Předseda Senátu M. Štěch vyznamenal 17 osobností Stříbrnou pamětní medailí Senátu

25.09.2015 20:19

Předseda Senátu Milan Štěch dnes ocenil 17 osobností z oblasti vědy, kultury a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Slavnostní předávání medailí se uskutečnilo už počtvrté při příležitosti Dne české státnosti, ceremoniál doprovodil chlapecký sbor Boni pueri.

Předseda Senátu M. Štěch vyznamenal 17 osobností Stříbrnou pamětní medailí Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) na tiskové konferenci

„Stříbrnou medailí chce Senát symbolicky ocenit lidi, kteří odvádějí vynikající práci, jež přispívá k šíření dobrého jména České republiky ve světě a zlepšuje kvalitu života naší společnosti. Vybíráme osobnosti z oblasti vědy, kultury, společenského života, sportu, nebo i ty, kteří ve vypjaté situaci prokázali mimořádnou osobní statečnost a přispěli k záchraně lidských životů. Poměr mezi zástupci těchto oblastí bývá v jednotlivých letech různý,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch během ceremoniálu a doplnil, že letos převažují vědci. „Můj názor na vědu a výzkum je dlouhodobě stejný, pravé ani levé vlády podle mě po roce 1989 nevěnovaly podpoře vědy, výzkumu a vzdělanosti dostatečnou pozornost. I když se stav zejména v posledních měsících lepší, zásadní systémová změna zatím bohužel nenastala,“ doplnil Štěch ve svém projevu.

Význam vědy ve společnosti zmínil také profesor Václav Pavlíček, jeden z oceněných. „Udělení tohoto vyznamenání právě v letošním roce má zvláštní význam. Na počátku roku jsme vzpomněli 130. výročí založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění. V budově Senátu také předseda Senátu ocenil, co pro český stát znamenal tento zakladatelský čin Josefa Hlávky a jaký význam má pro českou společnost věda a její podpora pro podporu státu,“ řekl ve svém projevu Pavlíček.

Záznam slavnostního předávání ocenění bude vysílat ČT24 v pondělí 28. 9., tedy v Den české státnosti, od 17:00.

Medailonky všech oceněných

Jiří BARTOŠKA

Patří k nejvýraznějším a nejpopulárnějším divadelním a filmovým hercům své generace.  Za svou více než čtyřicetiletou uměleckou kariéru vystřídal několik respektovaných divadelních scén, mj. ústecké Činoherní studio nebo pražské Divadlo Na zábradlí. Dlouhodobě se těší jak přízni veřejnosti, tak respektu odborné kritiky. Jako herec na sebe upozornil v mnoha filmech, např. Osada Havranů, Tichá radost, Hřbitov pro cizince a v řadě dalších. Diváckou oblibu si však stejnou měrou získal i díky televizním seriálům jako Sanitka nebo Cirkus Humberto. Jiří Bartoška se v minulosti také opakovaně občansky angažoval. Byl signatářem petice za propuštění Václava Havla z vězení i petice Několik vět a v listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum. Od roku 1994 je prezidentem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Prof. Ing. Armin DELONG, DrSc.

Světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v Československu. V roce 1958 obdržel za svůj prototyp stolního elektronového mikroskopu zlatou medaili na světové výstavě EXPO v Bruselu. Byl dlouholetým ředitelem Ústavu přístrojové techniky Československé Akademie věd, po listopadu 1989 zastával i funkce místopředsedy Československé akademie věd a místopředsedy federální vlády pro vědeckotechnický rozvoj. Během svého působení na Vysokém učení technickém a Masarykově univerzitě v Brně vychoval řadu vědeckých talentů, z nichž mnozí později navázali na jeho práci. Profesor Delong publikoval více než 120 odborných studií, řadu konferenčních příspěvků a dvě monografie o elektronové mikroskopii. V roce 2005 byla Arminu Delongovi udělena cena Česká hlava za celoživotní vědeckou práci a za přenos oborového know-how do průmyslového využití.

RNDr. Zdeněk HAVLAS, DrSc.

