Kasym-Žomart Tokajev: Musíme dát vážný impuls reformám

04.09.2020 14:22

Dne 1. září prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev vystoupil na společné schůzi komor Parlamentu s prohlášením národu Kazachstánu

Kasym-Žomart Tokajev: Musíme dát vážný impuls reformám
Foto: archiv
Popisek: Kasym-Žomart Tokajev, prezident Kazachstánu
reklama

„KAZACHSTÁN V NOVÉ REALITĚ: ČAS ČINNOSTI“

Základní teze

Práce na příštím zasedání Parlamentu začíná v obtížné době.

Naše země nadále čelí pandemii, která ohrožuje celou globální komunitu.

Byly přijaty dva balíčky operativních protikrizových opatření. Více než 4,5 milionu Kazachstánců, kteří dočasně ztratili příjem, dostalo pomoc ve výši 42 500 tenge. Pro tyto účely bylo přiděleno více než 450 miliard tenge. Více než milion lidí dostalo soupravy na jídlo a domácnost. Z iniciativy Elbasy, Předsedy strany« Nur Otan»bylo jednorázovou finanční podporou fondu «Birgemiz» pokryto více než 550 tisíc rodin.

Budou splněny všechny závazky státu v sociální oblasti a z hlediska podpory ekonomiky. Pro tyto účely je z národního fondu přidělen 1 trilion tenge. Indexace sociálních plateb bude pokračovat. Do roku 2023 se plánuje vyčlenit na to více než 1 trilion tenge.

Díky prozíravé politice prvního prezidenta – Elbasy Nursultan Abišuly Nazarbajeva byly vytvořeny pevné základy hospodářského rozvoje a byla získána vážná autorita na světové scéně.

V souvislosti s formováním nového světového řádu musíme dát vážný impuls reformám, jejichž podstatou je Plán národa a pět institucionálních reforem.

1. Nový model veřejné správy

V souvislosti s pandemií a krizí funguje současný systém veřejné správy maximální rychlostí.

Ale v žádném případě byste neměli ztratit ze zřetele vzdálený horizont. Proto jsem se rozhodl vytvořit Agenturu pro strategické plánování a reformy s přímým podřízením prezidentovi. Pro větší objektivitu při hodnocení rychle se měnící situace ve složení Agentuře převeden na Výbor pro statistiku.

Vytváří se Nejvyšší prezidentská rada pro reformy, jejíž rozhodnutí nabude konečný.

Bude to vyžadovat restart systému veřejné služby.

Dávám vám pokyn, abyste urychlili načasování snižování státního aparátu a pracovníků kvazi-veřejného sektoru. V letošním roce by měly být sníženy o 10% a v příštím roce o dalších 15%. Vyřešíme tak problém snížení počtu úředníků o 25 % v roce 2021. Ušetřené prostředky zvýší platy zbývajícím zaměstnancům.

Od 1. července 2021 by proto měla být zavedena stupnice faktor-bod. To povede ke zvýšené odpovědnosti a motivaci státních zaměstnanců.

Velice potřebujeme nový personál – profesionální, s novými pohledy a iniciativami. Státní služba by se neměla proměnit v uzavřenou kastu.

Zároveň je důležité zajistit kontinuitu a institucionální paměť, aniž by došlo k poklesu profesionálních a etických požadavků.

Instituce výkonných tajemníků by měla být zrušena, jejich odpovědnost by měla být svěřena vedoucím zaměstnancům ministerstev. Je také třeba řešit důležitý problém, jako je zlepšení správy a řízení kvazistátních společností.

II. EKONOMICKÝ VÝVOJ V NOVÝCH REALITÁCH

Vytvoření skutečně diverzifikované technologické ekonomiky pro nás není jen nutností, tato cesta je již nesporná.

Nový ekonomický směr naší země by měl být založen na sedmi základních principech:

 1. Spravedlivé rozdělení výhod a odpovědností.
 2. Vedoucí role soukromého podnikání.
 3. Spravedlivá hospodářská soutěž, otevírání trhů pro novou generaci podnikatelů.
 4. Zvýšená produktivita, větší složitost a technologická účinnost ekonomiky.
 5. Rozvoj lidského kapitálu, investice do nového typu vzdělávání.
 6. „Ekologizace“ ekonomiky, ochrana životního prostředí.
 7. Přijímání opodstatněných rozhodnutí státem a odpovědnost za ně před společností.

