Fleischer (SPR-RSČ): Programové cíle zastupitelů pro volby do ZM Brna

21.04.2018 15:01

Předsednictvo MO Brno předkládá svůj program pro letošní volby do Zastupitelstva města Brna. Volit nás, ale i kandidovat za nás může každý občan města, který se ztotožňuje s našimi cíli.

Fleischer (SPR-RSČ): Programové cíle zastupitelů pro volby do ZM Brna
Foto: Archiv KF
Popisek: místopředseda SPR-RSČ Karel Fleischer

Bytová výstavba

Prověření stavu bytového fondu města Brna a analýza růstu populace města v kontextu s plánovanými a očekávanými investicemi v městě Brně, které bude mít za následek nárůst populace města.

Podpora programu levné výstavby bytů v majetku města na všech úrovních standardu – sociální byty, startovací a standardní byty, byty pro seniory, byty vyššího standardu pro náročnou, ekonomicky stabilní a solventní klientelu.

Podpora nájemného bydlení. Soušinnost s PS PČR a  vládou a tlak na zrušení daní pro výstavbu městských bytů. Snížení nákladů výstavby zamezením korupce a lobbismu v oblasti stavebnictví. Dohled nad čistotou výběru stavebníků bytového findu města Brna.

Obnova staré zástavby i součinností budoucího nájemce.

Bytová politika

Každý občan města Brna musí mít svůj nájemní byt, nemá-li byt v osobním vlastnictví, či dům. Přidělování bytů musí být rychlé a s ohledem na stav žadatele. Byty budou dostupné pro všechny, tedy ne jen pro rodiny s dětmi. Bydlet má právo i jedinec a to jak mladý, tak i občan ve věku přes 50 let. Město musí nabídnout byt žadateli nejpozději do 5 let. Přednost mají domácí obyvatelé před cizinci. Ti mají dostatek prostředků na jiné, komerční bydlení.

Doprava

Výměna vedení DPmB, snížení příjmů managementu a dohledových orgánů města. Zvýšení mezd řidičům MHD. Elektronizace jízdenek a propuštění všech revizorů. Při vstupu do vozu se odečte z karty částka, kterou si na přístroji ve voze zvolí cestující. Bez zakoupení jízdenky je cestující vyzván automaticky k opuštění vozu. Zablokování růstu jízdného a snížení roční a měsíční jízdenky na cenovou úroveň hl.m. Prahy, kde jsou tyto jízdenky levnější. Důchodci budou mít jízdné zcela zdarma.

Vozy musí mít klimatizaci a v létě tato musí být v provozu ve všech vozech, aby se zabránilo kolapsům cestujících. V zimě je povinen řidič topit a vpustit cestující do vozu před odjezdem, nejméně 2 minuty a zavřít dveře.

Zakoupení kvalitního softwaru, který zajistí inteligentní systém návaznosti spojů v dopravních uzlech s ohledem na prodlevy v dopravě.

Posílení linek na přehradu v letních měsících a do centra v období kulturních akcí. Klimatizované, elekroautobusy se zrychlenými tratěmi s měnším počtem zastávek jen v dopravních uzlech.

Bezpečnost

Zajištění trvalých hlídek u heren a pohostinství v nočních hodinách, zajištění trvalých hlídek na nástupištích MHD u nočních rozjezdů. Městská policie nebude dělat ochranku revizorům do doby jejich zrušení. Ti budou místo revize dohlížet na ostrůvcích, zejména v dopravních uzlech. Městská policie bude mít lepší výstroj a výzbroj a ošacení. Motivační plat. Odstranění funkce MP jako výběrčího pokut za parkování a zaúkolování policistů spíše udržováním bezpečnosti. Povinnost zasahovat v případě volajícího občana v nouzi, nikoliv přistupování na zneužívání tísňových linek. Zvýšení požadavků na tělesnou a zdravotní způsobilost policistů, fixace počtu policistů, kterých má Brno více, než jiná města v jiných zemích a turisté si toho často všímají. Místo nárůstu počtu policistů, nárůst platů výkonných jedinců, kteří pomáhají občanům a jsou slušní a bez stížností. Stížnosti na MP bude vyřizovat odbor při MMB, nezávislý na nadřízených orgánech MP Brno. Nákup zvláštních sběrných vozů pro problémové osoby, problémové bezdomovce, kteří se dostali do situace vlastní vinou a setrvávají z vlastní vůle na ulici a holdují alkoholu, drogám a hazardu, dlouhodobě odmítají pracovat. Kamerový systém musí být zprovozněn a udržován, avšak v souladu se zákony a s ohledem na zajištění soukromí a diskrétnosti. Cíleno na bezpečnost populace pobývající ve městě. Trvalý dohled a akční zásahy v případě ohrožení bezpečnosti, nebo života a zdraví ohroženého občana.

