Haas (ODS): Návrh je v rozporu s českým ústavním právem

11.01.2023 23:15

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 11. ledna 2023 k senátnímu návrhu zákona o pobytu cizinců

Haas (ODS): Návrh je v rozporu s českým ústavním právem
Foto: ODS
Popisek: Karel Haas

Vážená paní předsedající, děkuju mnohokrát za slovo.

U mě asi nepřekvapí, vy si po tom říjnovém jednání na plénu, kdy jsme tento bod projednávali poprvé, že budu pravděpodobně jediný, kdo vystoupí na podporu toho návrhu. Kdybych to chtěl shrnout do jednoho jediného bodu, tak to dnešní rozhodování je o tom, jestli chceme ten současný od léta 2021 fungující nenormální netransparentní neefektivní stav monopolu, anebo jestli chceme v oboru, ve kterém to je normálně možné, který tady normálně fungoval, to za chvilku vyvrátím konkrétními fakty, jestli chceme zdravou liberální tržní konkurenci. O tom je celý tento bod.

A teď těch pár faktů, já asi přejdu slova pana kolegy Janulíka, vaším prostřednictvím, o hochštaplerech, lhářích, vykucích a podobně, takže pár faktů, objektivních faktů, kdy to odzdrojuji k podpoře toho návrhu. Ten návrh je zcela určitě protiprávní, je v rozporu s českým ústavním právem. Podívejte se na článek 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na ústavní právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Je v rozporu se základními smlouvami Evropské unie. Můžete se podívat na smlouvu o fungování Evropské unie, na její články 49, 56, 102, 106. Zjednodušeně řečeno, já to teď velmi zkrátím, abych ty články nemusel citovat celé, to je zákaz, který platí pro všechna odvětví, pokud není speciálně stanoveno jinak. To znamená i pro zdravotní pojištění cizinců, zákaz monopolu a vyloučení soutěžitelů z trhu a zákaz zneužití dominantního postavení.

A do třetice je ten návrh samozřejmě v rozporu s platnou evropskou směrnicí Solvency 2. Zase, abych byl úplně přesný, můžete se podívat do článku 188 této směrnice Povinnost členských států, aktivní povinnost členských států, zrušit monopoly v pojistných odvětvích. Směrnice je účinná od roku 2009. Co z těch rizik vyplývá z porušení nebo tady z těch tří rovin protiprávnosti? Probíhají dvě šetření před Evropskou komisí. Já si rád od kolegy Janulíka vezmu ten zdroj, který citoval, já jsem to v rychlosti jeho řeči a teď to myslím pouze faktograficky, nestihl ten zdroj nějak pochytit. Podle mých informací třeba ze zdrojů z oficiálního zdroje EU Pilot, ve kterém se shromažďují v těch prvních krocích šetření prováděná Evropskou komisí, tak probíhají dvě šetření. Jedno u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a jedno u generálního ředitelství pro finanční trhy. To je jedna rovina, která může, ona to není tak krátká cesta, to bych se já dopustil neobjektivnosti, ale může samozřejmě skončit žalobou proti České republice u soudního dvora a potenciálním pokutováním České republiky za porušení evropského práva.

A za druhé samozřejmě hrozí žaloby soukromých investorů proti České republice právě z důvodu porušení ať už mezinárodních smluv o ochraně investic, které sice byly v rámci Evropské unie nahrazeny evropskou legislativou, ale mají nejčastěji desetileté přechodné období, ve kterých ty nároky na náhradu újmy způsobené investorům Českou republikou případným protiprávním krokem v její legislativě můžou být uplatněny. Anebo porušením právě toho českého Ústavního práva.

