Peštová (ANO): Příspěvek pro pokročilá biopaliva a bioplyn

04.05.2022 0:02

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 3. května 2022 k návrhu poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Peštová (ANO): Příspěvek pro pokročilá biopaliva a bioplyn
Foto: MŽP
Popisek: Berenika Peštová

Já děkuji za vyhovění. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení předkladatelé, vážené kolegyně, kolegové, já jsem si připravila plnění požadavku v oblasti pokročilých biopaliv, respektive biometanu, vyplývající ze směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a jaké jsou požadavky legislativy Evropské unie.

Takže podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla přijata na konci roku 2018, stanoví každý členský stát dodavatelům paliv povinnost zajistit určitý minimální podíl OZE. Tyto cíle jsou uvedeny v článku 25 zmíněné směrnice a jsou pro všechny členské státy stanoveny ve stejné výši a závazné. Stanovené cíle si Česká republika transponovala do své národní legislativy, a to je ta již zmíněná RED II. Legislativa Evropské unie stanovila jak celkový cíl energie z OZE v dopravě, tak také řadu podcílů, respektive dílčích cílů a dalších požadavků. Celkový cíl energie z OZE na konečné spotřebě energie v odvětví dopravy v roce 2030 byl stanoven alespoň na 14 %.

Dále byl stanoven cíl resp. příspěvek pro pokročilá biopaliva a bioplyn vyrobených ze surovin uvedených v příloze IX části A směrnice na konečné spotřebě energie v odvětví dopravy v roce 2022 ve výši 0,2 %, v roce 2025 alespoň 1 % a v roce 2030 alespoň 3,5 %. Dále byl stanoven cíl resp. omezení pro biopaliva pocházející z potravinářských a krmných plodin. Jedná se o tzv. biopaliva první generace. Podíl biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy spotřebovaných v dopravě, jsou-li vyrobeny z potravinářských a krmných plodin, musí být maximálně o 1 procentní bod vyšší, než je podíl těchto paliv na konečné spotřebě energie v odvětví silniční a železniční dopravy v daném členském státě v roce 2020 s tím, že podíl těchto paliv na konečné spotřebě energie v těchto odvětvích v tomto členském státě bude představovat nejvýše 7 %.

Zároveň uvedená legislativa Evropské unie pro stanovování cílů používá také určité multiplikátory, jejichž cílem je zvýhodnění určité energie z OZE v dopravě při započítávání do výše uvedených cílů. Tyto multiplikátory jsou uvedeny v článku 22 zmíněné směrnice, kde je uvedeno, že podíl biopaliv a bioplynu pro dopravu vyrobených ze surovin uvedených v příloze IX, může být započítáván jako dvojnásobek jejich energetického obsahu a podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů se započítává jako čtyřnásobek jejího energetického obsahu, je-li dodávána silničním vozidlům, a může být započítáván jako 1,5 násobek jejího energetického obsahu, je-li dodávána železniční dopravě.

A jaký je princip fungování modulu zajišťující naplňování požadavků směrnice 2018/2001 v České republice? Pro správné fungování modulu pro naplňování požadavků a cílů energie z OZE v odvětví dopravy budou muset být vhodně nastaveny tři oblasti: oblast zajištění energie, oblast informační a oblast finanční, kdy všechny tyto oblasti budou vzájemně provázané s kontrolními mechanismy ze strany kontrolních orgánů státní správy.

Pro naplňování jak celkového cíle energie z OZE v odvětví dopravy, tak také podcíle pro pokročilá biopaliva a bioplyn v odvětví dopravy je v České republice s ohledem na strukturu vozového parku silničních motorových vozidel, což je 8 242 952 v průměrném stáří 18,11 roku, nejekonomičtějším i nejefektivnějším řešením využívat v tuzemské dopravě pokročilý biometan dodávaný ve formě buď bioCNG či bioLNG. SNG - LNG vozidla budou v následujících deseti letech reálnou alternativou k vozům s klasickými fosilními palivy, jejichž množství a spotřeba umožní růst trhu s plynnými palivy. Zavedení pokročilého biometanu v dopravě je však teprve na začátku a pouhá povinnost uložená dodavatelům plynu pro dopravu, která by byla spojena s výrazně vyššími náklady takto dodávaného paliva, by ve svých důsledcích vedla ke ztrátě zájmu o využívání vozidel na plynový pohon, a tudíž i ke stagnaci resp. redukci, v krajním případě dokonce zániku daného trhu v celém následujícím desetiletí. Opakovala by se tak de facto situace, k níž došlo na tuzemském trhu v oblasti čistých a vysokoprocentních paliv, kdy o ně přestal být po snížení daňové podpory mezi uživateli silničních motorových vozidel a nemožnosti jejich započítávání do plnění povinností dodavatelů automobilových benzínů a motorové nafty zájem a na místo postupného růstu prodeje plynných paliv v dopravě a tomu odpovídajícího nárůstu plynových vozidel by přišla nejprve stagnace a následně pokles. Výrobní náklady pokročilého biometanu jsou výrazně vyšší než ceny zemního plynu i než ceny benzínu a nafty. Proto je nutné v případě využívání biometanu v dopravě nastavit vhodnou kombinaci povinností a podpory.

