Novák (ANO): K dnešnímu dni máme od ministerstva bohužel jedno velké nic!

11.10.2022 22:57

Projev na 41. schůzi Poslanecké sněmovny 11. října 2022 k omezení reklamy na nikotinové sáčky, doprovodu nadicapovaných psem, záruční době a diskriminaci podnikatelů bankami

Novák (ANO): K dnešnímu dni máme od ministerstva bohužel jedno velké nic!
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Marek Novák

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vám pomůžu. Mám pět přihlášek. Teď budu hovořit k prvním dvěma a následně vám budu říkat třetí, čtvrtá, pátá tak, abyste si mohl poznamenat a měl v tom pořádek.

Takže teď jedna a dvě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás tímto žádám o předřazení bodu číslo 83. Jedná se o tisk 246, novelu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Žádám o předřazení jako první bod po již pevně zařazených na tuto schůzi. Jde o poslanecký návrh skupiny poslanců, který již projednala vláda a nic nebrání tomu, abychom ho projednali i zde.

V této souvislosti vás také žádám o předřazení bodu číslo 86 tisk 257 novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a o změně a doplnění zákona č. 486/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, jako druhý bod po již pevně zařazených na tuto schůzi, která vlastně s tím předpisem souvisí.

Jde totiž o omezení reklamy, která se týká nikotinových sáčků. Ten prodej nikotinových sáčků nezletilých školákům je skutečně velký. Dotýká se zdraví našich dětí a na Ministerstvu školství jsou již informace o potížích učitelů základních škol, kteří formou hromadných dopisů žádají rodiče o spolupráci při potírání tohoto nešvaru. A stejně tak i sportovní kluby. Ministr zdravotnictví musí na základě stanovisek svých odborných pracovišť vědět o nesporné škodlivosti těchto produktů, o tom, že jsou známy případy nevolnosti žáků při výuce jako důsledek užití nikotinových sáčků, respektive předávkování nikotinem, přesto za zástěrkou formálních výhrad k předložené novele bohužel na Ministerstvu zdravotnictví nedělají nic. Lze se jen domnívat, jestli tento pštrosí postoj je, nebo není podporován tabákovým lobby.

A jaká je vlastně realita dnešního dne? Když jsme ve shodě s odbornou veřejností připravili návrh řešení, jak tuto situaci řešit, tak jak reagovalo Ministerstvo zdravotnictví? Řekli, že připraví ještě kvalitnější vlastní návrh. K dnešnímu dni ale máme od tohoto ministerstva bohužel jedno velké nic! Prostě se na to vykašlali, i když řečí kolem toho ještě dva měsíce zpátky měli hodně.

A jaká je reakce vlády? Podle vzoru razantní snad a nekompromisní možná. Zaujala neutrální stanovisko k tomuto návrhu. Toto vládní rozhodnutí se opírá o šestici bodů, které mohou být úplně v pohodě implementovány v rámci projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně. Proto vás pěkně prosím, kolegové, pojďme tento tisk projednat, pusťme jej do druhého čtení, kde vydiskutujeme všechny problémy, a hlavně ten zákon schvalme. Přece nechcete, aby se o vás, vážení koaliční partneři, mluvilo, že pro ochranu zdraví dětí a mladistvých nechcete udělat nic. Tímto vám děkuju za podporu zařazení těchto dvou bodů.

---

Nyní, pane předsedající, tam máte pod označením číslo dvě další přihlášku. A tímto vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci požádat o souhlas s předřazením bodu 85, tisk 250, novely zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem, a to jako první bod za již pevně zařazené.

Anketa

Pro koho byste raději hlasovali ve 2. kole prezidentské volby?

hlasovalo: 22151 lidí

Tato úprava vychází zejména z osobních zkušeností postižených osob a společností, které se touto problematikou zabývají. Jistě se všichni shodneme na tom, že by mělo být naším zájmem postiženým spoluobčanům alespoň v možné a únosné míře pomoci v jejich nelehkém životní osudu, a to zejména nyní v dnešní těžké době. Proto doufám a věřím ve vaši podporu. Speciální výcvik uvedených psů omezuje bezpečnostní rizika i jiné aspekty chování zvířat, které by jinak mohly odůvodňovat vyloučení jejich přístupu do veřejných prostor nebo prostředků veřejné hromadné dopravy. Pes se speciálním výcvikem je pes určený pro doprovod osoby se zdravotním postižením. Je zvlášť vybraný a vycvičený, takže se vyznačuje jinými povahovými vlastnostmi a chováním než psi bez výcviku. Z tohoto důvodu je nutné zohlednit rozdíly mezi psy se speciálním výcvikem a ostatními zvířaty a chápat psa se speciálním výcvikem především jako nedílnou součást osoby se zdravotním postižením a až poté zvažovat specifika toho, že se jedná o živé tvory a mohou existovat legitimní ospravedlnění pro jejich vyloučení.

