Hejtman Šimek: Přebytek rozdělíme do nejvíc podfinancovaných oblastí

21.05.2019 9:10

Celkové příjmy ve výši 22 902,5 mil. Kč a celkové výdaje 22 550,1 mil. Kč, to jsou základní parametry hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018, které 20. května 2019 projednala krajská rada. Ta zároveň doporučila krajskému zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2018 ke schválení. Kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem 352,386 milionu korun.

Hejtman Šimek: Přebytek rozdělíme do nejvíc podfinancovaných oblastí
Foto: archiv hejtmana
Popisek: Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (ANO)
reklama

V roce 2018 dosáhly příjmy Jihomoravského kraje částky 22 902 538 tis. kč, což je o 2 674 312 tis. Kč více než v roce 2017. Příjmy kraje se tak oproti roku 2017 zvýšily o 13,2 %, a to především vlivem vyššího objemu přijatých dotací. Vlastní příjmy kraje byly v porovnání s rokem 2017 vyšší o 393 593 tis. Kč, nárůst byl způsoben zvýšením daňových příjmů.

Výdaje Jihomoravského kraje v roce 2018 dosáhly objemu 22 550 152 tis. Kč, z toho běžné výdaje 20 106 591 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 443 561 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje vyšší o 3 221 781 tis. Kč, tj. o 16,7 %, přičemž běžné výdaje zaznamenaly meziroční nárůst o 2 183 321 tis. Kč (tj. o 12,2 %) a kapitálové výdaje o 1 038 460 tis. Kč (tj. o 73,9 %). Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje se oproti roku 2017 zvýšil ze 7,3 % na 10,8 %.

Největší podíl na celkových výdajích zaujímaly ve sledovaném období výdaje na vzdělávání, které při objemu 14 141 553 tis. Kč představovaly 62,7 % výdajů kraje, a výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na celkových výdajích činil 15,8 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy především na příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené krajem v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a dále na výdaje nutné k zabezpečení činnosti orgánů kraje. Zřízeným příspěvkovým organizacím byla formou příspěvku na provoz uvolněna z vlastních zdrojů kraje částka 2 572 603 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 148 400 tis. Kč (tj. o 6,1 %). „Jednou z příčin nárůstu provozních výdajů je dopad novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V důsledku navyšování platových tarifů dochází k nárůstu osobních výdajů jak u vlastního kraje, tak u zřízených příspěvkových organizací, přičemž toto navýšení musí kraje dokrývat z vlastních rozpočtů. S přebytkem naložíme jako každoročně, a to tak, že poměrnou částí rozdělíme do nejvíce podfinancovaných oblastí – doprava, sociální oblast a zdravotnictví,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje oddílů 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby, které dosáhly k 31.12.2018 výše 13 722 190 tis. Kč (68,2% podíl na běžných výdajích). Tato skutečnost byla způsobena zapojením účelových dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kraje.

Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje oddílu 22 – Doprava, které dosáhly k 31.12.2018 výše 1 214 087 tis. Kč (49,7% podíl na kapitálových výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy lze uvést dotace na projekty spolufinancované z EU pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve výši 673 199 tis. Kč. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byl oddíl 35 – Zdravotnictví, kde bylo vyčerpáno 305 963 tis. Kč (12,5% podíl na kapitálových výdajích). V oblasti Vzdělávání a školské služby bylo vyčerpáno 419 362 tis. Kč (17,2% podíl na kapitálových výdajích). Šlo zejména o investiční příspěvky školským příspěvkovým organizacím v celkovém objemu 288 878 tis. Kč.

Ke konkrétním akcím patřily mj.:

 • dotace na obnovu kotlů v rámci projektů financovaných z EU „Snížení emisí lokálního vytápění domácností v JMK I. a II.“ ve výši 60 462 tis. Kč
 • dotace statutárnímu městu Brnu na Janáčkovo kulturní centrum ve výši 25 000 tis. Kč
 • rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1 ve výši 27 657 tis. Kč
 • dotace profesionálním složkám integrovaného záchranného systému ve výši 16 998 tis. Kč
 • spolufinancování dotačního programu z Ministerstva vnitra – dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 19 303 tis. Kč
 • příspěvek Jihomoravskému inovačnímu centru Brno (investiční část) ve výši 13 000 tis. Kč
 • investiční příspěvek Domovu pro seniory Bažantnice, příspěvkové organizaci, na akci „Zateplení budovy“ ve výši 10 178 tis. Kč
 • investiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených JMK v celkové výši 160 240 tis. Kč

Hospodaření Jihomoravského kraje k datu 31. 12. 2018 bylo uzavřeno přebytkem ve výši 352 386 tis. Kč (tzn. příjmy byly o uvedenou částku vyšší než výdaje). Pozitivní vliv na hospodaření kraje mělo vyšší plnění vlastních příjmů kraje, jejichž rozpočet byl naplněn na 103,3 %, a nižší čerpání rozpočtu výdajů (94,1 % rozpočtu).

Závěrečný účet bude 15 dní před projednáním v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě na webu Jihomoravského kraje (ZDE), aby se k němu mohli občané kraje vyjádřit.

Hospodaření příspěvkových organizací

K 31. 12. 2018 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 237 příspěvkových organizací:

 • 183 organizací v oblasti školství
 • 9 organizací v oblasti kultury
 • 28 organizací v oblasti sociálních služeb
 • 14 organizací v oblasti zdravotnictví
 • 1 organizace v oblasti dopravy
 • 1 organizace v oblasti meziregionální spolupráce
 • 1 organizace v oblasti regionálního rozvoje

Za rok 2018 z celkového počtu 183 organizací v oblasti školství vykázalo 150 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 28 395 tis. Kč, hospodaření 32 organizací bylo vyrovnané a 1 organizace vykázala ztrátu ve výši 785 tis. Kč. Pokud jde o neškolské příspěvkové organizace, z 54 jich vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 38 organizací v celkové výši 14 643 tis. Kč, u 12 organizací bylo hospodaření vyrovnané, 4 organizace vykázaly ztrátové hospodaření v celkové výši 59 112 tis. Kč.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Seďa (ČSSD): Obrana a bezpečnost naší země je důležitá

10:07 Seďa (ČSSD): Obrana a bezpečnost naší země je důležitá

Když se rozhoduje je třeba vzít rozum do hrsti a spočítat přínosy pro naši zemi. A pokud někdo hovoř…