Jihočeský kraj podepsal se SŽDC memorandum

01.11.2018 20:18

Dokončení železničního koridoru Praha – České Budějovice s napojením na rakouské hranice. Modernizace trati České Budějovice – Plzeň včetně elektrizace úseku Písek – Písek město. Nahrazení starého železničního mostu novým přes Vltavu u Červené nad Vltavou na trati Tábor – Písek. Inovace železničního uzlu České Budějovice. Rekonstrukce železničních stanic či seřazení priorit v rámci dopravní obslužnosti obyvatel.

Jihočeský kraj podepsal se SŽDC memorandum
Foto: szdc.cz
Popisek: Správa železniční dopravní cesty

To jsou, mimo jiné, hlavní cíle Memoranda o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury a zajištění provozu na železnici v Jihočeském kraji. Svými podpisy jej ve čtvrtek 1. listopadu stvrdili hejtmanka Ivana Stráská a generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda. Jeho důležitou součástí je pak i vzájemná součinnost při přípravě žádostí o finanční podporu na plánované projekty.

„Memorandum definuje priority obou stran na jihu Čech. Z našeho pohledu se jedná o zásadní dokument, který nám pomůže tlačit na investice, které se v našem regionu budou dělat. A zároveň tím SŽDC říkáme, co vnímáme jako potřebné,“ řekla Stráská.

Radní Švec: Kvalita železniční infrastruktury = kvalitní a rychlé cestování vlakem

Obdobně to vidí i Svoboda. „Seřadili jsme si tu určité priority, jak to vidí místní občané i samosprávy. Pro nás je pak snadnější, na co se tu máme zaměřit například z pohledu dopravní obslužnosti, což je velice významné,“ sdělil generální ředitel s tím, že na jih Čech je například už bezpodmínečně nutné konečně přivést důstojný železniční koridor Praha – České Budějovice odpovídající 21. století s důstojným napojením na rakouskou stranu,“ dodal.

Podle krajského radního pro dopravu Jiřího Švece patří mezi hlavní výhody podpisu memoranda skutečnost, že se stát, tady SŽDC, zabývá potřebami a požadavky Jihočechů v tom smyslu, že investice do tratí v regionu hodlá udělat. „Což je pro občany výborná zpráva, protože kvalita železniční infrastruktury má přímý dopad na to, jak kvalitně a rychle mohou vlakem cestovat,“ uzavřel radní.

Znění memoranda mezi JčK a SŽDC

1. Všeobecně

 • Prosazování širší integrace Jihočeského kraje do systému dálkové železniční dopravy při jednáních na evropské i republikové úrovni.
 • Spolupráce a společná koordinace postupu obou stran při realizaci výstupů znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV).
 • Součinnost při přípravě žádostí o finanční podporu rozvoje a obnovy železniční infrastruktury na území Jihočeského kraje ze strukturálních fondů EU a prostředků Evropské územní spolupráce v rámci programových období 2014 – 2020 a 2021 – 2027.
 • Spolupráce při řešení problémů souvisejících s dokončením výstavby zbývajících úseků IV. tranzitního železničního koridoru ČR na území Jihočeského kraje.

2. Investiční akce většího rozsahu

Spolupráce zúčastněných stran při přípravě a realizaci investičních akcí na železniční infrastruktuře v Jihočeském kraji:

 • Optimalizace a elektrizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí
 • Modernizace trati České Budějovice – Plzeň včetně elektrizace úseku Písek – Písek město
 • Optimalizace trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava s preferencí modernizace a přestavby ŽST Jindřichův Hradec a zvýšením traťové rychlosti v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec
 • Revitalizace trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice
 • Rekonstrukce resp. výstavba mostu přes Vltavu u Červené nad Vltavou na trati č. 201 Tábor – Písek

Jihočeský kraj dále podporuje a navrhuje přípravu a realizaci těchto staveb a infrastrukturních opatření:

 • Rekonstrukce ŽST Rybník s cílem odstranit úrovňový přístup na nástupiště a zajistit bezpečný přestup mezi spoji na tratích č. 195 a 196.
 • Zvýšení rychlosti na tratích Tábor – Písek a Číčenice – Prachatice s cílem dosáhnout odpovídajícího zkrácení cestovních dob a stabilizace provozních konceptů na těchto tratích v souladu s výhledovými modely dopravní obsluhy.
 • Posouzení možnosti vybudování bezúvraťového napojení z tratě č. 197 do tratě č. 190 ve směru Vodňany – České Budějovice, včetně elektrizace úseku Vodňany – Číčenice, s cílem umožnit provoz příměstské linky Borovany – České Budějovice – Vodňany.

3. Železniční uzel České Budějovice

Obě zúčastněné strany budou aktivně spolupracovat na přípravě a zadání i následném zpracování studie, jejíž náplní bude stanovení cílové podoby železničního uzlu České Budějovice s ohledem na potřeby SŽDC, dopravců, Jihočeského kraje a města České Budějovice a nutnost vzájemné koordinace investic všech dotčených subjektů v této lokalitě.

Součástí studie bude rovněž řešení otázky využití prostor dopravny Nemanice II jako terminálu kombinované dopravy, popř. jako regionálního logistického centra, včetně návrhu řešení nového silničního napojení tohoto areálu.