Přitom musíme vycházet z našich konkurenčních výhod a skutečných schopností.

Nejdůležitějším úkolem, kterému Kazachstán čelí, je plné využití našeho průmyslového potenciálu.

Ke zvýšení strategického potenciálu národního hospodářství je nutné vyvinout nové směry zpracování. Patří sem metalurgie železných i neželezných kovů, petrochemie, automobilový průmysl a strojírenství, výroba stavebních materiálů a potravin a další průmyslová odvětví.

Rozvoj kvalitativně nového domácího průmyslu vyžaduje modernizovaný právní rámec.

Vláda bude muset identifikovat strategicky důležitá průmyslová odvětví, klíčové vývozní priority a výrazně rozšířit soubor podpůrných opatření.

Je nezbytně nutné, aby měnová, fiskální a další klíčová politika nebyla izolována od potřeb reálného sektoru.

Bez rozvoje zemědělství není možné vytvořit konkurenceschopnou ekonomiku.

V naší zemi je možné vytvořit 7 velkých ekosystémů pro výrobu a zpracování masa, ovoce, zeleniny, cukru, obilovin, olejnatých semen, mléčných výrobků. Rybářský průmysl si zaslouží zvláštní pozornost. Klíčovou roli hrají velké projekty jako středobod tvorby hodnot.

V rámci vertikální spolupráce by měl být také efektivně využíván potenciál osobních pomocných pozemků.

Pozemek nebude prodán cizincům. Vláda by však měla vyvinout jiné způsoby, jak uvést zemědělskou půdu do plného ekonomického oběhu. Je nutné přilákat investice do zemědělství.

Naše hlavní úkoly:

 • soběstačnost ve společensky významných potravinářských výrobcích;
 • stálé zvyšování příjmů milionů obyvatel venkova;
 • zvýšení produktivity práce dvakrát a půl krát;
 • dvojnásobný nárůst vývozu zemědělských produktů.

Naléhavým problémem zůstává rozvoj dopravního a logistického komplexu.

Konkurenceschopnost Kazachstánu by měla růst díky průlomovým infrastrukturním projektům, přilákání nových zemí a společností, zvyšování úrovně služeb a rychlosti tranzitních tras.

Úkolem je rekonstrukce a poskytování silničních služeb pro 24 tisíc kilometrů silnic do roku 2025, tedy všech republikánských silnic.

Malé a střední podniky procházejí těžkými obdobími, ve skutečnosti se dostávají do popředí pandemie.

K překonání negativních ekonomických důsledků byly poskytnuty daňové úlevy více než 700 tisíc podnikatelů. Odložené platby, vzhledem k možnosti refinancovat půjčky za výhodných podmínek.

Jako další pomoc malým a středním podnikům dávám příkaz poskytovat státní dotace na úrokové sazby až 6 % ročně na všechny stávající půjčky malým a středním podnikům v postižených odvětvích hospodářství.

Dotace bude pokrývat období 12 měsíců, počínaje okamžikem vyhlášení stavu nouze, tedy od 16. března tohoto roku.

Pro tyto účely by mělo být poskytnuto dalších 200 miliard tenge, čímž se celkový objem programu zvýší na 800 miliard tenge.

Jakékoli nezákonné zasahování státních struktur do podnikatelské činnosti, maření práce podnikatelů by mělo být vnímáno jako závažný zločin proti státu.

Hlavním výsledkem práce na rozvoji malých a středních podniků by mělo být zvýšení jeho podílu na HDP do roku 2025 na 35 % a počet zaměstnanců – na 4 miliony lidí.

Je třeba zaujmout nový přístup k měnové politice.

Je rovněž třeba posílit stimulační úlohu měnové politiky. Dnes je do značné míry omezen obavami z přetečení finančních prostředků na devizový trh.

