Miliardář Passer: Zhýralé ďábelské „elity“ tohoto světa stojící v pozadí politických loutek a médií rozpoutaly války, chaos a imigraci. Apokalypsa je za dveřmi

10.12.2016 4:46

ROZHOVOR S developerem a miliardářem Radimem Passerem, který je aktivním členem Církve adventistů sedmého dne, jsme hovořili o poselství adventu, o víře, společnosti, politice. Například říká, že má pochopení pro mírumilovné, pracovité a vděčné migranty, kteří se rádi asimilují ve společnosti, která jim dala novou životní šanci. Nynější imigraci podle něj ale rozpoutaly ďábelské samozvané elity. „Každý pokorný student Bible smí pochopit, že se nacházíme v období, kdy příchod Pána Ježíše je doslova za dveřmi, tedy naprosto aktuální otázka pro současné generace,“ říká křesťanský podnikatel.

Miliardář Passer: Zhýralé ďábelské „elity“ tohoto světa stojící v pozadí politických loutek a médií rozpoutaly války, chaos a imigraci. Apokalypsa je za dveřmi
Foto: Archiv RP
Popisek: Developer Radim Passer

Máme tu advent. Jaké podle vás nese hlavní poselství?

Advent znamená příchod. Příchod zaslíbeného Mesiáše Pána Ježíše Krista. Starozákonní Boží posel a prorok Daniel přesně předpověděl první příchod Krista. Tak se také stalo, stovky různých proroctví mnoha knih Starého zákona se naplnila do posledního písmenka. Druhý příchod Krista jako Spasitele a Soudce je nejčastějším tématem Nového zákona. Bůh nám neoznámil přesné datum Kristova druhého příchodu, ale dal jej do určitého kontextu a souvislostí. Každý pokorný student Bible smí pochopit, že se nacházíme v období, kdy příchod Pána Ježíše je doslova za dveřmi, tedy naprosto aktuální otázka pro současné generace.

V České republice je velmi ateistická společnost. Jak lze podle vás získat lidi pro Krista?

Je to nemyslitelné bez toho, aniž se dotyčný člověk seznámí s Kristem. Tedy když pochopím Boží plán záchrany člověka pro Boží království, který se naplnil právě v Pánu Ježíši Kristu. Na kříži si totiž spravedlnost a milosrdenství podaly ruce. V tom je tajemství úžasné Boží lásky ke hříšnému a ztracenému člověku. Pochopením, že Stvořitel a vlastník všech galaxií, stvořených světů, zkrátka celého nekonečného vesmíru sestoupil na tuto zemi a ponížil se do podoby člověka, aby přes všechna pokušení svým bezhříšným životem zcela naplnil požadavky Boží spravedlnosti a současně svou obětí na golgotském kříži přinesl dokonalou náhradu za hříchy všech lidí ze všech generací. Každý člověk na této zemi je Pánem Bohem pozván k tomu, aby vírou přijal tuto oběť Božího Syna za své vlastní hříchy. Toto je jádro dobré zprávy, evangelia.

Bůh povolává lidi, aby tuto zvěst nesli všem obyvatelům tohoto světa. Jedni druhým. Tak se můžeme stávat Božími spolupracovníky. Všichni jsme však dostali svobodnou vůli, proto existuje jediný způsob přijetí této dobré zprávy, který má v Božích očích význam: dobrovolně a s vděčností v srdci. Když pochopím, že Bůh miluje mne, vyvolává to lásku k Bohu i z mé strany. Lidi pro Krista nelze získat bez zvěstování evangelia a současně bez skutečnosti, že tito lidé uvidí Ježíšovy vlastnosti v životě lidí, kteří se ke Kristu sami hlásí.

Jak vnímáte krizi rodiny? Rozvádí se polovina manželství, polovina dětí se rodí mimo něj, zhruba na sedm porodů je sedm potratů. Měl by stát daňově zvýhodnit rodiny s dětmi?

Rodina je základem společnosti. Jak my dnes vychováváme naše děti, taková bude příští generace. Základem je tedy morálka. A základem morálky je Desatero. A základem Desatera je láska k Bohu a z této lásky vyplývající láska k člověku. Naše životy a společnost okolo nás jsou pak svědectvím o tom, jak se nám to daří. Bez opravdového návratu ke kořenům morálních hodnot se můžeme třeba i rozkrájet, ale nic k lepšímu nezměníme ani daňovým zvýhodněním.

