Jan Zavřel: Proč všichni lžou? (5. část)

18.08.2016 12:22

V čem v kauze Metropolitního spořitelního družstva (MSD) lhala a nesprávně informovala veřejnost Česká národní banka (ČNB).

Jan Zavřel: Proč všichni lžou? (5. část)
Foto: hns
Popisek: Fotokoláž.
reklama

ČNB ve své mediální kampani jak v tisku, tak na svých www stránkách uváděla neúplné, zkreslené a nepravdivé informace. ČNB lhala poslancům, lhala veřejnosti, lhala v protokolu o kontrole a v rozhodnutí o odebrání licence:

V protokolu o kontrole a v rozhodnutí o odebrání licence lhala ČNB v těchto bodech:

·  lživé je tvrzení ČNB, že MSD schvalovalo úvěry za několik minut;

·  lživé je tvrzení ČNB, že útvar řízení rizik nepřipomínkoval jednotlivé úvěrové případy;

·  při předávání rozhodnutí o odebrání licence ČNB použila argumenty typu: „nemůžeme to sice dokázat, ale domníváme se, že“ ……….;

·  v Rozhodnutí ze dne 19. září 2013; Č.j. 2013/10482/570 ČNB vytkla MSD, že při analýze ekonomicky spjatých skupin (ESSO) uplatnilo pouze ty principy, které jsou uvedeny ve vyhlášce – jaké jiné principy mělo MSD uplatnit?; cituji: „vnitřní pravidla účastníka o přístupu k ESSO (zejm. vnitřní předpis č. 37/2012, Řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace) představují de facto pouze doslovné převzetí příslušných pravidel obsažených ve Vyhlášce a v předmětném úředním sdělení“; Tímto vyjádřením ČNB jednoznačně potvrdila, že MSD se Vyhláškou ČNB striktně řídilo;

·  ČNB obvinila MSD z „rezignace na řídící a kontrolní systém“ v rozporu s výsledky auditu společnosti VGD – AUDIT, s.r.o. která byla schválena ČNB jako auditor pro MSD. ČNB k auditu řídícího a kontrolního systému MSD neměla žádné připomínky a na základě jeho výsledků odpustila MSD tento audit pro roky 2012 a 2013. (V roce 2013 pro jistotu dopis s odpuštěním auditu poslala dvakrát.)

·  ČNB přehodnocovala posudky soudních znalců. V MSD byla hodnota zajištění posuzována znalci zapsanými do seznamu znalců, kdy o jejich odbornosti nemělo MSD důvod pochybovat. V případě ČNB se jednalo pouze o prostý názor pracovníků ČNB, kteří nedisponují jakýmikoli odbornými znalostmi týkajícími se oceňování nemovitostí, přesto pracovníci ČNB na základě takovéhoto názoru dovozovali nedostatečnou výši opravných položek MSD. MSD nechalo pořídit několik revizních posudků, které dostatečnou hodnotu zajištění potvrzují.

·  ČNB neměla žádné tvrdé argumenty, na základě kterých by mohla prokázat neefektivnost procesů v MSD. Měřítkem efektivnosti procesů finanční instituce jsou její ekonomické výsledky. ČNB nikdy nerozporovala ekonomické výsledky MSD hlášené na ČNB v měsíčních intervalech a jednou za rok auditované auditorem schváleným právě ČNB.

·  ČNB nepovolila MSD přístup do bankovních registrů, čímž mu znemožnila úplně posoudit bonitu klienta.

Na závěr musím konstatovat, že v průběhu správního řízení ČNB odmítala jakékoliv důkazy, které ji MSD nabízelo.

V na svých webových stránkách, médiích, hlavně v Hospodářských novinách a v pořadu veřejnoprávní televize ČT1 a ČT 24 Otázky Václava Moravce ČNB prezentovala tato nepravdivá tvrzení:

·  lživé je tvrzení, že ČNB neznala vlastníky záložen s podílem pod 10% vloženého kapitálu; ve čtvrtletním hlášení o organizační struktuře družstevní záložny se na ČNB hlásí i členové družstevní záložny - fyzické a právnické osoby - s podílem na základním kapitálu vyšším než 5%; navíc v případě MSD si ČNB vyžádala jeho vlastnickou strukturu jednoduchým dopisem a k předaným informacím o vlastnické struktuře MSD neměla žádné připomínky;

·  zavádějící je tvrzení ČNB o ekonomicky neudržitelné výši úroků z vkladů poskytovaných záložnami – viz můj článek na serveru Měšec;

·  zavádějící je srovnávání ČNB výše opravných položek bank a družstevních záložen, které nerespektuje zástavy nemovitostmi – viz můj článek na serveru Měšec;

·  lživé je tvrzení ČNB o neexistenci principu hlasování v družstevních záložnách systémem co člen to hlas, v této souvislosti je nepravdivé tvrzení ČNB, že kontrolní komise družstevních záložen je volena pouze členy s dalšími členskými vklady, přitom ve skutečnosti a podle zákona musí být potvrzena hlasováním co člen, to jeden hlas;

·  ČNB nepřiznala, že některé kritizované principy fungování družstevních záložen sama schvalovala, jako např. základní členský vklad ve výši 1 Kč, strategickou orientaci záložen, stanovy s dalšími členskými vklady a další;

·  ČNB naprosto zavádějícím způsobem uváděla, že družstevní záložny se řídí jinými regulatorními pravidly než banky, přičemž vyhláška č 123/2007 Sb. se jmenuje „o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry“ a pro družstevní záložny platila stejně jako pro banky;

·  ČNB nikde neuvedla objektivní informace o ekonomické síle MSD k 30. 4. 2013 a nikde neuvedla informaci, že k tomuto datu byla MSD zakázána jakákoliv výdělečná činnost a byly mu zablokovány všechny volné finanční prostředky.