A jaké jsou principy nastavení podpor? Je to za prvé podpora výroby biometanu. Pro podporu výroby biometanu budou výrobci moci volit mezi provozní podporou formou zeleného bonusu na biometan a podporou formou vydání záruk původu na biometan.

Provozní podpora formou zelených bonusů na biometan, to je první forma podpory výroby biometanu, by měla zajistit dlouhodobou důvěru producentů, výrobců biometanu, v návratnost investic vložených do výroby biometanu a zároveň existenci potřebné poptávky. Jejím primárním cílem bude zlepšit ochranu životního prostředí prostřednictvím zvýšení výroby obnovitelné energie ve formě pokročilého biometanu pro dopravní účely. Cílem navrženého opatření je vytvoření podmínek pro dosažení cíle Evropské unie v roce 2030 ve výši 14 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy a v rámci tohoto cíle i dílčího cíle, článek 25 odst. 1 směrnice pro pokročilý biometan. Opatření rovněž přispěje k dosažení celkového vnitrostátního cíle v oblasti obnovitelné energie a v perspektivě i cíle roku 2050 a dekarbonizaci tuzemského plynárenství. Výše zeleného bonusu na biometan bude stanovena tak, aby součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výroby se rovnal nule při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje biometanu za tržní cenu zemního plynu. Podpora bude kompenzovat pouze náklady mezi výrobní cenou biometanu a tržní cenou zemního plynu. Metodika stanovení výše zeleného bonusu bude odrážet i vývoj tržní ceny záruky původu certifikátu. Podpora bude poskytovaná do doby, než dojde k odpisu výroby. Výše podpory bude zároveň podle pokynů ke státní podpoře Evropské unie v oblasti životního prostředí a energetiky meziročně upravována na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a ceny zemního plynu a jejich změn. Uvedené nastavení provozní podpory na biometan zajistí poskytování pouze přiměřené výše podpory. Provozní podporu zeleným bonusem na biometan bude výrobcům biometanu vyplácet OTE. -

Operátor trhu. Provozní podpora biometanu, zelený bonus, má za cíl aktivovat jak zatím nevyužitý potenciál biometanu ve zcela nových výrobnách biometanu, tak konverzi, přeměnu, současných méně efektivních výroben elektřiny využívající bioplyn na výrobu biometanu. Možnost čerpat zelený bonus na biometan bude mít i výrobce biometanu s připojeným zkapalňovacím zařízením opatřeným certifikovaným měřicím systémem, pokud prokáže, že dotčené bioLNG bylo dodáno na plnicí stanici v České republice.

Podpora formou vydání záruky původu na biometan, to je druhá forma podpory výroby biometanu, je legislativou Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využití energie z OZE definována jako elektronický dokument, který dokládá zákazníkovi původ dodané energie, OTE vydá záruku původu na základě předaných naměřených hodnot o vyrobeném množství biometanu a příslušný výrobce biometanu ji bude moci uplatnit na tuzemském či zahraničním trhu za tržní cenu.

Pokud výrobce zvolí formu podpory zeleným bonusem na biometan, pak tento výrobce biometanu nebude mít nárok na vydání záruky původu na biometan. Záruky původu na množství biometanu, které bylo podpořeno formou provozní podpory na biometan, budou příslušet státu. Stát tyto záruky původu na biometan bude moci prostřednictvím systému záruk původce na OTE převést na dodavatelé paliv energie v dopravě po uhrazení příslušné ceny záruk původu. Pokud výrobce biometanu nezvolí k podpoře provozní podporu na biometan, pak tento výrobce biometanu bude mít nárok na vydání záruky původu na biometan, kterou může následně uplatnit na trhu v České republice nebo některém zahraničním trhu.

Evidence všech plnících na plyn v České republice bude zajištěna v systému OTE jako odběrných míst připojených na plynárenskou soustavu České republiky, anebo jako speciálních odběrných míst mimo tuto soustavu. Pod zákonným předpisem nařízením vlády bude každý rok stanoveno očekávané množství podpořeného biometanu, to znamená i roční celkové částky podpory na biometan. Celkově se očekává, že ročně by takto mělo být podpořena výroba přibližně 100 až 200 milionů kubíku biometanu určeného pro použití v dopravě.