Bývalý ředitel slavného Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří k našim největším osobnostem v oblasti chemie. V Ústavu organické chemie a biochemie působí jako vědecký pracovník už 36 let a za tu dobu má na svém kontě tisíce odborných citací, stovky vědeckých prací a čtyři knihy. Zaměřuje se na kvantovou a výpočetní chemii, strukturu a dynamiku molekulových a biomolekulových systémů nebo vodíkovou a nepravou vodíkovou vazbu. Jednou z nejdůležitějších součástí jeho dlouholeté výzkumné práce je vývoj nových léků. Dosud byl RNDr. Havlas za svou činnost oceněn medailí Jana Hellicha, medailí Univerzity v Lovani, medailí České společnosti chemické nebo čestnou medailí AV ČR. Kromě vlastní vědecké práce vykonává také funkci člena vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

RNDr. Jiří HEJNAR, CSc.

Vedoucí oddělení virové a buněčné genetiky při Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na tzv. retroviry, které způsobují nádory nebo jiná závažná onemocnění jako AIDS, a na vztahy těchto retrovirů s hostitelskými buňkami v lidském těle. Výzkum týmu RNDr. Hejnara zahrnuje také endogenní retroviry - pozůstatky dávných infekcí během evoluční historie člověka, které ovlivňují normální funkce lidských buněk. V loňském roce obdržel Cenu Akademie věd ČR za soubor prací o transkripční regulaci retrovirů, retrovirových vektorů a retrotransposónů.

Prof. MUDr. Josef HYÁNEK, CSc.

Přední český lékař a expert v oblasti klinické biochemie. Většinu svého profesního života se zabývá mj. dědičnými poruchami metabolismu. V letech 1984 - 1991 byl přednostou oddělení klinické biochemie a vedoucím Diagnostického centra dědičných metabolických poruch. V roce 1985 byl jmenován profesorem klinické biochemie na 1. lékařské fakultě UK a předsedou komise pro vědecké hodnosti z oboru biochemie. Od roku 1992 působil 15 let jako přednosta Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, kde dodnes pracuje v Metabolické ambulanci. Prof. Hyánek má za sebou 340 odborných přednášek, z toho polovinu v zahraničí, je však také autorem více jak 150 populárně vědeckých článků. Organizoval desítky národních i mezinárodních symposií a kongresů z oblasti klinické biochemie a dědičných metabolických poruch. Je nositelem Zlaté medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Medaile České společnosti klinické biochemie.

Alena JANČÍKOVÁ

Ředitelka České asociace paraplegiků, která se věnuje projektům na podporu vozíčkářů po poranění míchy. Sama paní Jančíková se v minulosti intenzivně věnovala skupinové terapii spinálních pacientů a působila také v pražském Centru Paraple. Mezi hlavní činnosti České asociace paraplegiků patří např. sociálně právní poradenství, dále odborné poradenství v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek, bezbariérových úprav, lékařské a rehabilitační péče, intervence na podporu práv vozíčkářů, ale i podpora tréninkových zaměstnání pro vozíčkáře, bydlení pro tetraplegiky, půjčování automobilů s ručním řízením nebo osvětové a preventivní kampaně. Paní Jančíková je duší všech těchto aktivit a za její činnost jí byla v roce 2013 Výborem dobré vůle udělena Cena Olgy Havlové.

Prof. Ing. Pavel JANDERA, DrSc.

Patří ke světové špičce v oblasti analytické chemie. Prestižním časopisem The Analytical Scientist byl v roce 2013 zařazen mezi sto nejvlivnějších vědců v tomto oboru. Je také nositelem Martinovy medaile - nejvyššího mezinárodního ocenění, jakého lze v oblasti chromatografie dosáhnout. Ve vědecké práci se zabývá především vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, kterou lze využít např. pro odhalování některých typů rakoviny. Prof. Jandera vypracoval společně s prof. Churáčkem ucelenou teorii chromatografie s programovanou elucí. Ve spolupráci s americkými vědci se podílel na vývoji nové metody hodnocení a charakterizace vlastností kolon pro kapalinovou chromatografii. Je nositelem Medaile Polské chemické společnosti, Medaile Jaroslava Janáka nebo medaile Středoevropské skupiny pro separační vědy.

Prof. PhDr. Milena LENDEROVÁ, CSc.

Přední česká historička, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti dějin každodennosti, kulturních dějin a česko-francouzských vztahů. Zaměřuje se mj. na studium řemesel, historický vývoj rodiny, sociálních podmínek, zdravotní péče atd., zejména v 19. století. Za svou výzkumnou, pedagogickou a publikační činnost dosud obdržela např. francouzský Řád Akademických palem nebo Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době vědecky a pedagogicky působí v Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde rovněž vykonává funkci vedoucí oddělení pro vědu a výzkum. Je členkou redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisů, působí ve vědeckých radách několika univerzit. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborně i čtenářsky úspěšných knih, např. Žena v českých zemích od středověku do 20. století nebo Z dějin české každodennosti. Život v 19. století.

