Ministerstvo financí: Přebytek rozpočtu na konci srpna stoupl na rekordní částku

1. 9. 2016 14:39

K 31. 8. 2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 859,3 mld. Kč, celkové výdaje 778,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 81,2 mld. Kč (oproti minulému roku je o 62,2 mld. Kč vyšší - v srpnu 2015 byl vykázán přebytek 19,0 mld. Kč).

Ministerstvo financí: Přebytek rozpočtu na konci srpna stoupl na rekordní částku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí
reklama

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 7,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci předchozích pěti měsíců, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

https://lh5.googleusercontent.com/B5T5x2JI-mynTjrlZvYCcyYDtRv0Lrh512SCGh3jwVTCQ_hOhRhxeo-o8R_9aush6Boyn_A_4fP47LbqFuKitKUQudg9JLRCdkphzobc8Ic1TkCkEUr8YtN5SyN7A730kBFgbVC85tcHVj4KWQ

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 43,0 mld. Kč, tj. o 5,3 %, ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 25,1 mld. Kč, tj. o 6,6 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 15,3 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Příjmy z EU meziročně vzrostly o 3,1 mld. Kč.

Inkaso DPH ve výši 153,5 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 2,0 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Inkaso DPH pro státní rozpočet je negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Z analýzy meziročního růstu inkasa vyplývá, že celkový růst inkasa DPH je tažen zejména výraznějším poklesem vyplácených nadměrných odpočtů. K růstu inkasa přispěl i meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády. Dočasné zpomalení meziročního růstu je způsobeno porovnáním se silným inkasem loňského srpna. Očekáváme, že tento výkyv do konce roku odezní.  

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 98,1 mld. Kč a bylo tak o 6,3 mld. Kč, tj. o 6,9 %, vyšší než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 36,3 mld. Kč, což je meziročně o 3,6 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 50,6 mld. Kč při meziročním růstu o 2,6 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 4,7 mld. Kč, tj. o 8,1 %, zatím dosáhlo 62,7 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a nárůst zaměstnanosti. Nové rozpočtové určení daně, které je účinné od ledna 2016, přitom snižuje podíl státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což negativně ovlivňuje růst inkasa této daně.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání za období leden až srpen vykazuje na rozdíl od stejného období minulého roku kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 3,2 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je odrazem růstu ekonomiky ČR v období 2015-2016, dále legislativních změn u poplatníků využívajících výdajové paušály a také nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou zatím dosáhlo 7,6 mld. Kč, což je meziročně o 0,2 mld. Kč více.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za osm měsíců roku 65,9 mld. Kč, tj. 65,0 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 6,5 mld. Kč, tj. o 11,0 %. Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla nejen doměřená daň ve výši 0,8 mld. Kč, ale zároveň došlo i ke snížení daňové ztráty ve výši přes 8 mld. Kč. Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč), jinak není inkaso této daně v roce 2016 ovlivněno dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 8,0 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,35 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 19,0 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 15,3 mld. Kč, tj. o 5,7 %, dosáhly 282,4 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 173,4 mld. Kč (meziroční růst o 2,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 141,5 mld. Kč a byly proti stejnému období roku 2015 vyšší o 3,1 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh). Plnění nedaňových příjmů v průběhu srpna pozitivně ovlivnily mimořádné příjmy ČTÚ z výnosu aukce za neprodané kmitočty z roku 2013 ve výši 2,6 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 778,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2016 byly o 19,2 mld. Kč, tj. o 2,4 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,4 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 52,9 mld. Kč (na konci srpna 2015 to bylo 61,3 mld. Kč), které z velké části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 30,6 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.8.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 340,1 mld. Kč, což je o 10,6 mld. Kč více než na konci srpna 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 9,1 mld. Kč, tj. o 3,6 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 82,8 mld. Kč, což je o 0,4 mld. Kč více než v srpnu 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 60,4 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v srpnu 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v srpnu 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 41,7 mld. Kč zaznamenalo meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 46,6 mld. Kč a byly tak o 30,6 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 29,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a aktuální stav to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu zejména proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 (bez SZP) se s čerpáním prostředků teprve začíná – jejich rozpočet po změnách (běžné i kapitálové výdaje) je ve výši 69,7 mld. Kč, jejich dosavadní čerpání ve výši 16,2 mld. Kč. Mimořádně nízké je především čerpání investičních prostředků ve státních fondech, především v SFDI, vlivem nepřipravenosti staveb.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna 2016 přebytkem ve výši 81,2 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 62,2 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 40,3 mld. Kč, tj. o 6,2 %. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání kapitálových výdajů o 30,6 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo přebytkem 5,6 mld. Kč (v srpnu 2015 schodkem 6,7 mld. Kč), když příjmy činily 96,9 mld. Kč (v srpnu 2015 to bylo 84,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 91,3 mld. Kč (v srpnu 2015 to bylo 91,6 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném srpnu o 12,1 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o 6,7 mld. Kč a mimořádné příjmy ČTÚ z výnosu aukce za neprodané kmitočty z roku 2013 ve výši 2,6 mld. Kč.

https://lh3.googleusercontent.com/lmVESdrSWhPNfNjxHfn8LYs9uwaPCSyAiTifUs3sq1x5nmvjsqaVOfzXOQDIPjV0EHAsO0w5UPiCe0WRQTc6pXGkyw4aOefUeYqkAdhMPwvJrIkbvLOdOpMaUn1TIAHikOv38u4KiUHB93v2Rg

https://lh3.googleusercontent.com/BO-b8VjaaWlRqVgpd56au6wD0tjG57pCYaw5KQRbaToMVM56gwnKAaBejM_ylT0dXJayvYuwhCHC03Zpz6pcqG2wWwDWuR8PYsaq5Qzpp2LvawAHqn1kBqwFRjtqIMuvxH2jExjwP_v6iodWcA

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2016 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Tabulková příloha:

Tabulka č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

https://lh6.googleusercontent.com/5VOC_Yk9uyXGpSX2O_gHGn9sDFABkUDsbHDPrdainn5P2U2hodKwhC35LOKXbtCg_gZzsTwG0zb6owMuuKYEeJntaSc1-0YGuJsXygI27iNKtlvvusSecw23frpxW32RV10jxyD3eqFq6HPbCQ

Tabulka č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

https://lh5.googleusercontent.com/O7Q5LUlpCGWaFPfB8QdtbT44RRuz1ENNFvCX7KJDPFgWgwo9aCHHn8aKeYz6kWWgGb5-SFScQkHDuBgkOV4otWC0Jr8kaeG_gqK_LstRUunWyM7HXB_cV_tL5v2kNeT3KcNGGm0WZqZrmX8ZBQ

*) v celost.daních v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

**) v celost.daních v roce 2015 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,9 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,8 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

***) v celost.daních v roce 2016 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní poplatky obcím (7,7 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP (2,7 mld. Kč) a odvody z loterií také obcím (5,3 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví

****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

*****) jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

Tabulka č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

https://lh3.googleusercontent.com/_EroIwM3JEWsM3wlqEJYY-VmM6r5R9l9BsSgV7lZOJoIg7bx2ZNZW_y4f40Q4df_38kKhkV3HLurZ_7tWgSfeNvzCcVb9TnYviEmMbnHNNtnwYS3gP9K2nkftbbxBzuq3R_Aa7IC9l03pX2HzA

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Zastávka v Háji ve Slezsku už čeká na školáky

9:02 Nadace ČEZ: Zastávka v Háji ve Slezsku už čeká na školáky

Už žádné přebíhání přes nebezpečnou silnici! Rodiče kluků a holek z okolních vesnic, kteří čekají na…