Ministryně Maláčová: Uvědomujeme si, že podnikatelé potřebují finanční prostředky co nejdříve

27.01.2021 20:27

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 27. ledna 2021 – informace o čerpání z programu Antivirus A a B a kontrolách, které spustil Úřad práce

Ministryně Maláčová: Uvědomujeme si, že podnikatelé potřebují finanční prostředky co nejdříve
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
reklama

Děkuji, pane předsedo. Dobrý den potřetí dnes již, pokusím se být maximálně stručná. Chtěla bych k tomuto bodu poznamenat šest základních věcí.

Asi nemusím program Antivirus představovat. Máme režim A, režim B, měli jsme režim C. Jedna poznámka, protože se to tady debatovalo velmi hojně minulý týden v souvislosti s prodloužením nouzového stavu, tak upozorňuji, že režim A neproplácí firmám nemocenskou, ale pouze karanténu zaměstnance. Samozřejmě se pak také týká náhrad mezd u uzavření či omezení provozu v důsledku krizových a mimořádných opatření vlády. To znamená, netýká se nemocenských jako takových, pokud je tam nákaza, tzn. izolací, ale pouze karantény.

Druhá věc, co se týká statistik, tak mám pro vás velmi aktuální čísla k dnešnímu datu, to znamená, 27. lednu, i když bych ráda také podotkla, že MPSV, to znamená, resort, který vedu od vyhlášení nouzového stavu v březnu tohoto (minulého) roku transparentně na pravidelné bázi každý den zveřejňuje všechna data, která se týkají krizových opatření, to znamená, každé pondělí najdete aktualizovaná data k programu Antivirus na webu MPSV. Snažím se to komunikovat i na sociálních médiích.

Co se týká dosavadních statistik, tak my jsme v režimu A a B k dnešnímu dni podpořili 67 tisíc firem, 67 613 přesně, to znamená, každou čtvrtou firmu v České republice. Celkově jsme z programů Antivirus A a B podpořili 935 619 zaměstnanců, tedy také každého čtvrtého zaměstnance. Celkově jsme vyplatili ve 2 772 399 příspěvcích podporu ve výši 26,3 miliardy korun. V režimu C, i když to není předmětem toho dnešního jednání, jsme podpořili více než 128 tisíc zaměstnavatelů a jejich 750 tisíc zaměstnanců, celkem jsme odpustili pojistné za 13,3 miliardy korun.

Pokud bych se měla, ale ty detaily pak pravděpodobně pak zpracujeme do nějakého komplexnějšího materiálu, např. k prvnímu výročí programu Antivirus, ale najdete to také, jak už jsem říkala, každé pondělí na webu MPSV, tak nejsilnější podpora programu Antivirus byla za měsíc duben, to se čerpalo 7,3 miliardy a podpořeno bylo téměř 590 tisíc zaměstnanců. Nejmenší podpora podle kalendářního měsíce byla v měsíci září, kdy jsme vyčerpali 693 milionů a podpořeno bylo necelých 110 tisíc zaměstnanců. V těch pravidelných pondělních statistikách je také uveden rozpad regionální atd.

Myslím si, že velmi zajímavé je, jak se nám v rámci jednotlivých měsíců mění poměr čerpání režimů A a B. Je to samozřejmě křivka, která sleduje vývoj pandemie a vládní protikrizová opatření nebo mimořádná opatření a za zmínku stojí, že nejvíce převažoval v měsíci březnu režim A, ten měl podíl 56 % na celkovém čerpání. Za měsíc prosinec, protože leden ještě není u konce, měl režim A podíl na programu Antivirus 11 %. Zase podotýkám, že ten konkrétní největší, velmi podrobný rozpad najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jedna věc, kterou bych ještě ráda zdůraznila, je, že my jsme se vlastně všemi těmi podrobnými daty za poslední téměř rok zabývali a veškeré zkušenosti s čerpáním a také provozováním programu Antivirus, který je postaven na zákoně o zaměstnanosti, na tom příslušném paragrafu, tak jsme využívali pro přípravu kurzarbeitu, který, jak pevně doufám, tak v příštích dvou týdnech, konkrétně 10. února, konečně ve třetím čtení schválíme, abychom ho mohli pak uvést v provoz.