Prof. JUDr. Václav PAVLÍČEK, CSc.

Vynikající český odborník v oblasti ústavního práva. Působil jako soudce, od roku 1963 rovněž jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Byl členem odborné pracovní skupiny rehabilitační komise ÚV KSČ, v letech 1968 - 69 byl předsedou komise pro obnovu činnosti řeholí a členem rehabilitační komise ministerstva kultury. Z Právnické fakulty byl donucen odejít v roce 1970 z politických důvodů. Od roku 1989 vedl právní sekci Československého helsinského výboru, v roce 1990 byl zvolen jeho místopředsedou. Po listopadu 1989 se účastnil legislativních prací zejména v oblasti úpravy politických práv. V lednu 1990 se vrátil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, byl jmenován docentem a stal se proděkanem. Působil v několika legislativních radách vlády, byl poradcem prezidenta republiky a pracoval v různých orgánech Akademie věd ČR. Od roku 2000 je předsedou správní rady Hlávkovy nadace. Je mj. autorem několika učebnic ústavního práva. V současné době působí na Západočeské univerzity v Plzni.

Prof. Mgr. Jana ROITHOVÁ, Ph.D.

Přední česká chemička. Odborně se zabývá organickými reakcemi, které zkoumá prostřednictvím hmotnostní spektrometrie a iontové spektroskopie. Během doktorského a post doktorského studia postupně působila ve třech ústavech Akademie věd České republiky a na Technické univerzitě v Berlíně. V současné době je vedoucí katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se vedle vlastního výzkumu věnuje i pedagogické práci. Prof. Roithová je autorkou více než 140 odborných publikací a v roce 2010 získala Starting Independent Researcher Grant Evropské vědecké rady. Je nositelkou řady ocenění, např. Hlávkovy ceny, Ceny společnosti L‘Oreal pro ženy ve vědě, Ceny Neuron, Ceny Učené společnosti České republiky, nebo Liebenovy ceny udělované Rakouskou akademií věd.

Prof. MUDr. Jaroslav RYBKA, DrSc.

Mezinárodně uznávaný český lékař specializující se na diabetologii a vnitřní lékařství. Patří k zakladatelským postavám české diabetologie. V roce 1983 inicioval jako první v Evropě programové řešení péče o diabetiky. Tento Národní diabetologický program prof. Rybka také koordinoval. V roce 1970 se stal přednostou interního oddělení ve Zlíně, kde v této funkci působil až do konce roku 2001. V roce 1988 bylo toto pracoviště jmenováno Světovou zdravotnickou organizací Spolupracujícím centrem pro studium diabetu. Od roku 1985 se prof. Rybka jako hlavní investigátor účastnil desítek mezinárodních klinických studií. Je členem Americké diabetologické asociace, Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace, členem redakčních rad řady mezinárodních a českých odborných časopisů. Za svou práci byl oceněn mj. Rytířským řádem „Pro Merito Melitensi“, Medailí Slovenské geriatrické společnosti nebo Cenou České internistické společnosti.

PhDr. Vladimír RYS

Jako sociolog patří k mezinárodně nejuznávanějším odborníkům na sociální zabezpečení. Po únoru 1948 emigroval a studoval na London School of Economics a na pařížské Sorbonně. Specializoval se zejména na historii profesního penzijního pojištění. Od roku 1960 působil v Mezinárodní asociaci sociálního zabezpečení v Ženevě, byl však také externím spolupracovníkem československého vysílání BBC a aktivním členem Rady svobodného Československa ve Washingtonu. Od roku 1967 byl vedoucím Výzkumného a dokumentačního oddělení Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení. V letech 1975 – 1990 byl generálním sekretářem této organizace. Po roce 1989 se aktivně zapojil do akademického života na Univerzitě Karlově. Nejčastěji citovanou odbornou prací PhDr. Rysa je Reinventing Social Security Worldwide. Back to Essentials.

