Kompletní seznam udělených státních vyznamenání

28.10.2012 21:28

U příležitosti řádového dne 28. října 2012 se prezident republiky Václav Klaus rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Kompletní seznam udělených státních vyznamenání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Václav Klaus

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny brigádnímu generálovi Ing. Alexandru Beerovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Generál Alexandr Beer  v roce 1942 vstoupil do formující se československé jednotky v Buzuluku. Účastnil se bitvy u Sokolova, bojů o Kyjev, Bílou Cerkev, Karpatsko-dukelské operace a jako zástupce velitele tankového praporu se podílel  na osvobození Ostravy a Prahy. V bojích byl několikrát zraněn a za své hrdinství obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. Aktivně působí v Československé obci legionářské, jejímž byl dlouholetým místopředsedou. Letos se dožil 95 let, stále aktivně působí na veřejnosti a především pak mezi mládeží. Svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny majoru Vasilu Korolovi za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Major Vasil Korol uprchl po nacistické okupaci Československa do Sovětského svazu. Tam byl zatčen a prošel útrapami sibiřských pracovních táborů. V roce 1943 byl propuštěn a vstoupil do řad československé armády. Jako dělostřelec se účastnil bojů u Kyjeva, Bíle Cerkve a řady dalších bitev. Během karpatsko-dukelské operace přišel v boji o pravou ruku. Za své hrdinství byl vyznamenán mnoha vojenskými vyznamenáními. Po válce byl v roce 1949  z armády propuštěn. Přestože letos oslavil devadesáté narozeniny, je stále aktivním členem Československé obce legionářské.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Leopoldu Färberovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Leopold Färber pochází ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny. Za války velká část jeho blízkých  zahynula v koncentračních táborech, on sám jako chlapec dělal spojku domácím odbojářům a zachránil řadu lidí. Po válce se nesmířil s novou totalitou a založil ilegální odbojovou skupinu. Za letákovou akci byl v roce 1948 odsouzen na 16 let žaláře. Po podmínečném propuštění v roce 1958 pracoval jako dělník a aktivně působil v disentu. Věnoval se především dokumentaci odbojového hnutí proti nacismu a komunismu a shromáždil unikátní sbírku svědectví, písemných a zvukových dokumentů, které jsou neocenitelným pramenem pro studium našich nedávných dějin. Je stále činný v Konfederaci politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Mons. Karel Fořt byl za války za  svou aktivitu ve skautském hnutí  vězněn nacisty a prodělal totální nasazení. Po válce po studiu teologie působil jako kněz na Šumavě, odkud se mu v roce 1950 podařilo před hrozícím zatčením uprchnout na Západ. Působil nejprve jako misionář v Alžírsku a poté od roku 1956 v české misii v Mnichově. Stal se vedoucím duchovní služby pro Čechy v  SRN.  Po roce 1968 všestranně pomáhal nové vlně emigrantů jak po stránce duchovní, tak existenční. Až do roku 1997 vedl náboženskou redakci Radia Svobodná Evropa.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka pplk. Jaromíru Jarmarovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Pplk. Jaromír Jarmara sloužil v době převzetí moci komunisty v roce 1948 jako pohraničník. Jako věřící člověk komunismus odmítal a byl napojen na vojenskou odbojovou skupinu Praha – Žatec, která připravovala ozbrojené akce proti režimu. V roce 1948 byl zatčen a u soudu mu původně navržený trest smrti byl změněn na doživotí. Deset let strávil na Borech, v Leopoldově a ve Valdicích. Pronásledována byla na svobodě také  jeho manželka.  I po propuštění byl režimem všemožně perzekvován. Přes svůj vysoký věk je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka JUDr. Josefu Plockovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly naši zemi. Během německé okupace byl jako student  vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil jako „vatikánského špióna“ k 13 letům žaláře. Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka RNDr. Hubertu Procházkovi, CSc. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

RNDr. Hubert Procházka byl jako student gymnázia členem ilegální skautské protikomunistické odbojové skupiny, která vydávala a distribuovala ilegální tiskoviny. Pomáhal udržovat písemnou komunikaci mezi vězněnými duchovními a obsluhoval radiové spojení pro americké agenty. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen k 11letému trestu vězení za velezradu a špionáž. Věznění a práce v uranových dolech  se podepsaly na jeho zdraví. Je místopředsedou Konfederace politických vězňů. Zasloužil se o přiznání zdravotního rizika pro bývalé politické vězně oběti uranových dolů. Od roku 2006 zastupuje KPV ČR v Mezinárodní asociaci bývalých politických vězňů a obětí komunismu.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka Drahomíře Strouhalové za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Drahomíra Strouhalová se jako dvacetiletá zapojila  do protikomunistického odboje. V roce 1950 byla zatčena a za ukrývání osob prchajících na Západ a spolupráci s odbojovou skupinou napojenou na britskou tajnou službu byla odsouzena na 15 let vězení. Zlomit ji nedokázalo ani osm let, které v žalářích do svého propuštění strávila. V roce 1968 se stala členkou K-231 a po roce 1989 aktivní členkou Konfederace politických vězňů. Její veřejná aktivita přispívá k zachování a šíření odkazu protikomunistického odboje v naší společnosti.

