Rozvoral (SPD): Hnutí SPD pracuje pro slušné a pracující občany a plní svůj program

13.07.2020 16:05

V sobotu 11.7.2020 proběhlo v Praze celostátní Grémium hnutí SPD, na kterém jsme představili lídry do krajských voleb a kandidáty pro volby do třetiny Senátu, které proběhnou začátkem října tohoto roku.

Rozvoral (SPD): Hnutí SPD pracuje pro slušné a pracující občany a plní svůj program
Foto: archiv
Popisek: Radek Rozvoral, SPD

Podrobně jsme se také věnovali rekapitulaci práce poslanců našeho poslaneckého klubu a vyhodnotili jsme si plnění programu s výčtem návrhů předložených zákonů do Sněmovny, kterých bylo do současné doby velké množství a všechny tyto předložené zákony jsou ku prospěchu našich slušných a pracujících občanů, čímž plníme svůj vlastenecký program.

Toto je můj projev z pozice člena předsednictva hnutí a místopředsedy poslaneckého klubu SPD s celým uceleným výčtem všeho, co jsme ve Sněmovně prozatím udělali:

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové!

Nejprve mi dovolte, abych Vám všem přítomným poděkoval za to, že jste se na dnešní celostátní Grémium dostavili. Velmi si toho Vážím a ještě jednou děkuji.

Já bych vás ze své funkce člena předsednictva hnutí a místopředsedy poslaneckého klubu SPD ve svém příspěvku hlavně rád informoval o tom, jak náš poslanecký klub pracuje ve Sněmovně.

Naše hnutí SPD staví svou činnost zásadně na svém vlasteneckém programu a na základě prioritního prosazování prvků přímé demokracie. V současné době jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí prvky přímé demokracie a která jako jediná žádá vypsání referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR stále prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Též nevzdáváme naší prioritu a to zákon o obecném referendu.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastává místo v opozici, a tak má ztíženo prosazovat prioritní body vyplývající ze svého programu. V něm prosazujeme zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně  svobody a demokracie v České republice, kdy za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení naší země. V Poslanecké sněmovně všech našich 20 poslanců předkládá k projednání zákony, které pocházejí z autorské dílny SPD a jsou plně v souladu s naším vlasteneckým programem. Též podporujeme i některé zákony předložené ostatními parlamentními stranami, které jsou ve shodě s naším programem a které jsou přínosné pro naše občany. Podpořili jsme například navýšení důchodů i zvýšení rodičovského příspěvku a v obou případech jsme předložili vlastní návrhy, které by byly pro cílové skupiny výhodnější. Také jsme podpořili návrh změny zákona, který rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, kde stojí nejvíce za zmínku rozšíření o kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu a v prvním čtení také paušální daň pro živnostníky.

Dovolte mi nyní v krátkosti zmínit rekapitulaci toho, jaké zákony poslanci SPD předložili do Sněmovny a jak se je podařilo prosadit. Za velký úspěch považujeme, že Sněmovna na své 39. schůzi dne 27.11.2019 přijala naši novelu zákona o majetku státu, která zvyšuje a upřesňuje přímou hmotnou odpovědnost subjektů a osob při hospodaření s veřejným majetkem a penězi. Podařilo se tak prosadit zákon, který považujeme za zásadní v rámci programových bodů hnutí SPD a to i přes to, že náš původní návrh byl přísnější. Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu. Nyní bude odpovědný příslušný subjekt (organizace) a ten následně bude povinen řešit způsobenou škodu s odpovědným pracovníkem, včetně zaangažovaného politika. Senát tuto naší novelu sice zamítl, ale Sněmovna ho následně nadpoloviční většinou všech poslanců přehlasovala a vzhledem k tomu, že proti ní nemá nic prezident republiky, začne tento zákon platit dle schválené doby účinnosti.

V pátek 5.6.2020, což je nedávno, jsme v Poslanecké sněmovně hlavně zásluhou naší poslankyně Lucie Šafránkové protlačili do druhého čtení návrh zákona hnutí SPD o pomoci v hmotné nouzi. Tento návrh by zarazil zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce. Prosazujeme, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto jsme předložili tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji. Protlačení tohoto návrhu zákona do druhého čtení je obrovský úspěch našeho hnutí, čímž dáváme najevo plnění našeho politického programu, který jsme slíbili občanům a budeme pracovat na tom, aby byl tento potřebný návrh zákona ve Sněmovně po projednání ve výborech a ve druhém čtení, schválen i ve čtení třetím.