Je velmi důležité vymezit pojem pes se speciálním výcvikem a určit subjekt oprávněný k výcviku. V České republice neexistuje jednotný systém hodnocení kvality výcviku nebo přezkoušení dovedností a schopností vycvičeného psa. V praxi se setkáváme se stížnostmi na kvalitu vycvičených psů u různých výcvikových subjektů. V České republice neexistuje žádný systém nastavení odborně kvalifikačních či materiálně technických požadavků a kritérií pro provádění výcviku psů se speciálním výcvikem. Z tohoto důvodu může být kvalita výcviku různá, až místy nedostatečná. Existují však organizace sdružující výcvikové subjekty, které mají vlastní propracované uznávané standardy jak pro výcvik, tak i pro výběr osob a práci s osobami se zdravotním postižením, které jsou schopny psa se speciálním výcvikem využívat a cvičit. Má-li stát plnit roli garanta kvality výcviku, má v podstatě jedinou možnost, to jest prostřednictvím stanovení podmínky členství výcvikového subjektu v mezinárodně uznávané organizaci, která má i vlastní mechanismus průběžné kontroly dodržování nastavení standardů výcviku.

Předmětem navrhované právní úpravy je zajištění vstupu osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem do stanovených veřejných prostor a prostředků veřejné dopravy. V dané souvislosti je třeba vymezit zejména pojem pes se speciálním výcvikem a také prostory, do nichž má být vstup osob se zdravotním postižením v doprovodu psa se speciálním výcvikem umožněn. Pro mnoho občanů je tato úprava nejen žádoucí, ale také velice potřebná. Pomáhá jim totiž zkvalitňovat život. Proto věřím, že projednání tohoto zákona podpoříte, a za to vám předem moc děkuji.

---

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

mám tady další žádost o podporu, a to o podporu v předřazení bodu 61, sněmovní tisk číslo 66, novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, zjednodušeně záruční doba.

Navržená úprava je možná malou, ale významnou pomocí právě podnikatelům a především malým podnikatelům při jejich podnikání v době, kdy je velmi nelehké přežít. Uvedu několik příkladů. Když si v obchodě koupíte třeba mobilní telefon jako soukromá osoba, tak máte k dispozici dvouletou záruční dobu. Pokud jste podnikatel, běží vám pouze doba, kterou stanoví prodejce, většinou je to jeden rok. Podnikáte-li jako osoba samostatně výdělečně činná a přebíráte mobilní technologie od velkých dodavatelů, tak prostě v tomto případě rok ručíte za jejich zboží takzvaně za svoje. Nabídka postavená na prodeji zboží, například techniky, je proto často pro takovéto podnikatele existenční věcí.

Dalším případem je situace, kdy osoba samostatně výdělečně činná nakupuje zboží pro svou potřebu a je vystavena nebezpečí, že při poruše jakéhokoliv zařízení po prvním roce provozu bude nucena pořídit zařízení nové. Jako typický příklad je například IT zboží. Nakoupíte-li nějaké softwarové řešení včetně hardwaru, tak s vysokou pravděpodobností za hardware druhý rok provozu již ručí někdo jiný než ten, kdo jej vyrobil. Současná realita je vlastně postavená na ochotě firem a podnikatelských subjektů se dohodnout. Množí se ale případy, kdy výrobní firmy jsou stále méně ochotny garantovat právě i ten druhý rok. Měli bychom si uvědomit, že současná doba klade na podnikatele obrovský tlak povinnostmi vůči státu vyplývajícími z podnikání.

Proto je potřeba toto podnikatelské prostředí co nejvíce narovnat tak, aby normy nekomplikovaly život. Opakuji, že základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnou ochranu práva z vadného plnění podnikatelům uzavírajícím kupní smlouvu s prodávajícím podnikatelem a to v takovém případě, jedná-li se o koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti.