Do jaké míry by podle vás křesťanské principy měly být zakotveny v zákonech? Pokud jde například o potraty, homosexuální partnerství, Prague Pride...

Bůh stvořil dokonalý život na této zemi. Dokonalé vztahy. Stvořil Adama a Evu, nikoliv Adama a Edu. Stvořil je jako muže a ženu, aby byli dobrými správci veškerého Božího stvoření na této zemi. Měli se plodit a množit a naplnit tuto zemi. Pádem do hříchu člověk pokřivil Boží dokonalé stvoření. Pokřivil vztahy a s každou další generací se lidé propadali hlouběji a hlouběji do hříchu. Bůh v zájmu zachování života na této zemi přivolal jako soud potopu a jediný Noe se svou rodinou přijali nabídku záchrany.

Bůh s člověkem začíná tedy znovu. Lidé si však nedají říci a pokračují v páchání zla. To s sebou nese četné důsledky. Jedním z nich je naprosté překroucení jednoho z Božích darů člověku – dar sexu, který byl Pánem Bohem zamýšlen pro láskyplný vztah jednoho muže a jedné ženy ve vztahu manželském. Všechny ostatní formy sexu nazývá Bůh hříchem. Lidé si pak hříchem pokřivený genetický materiál předávají z generace na generaci. Někdo se pak může narodit se sklonem k homosexualitě, jiný si to zvolí vědomě a dobrovolně. Podle Bible není hříchem sklon k homosexualitě, ale její praktikování ano.

Jakékoliv, možná i dobře míněné lidské zákony nemohou vyřešit morálnost našich životních postojů. A ty jsou dány úrovní našich charakterů. Když dovolíme Pánu Bohu, aby měnil naše pokřivené charaktery k Jeho obrazu, je jisté, že budeme svědky změny k lepšímu v našich životech. Tato možnost je nabízena každému člověku. Mojí svobodou pak zůstává, jestli ji budu chtít využít.

Dobře, to se týká homosexuálních vztahů. Stát by neměl lézt lidem do ložnice a kontrolovat je, co tam dělají. Ale co zákon a otázka potratů? To je přece otázka života a smrti a přípustnosti, či nepřípustnosti usmrtit člověka a ten dotčený člověk v lůně matky nemá volbu... A nemá zákonné právo na ochranu života jako dospělý jedinec...

Jako křesťan jsem logicky proti potratům. Současně jako křesťan nikoho nesoudím, mám na mysli hraniční životní situace. Neumím totiž takzvaně chodit v botách jiného člověka. A postupného usmrcování našich dětí se můžeme dopouštět i mnoha jinými způsoby. Například tím, co všechno nezdravého jim dáváme jíst či pít, jak je celkově vedeme a vychováváme, jaký hodnotový systém jim vštěpujeme a vlastním příkladem předáváme.

Americký paleokonzervativní autor Pat Buchanan varuje před Smrtí Západu...

Ano, jako lidstvo se vykazujeme sebevražednými sklony. Bůh nám nabízí věčný život a my děláme všechno pro to, abychom si zvolili věčnou smrt. Zdánlivě směšný a absurdní paradox. Žel, to je zcela převažující realita životních postojů nás lidí. A první svět, ten v tom hraje prim.

Otázka na tělo: jste křesťan a miliardář. Kdyby chtěl někdo rýpat a citoval vám, že nelze sloužit „Bohu i mamonu“, nebo „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království“...

To jste otevřel téma, které se nedá odpovědět jednou větou. V Bibli máme příběh, kdy za Ježíšem přišel bohatý mladý muž.

Bible, Marek 10,17–27:

„Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“

Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí.“

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“

On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“

Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těžké je vejít do království Božího!

„Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

Problém mladého muže nespočíval v bohatství samotném, ale v jeho vztahu k majetku. Proto Ježíš poukázal na obtížnost akceptace spasení bohatými lidmi. Majetek a peníze hrají často v jejich životě důležitější roli než skutečný Zdroj veškerého jejich požehnání a bohatství. A to je v souladu s jiným textem Bible.