Další z našich prioritních zákonů, o kterém se stále ve sněmovně jedná, je zákon o obecném referendu. Z jednání je patrné, že bude s největší pravděpodobností přijat jen ve velmi vykastrované verzi, neboť ostatní strany zastoupené v parlamentu chtějí, aby občané neměli právo projevit svou vůli referendem k nejdůležitějším záležitostem. Původní návrh SPD počítal s tím, že k vyvolání referenda by stačilo 100 tisíc podpisů voličů s neomezeným kvórem účasti na hlasování a bylo by možné hlasovat také o změnách ústavy a o členství ČR v EU či v NATO. V našem návrhu byla také uvedena závaznost výsledku referenda pro vládu i parlament. V současné době je tento návrh zákona tzv. zaparkován ve druhém čtení a neustále se jeho projednávání oddaluje, z čehož je patrné, že ostatní politické strany referendum nechtějí a to i přesto, že mají plná ústa toho, že zákon o referendu prosazují. Jedná se o hnutí ANO, ČSSD, KSČM a Piráty. Ostatní strany z tzv. demobloku obecné referendum vůbec nechtějí.

Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM též stále blokuje naše návrhy zákonů o zákazu propagace islámské ideologie a o zákazu islámského zahalování, které již dlouhou dobu čekají na projednávání ve Sněmovně. Hnutí SPD také zpracovalo Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, ve které jsme požadovali, aby se ceny vrátily na úroveň roku 2018. Byli jsme také spolupředkladateli zákona o právu na digitální služby a novely trestního řádu, podle něhož se za zvlášť závazný zločin již nebudou automaticky přerušovat výkony trestu těhotným ženám. Oba tyto zákony byly Sněmovnou přijaty. Dále jsme byli spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 milionu korun ročně, kde jsme navrhovali paušální daň dle oboru činnosti. Předložili jsme také novelu autorského zákona, ve které navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (pro OSA atp.) provozovny, jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení atd.

Poslanci vládní koalice také ve Sněmovně nepodpořili náš návrh zákona ohledně pomoci lidem v dluhových pastech, ve kterém navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady, úroky a úroky z úroků, jako je tomu v současnosti. Prosazujeme také zestátnění exekutorů a zastropování roční procentní sazby nákladů tzv. RPSN u půjček, což je ukončení lichvy. Naše hnutí prosazuje ve Sněmovně zákony přínosné pro občany této země, což dokládá i to, že jsme předložili zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby se nikdo nedostal pod hranici chudoby a až od této částky vyplácet důchod dle zásluh. SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona, který byl zpracován s cílem zjednodušení a urychlení režimu územního souhlasu. Do Sněmovny jsme předložili také zákon, který má zprůhlednit transparentnost financování politických neziskovek financovaných ze zahraničí. Plně podporujeme neziskové organizace pomáhající našim lidem, například seniorům, invalidům či dětem nebo sportovním spolkům. Odmítáme však, aby humanita byla zástěrkou pro prosazování politických zájmů nadnárodních globalistů.

Poslanecký klub SPD též navrhl a podal do Sněmovny novelu trestního zákoníku s cílem posílení institutu tzv. nutné obrany. Nová úprava prosazuje zásadu „můj dům, můj hrad". Podali jsme také k projednání zákon ke zrušení koncesionářských televizních poplatků. Navrhujeme změnit status České televize a Českého rozhlasu na příspěvkovou organizaci hospodařící s transparentním rozpočtem a jejich činnost podřídit kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Není nám ani lhostejné zacházení se zvířaty a proto jsme byli spolupředkladateli zákona, který zpřísnil tresty za týrání zvířat a tento zákon byl přijat. Nedávno jsme také podali návrh změny školského zákona na zrušení škodlivé inkluze, novelu zákona o sociálních službách, která zvyšuje příspěvek na péči pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a novelu zákona o daních z příjmů, která navyšuje daňové úlevy pracujícím rodinám s dětmi slevami na poplatníka, manžela nebo manželku, invaliditu a slevu na studenta. Dalším návrhem změny zákona o dani z příjmů snižujeme sazbu daně na 15% pro právnickou osobu, která za zdaňovací období dosáhla příjmů nepřevyšujících 3 miliony korun a dále změnou tohoto zákona zabraňujeme odlivu zisků z divident z České republiky do zahraničí. Dále jsme také podali změnu zákona o státních svátcích, kterým navrhujeme, aby se 15. březen stal Dnem památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem a 18. červen Dnem hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Hnutí SPD bude vždy také podporovat právo občanů legálně držet zbraň a nikdy nepodpoříme žádné omezení držení zbraní, ani rušení spolků, které občané vytvořili ke své obraně.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Poctivě jsme také pracovali v době koronavirové krize, kdy se Sněmovna scházela v omezeném počtu poloviny poslanců a při schvalování zákonů v legislativní nouzi jsme vždy připravili a podali celou řadu pozměňovacích návrhů, které mířili na zvýšení ekonomické pomoci našim občanům, živnostníkům a firmám.