Jak uvádím v návrhu, možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici 24 měsíců má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupě ukáže vada a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků a to zejména drobné podnikatele, oproti jiné skupině a to spotřebitelům.

Kolegyně, kolegové, vláda na své schůzi 29. prosince 2021 projednala a posoudila tento náš návrh zákona a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně v dalším legislativním procesu zohlednit tyto skutečnosti. To vnímám jako dobrý základ k tomu, abychom v legislativním procesu, zejména ve výborech, návrh zákona dále dopracovali. Zvlášť povzbuzující je fakt - a to cituji - vláda si je nicméně vědoma, že i ve vztazích mezi podnikateli existují určité nerovnosti, které mohou být ze strany silnějších smluvních stran zneužívány. To je právě meritum návrhu tohoto zákona.

Při formulování novely zákona číslo 89/3012 Sb., jsem si podobně jako vláda při formulování svého stanoviska uvědomil problémovost v plošnosti nebo proporcionalitě navržené úpravy zákona. Také souhlasím s názorem vládních legislativců, že by tato úprava neměla dopadat obecně na vztahy všech podnikatelů navzájem, ale pouze na určitou skupinu podnikatelů, tedy těch samostatně výdělečně činných. Proto předpokládám, že v rámci druhého čtení bychom tuto formulaci a zacílení novely zpřesnili, aby lépe odpovídala našemu řešení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli něco můžeme udělat pro malé podnikatele, tak je to stoprocentně usnadnění podnikatelského prostředí a odstranění překážek v zákonných normách. Jednou z těchto drobných úlev je projednání právě této novely a po zapracování všech připomínek její přijetí. Žádám tedy o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu za již pevně zařazené a vám, kolegyně, kolegové, děkuji za podporu.

---

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já vás tímto žádám o podporu v předřazení bodu 92, sněmovní tisk 273 novely zákona 370/2017 Sb., o platebním styku, a to jako první bod za již pevně zařazené body. Jde o změnu, která se zejména v poslední době ukazuje jako velice potřebná. Současný stav totiž firmy usilující o zřízení účtu v některých parametrech diskriminuje.

Zatímco v této chvíli jsou povinny komerční banky zřídit účet fyzické osobě bez výhrad, je zřízení firemního účtu vázáno na druh podnikání a v některých případech není dotčeným subjektům vyhověno. Jednoduše každý občan má právo ze zákona na zřízení bankovního účtu, ovšem firmy, které jsou založeny v souladu s našimi českými zákony, takové právo v České republice nemají. Tudíž jim banka může říct - ne, vy podnikáte v kryptoměně, vy podnikáte v branném průmyslu, to odporuje našim pravidlům a my vám účet nezřídíme.

No jo, jsou to ale právě společnosti, které mají podle těch bank problematický předmět podnikání kryt různými povoleními, licencemi a dalšími doklady, které jim v daném oboru to podnikání umožňují. Podnikají v souladu s českými zákony. Není proto další dodatečný důvod dále firmy šikanovat dalšími podmínkami. Důvodem, proč banky účty neotvírají, může pramenit z vnitřních instrukcí, jejich matek v zahraničí, které v rámci evropské zelené taxonomie chtějí omezit určitou část výroby a podnikání.

Dalším možným důvodem může být také obava z české konkurence nebo také z přeopatrnosti ve vztahu k digitální ekonomice. Další důležitou věcí je právě zájem státu na bezproblémovém podnikání, vzniku pracovních míst a tím pádem odvodech do sociálního systému, vznik daňového poplatníka a obohacování trhu práce. Pohyb na účtech firem je také prostředkem minimalizace existence hotových peněz, daňových úniků a různých optimalizací.

Proto, vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám a věřím, že podpoříte předřazení tohoto bodu.

Moc vám děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Josef Bernard byl položen dotaz

Inflace

Proč jinde klesá, jen u nás roste? Asi to není vina jen vás politiků, ale přijde mi, že ani vy nijak nepřispíváte tomu, aby se snížila. Jestli to tak není, tak mě o tom přesvěčte.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČSSD: Co by měli řešit poslanci?

22:21 ČSSD: Co by měli řešit poslanci?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k náplni práce Poslanecké sněmovny