Prezident republiky udělil Medaili za hrdinství MUDr. Rudolfovi Zvolánkovi za záchranu lidského života.

Dne 9.3.2011 MUDr. Rudolf Zvolánek svou odvahou, duchapřítomností a profesionalitou zachránil život těžce zraněného muže, který byl vtažen úzkým otvorem do mísícího zařízení na plasty. Poté co selhaly pokusy záchranářů zraněného vyprostit, neváhal jej operovat a amputovat mu zraněnou končetinu přímo uvnitř stroje, kam za ním pronikl. Díky tomu bylo možné zraněného uvolnit a následně převézt do nemocnice. Pacient byl zachráněn a po dlouhém léčení  může nyní žít normálním životem.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. MUDr. Ladislavu Bařinkovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Profesor Ladislav Bařinka je přední český plastický a rekonstrukční chirurg. Je autorem řady nových chirurgických metod, operačních postupů a patentů. Vedle Brna, kde dlouhá léta vedl Kliniku plastické chirurgie ve FN U sv. Anny, působil i v USA, Velké Británii, Rakousku a Sýrii. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla a zasloužilým pedagogem, který vychoval tři generace plastických chirurgů.  Letos se dožil 85 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. Ing. Gabriele Basařové, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Gabriela Basařová je významnou vědeckou a pedagogickou osobností v oblasti potravinářské chemie a pivovarnictví. Dlouhá léta byla ředitelkou Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze a v letech 1982 – 1997 vedla Ústav kvasné chemie a bioinženýrství na VŠCHT v Praze, kde vychovala řadu vynikajících odborníků, kteří působí v mnoha zemích světa. Za své rozsáhlé dílo v oboru pivovarnictví, sladařství a kvasné chemie a působení v řadě odborných společností  si  získala ve svém oboru vysoké uznání.

 Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prof. Jiří Drahoš je významná osobnost české vědy v oboru chemie a organizátor vědeckého života. Jeho úspěšná vědecká dráha je spojena s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV,  který až do roku 2003 jako ředitel vedl. Jeho vědecké dílo si získalo mezinárodní ohlas, je držitelem řady vědeckých ocenění a spoluautorem několika našich i zahraničních patentů. Je členem mnoha  odborných společností a vědeckých institucí u nás i ve světě. Od roku 2008 je předsedou Akademie věd České republiky, o jejíž transformaci a rozvoj se významně zasloužil.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy Otovi Filipovi za  zásluhy o stát v oblasti umění.

Ota Filip je významný český exilový spisovatel, autor rozsáhlého románového a publicistického díla psaného česky i německy, které obohatilo českou i německou literaturu. Po maturitě vystřídal mnohá zaměstnání. V roce 1970 byl odsouzen za podvracení republiky a po propuštění z vězení se v roce 1974  vystěhoval do SRN. Působí jako publicista a komentátor v předních německých denících, je držitelem mnoha prestižních ocenění a stal se členem Bavorské akademie věd a umění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Prof. Václav Havlíček je  profesorem teoretické elektrotechniky a významným představitelem technických věd v naší zemi. Úspěchů dosáhl jako výzkumný pracovník v oboru elektrotechniky i jako pedagog. Jeho profesní dráha je spojena s Českým vysokým učením technickým, jehož je od roku 2006 rektorem. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, řady patentů a originálních technických řešení a držitelem mnoha odborných ocenění. Do loňského roku působil jako místopředseda České konference rektorů vysokých škol.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. Marku Kopelentovi za zásluhy o stát v oblasti umění.