Teď ale k té čtvrté oblasti, která vás pravděpodobně velmi zajímá, a to jsou kontroly programu Antivirus. Co se týká kontrol písmene A a B, tak od začátku programu do 25. ledna úřad práce zahájil 1 218 kontrol toho režimu A a B, což je z toho celkového počtu podpořených firem 1,8 %. To znamená, co se týká počtu firem, tak jsme prověřili 1,8 %, z toho počtu 1 218 kontrol jsme ukončili zhruba 73 % kontrol, což je přesně 884 kontrol a zkontrolováno bylo 932 milionů korun.

Z výše uvedeného počtu ukončených kontrol došlo u 357 zaměstnavatelů, to znamená, z toho vzorku 1,8 % firem 357 zaměstnavatelů pochybilo, a to mělo za následek buď částečné nebo úplné vrácení příspěvku v celkové výši 62 milionů korun. Z celkového počtu 357 kontrolovaných zaměstnavatelů, u kterých úřad práce zjistil pochybení, celkem 308 zaměstnavatelů vracelo poskytnutý příspěvek částečně a zbývajících 49 zaměstnavatelů pak muselo vrátit příspěvek v plné výši. To znamená, z celkového vzorku 1,8 % kontrolovaných zaměstnavatelů, to absolutní číslo 1 218, čtyřicet devět z nich vracelo příspěvek v plné výši.

Opět podrobněji, asi na to není prostor, ale můžeme se k tomu dostat v rámci nějaké diskuse toho velkého písemného vyhodnocení ročního fungování programu Antivirus, tak budu to číst podle nejčastější incidence těch nálezů, tak nejčastější stanovená chyba byla - chybně stanovený průměrný výdělek, potom neodvedeno pojistné před poskytnutím příspěvku, záměna hrubé mzdy za náhradu mzdy a potom tam bylo nalezeno, že statutární zástupce uzavřel pracovní smlouvy sám se sebou, což je velmi špatně, nárokovaný příspěvek nespadal do uznatelného období, velmi časté pochybení a tak dále a tak dále, podrobnosti asi dodáme písemně.

Jak lze postupovat u režimu A a B v případě nálezu? Vím, že se to hojně řešilo zejména na konci minulého roku. Naším cílem je pomáhat firmám, asi nemusím zdůrazňovat, že program Antivirus je nejúspěšnější vládní protikrizový program, na základě průzkumů, asi nejvíce si vážím toho průzkumu Hospodářské komory a ten postup, pokud nalezneme pochybení, je následující. Program Antivirus jasně stanovuje, že příspěvek je poskytován jako refundace vzniklých výdajů, tedy vyplacených náhrad mezd včetně zákonných odvodů. Podepisuje se to v rámci tzv. bilaterální smlouvy mezi úřadem práce a zaměstnavatelem a ty podmínky programu Antivirus byly dostatečně komunikovány a jsou také pevně stanoveny v písemné smlouvě mezi úřadem práce a tou danou firmou.

Anketa

Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V?

93%
7%
hlasovalo: 25415 lidí

Dohoda, což je ten dokument, o poskytnutí příspěvku, pak zavazuje zaměstnavatele k vrácení příspěvku za příslušný kalendářní měsíc, jestliže výplatu náhrad mezd a zákonné odvody provedl až poté, kdy mu byl poskytnut ze strany úřadu práce příslušný příspěvek. Program Antivirus, písemná dohoda o poskytnutí příspěvku, ani platná legislativa, nedává úřadu práce ani Ministerstvu práce a sociálních věcí možnost odchýlit se od tohoto postupu a vrácení příspěvku prominout, a to ani v případě, že k výplatě náhrad mezd a odvodů pojistného došlo pouze o několik dní později než předepisuje písemná dohoda.

Nicméně protože cílem programu Antivirus je pomáhat firmám, je zde možný následující postup. Pokud zaměstnavatel předmětnou část příspěvku na výzvu Úřadu práce České republiky nevrátí, jedná se o porušení rozpočtové kázně, které je předáváno k dalšímu řešení místně příslušnému finančnímu úřadu. V takovém případě rozhoduje Generální finanční ředitelství, a to přitom může z důvodů vhodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním.