Bible, 1. list Timoteovi 6,6–10:

„Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“

Peníze podle Bible nejsou tím zmíněným kořenem zla, ale láska k penězům, tedy penězům přisouzená nesprávná životní priorita, ano. Proto logicky i ti nejbohatší lidé mají stejnou příležitost jako ostatní obdržet od Pána Ježíše Krista jako dar Boží milosti na konci času věčný život.

Vy jste adventista, váš bratr je katolík. Máte v nějakých věcech nějaké zásadně odlišné postoje? Jak se to promítá do vašeho vztahu?

Tak především se s bratrem máme moc rádi. Odlišnosti mezi adventisty a katolíky jsou dány jedinou věcí: a to je postoj k Písmu svatému – Bibli. Římské papežství povýšilo svoji tradici nad Boží slovo a sami moderní katoličtí teologové s globálním dosahem dávají věřícím lidem na výběr tyto dvě možnosti: buď světit neděli a být katolíky, nebo žít v souladu s Biblí, zachovávat sobotu a být adventisty sedmého dne. Mým přáním i odhodláním je žít životem podle Boží vůle v souladu s Biblí. Vždy v lidské historii byli takoví lidé pouhou hrstkou v porovnání s globální populací. A bylo by velice iluzorní si namlouvat, že nyní, na konci času, bude situace odlišná. Ďábel nebere prášky na spaní a snadno svede na scestí od Boha každého, kdo se rozhodne žít svůj život v rozporu s Božím slovem.

No, jako katolík bych namítl, že Bible není jediným pramenem Božího Zjevení, že existuje tradice, že apoštolové do sepsání Písma hlásali dobrou zvěst pouze ústně, že i v Písmu – v evangeliu podle Jana (Jan 20, 30 a 21, 25) se píše, že Ježíš činil ještě mnohé, co není zapsáno, a jinde se píše, že dal církvi Ducha svatého... Ale to bychom tu mohli vést teologickou debatu na mnoho hodin či dní. Můžeme jít tedy dál?

Ano, na takovou debatu zde nemáme prostor. Ale na mých přednáškách se o tom, kdo by měl zájem, může dozvědět více. 

Takže jedeme dál. Jak jako křesťan vnímáte současnou migrační krizi?

Můj pohled není černobílý. Když bych se svou rodinou žil v místě, kde je válka, nepokoje či zabíjení nevinných civilistů na každodenním pořádku, určitě bych udělal vše pro to, abychom se dostali na nějaké bezpečnější místo. Z tohoto úhlu pohledu mám pochopení pro mírumilovné, pracovité a vděčné migranty, kteří se rádi asimilují ve společnosti, která jim dala novou životní šanci.

Je zde však i další pohled. Není totiž těžké pochopit, že to byly právě rádoby světové elity západního světa, které ve své ďábelské zlovůli vytvořily cílenou anarchii v zemích typu Libye, Sýrie, Afghánistán, Irák a podobně. Život se v těchto zemích stal ještě mnohem horším než za bývalých diktátorů. To vše je živeno neobjektivními globálními médii. Kdo však může mít zájem na tom, aby se téměř celý svět ocitl v chaosu a zmatku?

Kdo na tom má tedy zájem?

Samozřejmě je to ďábel, nicméně ani ten nemůže nikoho přinutit ke „službě zlu“. V konečném důsledku to tedy jsou lidská rozhodnutí těch, které v nejmocnějších demokratických společnostech volíme, ale kteří jsou v konečném důsledku pouhými loutkami v rukou nejmocnějších a nejvlivnějších lidí napojených přes nejrůznější struktury na samotného ďábla. Západ vyvolal v diktátorských zemích chaos, nastolil hrůzovládu falešného a agresivního náboženství a nakonec pozval šiřitele náboženské nesnášenlivosti k trvalému pobytu na své území. To je přece ďábelské, nebo snad ne?

Takže jsme znovu zpátky u našich morálních postojů. Sám Pán Ježíš nazývá ďábla vládcem tohoto světa, kterému se můžeme ubránit výhradně a pouze v Kristu, jak o tom hovoří Bible.

Jakubův 4:7  „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“

1 Petrův 5:8  „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“

„Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“

10  „A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“

Co říkáte argumentu, že se musíme jako křesťané postarat o uprchlíky? Ale jsou to skutečně uprchlíci? A není lépe pomoci jim u nich?

