnuje vyškolení kvalifikovaného (mobilizovatelného) personál, funkčními zakonzervovanými stroji pro potřebu okamžitého navýšení výroby , dostatečnou zásobou surovin a materiálů pro výrobu, zajištěnými záložními zdroji energie, krizovou logistikou atd.

- to vše je předpokladem toho, že armádě a všem občanům podílejících se na obraně (nebo boji s jinou krizovou situací – například BlackOut, izolace vlastního teritoria před pandemií apod.) -  po týdnu nedojdou síly - nejenom náboje, ale i náhradní hlavně, oděvy, náhradní díly pro techniku a jiné stroje, ochranné a zdravotnické potřeby, filtry atd. atd.

- soukromé subjekty to ale dobrovolně a pouze za své neučiní, proč by také měli…..

CO S TÍM?

- pokud stát – tedy my občané - stojí o to, aby byl schopen vydržet v krizové situaci co nejdéle, bude nutno takové podniky definovat zákonem – včetně zákonem definované podpory ze strany státního rozpočtu

- prosadit, aby taková podpora byla jednoznačně započitatelná do oněch 2% HDP

... mám takříkajíc v „šuplíku“

ZÁVĚR (pro tuto chvíli ?? )

- otázka 2% HDP na HDP je stejně důležitým aspektem reformy fungování NATO, jako je mnohem vyšší úroveň specializace a koordinované systémové logistiky kolektivní obrany jako například dosavadní členství Turecka.

- postavení USA v globálním bezpečnostním uspořádání chápu. Stejně tak chápu nespokojenost občanů s jejich výdaji do společné kasy NATO ….nicméně jejich politická reprezentace jim jaksi zatajila, že právě díky tomu mají USA možnost celkem bez skrupulí ovlivňovat bezpečnostní politiku zbývajících členských států NATO.

A mimochodem, mně osobně se VELMI nelíbí ona oficiální dvoukolejnost NATO – tedy spojení politiky a vojenství….od nepaměti platilo striktní oddělení vojáků od politiky. Tam kde se to nerespektovalo, se to s železnou logikou obrátilo proti těm, kteří si to tak vymysleli. Vojáci plní politické zadání, nikoliv aby politici plnili zadání od vojáků.

Pokud naši zástupci - zákonodárci – viz včerejší (5.2.2020) 90-ka na ČT24 - zjevně nejsou schopni pragmaticky zhodnotit stávající nevyjasněné problematické aspekty vyzbrojování a nejsou schopni navrhnout jejich řešení, pak pouhá urputnost trvání na nezdůvodněných a nerealizovatelných slibech je důkazem nejen jejich intelektuální lenosti, ale i politické nekompetence – ať už se jedná o „koalici“ nebo „opozici“.

POKUD SE ZÁKONODÁRCŮM NEPODAŘÍ PŘED OBČANY obhájit astronomické výdaje na zbrojení v situaci:

- „podstřelených“ důchodů, platů učitelů a lékařů, vědců,

-  kdy je domácí obranný průmysl hozen „přes palubu“,

- kdy je v akvizicích a nákupech pro branné a bezpečnostní složky obecně „bordel jak v tanku“

- kdy místo podpory občanské zainteresovanosti občanů do obrany (domobrany) se stát svým zákazem doslova „střelí do hlavy“,

pak se jim podaří jediné – posílit už rostoucí nevoli vůči ministerstvu obrany a tomu, jak, za kolik, kým a k jakému účelu je NAŠE armáda budována……. zde jen poznámka – stále není jasné, jakým způsobem chce vláda transformovat AČR z armády „misijní“ na armádu „národní“ armádu se zcela zřejmou prioritou bránit vlastní území. 

Rozum a srdce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kobza (SPD): Pod záminkou boje s koronavirem chce EU ubrat zemědělcům a přidat šíbrům

18:50 Kobza (SPD): Pod záminkou boje s koronavirem chce EU ubrat zemědělcům a přidat šíbrům

Jde o přerozdělení kohezních fondů ve výši cca 37 miliard eur. Eurokomisařka a bývalá Češka Věra Jou…