Bylo rozhodnuto o vytvoření Výboru pro měnovou politiku ve struktuře národní banky. Bude také zahrnovat nezávislé členy.

Digitalizace daňové a celní sféry významně pomůže v boji proti „stínové ekonomice“ ve všech jejích projevech.

Je nutné dát věci do pořádku s obchodováním na burze, a především v oblasti ropných produktů, elektřiny, uhlí.

Vláda musí přijmout nový privatizační plán. Ve vlastnictví státu by měly zůstat pouze objekty sociální sféry, jakož i objekty zajišťující bezpečnost a normální fungování státu.

Pro dobro Kazachstánu je nutné maximalizovat obrovský potenciál Euroasijské hospodářské unie a projektu« Jeden pás – jedna cesta ».

V nové světové situaci je přitahování investic do země a export domácího zboží a služeb pro vládu zvláštní prioritou.

Je nutné efektivně využívat potenciál Mezinárodního finančního centra «Astana».

III. VYVÁŽENÝ ÚZEMNÍ VÝVOJ

Je nutné zásadně restrukturalizovat přístupy k územnímu a prostorovému rozvoji země.

Měl by se aktivněji rozvíjet průmyslový potenciál na jihu a jihovýchodě země.

Je nutná nová vize rozvoje regionů, kde působí velké metalurgické podniky. Jedná se především o regiony Východní Kazachstána, Karaganda a Pavlodar.

Tyto regiony se mohou stát centry špičkových, vědecky náročných průmyslových odvětví a technických služeb.

Západní regiony Kazachstánu by se měly stát lákadlem pro investice do výstavby petrochemických komplexů, vytváření nových výrobních cyklů s vysokou přidanou hodnotou.

Je obzvláště důležité dát našim monotownům „druhý dýchání“. Zde je velká odpovědnost přisuzována městotvorným podnikům.

Problém úplného odhalení potenciálu vesnice zůstává strategicky důležitý.

IV. SOCIÁLNÍ POHODY OBČANŮ JE NEJLEPŠÍ PRIORITA

Již v roce 2021 bude moci 700 tisíc přispěvatelů UAPF použít část svých úspor na nákup bydlení, lékařské ošetření nebo na jeho převod do správy finančních společností.

Tato reforma se také stane účinným nástrojem pro „vybělení“ pracovních vztahů a vytvoření pobídek pro účast v důchodovém systému.

Rodinná a demografická situace je předmětem vážných obav. Dávám vládě pokyn, aby od roku 2021 zahájila zvláštní program „Ansagan sabi“. Je nutné zvýšit počet kvót pro programy IVF na 7 tisíc, tj. 7krát

Zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám bezpečnosti a ochrany práv dětí. Výrazně jsme zvýšili trestní odpovědnost za činy sexuální povahy proti nezletilým.

Obecně potřebujeme nové paradigma sociální politiky.

Pověřuji vládu, aby zahájila vývoj sociálního zákoníku v zemi.

V. PŘÍSTUPNÉ A KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V důsledku epidemie koronavirů přešla drtivá většina žáků a studentů z celého světa na dálkové studium. To zásadně mění způsob a obsah práce.

Je nutné vyvinout postup přechodu na tradiční způsob výuky v souladu s hygienickými požadavky. To je zvláště důležité pro školy.

Od ledna 2021 jsem se rozhodl zvýšit platy učitelů o 25%. Mzdy budou i nadále růst. Pro tyto účely bude v příštích třech letech přiděleno dalších 1,2 trilion tenge.

Za účelem zvýšení úrovně gramotnosti občanů, jejich digitálních znalostí, dávám vládě pokyn, aby vypracovala Koncepci celoživotního vzdělávání.

V podmínkách nedostatku finančních zdrojů nemá smysl podporovat profesionální sportovní kluby výhradně na státní náklady.

Za účelem zvýšení úrovně gramotnosti občanů, jejich digitálních znalostí, dávám vládě pokyn, aby vypracovala Koncepci celoživotního vzdělávání.

V podmínkách nedostatku finančních zdrojů nemá smysl podporovat profesionální sportovní kluby výhradně na státní náklady.