Křesťanství znamená následovat Pána Ježíše Krista. Pomáhat bližním na cestě k Pánu Ježíši je skutečně základním pověřením každého opravdového křesťana. Součástí skutečného křesťanství však nikdy nebylo a nikdy nebude otevírat dveře falešným, tedy nebiblickým náboženským naukám. V samotné lidské historii smíme vidět požehnání, která národům a lidskému společenství přinášelo následování Božích pokynů stručně popsaných v Desateru. A naopak zkázu, kterou přinášelo vzdorování vůle milujícího Pána Boha.

A kdo tedy nese odpovědnost za uprchlíky? Intervence USA, pozvání Merkelové, neziskovky od Sorose, Turecko?

S malou nadsázkou: zeptejte se toho „rohatého“! Ježíš o něm řekl věřícím Židům toto:

Jan 8:44  „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“

Kdo ze slušných lidí by toužil po chaosu, válkách a morálnímu úpadku? Jedině ten, kdo se stává služebníkem zla. 

Jak se díváte na postoj papeže Františka?

Nesleduji jej, abych to dokázal posoudit. Bible však jasně říká, že tato nábožensko-politická mocnost, instituce římského papežství, která povstane na troskách římské říše, bude nástrojem právě toho zlého:

Zjevení Janovo 13:1  „Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.

2  Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.“

Toto věděli již reformátoři před pěti stoletími, ale dnes se to úspěšně tutlá.

No, jako katolík si s vámi opět dovolím v obecné rovině nesouhlasit. Ale možná i leckteří katolíci by s určitou nadsázkou řekli, že to, o čem mluvíte, sedí spíš na současného papeže. (smích) Ale radši pokračujme... Lidé jako Tomáš Halík říkají, že máme jako křesťané s muslimy stejného Boha... Co vy na to?

Nevím, o jakém „druhu křesťanů“ dotyčný výrok hovoří. Ve svém životě jsem se naučil důvěřovat milujícímu Bohu, který je plný soucitu, milosrdenství a slitování, který odpouští vinu a přestoupení každému hříšníku činícímu pokání. Důvěřuji Bohu, který je spravedlivý a věrný a nemá žádné favority, jeho milost je skrze Pána Ježíše dostupná pro všechny lidi. A takový Bůh je představen v Bibli. Naopak není ani v Koránu, ani v papežském katechismu.

Co říkáte argumentům hájícím islám, že i křesťané dělali zlé věci...

Ty nejhorší zlé věci dělali lidé, kteří se sice prohlašovali za křesťany, ale jejich životy žádné křesťanské znaky nevykazovaly. Pouze svými ďábelskými skutky křesťanství diskreditovali.

Jak hodnotíte postoj Miloše Zemana k migraci?

Podrobně ho nesleduji. Zdá se mi, že se v této otázce nebojí říkat to, co si myslí. Určitě jeho výroky v této oblasti považuji za mnohem trefnější než výroky představitelů hlavního proudu EU.

Když se nyní podíváme na imigrační krizi z hlediska podnikatele a investora, není hrozbou i z tohoto hlediska? Již jenom zmiňme „realitní krátery“ v místech, kam se stěhují „nepřizpůsobiví“… Ale má to mnoho dalších aspektů týkajících se bezpečnosti, ekonomiky...

Jistě. Chaos a nestabilita ekonomice nepomáhají. To platí i pro nemovitosti. Stačí se podívat na ceny nemovitostí v naší zemi na místech, kde „úřadují nepřizpůsobiví“…

Co říkáte těm názorům, že se bez EU neobejdeme? Přijde rozpad EU?

Pán Bůh již před 26 stoletími dal sen mocnému babylonskému králi Nebukadnesarovi i s výkladem tohoto snu od samotného Stvořitele. Evropa postavená na základech rozpadlé Římské říše bude usilovat o jednotu, ale nikdy jí nedosáhne, podobně jako nedrží pohromadě železo s hlínou. Mnozí evropští rádoby vládci v historii se tomuto proroctví chtěli vzepřít včetně Napoleona či Hitlera. Nepoučili jsme se. Jsou mnohé jednotlivosti, které se mi osobně na myšlence EU líbí, ale celkově to nemůže fungovat a podle Bible ani fungovat nebude.