Parkování v centru města

Toto bude umožněno jen bydlícím a dočasně a omezeně zásobování a zajišťování např. kulturních, či politických akcí v centru.

Zřízení rezidenčních parkovacích míst. Zastavení pokutování bydlících do doby, než město zajistí parkování pro všechny bydlící v rozumné dostupné v zdálenosti od bydliště.

Kultura

Všeobecná podpora apolitických kulturních akcí v městě Brně s akcentem na historii Brna. Vyloučení podpory propagandistických a politických témat kulturních akcí typu „poukazování na xenofobii domácí populace“ atp.

Kulturní dění a zábava musí být cílena na domácí i turisty a město musí žít a poskytovat pohostinství zvláště ve dnech pracovního klidu. Koncerty, festivaly zaměřené na významné osobnosti Brna a historické události v městě Brně.

Sprejeři

Za součinnosti Policie ČR a Městské policie Brno hlídat fasády domů v centru města. Pachatelé budou hradit opravu fasády v plné výši plus pokuta 100 000 Kč. Při opakovaném incidentu 200 000 Kč za každý další incident.

Karel Fleischer

  • SPR-RSČ Miroslava Sládka
  • Místopředseda SPR-RSČ, kandidát do Evropského parlamentu
  • mimo zastupitelskou funkci

Noční klid

Znovuzavedení nočního klidu s výjimkou některých kulturních akcí k výročí města atd. Běžně nebude možné se shlukovat a nahlas mluvit v obytných zónách, či působit hluk v době od 22:00 do 7:00 hodin. Totéž platí pro obtěžování hlukem stavebními pracemi o víkendech. Výklad přestupku bude upřesněn ve vyhlášce spolu s postihem.

Čistota

Zajištění čistoty města, zejména na Hlavním nádraží. Čištění a desinfekce laviček, čištění odpadových košů, čištění ostrůvků a chodníků a podchodu.

Podchody

Podchody ve městě budou ošetřovány tak, aby byly čisté a budou opatřeny kamerami s dohledem Městské policie Brno. V podchodech nebudou žádné prodejní stánky, nebo pouliční obchodníci.

Nádraží

Do vytvoření plánu na výstavbu nového nádraží s průhledným a regulérním výběrových řízení na dodavatele stavby a realitní činnost, bude opravena a obnovena budouva Hlavního nádraží, zmodernizován interiér s ohledem na historickou hodnotu budovy. 24 hodin provozu nádraží a plný servis v oblasti služeb a občerstvení. Čistota a bezpečnost jsou prioritou nádražní budovy. Nové nádraží se začne budovat v návaznosti na další projekty a po vypracování antikorupčního plánu tak, aby náklady na výstavbu nebyly přemrštěné o provize třetích osob a různých lobbistů. Srovnání cen s obdobnými projekty v jiných městech ČR a EU.

Velká cena Brna

Udržení podniků GP Brno za současného dohledu nad legálností provozu. Podpora akcí na okruhu. Zajištění servisu návštěvníkům města.

Veřejné toalety a osobní hygiena

Město musí vymezit vhodné prostory pro vybudování diskrétních a hygienicky bezvadných toalet a sprch za přiměřenou úplatu uživatelů – návštěvníků města a obyvatel města. Centrum musí mít k dispozici několik center. Kde budou dostupné 24 hodin kultivované prostory toalet pro muže, ženy a handicapované a také sprchy a umývárny s jednorázovými ručníky a osuškami. Bezpečnost zajistí Městská policie Brno.