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33850 lidí

To, co jsem chtěl zdůraznit a myslím, že to snad podpoří objektivnost těch mých slov, když se podíváte na stenoprotokoly z jednání Sněmovny z předchozího volebního období, teď doufám, že to řeknu přesně, to tady v poznámkách nemám, myslím, že to byl 2. červen roku 2021, kdy byl pozměňovací návrh kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové prostřednictvím paní předsedající projednáván, tak tomu návrhu dali velmi silně negativní stanovisko. Můžete se podívat do protokolů ministerstva tehdejší vlády hnutí ANO a ČSSD a byla to právě ministerstva za hnutí ANO i ministři za hnutí ANO. A vážím si toho, že tady tehdy tak objektivně a správně vystoupili. Dá se ve stenoprotokolech dohledat vystoupení tehdy pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Z toho stenoprotokolu zjistíte, že za Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně označil ten pozměňovací návrh, který monopol zavedl za protiprávní. Stejně tak tehdy k tomu dávalo stanovisko Ministerstvo financí tehdejší paní ministryně Aleny Schillerové. Takže myslím si, že ta slova, která tady pronáší poslanec Haas, nejsou v rozporu už s tehdejšími stanovisky ministerstev vlády hnutí ANO a ČSSD v předchozím volebním období.

Čtvrtý fakt. Zase přesně odcituju, abyste si to mohli dohledat, zmiňoval jsem to už v říjnu při zahájení prvního čtení: Při projednávání tohoto pozměňovacího návrhu Sněmovna disponovala negativním stanoviskem ÚOHS, je pod číslem jednacím 12545/2021/440/LSl, ze kterého vyplývá protiprávnost stavu, který pozměňovací návrh bohužel do České republiky přinesl.

Co se týká argumentů, které tady padají ať už ze strany kolegy Janulíka nebo kolegyně Adámkové, opět prostřednictvím paní předsedající, o dluzích, většinou tady nejsou žádná čísla, žádná fakta o dluzích, které systém komerčního nebo toho tržního a konkurenčního zdravotního pojištění cizinců přinesl. Já jsem zmiňoval a jsem schopen, tentokrát jsem si je vzal s sebou, takže pokud někdo budete chtít nahlédnout, tak mám data vyžádaná od pěti fakultních nemocnic, od těch pěti největších fakultních nemocnic v České republice. Pouze 1,2 % pohledávek v sumě za všechny ty největší fakultní nemocnice bylo za péčí o cizince, kteří byli pojištěni, to znamená, že těmi dlužníky byly některé z těch komerčních pojišťoven, protože probíhala nějaká diskuse mezi zdravotnickým zařízením a tou danou komerční pojišťovnou o likvidaci té pojistné události ze zdravotního pojištění cizinců, 98,8 % pohledávek fakultních nemocnic směřovalo za nepojištěnými cizinci. (Velký hluk v sále.) Ta data mám tady k nahlédnutí, pokud byste měl někdo o ně zájem. A ta data, to jsem tady minule nezmiňoval, jsem si dohledal, protože tato data sleduje i ÚZIS. A chápu, že zdravotní péči neposkytují jenom fakultní nemocnice, ale i jiní poskytovatelé zdravotních služeb. ÚZIS sleduje tato data za všechny typy poskytovatelů, takže v oficiální správě ÚZISu za rok 2020, to znamená za poslední celý rok trvání té normální tržní konkurenční situace v oblasti zdravotního pojištění cizinců, představovaly nezaplacené pohledávky za cizinci pouze 6,1 % z celkových nákladů za zdravotní péči cizinců, pouze 6,1 %, a zahrnovalo to jak pojištěné, tak nepojištěné cizince. To znamená, vykreslování toho stavu jako jakési tragédie a neplacení nákladů za zdravotní péči cizinců naprosto neodpovídá faktům ani doložitelným z fakultních nemocnic ani doložitelným z ÚZISu.