Co si myslíte o takzvaných populistech typu Le Penové, Hofera, Trumpa, Orbána...

Každý z nich musí uspět v demokratických volbách, některým z nich se to již podařilo. Až čas to bude moci posoudit. Já nikoho z nich osobně neznám.

A co říkáte vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách?

Tak především: nebyl jsem příznivcem ani jednoho z kandidátů. Ale z jedné věci mám velkou radost. Nikdy v historii amerických voleb nepracovala všechna mainstreamová média tak okatě ve prospěch někoho jako nyní ve prospěch paní Clintonové. Mám v USA spoustu přátel, kteří jsou úspěšnými podnikateli a čestnými lidmi. A podle nich, pokud by Hillary měla někde sedět, tak určitě ne v Bílém domě, ale v base. Chvála Pánu Bohu za demokracii, která nepodlehla lživým médiím, a zvítězila tak nad zhýralými a ďábelskými elitami tohoto světa stojícími v pozadí těchto politických loutek. Možná jsme tak dostali od Pána Boha ještě dodatečný čas k pokání před závěrečnými událostmi na této zemi.

Vy jste napsal: „Člověk nepotřebuje ani maturitu, aby pochopil, že jako lidstvo nemáme pro tuto planetu řešení. Obrovská populační exploze, spotřeba nerostných surovin, globalizace a nebývalý úpadek morálky stupňují tlak na peníze, které se stávají bohem s malým b. A některé negativní společenské jevy už nejsou běžné jen v západní Evropě či v USA, ale jsou „exportovány“ i do rozvojových zemí. Proto já se na všechno dívám z úplně jiného úhlu. Bible mluví o tom, že vyvrcholením dějin bude druhý příchod Ježíše Krista, a já si myslím, že na konci bude důležité jenom jedno: jestli budeme spaseni, nebo ne. Z tohoto světa si nikdo nic neodnese, do hrobu odejdu nahý stejně jako bezdomovec.“ Myslíte si, že v dohledné době přijde Apokalypsa? Vidíte například falešné proroky...?

Apokalypsu připravujeme my lidé, když sloužíme zlému. Naopak, milující Bůh připravuje nádheru Božího království a věčného života pro každého, kdo po tom touží. Boží království bude totiž fungovat na principech Boží spravedlnosti a lásky. Nebude tam prostor pro sobectví, pýchu a chamtivost. Falešní proroci vždy v celé historii početně dominovali nad pravými, Božími proroky. A nejinak je tomu dnes. A proč je to vůbec možné, že mají tolik prostoru? Protože jsme nepoučitelní. Ignorujeme Bibli i Boží vůli, ignorujeme Boží plán záchrany pro každého z nás. Ale dobrá zpráva zní: každý z nás to může změnit. Osobně jsem to pochopil, když mi bylo 35 let a přijetí Pána Ježíše Krista zůstalo a zůstane díky milosti Boží zcela bezkonkurenčně nejlepším rozhodnutím mého života.

Jak byste ale lidem poradil, aby rozeznali ty falešné proroky a nenechali se zmást nějakým falešným vábením?

Způsob je jen jeden. A ten vyžaduje úsilí každého zájemce. Bez vlastního osobního studia Bible je zcela nemožné nenechat se svést ďábelskými proroky. Ani ten nejstatečnější člověk nemůže ve vlastní síle nad ďáblem zvítězit. Je to zcela nerovný boj. Zvítězit můžeme pouze v Pánu Ježíši Kristu. Bůh má pouze jednu pravdu a ďábel má k dispozici nespočet lží, které rozsévá podle toho, jak kdo „potřebuje“. Od falešných náboženských systémů až po ateismus. Jak je komu libo. Zakončil bych tímto biblickým textem:

2 Timoteovi 3:16–17  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“

2 Timoteovi 4:1  „Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:

2  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.

3  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

4  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

5  Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fiala si vyláme zuby. Ani netuší, jak obrovský problém ho čeká. Šichtařová vše sečetla

16:28 Fiala si vyláme zuby. Ani netuší, jak obrovský problém ho čeká. Šichtařová vše sečetla

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Propustit velký díl státních zaměstnanců, sestavit každý další státní …