A za druhé to máme podpora spotřeby biometanu. Bude nastavena povinnost k zajištění příslušné části energie z OZE v odvětví dopravy pro dodavatele zemního plynu. Uvažuje se o tom, že v případě dodavatele zemního plynu by mělo dojít k navýšení 40 % podílu biosložky v CNG a LNG v roce 2030. A dodavatelé zemního plynu do dopravy požádají OTE o převod dotčených záruk původu na biometan a uhradí za tento převod příslušnou cenu dopředu stanovenou prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Objem požadovaných záruk původu na biometan bude stanoven proporcionálně na základě tržního podílu daného dodavatele na trh se CNG a LNG v daném roce a celkového plánovaného množství podpory na biometan dodaný v daném roce, takzvaný alokační klíč.

Po uhrazení ceny za převod záruky původu na biometan dodavatelem zemního plynu převede OTE záruky původu na biometan na jeho účet a přiřadí je dle alokačního klíče na základě spotřeby na jednotlivá odběrová místa. Plnící stanice CNG a LNG. Množství počet vydaných záruk původu na biometan bude úměrné povinnosti stanovené dodavatelům zemního plynu k zajištění příslušné části energie z OZE v odvětví dopravy a bude odpovídat množství vyplacené provozní podpory na biometan.

A za třetí tady máme zajištění financování podpory na biometan. Takže částka určená každoročně pro výplatu provozní podpory na biometan - Zelený bonus na biometan, jak jsem říkala, bude financovaná platbou od dodavatelů paliv do dopravy dle podílu fosilní složky na celkovém energetickém obsahu paliv uvedených jimi na trh v daném kalendářním roce. Uskuteční se tak formou poplatku, jehož výše bude určovat Energetický regulační úřad. Jelikož však zavádění biometanu v dopravě je v České republice teprve na začátku, počítá se s tímto způsobem financování provozní podpory na biometan až od 1. ledna 2025. Lze očekávat, že do této doby náklady na výběr a přerozdělení fosilní složky budou převyšovat celkové prostředky, které bude nutné získat na výplatu provozní podpory a proto bude tato potřeba financována z dalších finančních zdrojů, především z dražeb emisních povolenek a dotací z prostředků státního rozpočtu.

A za čtvrté máme zajištění kvality a hmotností bilance. K zajištění kvality a hmotnostní bilance bude provedeno přes takzvanou certifikaci, která zajistí kvalitu výrobků biometanu a zajistí dodržení zásad systému hmotnosti bilance v celém hodnotném řetězci. Tato certifikace se bude skládat z níže uvedených dvou části. Za prvé je to záruky původu, certifikáty na biometan, který budou prokazovat vhodnost užití biometanu v dopravě v souladu s požadavky stanovenými směrnicí 2018/2001 o podpoře využívání energie u obnovitelných zdrojů.

A za druhé kritéria udržitelnosti pro biopaliva z biomasy a úspory s emisí skleníkových plynů. Nastavení centrálního informačního systému na OTE bude zajištěna evidence a pravidelný monitoring k plnění povinností všech subjektů, které se účastní systému naplňování cílů energie z OZE v dopravě a bude nařízená reportací povinnost dotčených subjektů. Základem bude centrální informační elektronický systém, jehož správcem a provozovatelem bude OTE, který bude umožňovat evidenci celkového objemu energie z OZE dopravu a jeho vykazování. Do systému budou dodávat informace a dokumenty výrobci biopaliv, výrobce biometanu, výrobce elektřiny z OZE, dodavatel kapalných paliv, dodavatel zemního plynu, dodavatel elektřiny, pěstitel biomasy, prodejce dovozce produktů k výrobě biopaliv a pohonných hmot s biosložkou. A ze systému budou čerpat informace a dokumenty Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a Státní energetická inspekce.

Systém bude evidovat jak statické informace u subjektů, kterými jsou informace o zařízení a informace k aplikovanému režimu podpory, tak dynamické informace o transakci, kterými jsou kritéria udržitelnosti a úspory emisí a informace k hmotnosti bilance. Dále evidence všech vydaných, prodaných, převedených záruk původu na biometan a dále evidenci kritérií udržitelnosti umožňující vydávat, vkládat a evidovat údaje o plnění kritérií udržitelnosti a o emisích skleníkových plynů vzniklých během uplynulého životního cyklu biopaliv a biometanu.

Mám samozřejmě projev připravený ještě dál. Jelikož jsem omezena časem, vidím zde 40 sekund, nepůjdu do další kapitoly. V každém případě já podporuji tento návrh a určitě budu hlasovat pro.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šmarda (SOCDEM): Vládní navýšení minimální mzdy, které žádným navýšením není

18:02 Šmarda (SOCDEM): Vládní navýšení minimální mzdy, které žádným navýšením není

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k navýšení minimální mzdy.