Prof. Marek Kopelent je významný český hudební skladatel, klavírista, publicista a organizátor hudebního života. Od 60.  let vzbudila jeho tvorba v oblasti vážné hudby pozornost a ohlas  u nás i zahraničí. V období normalizace byl z politických důvodů perzekvován a umlčován. Od roku 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU, byl členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích, organizátorem mezinárodních skladatelských kursů a držitelem prestižních uměleckých ocenění.  Letos se dožil 80 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy MUDr. Vladimíru Kozovi in memoriam za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

MUDr. Vladimír Koza byl světově uznávaný český hematolog a odborník na transplantaci kostní dřeně. Od roku 1979 působil ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde na počátku devadesátých let zahájil program transplantací a založil Český národní registr dárců kostní dřeně, který eviduje více než 40 000 dobrovolných dárců. Byl členem řady českých i zahraničních odborných společností a organizátorem mezinárodní vědecké spolupráce. Jeho odborná, organizační a osvětová práce pomohla vytvořit medicínské pracoviště  světové úrovně a program, díky nimž se podařilo zachránit mnoho životů a dát naději tisícům dalších. Zemřel letos 17. června ve věku nedožitých 58 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. RNDr. Lumíru Sommerovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Lumír Sommer je vědeckou osobností v oboru anorganické analytické chemie. Věnuje se optickým analytickým metodám, spektrofotometrii a  atomové spektrometrii. Je profesorem na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. V letech 1989-91 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Působil na zahraničních univerzitách a za své rozsáhlé vědecké dílo obdržel řadu prestižních odborných ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy Kpt.Ing. Barboře Špotákové za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Kpt. Ing. Barbora Špotáková je vynikající česká sportovkyně a osobnost naší lehké atletiky. Ve své disciplíně – hodu oštěpem -  získala dvakrát zlatou olympijskou medaili – na LOH v letech 2008 a 2012. V roce 2007 se stala mistryní světa, na následujících dvou světových šampionátech získala stříbrnou medaili. Od roku 2008 je držitelkou  světového rekordu v hodu oštěpem. V témže roce byla vyhlášena nejlepší sportovkyní ČR a 6x se stala naším nejlepším atletem roku. Svými sportovními výkony a přístupem k reprezentaci je velkým vzorem pro mládež a sportovce.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. Ing. Miroslavu Šťastnému, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prof. Miroslav Šťastný je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti parních turbín a turbostrojů. Ve svém oboru působí jako profesor na ČVUT a Západočeské univerzitě v Plzni. Významnou měrou se podílel na vývoji parních turbín různých typů včetně turbín pro jaderné elektrárny. Je držitelem 12 českých a dvou evropských patentů. Za vyřešení problému vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů parní turbíny sekundárního oběhu JE Temelín získal ocenění Česká hlava. Je členem mnoha mezinárodních odborných společností. Letos se dožil 80 let.

Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy PaeDr. Ivo Viktorovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.

PeaDr. Ivo Viktor je jednou z nezapomenutelných osobností československého fotbalu. Legendární brankář odehrál v reprezentačním dresu v letech 1966-77 63 mezistátních zápasů, z toho 17 jako kapitán mužstva. Byl brankářem týmu mistrů Evropy z roku 1976 a byl zvolen nejlepším brankářem tohoto mistrovství. V témže roce byl v anketě o nejlepšího fotbalistu Evropy třetí. Jeho jméno je spojeno s Duklou Praha, s níž opakovaně získal ligový titul i Československý pohár. Pětkrát byl zvolen fotbalistou roku. Letos se dožil 70 let.
 
Prezident republiky udělil Medaili za zásluhy prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.

Prof. Petr Wittlich je  významný český historik umění, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je autorem řady odborných publikací, které si získaly velký ohlas u odborné veřejnosti i širokého publika čtenářů. Předmětem jeho zájmu je moderní umění, především česká secese, české sochařství a díla některých velkých osobností českého a světového výtvarného umění. Své odborné práce využívá i k popularizaci výtvarného umění a kultury a vyslovuje se k ochraně památek a kulturního dědictví. Letos se dožil 80 let.

Radim Ochvat
ředitel Tiskového odboru

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

reklama

autor: klaus.cz

peníze za uprchlíky

Dobrý den, jasně, že by se mi jako občanovi ČR líbilo, kdyby nám EU platila za přijímání uprchlíků, jak navrhujete. Ale nejsem si jist, zda to není přesně to, co vlastně vyjednal Rakušan, tedy že kdo nepřijímá uprchlíky, tak na ně platí, a jestli není tento systém pro nás ve výsledku dost nevýhodný,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Ropné sankce na Rusko selhaly.“ Nás zasáhnou: až 45 Kč na litr

13:11 „Ropné sankce na Rusko selhaly.“ Nás zasáhnou: až 45 Kč na litr

Sankce uvalené na ruskou ropu v podobě cenového stropu či embarga na dovoz ropných produktů sice pod…