ČNB v koordinované spolupráci s VSZ Praha (VSZ Praha tuto spolupráci otevřeně ve svých dokumentech přiznává) uplatnila sankce, které nemají ve světě obdoby a při kterých by musela zkrachovat každá banka na světě včetně i těch největších a ČNB to musela vědět.

Vyhláška 123/2007 Sb. v §8 připouští volbu principů řízení finanční instituce podle její velikosti a složitosti a zároveň Vyhláška v §9 ukládá ČNB, aby vydala ověřené praxe, které ČNB nikdy nevydala. V žádné vyhlášce ČNB neexistuje ověřená praxe pro skutečnosti, které ČNB vytýkala MSD:

·  požadované principy stanovení předmětu úvěru;

·  ČNB nikdy a nikde nepublikovala požadavky na podnikatelský záměr; Názory na šíři a obsah podnikatelského záměru se v jednotlivých publikacích liší a můžeme se dočíst i tak extrémní názor jako byl publikován v Ekonomu č. 5, 2014 panem Micharlem Ruggierem „Všichni požadují nějaké byznys plány, ale tím spoustu dobrých nápadů zabijí“;

·  ČNB nikdy nevydala ověřenou praxi definující dostatek informací nezbytných k vyhodnocení reálnosti a uskutečnitelnosti podnikatelského záměru;

·  ČNB nepublikovala požadované principy pro práci se soudními znalci ani nepublikovala skutečnost, že k posudkům vypracovaným soudními znalci mají finanční instituce přistupovat jako k nedůvěryhodným;

·  ČNB nikdy nikde nepublikovala nutnost vedení seznamů znalců ani principů pro vedení takového seznamu;

·  ČNB nepublikovala ověřenou praxi pro definici úvěrových produktů;

·  ČNB nikdy nepublikovala požadované principy sledování ekonomicky spjatých skupin;

·  ČNB nikdy nepublikovala ověřené principy projektového financování a používání ready made společností (SPV), publikovala pouze zásady pro tvorbu kapitálu na úvěry poskytnuté SPV; MSD tvořilo řádně kapitálové rezervy na projektové financování a ČNB neměla nikdy výhrady proti systému vnitřně stanoveného kapitálu aplikovaného v MSD; přesto ve svých protokolech uvedla, že projektové financování aplikované MSD není to pravé;

·  ČNB nepublikovala žádné principy pro stanovení objektivní výše míry podstupovaného rizika, pokud je instituce zisková a má dost kapitálu na krytí případných ztrát, znamená to, že řádně řídí svá rizika; Relativitu výše podstupovaných rizik dokládá i text na str. 48 Zprávy o inflaci 2016 vydané ČNB, kde ČNB příznivě hodnotí uvolnění úvěrových standardů bank: „Banky dle Šetření úvěrových podmínek ve čtvrtém čtvrtletí 2015 dále uvolnily úvěrové standardy u úvěrů nefinančním podnikům a u spotřebitelských úvěrů. Ve směru uvolňování standardů působil konkurenční tlak a příznivé vnímání rizik, což se projevovalo v poklesu úrokových marží bank.“;

·  ČNB nevydala ověřenou praxi pro analýzu rizik jednotlivých produktů;

·  ČNB nikdy nevydala ověřenou praxi pro používání tzv. „balonových splátek“;

·  ČNB nikdy nevydala ověřené praxe k požadovaným principům dokumentace rozhodovacího procesu,

·  ČNB nikde v žádné vyhlášce neuvedla, že hodnocení klienta nesmí obsahovat texty převzaté z žádosti o úvěr;

·  ČNB nikde nikdy neuvedla požadované principy na archivaci odmítnutých úvěrových případů;

·  ČNB nikdy nikde nepublikovala ověřené praxe procesů schvalování úvěrů;

Systém kontroly ČNB založený na předem nedefinovaných kritériích jsem popsal ve svém článku publikovaném na serveru Měšec. Tento kontrolní systém lze přirovnat k situaci, kdy by zákonem nebyly stanoveny rychlostní limity pro provoz vozidel na silnicích a policie by ad hoc stanovovala maximální povolenou rychlost podle stavu vozovky, podle povětrnostních podmínek a podle stavu vašeho vozidla, takže byste nikdy neměli jistotu, zda jedete správnou rychlostí a i například při rychlosti 30 km/hod v obci byste podle okamžitého uvážení policie přišli o řidičský průkaz.

ČNB zakázala MSD prodej dluhopisů až po té, co MSD úspěšně a za tržní ceny prodalo dluhopisy za cca 1 mld. Kč – zaspala, nebo se lekla, že MSD opět začne vyplácet vklady, což by zkazilo s největší pravděpodobností jí organizovanou mediální kampaň, nebo měla obavy, aby škoda způsobená FPV příliš neklesla.

ČNB veřejně ústy pana guvernéra Miroslava Singera potvrdila, že nedodržovala platné zákony. ČNB neplnila z kapacitních důvodů svou povinnost vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech § 21 odstavec (3) kontrolovat družstevní záložny alespoň 1x do roka. (Může snad podnikatel nahlásit na finanční úřad, že nepodal daňové přiznání, protože na jeho zpracování neměl volné kapacity?). ČNB nedodržela vyhlášku 123/2007 Sb. § 9 odstavec 3 vydat „přehled vybraných uznávaných standardů“. ČNB nedodržela při kontrole MSD požadavky § 3 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zjistit „stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti“.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Paroubek: Je právo na eutanázii bludná myšlenka?

22:33 Jiří Paroubek: Je právo na eutanázii bludná myšlenka?

Tak jako vždy v minulosti, se novináři při zveřejnění jakéhokoliv programového dokumentu, a to zejmé…