Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší

17.02.2020 10:02 | Zprávy

Česká obchodní inspekce sledovala v průběhu celého roku 2019 jakost pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR. V tomto období odebrala 2 668 vzorků pohonných hmot a stanoveným parametrům nevyhovělo 18 vzorků, což je 0,7 %. Oproti roku 2018 došlo ke zlepšení, jelikož v roce 2018 nevyhovělo 1,1 % odebraných vzorků. Česká obchodní inspekce uložila v roce 2019 zákaz prodeje na 86 034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2 721 601 Kč.

Česká obchodní inspekce: Výsledky kontrol pohonných hmot za rok 2019 byly historicky nejlepší
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol jakosti pohonných hmot za rok 2019, které prováděla na čerpacích stanicích v celé ČR. Inspektoři ČOI celkem formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů zkontrolovali 2 668 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků, což představuje 0,7 %. Oproti roku 2018, kdy z celkového počtu 2 645 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků tj. 1,1 %., došlo v roce 2019 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

V porovnání výsledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno výrazné zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (ze 1,9 % na 0,3 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 % na 1,0 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 0,3 %) a ethanolu E85 (z 0,0 % na 10,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG.

Při kontrolách jakosti pohonných hmot v roce 2019 se objevily odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2019 v 11 případech opatření ve formě zákazu prodeje pohonných hmot na 86 034,07 l pohonných hmot v hodnotě 2 721 601,54 Kč.

Tyto pohonné hmoty nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Opatření bylo konkrétně vydáno na:

  • 81 822,63 l motorové nafty v hodnotě 2 606 903,90 Kč
  • 2 095,27 l automobilových benzinů v hodnotě 75 848,77 Kč
  • 597,17 l ethanolu E85 v hodnotě 16 063,87 Kč
  • 1 519,00 l LPG v hodnotě 22 785,00

tabulka

tabulka

graf

Kč Z tabulky a grafu je zřejmé, že celková jakost odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot byla v roce 2019 kolísavá. Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 4 vzorky byly zjištěny v měsících únoru a listopadu, v měsících dubnu, červenci a srpnu 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V ostatních měsících roku 2019 se počty nevyhovujících vzorků pohybovaly od 1 do 3 vzorků.

Automobilové benziny
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 010 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 3 vzorky. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly:

tabulka

Zbývajících 1 007 vzorků automobilových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1: 2018 resp. ČSN EN 228+A1/Z1: 2019 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 308 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 13 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy. Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly: jakostní ukazatel počet nevyhovujících jakostních ukazatelů % z odebraných vzorků příslušného druhu

tabulka

Zbývajících 1 295 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1: 2018 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.

Směsné palivo, FAME
Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME se v roce 2019 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo odebrat. Z tohoto důvodu bylo odebráno o 108 vzorků motorové nafty více, než stanoví vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 300 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“, což činí 0,3 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Zbývajících 299 kontrolovaných a analyzovaných vzorků LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1:2012 resp. ČSN EN 589: 2019 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Ethanol E85
V roce 2019 bylo odebráno a kontrolováno celkem 10 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli „tlak par“, což činí 10,0 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Zbývajících 9 odebraných a kontrolovaných vzorků vyhověly jakostním ukazatelům stanoveným v ČSN P CEN/TS 15293: 2011 resp. ČSN EN 15293: 2019 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách
V průběhu roku 2019 byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 1 308 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky u 1 vzorku v tomto druhu motorového paliva.
Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 1 010 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu biosložky v automobilových benzinech.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

kritika

Dobrý den, možná ohledně založení nové frakce máte pravdu, ale na druhou stranu nemyslíte, že je dobře, že vznikne nějaká frakce, která bude kritická k tomu, co EU dělá? Že je kritika prospěšná, a že jsme v poslední době byli často svědky toho, jak špatné věci EU schvaluje, že nedomýšlí následky svý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Meziroční cenový růst zpomalil

10:04 Český statistický úřad: Meziroční cenový růst zpomalil

Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v od…