Ing. Josef SKALICKÝ

Patří k největším osobnostem našeho potravinářství. Během 50 let své pedagogické dráhy vychoval několik generací potravinářských odborníků, věnoval se také vzdělávání dospělých. Je autorem 13 publikací zaměřených na strojně-technologická zařízení pekáren, cukráren, mlýnů, výroben trvanlivého pečiva, ale také konzerváren a dalších provozů. Mnohé z nich jsou dosud používány k výuce v České republice i na Slovensku. Ing. Skalický působil také jako recenzent odborných publikací z oblasti mlékárenské technologie, kvasné technologie, zpracování cukru a krmivářské výroby. V roce 1996 bylo Ing. Skalickému uděleno čestné členství Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR, a to za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj pekárenského oboru.

Mons. Josef SUCHÁR

Dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s aktivní pomoci lidem v nouzi a na okraji společnosti. V roce 1986 byl tajně vysvěcen na kněze, po roce 1989 byl přijat jako kněz do služby v královéhradecké diecézi, kde od roku 1993 spravuje Římskokatolickou farnost Neratov. Působí také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Dnes v Neratově zásluhou Mons. Suchára žije zhruba 30 handicapovaných lidí. Za jeho přispění také vzniklo místní občanské sdružení, které dává práci zhruba 75 lidem s postižením, a které nabízí unikátní zázemí a vzdělání dětem s postižením. Mons. Suchár se také podílí na výstavbě školy pro 500 dětí v indické obci Mansapur.

Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc.

Vynikající český lékař, neurofyziolog s velkým mezinárodním kreditem, odborník zejména v oblasti poruch sluchu. Od r. 1975 je vedoucím laboratoře elektrofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. V roce 1991 se habilitoval pro obor fyziologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1996 byl tamtéž jmenován profesorem. V letech 1994 - 2001 působil jako ředitel Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, zároveň vykonával také funkci předsedy komise sluchové fyziologie při Mezinárodní unii fyziologických věd. Je autorem více než tří stovek odborných publikací a držitelem řady odborných ocenění, jako např. Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, medaile J.E. Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách nebo Stříbrné medaile Univerzity Karlovy. V roce 2009 mu Ruská akademie věd udělila čestný doktorát. Mimo vlastní vědeckou činnost se v různých funkcích také významně podílel na porevoluční transformaci české vědy.

Prof. Ing. Karel ULBRICH, DrSc.

Jedna z vůdčích osobností české makromolekulární chemie. Dlouhodobě se věnuje způsobu, jak pomocí syntetických polymerních nosičů rozpustných v krvi dostat léčivou látku přímo do nádorových buněk. V letech 1988 – 2015 byl vedoucím oddělení biolékařských polymerů na Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR. V letech 1995 – 1998 působil tamtéž jako zástupce ředitele, mezi roky 1998 - 2007 byl pak ředitelem ústavu. V mezinárodních časopisech publikoval 250 vědeckých prací především v oblasti hydrofilních polymerů pro biolékařské aplikace. Je spoluautorem 35 patentů a jeho práce mají od roku 1980 více než 10 tisíc citací. Za svoji vědeckou činnost získal Cenu Učené společnosti České republiky, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Čestnou medaili Ústavu polymerů Slovenské akademie věd, Cenu Invence, cenu Česká hlava nebo cenu Praemium Academiae Akademie věd ČR.

Prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.

Světově uznávaný expert v oblasti družicových navigačních systémů a jeden ze zakladatelů družicové navigace v Československu. Nejdelší etapu svého života věnoval prof. Vejražka výzkumu, konstrukci a aplikacím družicových navigačních systémů, jakými jsou americký GPS, ruský GLONASS a evropské Galileo. Měl významný podíl na využití systému GPS českými jednotkami SFOR v bývalé Jugoslávii. Vede stočlenný tým pracující na projektu zlepšení družicové navigace v nepříznivých podmínkách. Aktivně se podílel na jednání OSN ve Vídni o sblížení systémů GPS a Galileo. Je honorárním členem Královského institutu navigace v Londýně a jako člen výborů a komisí spolupracuje také s Ministerstvem dopravy USA, s Evropskou komisí nebo s Evropskou kosmickou agenturou. Působí také v redakčních radách mezinárodních odborných časopisů. Jeho odborná vystoupení byla oceněna např. plaketou GPS Summit na konferenci ve Spojených státech amerických nebo cenou za nejlepší konferenční příspěvek v Gdyni.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Josef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace projednala program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací

22:11 Rada pro výzkum, vývoj a inovace projednala program SIGMA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací

V pátek 26. listopadu proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a ino…