To je postup u Antiviru A a B, jenom zdůrazňuji, že se to týká 49 zaměstnavatelů z celkového počtu 67 613 firem. Co se týká písmene C, tak zde k 25. lednu tohoto roku vlastně došlo k nesplnění podmínky platby pojistného u 7 905 firem z více jak 327 tisíc žádostí. Vlastně u těch necelých 8 tisíc firem bylo z celkového objemu 327 tisíc žádostí zaplaceno pojistné pozdě, to jsou 2,4 % případů. Některé z těchto podniků však odvádí pojistné opožděně více či méně pravidelně, téměř u poloviny podniků z toho 7 905 případů bylo zpoždění větší jak dva dny, průměrná délka zpoždění je čtyři dny u těchto případů. Tam lze uplatnit následující postup, opět jsme to komunikovali, protože cílem programu Antivirus, ať už je to A a B nebo také C, je také pomáhat firmám v této velmi krizové době.

Nechceme nikoho poškozovat nebo ubližovat. Uvědomujeme si, že podnikatelé potřebují finanční prostředky co nejdříve. To znamená, že uplatňujeme následující: prominout pojistné nesplnění podmínek ani formou řízení o odstranění tvrdosti zákona nelze. Právní úprava, pokud se jedná o fiskální povinnost, žádnou tvrdost, která by se vyskytla při odvodu pojistného, nezná. Proto v oblasti pojistného na sociální zabezpečení tak lze cestou odstranění tvrdosti zákona v odůvodněných případech prominout pouze penále, a to podle ustanovení § 104 písm. ch). To znamená, že se snažíme v rámci zákonných zákonem daných limitů, a upozorňuji, že u Antiviru C to byl zákon, který jsme tady společně schvalovali, v rámci zákonných limitů se snažíme pomoci i těm podnikům, které podmínku řádného zaplacení pojistného nesplnily. MPSV resp. Česká správa sociálního zabezpečení budou v odůvodněných případech promíjet penále, které vzniklo v důsledku těsného nesplnění podmínky řádného zaplacení pojistného. Podnikům odpustíme penále a to bude mít stejný efekt, jako kdyby jim MPSV povolilo bez jakýchkoli sankcí pojisné odložit. A ještě jednou připomínám, že se jednalo o 7 905 případů z celkového počtu 327 000 žádostí.

Poslední dvě informace. Asi vás bude zajímat, jak rychle peníze z programu Antivirus proplácíme, protože kdo rychle dává, dvakrát dává. Liší se to samozřejmě měsíc od měsíce a kraj od kraje podle toho, jak vysoká je intenzita těch žádostí. Už jsem zmiňovala, nejhorší to bylo v dubnu, nejmenší zájem o Antivirus byl v září a průměr je sedm dní. Nicméně kraj od kraje je to rozdílné, tzn. ve většině případů je to méně než sedm dní a měsíc od měsíce je to také rozdílné. Když je menší nápad, tak je to mnohem rychleji než zmiňovaných sedm dní.

Poslední informace: Dostávám časté dotazy na to, jak to bude po únoru tohoto roku, protože co se týká novely zákona o kurzarbeitu, tak nepokročili jsme tak rychle, jak bychom potřebovali. Uvidíme, zda se nám podaří do konce února legislativní proces dokončit. Nicméně v tuto chvíli to vypadá vše na dobré cestě. Asi víte, že Evropská komise vyjednává se všemi členskými státy EU o prodloužení a navýšení dočasného rámce. V tuto chvíli se vyjednává o navýšení avizovaných 800 000 eur na dvojnásobek. Česká republika dokonce žádá o navýšení dočasného rámce na tři miliony eur za každou jednotlivou firmu, ale je to součet všech podpor státních a vyjednává se, že by se jednalo o prodloužení dočasného rámce do konce tohoto roku.

Rozhodnutí by mělo padnout v řádu dnů a pokud by se to povedlo, tak bychom program Antivirus mohli prodloužit po tu dobu než by byl schválen a realizován program kurzarbeit tak, abychom v této velmi těžké době mohli všechny formy podpořit.

nad jsem zodpověděla vše důležité a případně velmi ráda doplním v té debatě.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Tecl: Dopady epidemie se podepisují na psychické i fyzické kondici dětí

22:35 Senátor Tecl: Dopady epidemie se podepisují na psychické i fyzické kondici dětí

Komentář na facebookovém profilu k pandemii a dětem.