Občerstvení a zábava v centru a okolí

Zajištění provozu a podpora provozování restaurací a jídelen, pohostinství a dalších podobných provozoven. S ohledem na noční klid, zajištění a podpora provozu nočních občerstvovacích zařízení v soukromém vlastnictví. Provozovny musí odpovídat hygienou, vzhledem a vybavením i nabídkou občerstvení a nápojů i obsluhou, dnešní úrovni evropských velkoměst. Daňové a poplatkové úlevy provozovatelům bez problémů a s rozumnými cenovými hladinami. Větší počet zahrádek, které nebudou vadit vozům záchranné služby, policejním zásahovým vozům a zásobovačům i chodcům, dle předpisů.

Referenda obyvatel

Umožnění místních referend obyvatel a to i v rozsahu městských částí, či ulic. Povinnost ZMB se zabývat peticemi a výsledky referend a zajištění nezneužívání tohoto nástroje v souladu s patřičným zákonem. Obyvatelé města musí vládnout sami sobě a mít přímý vliv na provoz a dění ve městě tak, aby nenarušoval funkčnost města a bezpečnost obyvatel.

Letiště

Letiště Brno musí zajišťovat spojení v logických dobách, nikoliv odlety do Londýna ve 20:00 a 17:00 hodin a podobně. Podpora spojení dle poptávky obyvatel města a okolí i návštěvníků Brna. Více spojů celoročních, i nepravidelných a sezónních s hlavními městy Evropy a letovisky, či lyžařskými centry. Zajištění trvalé autobusové linky a vozů taxislužby do centra města.

Zákaz pobytu

Osoby, které dlohodobě ohrožují bezpečnost obyvatel, podílí se na trestné činnosti, nepracují dlouhodobě a současně se živí kriminalitou, agresívní a problémové osoby, osoby, které dlouhodobě poškozují majetek a narušují opakovaně klid ve městě, které pobývají na území města Brna, mohou dostat dočasné, či dlouhodobé vyhoštění a zákaz pobytu ve městě po trestem krátkodobého pracovního vězení v rozsahu dní v případě porušení. Vše v rámci zákona a v koordinaci s parlamentem a vládou ČR, Krajským zastupitelstvem a Policením prezidiem.

Ubytovny pro lidi v náhlé nouzi

Město zřídí na okraji města nové, čisté a 24 hodin denně hlídané ubytovny pro lidi v náhlé nouzi, kde po rozhodnutí úřadu práce budou ubytovávány osoby v bytové nouzi. Vyloučeny budou osoby agresívní, se sklonem k alkoholismu a drogám a zloději. Ubytovny budou v majetku a pod dozorem výhradně města Brna. Soukromé sociální ubytovny budou zrušeny.

Pobyt bude dočasný do doby, než si osoba v nouzi najde práci a bydlení sama, nejdéle 6 měsíců, ve výkimečných případech s ohledem na věk a zdravotní stav déle.

Veškerá politika nového zastupitelstva města Brna musí směřovat ve prospěch obyvatel města a pak návštěvníků města Brna. Chceme zamezit nekalým soutěžím a obohacování se na úkor populace a rozpočtu města. Chceme město čisté, moderní, bezpečné. zábavné a pohostinné pro všechny, kteří zde dlouhodobě či krátkodobě pobývají. Chceme, aby každý  slušný člověk měl možnost v Brně mít příjmy z práce a podnikání a měl kde bydlet. Chceme, aby se obyvatelé cítili bezpečni a rádi v Brně bydleli, pracovali, nebo se k nám vraceli jako turisté a měli se ve městě čím bavit a kde občerstvit na vysoké úrovni. Chceme víc, než je evropský standard a chceme předsunout Brno nad úroveň běžné nabídky komplexního servisu města.

(převzato z Profilu)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ODHALUJEME Analýza ČSSD k prohraným komunálním volbám

10:01 ODHALUJEME Analýza ČSSD k prohraným komunálním volbám

Komunální volby ve velké Praze. Kampaň a výsledky ČSSD v roce 2018.