Dále bych zde vyzdvihl, že hnutí SPD si je plně vědomo toho, že úspěšnost naší země zcela závisí na lidech, kteří zde ve společném souladu žijí, pracují a vychovávají děti. V tomto procesu má nezastupitelné místo rodina, která je pro nás prioritou a z tohoto důvodu jsme vypracovali projekt „Rodina na 1. místě“, který byl veřejnosti představen na začátku prosince minulého roku. Celý projekt je veden s cílem, aby se rodinám v naší republice dařilo po všech stránkách dobře, měly důstojné bydlení, dostatečné finanční prostředky zajištující podmínky pro spokojený život a výchovu dětí. Zastáváme názor, že jedna z prioritních investic musí směřovat na podporu pracujících rodin s dětmi, neboť není jiná záruka budoucnosti naší vlasti než děti z tradičních českých rodin, které vedou rodiče svou výchovou k národní hrdosti, ke kladnému vztahu ke vzdělání a práci a k úctě ke starším osobám. Nechceme, aby rodiče vychovávali děti podle příruček EU a potlačovali u nich jejich mužské a ženské role, ale rozvíjeli jejich zdravý úsudek. Rodiny musí mít jistotu, že mít děti a řádně pracovat je to, co od nich stát očekává a na oplátku jim poskytuje různé formy garantovaných benefitů, aby se v naší zemi cítily dobře. I z tohoto důvodu jsou k realizaci našeho projektu „Rodina na prvním místě“ stanoveny konkrétní nástroje, kterými jsou:

Manželské půjčky – zde doporučujeme vrátit se k osvědčenému a mladými lidmi velmi pozitivně hodnocenému poskytování manželské půjčky, kterou navrhujeme až do výše 800 tisíc korun a která nebude limitována věkem žadatelů a ještě si bude moci rodina odečíst výrazné odpisy za výchovu dětí.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti – čehož jsme tento týden dosáhli a to proto, že po našem tlaku a předložení návrhu zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se ministryně financí rozhodla předložit svůj vlastní návrh toho zákona, který Sněmovna ve středu 8. července 2020 schválila, což je další úspěch našeho hnutí.

Slevy na dani – zde navrhneme formou novely zákona o dani z příjmu významné zvýšení daňových slev na děti, manžela či manželku a to až do nulové sazby daně z příjmu. Pracující rodiče s jedním dítětem si polepší ročně o více jak 15 tisíc korun, rodina s dvěma dětmi o více jak 30 tisíc korun a se třemi dětmi získají více než 100 tisíc korun. Pracující rodiny tím budou mít naší plnou podporu.

Podpora bydlení rodin – spočívající v tom, že připravíme návrh zákona o podpoře družstevního bydlení pro mladé rodiny. Nově založená bytová družstva budou podporována bezúplatným poskytnutím pozemků a výhodnými úvěry s možností využití manželských půjček, které nebudou věkově omezené.

Z tohoto výčtu je zcela zřejmé, že prosazujeme v Poslanecké sněmovně zákony potřebné pro naše občany, kterých bylo opravdu hodně. V této práci budeme pokračovat i nadále. Hnutí SPD pracuje pro občany a plní svůj program – viz například již zmíněný projekt „Rodina na prvním místě“, schválení zákona o majetku České republiky, do druhého čtení protlačení návrhu zákona o hmotné nouzi a schválení zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Dámy a pánové dnešním hlavním bodem tohoto Grémia je zajištění úkolů, které nás čekají v nejbližší době. Konkrétně se jedná o krajské a senátní volby. Našim hlavním úkolem je udělat vše pro to, aby hnutí SPD a námi navržení kandidáti co nejlépe uspěli v senátních a krajských volbách, které proběhnou na podzim tohoto roku. Jenom pro informaci – v minulých krajských volbách jsme ve společné koalici se stranou SPO získali celorepublikově přibližně 120 tisíc hlasů, což nám nárokovalo 30 krajských zastupitelů. Letošní rok již budeme kandidovat sami, jako silné hnutí SPD, a budeme chtít v rámci celé republiky dosáhnout co nejlepší výsledek. Máme k tomu všechny předpoklady, ale musíme maximálně využít potenciál všech našich členů a příznivců, aby se co nejvíce angažovali v rámci tohoto procesu voleb do krajských zastupitelstev a hlavně abychom vystupovali jako celek jednotně. Velmi mě mrzí, že se v některých regionech vedou tzv. žabomyší války, což nás jako hnutí velice oslabuje a je potřeba s tímto nešvarem přestat a věnovat se pouze volební kampani s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Máme velice dobře našlápnuto a jediné co nám může výsledek ve volbách zhatit, jsme pouze my sami.

Závěrem této zprávy mi ještě dovolte, abych poděkoval našemu předsedovi Tomio Okamurovi, který je alfou i omegou veškerého úspěchu našeho hnutí a jeho úsilí a nasazení si zaslouží obdiv. Stejně je tomu i v případě místopředsedy Radima Fialy, ostatních členů předsednictva a celého sekretariátu v čele s tajemnicí hnutí Marcely Zýchové. Dále děkuji i vám všem za práci, kterou jste pro hnutí doposud odvedli, a vím, že někteří z Vás pracují opravdu velice poctivě. Též přeji všem pevné zdraví a hodně osobních, pracovních a politických úspěchů.

Děkuji za pozornost.

Hnutí SPD má nové webové stránky ZDE.

Převzato z Profilu.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

reklama

autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

8:17 Vích (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o EU

Co je vlastně cílem politiky Green Deal, Agenda 2030 a Migračního paktu? Destrukce a sebevražda Evro…