Přednost by měla mít masové sporty, tělesná výchova a samozřejmě děti.

Chtěl bych mluvit o vývoji vědy.

Dávám vládě pokyn, aby každoročně prováděla stáže pro 500 vědců v předních světových výzkumných střediscích a aby přidělila 1 000 grantů na výzkum v rámci projektu Young Scientist.

Důležitým zdrojem financování a podpory vědy jsou finanční prostředky velkých podniků, zejména společností v odvětví surovin.

VI. VÝVOJ ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU

Dávám příkaz přidělit 150 miliard tenge na výplatu pobídkových bonusů zdravotníkům na druhou polovinu roku, kdy bude brzy revidován rozpočet. Do roku 2023 budou platy lékařů dvojnásobné oproti průměru ekonomiky.

Všechny základní léky a zdravotnické prostředky musí být vyrobeny v Kazachstánu. Jedná se o otázku národní bezpečnosti.

Do konce roku bude v regionech země postaveno 13 nových nemocnic s infekčními chorobami. Do roku 2025 bude uvedeno do provozu 20 moderních multidisciplinárních lékařských institucí. To znamená, že pro tyto účely bude investováno asi 1,5 trilionu tenge.

Z iniciativy vůdce národa budou vybudována dvě multidisciplinární lékařská centra v Nur-Sultanu a Almatě.

Vláda bude muset radikálně přehodnotit přístupy k organizaci primární zdravotní péče.

Do tří let je nutné poskytnout všem venkovským osadám paramedic-porodnické stanice a lékařské ambulance.

Pandemie ostře nastolila otázku školení lékařů ve vzácných specialitách: epidemiologové, specialisté na infekční choroby, resuscitátoři, pulmonologové, kardiologové.

Dávám vládě pokyn, aby vypracovala dlouhodobou prognózu poskytování personálu pro zdravotnická zařízení.

VII. EKOLOGIE A OCHRANA BIODIVERZITY

Ochrana životního prostředí a ekologický rozvoj se dostávají do popředí kazašské agendy.

Pověřuji vládu, aby zahájila provádění praktických opatření ke zlepšení situace v oblasti životního prostředí. Měly by být schváleny dlouhodobé plány na zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti.

Během příštích pěti let budou v lesním fondu vysazeny více než 2 miliardy stromů a v osadách 15 milionů stromů. Tato akce povede k rozsáhlé ekologizaci naší země.

Legislativně a normativně je nutné chránit národní parky a další přírodní zdroje Kazachstánu, zpřísnit trestní a správní stíhání občanů, kteří v této oblasti páchají trestné činy. Je třeba věnovat náležitou pozornost ekologické výchově mladší generace na školách a univerzitách.

Důležitým úkolem je aktivní rozvoj kultury ekologického cestovního ruchu v zemi.

Ve střednědobém horizontu by měl být hospodářský růst stále« zelenější ». Proto by měl být nyní položen základ pro hlubokou dekarbonizaci.

Vláda bude muset společně s civilním sektorem rovněž vypracovat návrh zákona« o ochraně zvířat ».

VIII. SVPRAVEDLIVÝ STÁT K OCHRANĚ ZÁJMŮ OBČANŮ

Trestní sféra by měla být modernizována podle příkladu rozvinutých zemí OECD.

Považuji za nutné zavést v Kazachstánu třístupňový model s jasným rozdělením pravomocí.

Dávám pokyn zavést nepřetržitý kamerový dohled v ústavech pro výkon trestu, policejních úřadech.

Je třeba revidovat strukturu ministerstva vnitra a zbavit ji vedlejších funkcí, což zvýší efektivitu tohoto důležitého odboru.

Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do éry přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem, domnívám se, že je nutné znovu vytvořit ministerstvo pro mimořádné situace.

Výběr soudců by mělo být doprovázeno medializací, aby veřejnost věděla, za jaké zásluhy byli někteří kandidáti najati.

Pod Administrace prezidenta správou se vytváří zastupitelská komise pro reformu systému vymáhání práva a soudnictví.

