Kořanová (ANO): Výroky pánů Schwarzenberga a Czernina nás přenesly do 19. století

09.06.2021 14:21

Projev na 108. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 6. 2021 ke zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění

Kořanová (ANO): Výroky pánů Schwarzenberga a Czernina nás přenesly do 19. století
Foto: Screen Xtv
Popisek: Poslankyně Barbora Kořanová v pořadu Luboše Xavera Veselého

Dobrý den, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, předstupuji před vás jako svolavatel této mimořádné schůze, abych vás seznámila z důvody jejího svolání a vůbec iniciování. Lhala bych, kdybych vám řekla, že pan už teď bývalý kolega Dominik Feri a jeho kauza nemají s dnešní schůzí nic společného. Mají. Nejde však o to, že byl nařčen ze sexuálního obtěžování a násilí na ženách, to mi zde naprosto nepřísluší soudit. Žijeme v právním státě, a já samozřejmě ctím presumpci neviny bez ohledu na jakoukoli politickou příslušnost.

Co však považuji za skutečně skandální, jsou výroky pánů zákonodárců, ať už jde o poslance TOP 09 Schwarzenberga, nebo ctěného pana senátora Černíny. Nebudu je zde opakovat, protože tím nechci snižovat vážnost a dekorum tohoto jednání. Pro mnoho osob, které nás nyní sledují, by navíc nemuselo být jednoduché je znovu slyšet. Pánové se ve svých vyjádřeních snažili bagatelizovat a zpochybňovat výpovědi žen, které bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho viní ze závažných násilných činů se sexuálním motivem. Tyto výroky obou pánů by mne přenesly do 19., možná 18. století. Dokážete si představit, kdyby toto například zažil člen hnutí ANO? Jak by reagovala Poslanecká sněmovna?

Děkuji, pane místopředsedo. Dokážete si představit, jakou reakci by vyvolalo, kdyby se toto dělo nebo kdyby tyto výroky pronesl někdo z členů hnutí ANO nebo prezident republiky? No já vám to řeknu. Opozice by nás rozcupovala, byly by svolávány mimořádné schůze, nebo vyšetřovací komise, jak je zvykem této sněmovny atd. Reakce na výroky pana Schwarzenberga byly o něco vlažnější. Např. ctěná paní kolegyně Sommerová hovořila o tom, že pan poslanec TOP 09 Schwarzenberg byl vychován a formován jinou dobou.

No, já bych nyní chtěla vyslovit názor, že sice nevím, jaká výchova probíhá na českých či rakouských hradech a zámcích, ale jsem přesvědčena o tom, že většina v této Poslanecké sněmovně nijak nebagatelizuje sexuální násilí. Neponižuje oběti sexuálního násilí a nahlíží na pachatele sexuálního násilí jako na mimořádně nebezpečné zločince.

Je to i důvod, proč jsem iniciovala svolání této mimořádné schůze, protože se domnívám, že po zmíněných výrocích, z nichž jeden pronesl člen této sněmovny, ale i druhé komory Parlamentu ČR, musí směrem k veřejnosti zaznít. Sněmovna se musí jasně postavit na podporu těmto obětem a dát jasný signál, že jakákoli bagatelizace těchto skutků je naprosto nepřípustná.

Děkuji vám. Půjdu nyní k meritu věci. Osobně se domnívám, že v českém právním řádu je velký prostor pro nutné změny, které by se týkaly sexuálního násilí. Já osobně zde vidím dvě zásadní roviny. Prvním bodem, který vám představím, je přesnější definice toho, co vlastně znásilnění je, tedy úprava jeho skutkové podstaty. Česká republika zatím v rámci Evropské unie nebo Evropy nepatří mezi státy, jejichž zákonná úprava znásilnění je založena na nesouhlasu oběti nebo neschopnosti oběti projevit svoji vůli. Mezi tyto státy, které skutkovou podstatu znásilnění na souhlasu staví, patří například Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie nebo Dánsko, jehož právní úprava je mně asi nejbližší.