Třetí poznámka od konce z těch poznámek mých, a to mně bylo nejvíc líto vůči kolegům napříč politickým spektrem, bylo v zásadě nepokryté vyhrožování kolegy Janulíka při tom říjnovém projednání odpovědností poslanců, kteří jsou členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejich odpovědností za újmu. Já mám k dispozici písemné stanovisko pana profesora Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy z 25. října 2022, opět nabízím k nahlédnutí. A odcituju z toho stanoviska pouze jednu jedinou větu. Byl to dotaz na pana profesora Wintra přesně k tomu průběhu projednávání tohoto bodu ve Sněmovně dne 12. října -

Ocituji pouze jednu jedinou větu z celostránkového stanoviska. Odpověď zní jednoznačně: poslanci nenesou žádnou právní odpovědnost za své hlasování v Poslanecké sněmovně. - Vyplývá to samozřejmě z článku 23 a článku 27 Ústavy České republiky, vyplývá to i z § 3 odst zákona o střetu zájmů.

Předposlední bod. Odpor proti senátnímu návrhu, který tady dnes projednáváme, je odporem i proti celé řadě věcných vylepšení, které nepochybně, a to nepopírá ani Haas, systém zdravotního pojištění cizinců nepochybně potřebuje. Těch vylepšení, které zákon přináší, je celá řada. Uvedu příkladně - zdvojnásobení povinného minimálního limitu pojistného plnění, zavedení - kolega Janulík, kolegyně Adámková tady několikrát mluvili o kartičkách... No kartičky jsou asi možná relikt minulé doby. Takže zavedení jednotného on-line registru zdravotního pojištění cizinců přístupného kdykoliv a bezplatně všem poskytovatelům zdravotní péče, přístupného Ministerstvu vnitra, přístupného Policii České republiky. A ejhle, financovaného nikoliv státem, a to nejen z pohledu jeho vývoje, aplikačního vývoje, ale i z pohledu provozování, ale zaplaceného na náklady účastníků tady toho trhu. Takže odpor svým způsobem proti senátnímu návrhu nechápu i z pohledu toho, že kdo je proti tomu senátnímu návrhu, tak opravdu nechce dál vylepšovat, věcně vylepšovat, systém zdravotního pojištění cizinců.

A ta poslední zmínka, ona trošku navazuje na ty dluhy, ale je trošku z jiné roviny. Kolega Janulík tady opět 12. října, prostřednictvím paní předsedající, při zahájení prvního čtení tohoto bodu zmiňoval ohromné problémy s proplácením faktur ze strany komerčních pojišťoven v době před zavedení monopolu. Já tady teď použiju data pouze z jednoho roku, ony jsou dohledatelné objektivně z jakéhokoliv předchozího roku. V roce 2020, to byl ten poslední celý rok před zavedením monopolu, zlikvidovaly - tím právním pojmem zlikvidovaly - všechny komerční pojišťovny, včetně pojišťovny VZP, dohromady 53 697 pojistných událostí, za které bylo proplaceno 481 milionů korun za zdravotní péči o cizince. I tady z těch dvou čísel vyplývá, že tvrzení o tom, že systém nefungoval, kolaboval, byl to systém nějakých hochštaplerů, vykuků, tak jak ten systém vidí kolega Janulík, já mu ten jeho názor nemůžu brát, tak si myslím, že ta tvrdá data, objektivní data vypovídají o opaku.

Závěrem jenom poprosím všechny liberálně uvažující poslance napříč politickým spektrem, třeba poslance, kteří ctí i názory předchozí vlády, proto jsem zmiňoval to projednání pozměňovacího návrhu, kterým byl monopol zaveden v červnu 2021, tak všechny liberálně uvažující poslance napříč politickým spektrem poprosím o podporu dobrého návrhu kolegů senátorů.

Děkuji jim za ten návrh a věřím, že ten návrh projde. Děkuju.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

ekošílenci

Často mluvíte o ekošílencích a fanaticích. Myslíte, že jde toto šílenství ještě nějak zatavait? Co čekáte, že přijde s volbami? Posílí tito šílenci nebo naopak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš (ANO): Pane premiére, řeknu vám všechny argumenty a vysvětlím souvislosti

15:14 Babiš (ANO): Pane premiére, řeknu vám všechny argumenty a vysvětlím souvislosti

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k otevřenému dopisu premiérovi Petru Fialovi