V rámci této studie bude řešena rovněž možnost využití trasy dle vyhledávací studie trati Horní Dvořiště – České Budějovice zanesené do ZÚR Jihočeského kraje pro nové napojení tratě od Horního Dvořiště do uzlu České Budějovice cca v úseku Kamenný Újezd – České Budějovice.

4. Výhledové investice

V souvislosti s předpokládaným dokončením IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Praha – České Budějovice bude řešena otázka pokračování projektové přípravy modernizace zbývající části tohoto koridoru až na hranice s Rakouskem, včetně spolupráce s rakouskou stranou ve věci modernizace navazujícího úseku tratě státní hranice CZ/AT – Linz.

5. Železniční přejezdy

SŽDC přednostně zajistí zvýšení zabezpečení železničních přejezdů na silnicích I. třídy. Obě strany považují za vhodné realizovat akce na železničních přejezdech silnic II. a III. třídy jako společné investice, při kterých bude každá strana finančně hradit objekty ve svém vlastnictví.

Obě zúčastněné strany budou aktivně spolupracovat na snížení počtu železničních přejezdů s cílem zvýšit bezpečnost železničního provozu a provozu na pozemních komunikacích.

6. Nádraží

SŽDC bude informovat Jihočeský kraj o aktuálním stavu přípravy a realizace obnovy nádražních budov. Hlavní prioritou je rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích.

Rekonstrukci výpravních budov bude SŽDC koordinovat s připravovanými a plánovanými záměry Jihočeského kraje a dotčených obcí na vybudování terminálů veřejné dopravy v prostoru železničních stanic.

S ohledem na kapacitní možnosti výpravních budov v jednotlivých železničních stanicích bude řešena otázka jejich využití jako zázemí terminálů hromadné dopravy (čekárny, informační centra, pokladny, WC atd.), popř. k jiným účelům pro potřeby dotčených měst a obcí. 

7. Zařízení služeb

SŽDC zajistí v rámci svých provozních, technických a finančních možností odpovídající zázemí pro cestující v jednotlivých železničních stanicích a zastávkách dle požadavků Jihočeského kraje na zařízení služeb (čekárny resp. přístřešky, WC, umístění pokladen a dalších služeb pro cestující veřejnost).

V návaznosti na postupnou modernizaci zabezpečovacího zařízení, rozšiřování dálkového řízení provozu na jednotlivých tratích a s tím spojených negativ v podobě snižování kvality zázemí pro cestující veřejnost v rostoucím počtu neobsazených stanic a zastávek (uzavřené čekárny, WC atd.) bude SŽDC aktivně spolupracovat s Jihočeským krajem a dotčenými městy a obcemi s cílem zajistit odpovídající zázemí pro cestující veřejnost ve spolupráci resp. prostřednictvím dotčených měst a obcí (např. formou prodeje, převodu či pronájmu nevyužívaných drážních budov či jejich částí dotčeným městům a obcím).

8. Přestupní terminály

Obě strany budou podporovat vznik a rozvoj přestupních terminálů veřejné osobní dopravy včetně odstavných parkovišť (P+R, B+R, P+B) a budou aktivně spolupracovat při jejich přípravě i následné realizaci. Stejně tak budou obě strany podporovat aktivity měst, obcí i dalších subjektů směřující k rozvoji veřejné dopravy v regionu a účelnému využití dopravní infrastruktury, navazujících budov a pozemků. V současné době se jedná o rozpracované záměry výstavby terminálů Milevsko a Lipno nad Vltavou.

9. Železniční zastávky

Možnosti výstavby, přemístění či rušení zastávek v Jihočeském kraji budou předmětem dohody mezi oběma stranami a dotčenými obcemi.

10. Majetek ve správě SŽDC

SŽDC bude při nakládání s majetkem zásadního významu postupovat tak, aby byly respektovány oprávněné zájmy kraje, měst a obcí v regionu a jejich rozvojové záměry.

11. Územní plánování

Jihočeský kraj promítne připravované investiční akce na železniční infrastruktuře v regionu na základě požadavků SŽDC do aktualizace Zásad územního rozvoje, tak aby byla zajištěna územní ochrana těchto rozvojových záměrů. Současně bude napomáhat při řešení problematiky posuzování vlivu připravovaných staveb na životní prostředí.

12. Dopravní obslužnost

Jihočeský kraj zajistí v souladu s Plánem dopravní obsluhy území takový rozsah objednávky regionální dopravy na jednotlivých tratích, aby byly naplněny plánované provozní parametry a rozsah dopravy, které byly deklarovány při přípravě a schvalování jednotlivých investičních akcí.

13. Tratě, kde není objednávána regionální doprava

Obě strany budou spolupracovat při hledání úspor prostředků na provozování dráhy s případným využitím možnosti zklidnění trati č. 193 Dívčice – Netolice resp. úseku trati č. 192 Temelín – Týn nad Vltavou.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč končíte?

Politiků jako jste vy je naopak třeba v politice více. Jstei jeden z mála, co fakt hájí priority, které měla ODS od počátku. S příchodem nových politiků se toho dost mění. Už ani nehájí živnostníky.Nepřijde mi, žejste tak starý, abyste šel do důchodu. Co tak vlastně budete dělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta: Prezidentské poštovní známky už jsou v prodeji

16:08 Česká pošta: Prezidentské poštovní známky už jsou v prodeji

Zájemci o prezidentský aršík si mohou soubor deseti poštovních známek pořídit od středy 7. června na…