Ráda bych navrhla, abychom trestní čin znásilnění založili nejen na tom, že je pachatel ten, kdo za použití násilí nebo pohrůžky násilí, anebo jiné těžké újmy vykoná s jinou osobou pohlavní styk proti jeho vůli, ale i ten, a to je velmi důležité, kdo s jinou osobou vykoná pohlavní styk využívaje toho, že není schopna právě projevit svou vůli, nebo není schopna klást odpor proti takovému jednání, a to například z důvodu, že se nachází ve stavu bezbrannosti, nebo z důvodu obavy o svůj život nebo zdraví, nebo závislosti na něm, anebo v důsledku jeho postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti, nebo vlivu.

Touto změnou bychom docílili zejména toho, že znásilnění již nebude muset být nutně spojována jen s fyzickým násilím, a tedy nebudou vůbec žádným způsobem zpochybňovány výpovědi žen, na nichž nebudou nalezeny stopy fyzického násilí. Tak dnes máme v podstatě trestný čin znásilnění definován. Jakkoliv mně osobně je bližší model dánský a založení legislativy na nesouhlasu či souhlasu, tak chápu, že v této Sněmovně existuje značná část poslanců... (Poslankyně kašle.) Omlouvám se. Jakkoliv mně osobně je bližší model dánský a založení legislativy na souhlasu či nesouhlasu, tak chápu, že v této Sněmovně existuje značná část poslanců, která slovo souhlas v redefinici znásilnění považuje za kontroverzní. A pravděpodobně by takovou změnu nepodpořila.

Já osobně tedy nejsem úplně spokojena, avšak politika je zkrátka umění možného, a hledání kompromisu je nevyhnutelné, a já to naprosto respektuji. Ráda bych zde ještě předem reagovala na několik poznámek nebo dotazů, které v diskuzi možná zazní, anebo už zazněly. Někteří z vás se možná budou ptát, proč tedy neratifikovat raději Istanbulskou úmluvu. Důvod je jednoduše takový, že úmluva sama o sobě se nevěnuje pouze sexuálnímu násilí, ale i dalším oblastem, které mohou být pro značnou část v této Sněmovně, včetně mě, problematické a celý proces by se výrazně prolongoval. Další poznámkou bude jistě odkaz Sněmovny na to, zda chci v České republice zavést nebo vyvolat vlnu na bázi mýtů, neboli jakési české mýtů. Nechci.

Já jsem zastánkyní práva na spravedlivý proces a vinný je pro mne ten, až ten, koho tak uzná soud. Bude stále na žalobcích, aby obviněnému prokázali vinu. A bude stále platit zásada in dubio pro reo, tedy že nejasné důkazy nemohou být přičteny k tíži obviněného. Falešná obvinění, se kterými je ve všech soudních řízení nutné počítat, budou i nadále stíhána dle platných právních norem, a to je velmi, kolegové, důležité, i pro mne. Ráda bych tedy shrnula, co je mým cílem.

V první řadě chci, abychom prostřednictvím uzákonění projevení vůle kladli důraz na to, co oběť udělala proto, aby obviněnému dala najevo, že nemá o pohlavní styk zájem, ale i na to, co vedlo obviněného k domnění, že oběť se stykem souhlasí. Kolegové, i kolega Nacher o tom tady určitě budou hovořit. Mnou a dalšími kolegy navrhovaná redefinice bude mít také velký symbolický význam a oběti sexuálního násilí může vést k tomu, že trestný čin ohlásí, protože v současné době znásilnění ohlašuje pouze menšina těchto obětí. (Poslankyně pije vodu.) Cílem tedy dnešní schůze je vyslechnout zde naprosto transparentně před zraky veřejnosti názory jednotlivých poslaneckých klubů na změny v platné trestní legislativě, které později budu reflektovat při tvorbě příslušné legislativy.