Dávám příkaz vypracovat a přijmout zákon „o veřejné kontrole“, jehož cílem je zajistit otevřenost a odpovědnost státních orgánů a kvazi-veřejného sektoru vůči společnosti.

Od roku 2021 by mělo být zavedeno nové protikorupční omezení pro státní zaměstnance, zástupce, soudce týkající se vlastnictví účtů jimi, ukládání hotovosti a cenností v zahraničních bankách.

Pokud mají státní zaměstnanci nebo vedoucí kvazistátních organizací dvojí občanství, mohou být ze svých funkcí propuštěni.

Je zásadní přijmout nová opatření na ochranu lidských práv. Je třeba posílit další opatření na ochranu práv dětí, zejména přistoupit k opčnímu protokolu k Úmluvě o právech dítěte o komunikačním postupu.

Otázka zlepšování vnitrostátních právních předpisů v oblasti boje proti mučení zůstává rovněž aktuální.

IX. DIGITALIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM VŠECH REFOREM

Digitalizace není módním trendem, ale klíčovým nástrojem k dosažení národní konkurenceschopnosti.

Práce s „daty“ musí dosáhnout nové úrovně. Zajištění jednotného databázového systému, jejich další rozvoj je jedním z hlavních úkolů vlády.

Vláda by měla navázat vzájemně výhodnou spolupráci mezi průmyslem a IT sektorem. Tím se vytvoří platformy digitálních technologií, které mohou řídit digitální ekosystém každého odvětví.

Jen za poslední rok přilákala digitální těžba více než 80 miliard tenge investic. Do pěti let je nutné zvýšit objem investic v tomto odvětví až na 500 miliard tenge.

X. OBČANSKÁ ÚČAST NA VLÁDĚ STÁTU

Stanovili jsme kurz pro stavbu „slyšícího státu“.

Národní rada pro důvěru veřejnosti dala nový impuls rozvoji veřejného dialogu.

Byl přijat nový ve své demokratické podstatě zákon „o mírumilovných shromážděních“, byly provedeny změny v zákonech „o politických stranách“, „o volbách“, „o parlamentu a postavení jeho zástupců“, jakož i změny trestního zákoníku ve smyslu dekriminalizace článku 130 a humanizace článku 174.

Toto je pouze začátek našich reforem v politické sféře a jeho modernizace bude pokračovat. Je nutné reformovat prakticky všechny instituce státní moci.

Je nezbytné vytvořit jedinou legitimní instituci online petic, aby občané mohli zahájit reformy a návrhy. Takový mechanismus musí být zcela chráněn před jakoukoli manipulací.

Vláda ve spolupráci s občanskou společností bude muset vyvinout regulační rámec a vyřešit všechny technické problémy spojené s tímto důležitým projektem.

XI. NOVÁ KVALITA NÁRODU

Dnes stojíme před úkolem vytvořit nové paradigma existence naších lidí a zlepšit kvalitu celého národa.

Ve společnosti by měly vládnout nové zásady a měly by se konsolidovat nové pokyny.

Zaprvé, generace jednadvacátého století musí být hluboce vzdělána.

Zadruhé je nutné zvyknout mladé lidi na neúnavnou práci.

Zatřetí, je správné, když je profesionalita základem každého podnikání.

Začtvrté, železná disciplína a vysoká odpovědnost se musí stát charakteristickými rysy každého z nás.

Za páté, člověk se nesmí odchýlit od cesty spravedlnosti. Spravedlnost je důležitou podmínkou pro rozvoj společnosti.

Za šesté, musíme pěstovat vlastnosti jako poctivost, střídmost a pevnost.

Úkolem národní inteligence v nové fázi je zakořenit nové principy národní existence a přispět ke zlepšení kvality národa.

V naší zemi musí být zakořeněný silný systém „Odpovědný stát - odpovědná společnost - odpovědný člověk“.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: komerční tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Na velitelství mise EUTM v Bamaku se vystřídali čeští vojáci

22:45 Armáda ČR: Na velitelství mise EUTM v Bamaku se vystřídali čeští vojáci

Tento slavnostní akt byl neobvyklý tím, že českou vlajku předal do rukou nového velitele uskupení, k…