ČOI: Kvalita pohonných hmot v minulém roce kolísala

13.02.2017 8:05

ČOI v průběhu celého roku vyhodnocuje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území České republiky. V roce 2016 odebrala celkem 2 549 vzorků. Stanoveným jakostním požadavkům neodpovídalo 28 vzorků, což představuje 1,1 procento.

ČOI: Kvalita pohonných hmot v minulém roce kolísala
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Během celoročního měření inspektoři zaznamenali kolísaní v kvalitě odebraných vzorků. Nejvyšší množství nevyhovujících vzorků bylo zjištěno v měsíci červnu. Nejnižší pak v měsíci červenci, listopadu a prosinci. Zákaz prodeje pohonných hmot byl vydán téměř na 140 tisíc litrů pohonných hmot v celkové hodnotě více než 3,7 milionů korun. „Kvalita pohonných hmot se v posledních dvou letech drží téměř na stejné úrovni. V roce 2015 nevyhovělo jakostním požadavkům 1,2 % odebraných vzorků, což bylo jen o desetinu procenta více než v roce 2016,“ uvedl k závěrečné zprávě za rok 2016 ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v průběhu roku 2016 monitorovala a kontrolovala jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky. Předmětem kontrol jednotlivých inspektorátů byly odebrané vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Etanolu E85. Inspektoři kontrolovali dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, který mimo jiné ukládá povinnost prodávat pohonné hmoty tak, aby splňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Výsledky kontrol

Z celkového počtu 2 549 vzorků pohonných hmot odebraných v roce 2016 nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům celkem 28 vzorků, což představuje 1,1%. Oproti roku 2015, kdy z celkového počtu 2 723 vzorků odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 32 vzorků tj. 1,2 %. V roce 2016 tak došlo ke zlepšení jakosti pohonných hmot o 0,1%.

Vývoj jakosti pohonných hmot v průběhu roku 2016

 

Nevyhovující vzorky v % - rok 2016

Období

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

FAME*

LPG

CNG

Etanol* E85

Celkem

Leden

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,9

Únor

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Březen

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

Duben

0,0

1,9

50,0

25,0

0,0

0,0

0,0

1,8

Květen

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Červen

3,9

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Červenec

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Srpen

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Září

1,2

0,9

0,0

0,0

4,2

0,0

0,0

1,4

Říjen

3,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

Listopad

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Prosinec

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SUMA

0,7

1,4

7,7

14,3

0,3

0,0

14,3

1,1

* - v tržní síti k disposici v omezeném množství

Z tabulky je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2016 kolísavá. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků pohonných hmot bylo zjištěno v měsíci červnu (3,0%). Nejnižší v měsíci červenci, listopadu a prosinci 2016, a to 0,0% nevyhovujících vzorků pohonných hmot. V ostatních měsících roku 2016 se procenta nevyhovujících vzorků pohybovala v rozmezí 0,4% až 2,4%.

Automobilové benziny

V roce 2016 bylo odebráno a kontrolováno celkem 992 vzorků tohoto druhu pohonné hmoty. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo celkem 7 vzorků. V tabulce jsou uvedeny nejčastější nevyhovující jakostní ukazatele:

Jakostní ukazatel

Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů

% z odebraných vzorků příslušného druhu

oktanové číslo měřené výzkumnou metodou

3

0,3

oktanové číslo měřené motorovou metodou

1

0,1

tlak par

2

0,2

Síra

2

0,2

destilace – konec destilace

1

0,1

vzhled - mechanické nečisty

1

0,1


Zbývajících 985 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228 z roku 2013 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V roce 2016 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 1 193 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 17 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nejčastější nevyhovující jakostní ukazatele jsou uvedeny v tabulce:

Jakostní ukazatel

Počet nevyhovujících jakostních ukazatelů

% z odebraných vzorků příslušného druhu

bod vzplanutí

14

1,2

95% objemu předestiluje při teplotě

2

0,2

obsah FAME

1

0,1

Zbývajících 1 176 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590 z roku 2014 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo

V průběhu roku 2016 bylo odebráno a kontrolováno celkem 13 vzorků směsného paliva (SMN 30). Z tohoto počtu odebraných vzorků byl 1 vzorek hodnocen jako nevyhovující v jednom jakostním parametru, a to v bodu vzplanutí (což představuje 7, 7 % z odebraných vzorků příslušného druhu). Zbylých 12 vzorků směsného paliva splnilo požadavky stanovené v ČSN 656508 z roku 2013 – Motorová paliva – Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody zkoušení.

FAME

Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala v roce 2016 celkem 7 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Nedodržení jakostních ukazatelů bylo zjištěno u 1 vzorku, a to v jednom jakostním ukazateli – bod vzplanutí (14, 3% z odebraných vzorků příslušného druhu). Zbývajících 6 vzorků FAME splnily jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 142141A1z roku 2014 – Kapalné ropné výrobky – Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

Z celkového počtu 295 vzorků LPG pro pohon odebraných a kontrolovaných v roce 2016 nevyhověl 1 vzorek, u nějž byl laboratorním rozborem zjištěn jeden nevyhovující  jakostní ukazatel -  obsah síry (0,3% z odebraných vzorků příslušného druhu).

Zbylých 294 vzorků LPG pro pohon vyhověly požadavkům stanoveným v ČSN EN 589+A1 z roku 2012 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2016 bylo odebráno a kontrolováno celkem 42 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly ve všech jakostních ukazatelích příslušné technické normy.

Etanol E-85

Českou obchodní inspekcí bylo v loňském roce odebráno a kontrolováno 7 vzorků pohonné hmoty Etanol E-85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nevyhověl 1 vzorek, a to v jednom jakostním ukazateli – tlak par (14, 3% z odebraných vzorků příslušného druhu). Zbývajících 6 vzorků vyhovělo jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293 – Motorová paliva – Etanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách palivech

V průběhu roku 2016 byl zkontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 1 193 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu v tomto druhu motorového paliva u 1 vzorku. U zbývajících 1 192 vzorků nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek.

Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 992 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Opatření

Česká obchodní inspekce uložila za rok 2016 zákaz prodeje pohonných hmot v celkovém množství 139 019,12 l v hodnotě 3 793 631,02 Kč. Opatření bylo vydáno na 71 560,10 l motorové nafty v hodnotě 1 914 382,20 Kč, 53 503,33 l automobilových benzinů v hodnotě 1 570 030,95 Kč, 7 300 l FAME v hodnotě 167 170,00 Kč, 1 771,90 l směsného paliva SMN 30 v hodnotě 45 892,21 Kč, 2 636, 79 l Etanolu E 85 v hodnotě 68 292,86 Kč a 2 247 l LPG pro pohon v hodnotě 27 862,80 Kč.

reklama

autor: Tisková zpráva

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Celní správa: Další záchyty nezdaněného tabáku a alkoholu

10:01 Celní správa: Další záchyty nezdaněného tabáku a alkoholu

Celní správa České republiky provedla v polovině listopadu čtyřdenní kontrolní akci s názvem „EXOD“,…