My jsme v kooperaci s paní profesorkou Válkovou, ale i s Ministerstvem spravedlnosti připravili změny legislativy, které by mohly tyto mé požadavky, mé osobní požadavky reflektovat, a budu ráda, když se na to podíváme společně, a tu diskuzi zde zahájíme. V případě, že by zde panovala vzácná shoda na změnách v dané legislativě, tak se domnívám, že bychom jej mohli přijmout ještě v nynějším volebním období. Já osobně jsem jako zástupce největšího poslaneckého klubu ochotna pro to udělat maximum, i s ohledem na to, že bych to považovala za důstojné zakončení současného volebního období.

Dnes jsem již několikrát hovořila o symbolice. A proto dnes navrhnu usnesení, o jehož podporu vás tímto žádám, protože se domnívám, že je tím nejmenším, co můžeme udělat, ale zároveň se jedná o důležitý signál do české společnosti. Usnesení má devět bodů. Já jsem je připravovala s kolegy, např. z Pirátské strany, vlastně obdržely je dnes všechny kluby napříč Poslaneckou sněmovnou, i ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

A to usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. Deklaruje svůj odmítavý postoj k jakémukoliv projevu násilí v České republice.

2. Konstatuje, že sexuální násilí patří mezi mimořádné... (Vystupující se odmlčela kvůli nadměrnému hluku.)

Děkuji, pane místopředsedo.

2. Konstatuje, že sexuální násilí patří mezi mimořádně závažné projevy násilí, a to i vzhledem k tomu, jak nebezpečné a celoživotní dopady může mít na oběti těchto násilných činů.

3. Vyjadřuje svou plnou podporu a účast obětem sexuálního násilí v České republice a vyzývá je, aby se v případě, že na nich bylo, je, či bude pácháno sexuální násilí s důvěrou obracely na orgány trestní soustavy, a toto jim hlásily. (Poslankyně kašle.) Alergie, omlouvám se.

4. Deklaruje svou plnou připravenost vytvořit a přijmout návrh úpravy zákona o ochraně obětí trestných činů, který bude zahrnovat legislativní opatření za účelem zlepšení postavení obětí, zejména zvláště zranitelných především zabrání její sekundární viktimizace opakovaného traumatu a stigmatizaci.

5. Vyjadřuje svou vděčnost a účtu všem, kteří se snaží obětem sexuálního násilí pomoci a poskytnout jim podporu.

6. Žádá Ministerstvo spravedlnosti České republiky, aby prostřednictvím justiční akademie a dalších svých orgánů provedlo edukaci soudců ve věci soudních řízení s pachateli a oběťmi sexuálního násilí.

7. Žádá Ministerstvo vnitra České republiky, aby provedlo edukaci příslušníků Policie České republiky ve věci přístupu k obětem sexuálního násilí se zvláštním zaměřením na přístup příslušníků Policie České republiky ve chvíli, kdy oběť sexuálního násilí trestný čin ohlašuje.

8. Žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, aby do začátku roku 2022 připravilo metodický materiál pro práci vyučujících v oblasti primární prevence sexuálního násilí a vypracovalo standardy pro poskytovatele primární prevence v oblasti sexuálního násilí.

9. Žádá zřizovatele základních a středních škol, aby prostřednictvím všech dostupných metod provedli osvětu mezi žáky a studenty v českých vzdělávacích zařízeních ve věci prevence a důsledku sexuálního násilí a aby zajistili, že osvěta v dané oblasti bude ve vzdělávacích zařízeních probíhat pravidelně i v následujících letech.

Závěrem bych ráda řekla - a věřím, že nyní nemluvím jen za sebe, že znásilnění je natolik závažným trestným činem, že si zasluhuje pozornost této Sněmovny. Musím vám, kolegyně a kolegové, upřímně říci, že příběhy obětí sexuálního násilí ve mne vyvolávaly nesmírné emoce, a k pachatelům těchto činů cítím nepřekonatelný odpor. Z mé strany je to nyní vše. Děkuji za pozornost a těším se na kultivovanou diskuzi. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Konečná (KSČM): Jak se to nemá dělat!

6:32 Konečná (KSČM): Jak se to nemá dělat!

Nedávno Česká televize přinesla informaci o dění kolem zámku v Novém Městě nad Metují, respektive př…