ERÚ k regulovaným cenám, souvisejícím s dodávkou elektřiny pro rok 2016

29.11.2016 20:38

Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce 2017 pro všechny zákaznické kategorie oproti cenám pro rok 2016 výrazně poklesnou. Hlavním důvodem je výrazný pokles složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Oproti snížení této ceny působí mírný nárůst ceny zajišťování distribuce elektřiny, který je důsledkem zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávky a s tím souvisejících investic plánovaných na rok 2017 ve výši téměř 20 mld. Kč.

ERÚ k regulovaným cenám, souvisejícím s dodávkou elektřiny pro rok 2016
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje každoročně regulované ceny související s dodávkou elektřiny a vydává k tomu příslušná cenová rozhodnutí. Cenová rozhodnutí pro rok 2017 jsou stanovena v souladu se Zásadami cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Cena dodávky elektřiny pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v České republice tvořena:

• cenami regulovanými, které stanovuje ERÚ (jedná se o ceny zajišťování přenosu a distribuce elektřiny a dalších souvisejících služeb), a

• neregulovanou cenou silové elektřiny, kterou nabízejí jednotliví dodavatelé (obchodníci s elektřinou a výrobci elektřiny), tedy cenou bez vlivu ERÚ.

HLAVNÍ SKUTEČNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI REGULOVANÝCH CEN PRO ROK 2017

Pokles ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Celkový výběr prostředků prostřednictvím složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je nastaven na předpokládanou výši vyplacené podpory výrobcům z podporovaných zdrojů v roce 2017, tedy na přibližně 2,6 mld. Kč. Celková předpokládaná výše vyplacené podpory vychází z cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, které vychází z již vydaných rozhodnutí Evropské komise ve věci notifikace. Pokud budou vydána nová kladná notifikační rozhodnutí, která budou konstatovat slučitelnost podmínek pro poskytování veřejné podpory s vnitřním trhem EU, bude složka ceny na podporu elektřiny pro rok 2017 aktualizována.

Vývoj ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu

Za první polovinu uplynulého sledovaného období docházelo ke snižování ceny základních ročních produktů silové elektřiny na evropských burzách, ve druhé polovině sledovaného období docházelo naopak k jejich zvyšování. Výsledný průměrný meziroční pokles (mezi dvěma sledovanými obdobími) v ceně silové elektřiny v eurech činí přibližně 20,5 %. Kurz koruny vůči euru neměl na cenu silové elektřiny zásadní vliv. Následující graf ukazuje ceny elektřiny na lipské burze EEX v €/MWh včetně objemů obchodů.

Další faktory ovlivňující regulované ceny

Dále má na regulované ceny elektřiny pozitivní vliv efektivní nákup podpůrných služeb na zajištění rovnováhy bilance výkonu v elektrizační soustavě. Mírně negativní vliv na regulované ceny elektřiny mají významné investice díky proinvestičnímu prostředí související se zabezpečením dodávek elektřiny v budoucích obdobích.

ZMĚNY CEN V ELEKTROENERGETICE PRO ROK 2017

Důsledkem všech výše uvedených faktorů je, že celková regulovaná část konečné ceny elektřiny poklesne pro rok 2017 v průměru o 47,1 % pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN), o 33,0 % na hladině vysokého napětí (VN), a o 19,9 % na hladině nízkého napětí (NN).

Neregulovaná část ceny elektřiny (tzv. silová elektřina) se řídí ceníky jednotlivých dodavatelů elektřiny. Většina dodavatelů elektřiny však dosud své ceníky pro rok 2017 nezveřejnila. ERÚ nicméně odhaduje spíše stagnaci neregulované části ceny elektřiny pro konečné zákazníky.

a) Domácnosti

Průměrná meziroční změna nákladů na zajišťování distribuce elektřiny u domácností při srovnání stejného charakteru a výše odběru pro rok 2017 činí - 1,1 % až 8,6 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny), přičemž průměrný růst ceny zajišťování distribuce elektřiny pro domácnosti činí 1,8 %.

Změna regulovaných cen se pohybuje v rozmezí -23 % až – 17,2 % a pro konkrétního zákazníka se liší v závislosti na regionu (viz mapka č. 1), kde je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Odlišnosti mohou být způsobeny zvolenou distribuční sazbou, odlišným charakterem odběru a množstvím odebrané elektřiny. Konečnou cenu elektřiny včetně neregulované složky ovlivní volba dodavatele silové elektřiny.

Procentuální zastoupení jednotlivých složek výsledné ceny dodávky elektřiny pro domácnosti je zobrazeno v následujícím grafu (graf č. 1; zobrazené podíly jsou bez započítání DPH a daně z elektřiny).

Všichni koneční zákazníci mají možnost volbou dodavatele elektřiny zásadněji ovlivnit výši platby za neregulovanou část ceny. K rozhodnutí může výrazně pomoci i cenový kalkulátor, který umožňuje srovnání celkových nákladů na dodávku elektřiny od různých dodavatelů – ten je k dispozici na internetových stránkách ERÚ (http://kalkulator.eru.cz/).

Jaké změny plateb zaznamenají zákazníci kategorie domácností s typickou spotřebou v nejčastěji zastoupených sazbách v jednotlivých distribučních územích, je uvedeno v příloze č. 1.

b) Malí podnikatelé

V případě maloodběru elektřiny podnikatelů na hladině nízkého napětí (NN) je průměrný meziroční pokles regulovaných složek ceny dodávky srovnané na stejné spotřebě elektřiny a charakteru odběru o18,28 %. Opět zde platí, že změna ceny pro konkrétního odběratele se může lišit s ohledem na zvolenou sazbu, charakter a množství spotřeby, ale i dodavatele elektřiny a rovněž i na region, kde je zákazník připojen.

Podíl jednotlivých složek celkové ceny elektřiny pro podnikatele připojené k napěťové hladině NN zobrazuje následující graf (graf č. 2).

c) Velkoodběratelé

Velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VVN meziročně poklesnou průměrné platby za regulované složky ceny dodávky elektřiny o 47,1 %, velkoodběratelům elektřiny připojených na hladině VN meziročně regulované složky ceny dodávky elektřiny poklesnou o 33 %. Meziroční změny regulovaných cen elektřiny pro jednotlivá distribuční území jsou uvedeny v následující tabulce.

reklama

autor: Tisková zpráva

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

22:03 DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily…