Volný (JAP): Nehlasujte pro zprávy ČT jen proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika

24.10.2019 14:37

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 24. října 2019 k zprávám o hospodaření České televize

Volný (JAP): Nehlasujte pro zprávy ČT jen proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika
Foto: repro/ČT
Popisek: Lubomír Volný
reklama

Dobrý den, dámy a pánové.

Já bych vás na úvod svého vystoupení chtěl požádat, abyste si zkontrolovali své poslanecké e-maily, protože vám na ně má kolegyně paní Ivana Nevludová zaslala zkrácenou verzi svého vystoupení, za kterou byla primitivním a urážlivým způsobem napadaná i v místní parlamentní restauraci. A tak proto, abychom zajistili, že budete vědět, o čem budete dneska hlasovat, rozhodli jsme se, že vám všem na vaše e-maily pošleme zprávu, ve které jsou všechny údaje, které paní Nevludová uvedla ve svém předchozím vystoupení, včetně zdrojů. Takže je to něco, co si myslím, že by mohlo zajímat, prostřednictvím pana předsedajícího, zejména kolegy Piráty, volající po transparentnosti a po ověřitelnosti jednotlivých údajů.

Co já nyní udělám, je, že přečtu velmi zkrácenou verzi tohoto vystoupení, v průběhu kterého vás opět odkážu na ty jednotlivé konkrétní informace o tom, jak se hospodaří a jak se kontroluje činnost České televize. Udělám to proto, abyste jednoho dne, až se bude ustavovat vyšetřovací komise pro činnost České televize, nebo vyšetřovací komise k privatizaci České televize, nebo vyšetřovací komise ke kolapsu České televize, abyste vy, kteří tady ještě budete v té době fungovat jako poslanci, nikdy nemohli nikomu říct, že jste k těm informacím neměli přístup.

Takže nyní ta zkrácená verze. Dovolím si upozornit kolegy, tuším, z KDU-ČSL prostřednictvím pana předsedajícího, že pokud budu číst poněkud zmateně, tak to není proto, že bych byl dyslektik, ale je to proto, že budu citovat doslovný přepis, a pokud se budu někdy oslovovat jako žena, tak to není proto, že bych si byl nejistý svým vlastním genderem, ale je to proto, že budu citovat kolegyni Nevludovou.

Předseda Rady České televize pan Bednář, nás, kteří jsme byli na semináři k hospodaření České televize ujišťoval, že pečlivě kontrolují výběrová řízení. Budu nyní citovat jeho slova, abyste si udělali svůj názor, zda se toto tvrzení zakládá na pravdě. Cituji. "Dále ta rozhodčí komise provádí kontroly výběrových řízení. Každý rok dozorčí komise zkontroluje několik desítek výběrových řízení, a jsou to výběrová řízení nejrůznějšího typu. Jsou to výběrová řízení na ty - dá se říct velké zakázky, třeba řádově v desítkách milionů korun. Ale jsou to i tzv. malé zakázky, a jak mně bylo vysvětleno, když jsem se nad tím trošku pozastavoval, proč se třeba někdy kontrolují takové zdánlivé maličkosti, tak mně bylo vysvětleno, že právě to je nutné právě proto, aby jaksi nevznikl dojem v té instituci, že se něco nekontroluje, že když se nějaká zakázka třeba do sto tisíc korun, že to nebude nikdo kontrolovat.

Tak tento dojem nesmí nikdy vzniknout, a proto v tom výčtu těch činností, které dělá dozorčí komise jsou často věci, které by se mohli někomu zdát, že jsou to, je něco za 60 tis. korun, něco za 150 tis. a vedle toho jsou milionové částky." Konec citace. A nyní vás poprosím, ty z vás, kteří měli odvahu si otevřít tu zprávu, abyste společně se mnou šli po těch jednotlivých zdrojích informací, a pokud tu odvahu nemáte, tak abyste alespoň zachovali důstojné ticho pro ty, kteří by si to kontrolovat chtěli.

Cituji kolegyni Nevludovou. "Při pročítání zadávacích zakázek nebo podmínek zakázky, kterou vyhrála firma Leading a kvalifikačních kritérií požadovaných v rámci soutěže jsem zjistila následují". Cituji. Jsem rád, že kolegové Piráti kontrolují společně se mnou, protože mohou kontrolovat přesně podle v dopise uložených odkazů na veřejné zdroje. "Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech realizoval alespoň dvě služby obdobného charakteru a rozsahu. Prosím o klid u stolku po mé pravé ruce. Děkuji. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba spočívající v řízení projektů implementace Helios Green modulů, ekonomika, výroba, zakázky, účetnictví, logistika, majetek a controlling pro alespoň dvě stě uživatelů v rámci zakázky s celkovou hodnotou alespoň 10 mil. korun za každou službu. Předpokládám právě, že naší transparentní a korupci potírající kolegové ze strany pirátské, kteří mají velké zkušenosti se zaváděním IT technologií, poprosím o klid i tady přede mnou, prosím. Děkuji.

Předpokládám, že minimálně kolegové ze strany pirátské, kteří mají velké zkušenosti s IT, si dokážou představit, co všechno musí ta firma splnit, aby měla minimálně dvě stě uživatelů v rámci zakázky s celkovou hodnotu alespoň 10 mil. korun za každou službu.

Tato společnost rozhodně tyto požadavky nemohla splnit, protože už při pouhé kontrole účetních výkazů vložených do sbírky listin, kdy v letech 2014 nevykazovala žádné tržby z prodeje výrobků a služeb, v roce 2015 taktéž žádné, v roce 2016 pouze ve výši 2 159 000 Kč, a za roky 2017 a 2018 jsem výkazy ve sbírce listin nenašla. Zřejmě proto, že se neuskutečnila valná hromada majitelů firmy manželů Lapčíkových, aby tyto výkazy byly dle zákona o účetnictví do sbírky zaslány. V nabídce společnosti Leading, která je volně ke stažení, se objevuje informace, kdy společnost uvádí, že se v oblasti podnikových informačních systémů pohybuje již od roku 1993, což výkazy z účetnictví dokonale rozporují.

Mimochodem pan Ing. Dušan Lapčík je bývalým jednatelem společnosti Leading s.r.o., který jednatelství v lednu roku 2011 přepsal na svou manželku. A víte, kdo je bývalým členem správní Rady společnosti Asseco Solutions, kterému toto členství fungovalo překvapivě do února 2011? Pan Dušan Lapčík. Na semináři jsem řekla, že se mi to jeví jako malá domů, a na tom si trvám.

Nyní můžeme přikročit ke kontrole dalších údajů, a jsem velice rád, že je evidentně vidět, že kolegy ze strany Pirátské to zaujalo, protože se opravdu poctivě dívají do monitorů svých elektronických zařízení. Dle centrálního registru smluv jsem dohledala s touto firmou pouze jednu smlouvu. Pokud Piráti najdou další, omluvíme se. A to na 1 950 000 Kč ze dne 25. 1. 2017. Dle evidovaných dílčích objednávek, které se vážou k této smlouvě, je toto plnění ale již v hodnotách za rok 2017 - 1 734 250 Kč, za rok 2018 - 560 tis. korun, za rok 2019 1 018 500 Kč, což činí celkem 3 312 750 Kč, a to znamená, že je smlouva již přečerpaná o 1 362 750 Kč, nebo to znamená druhou možnost, že není v registru smlouva jiná, nová, což je jak všichni víme opět špatně.

Ponechávám krátkou chvíli pro kontrolu tady této minimálně podezřelé, ne-li přímo korupčně vyhlížející kauzy. A můžeme se přesunout ke druhé. To jsou dopravní služby. Dne 25. 5. 2015 byla na tuto službu uzavřena smlouva se společností Sedop Taxi Praha s.r.o. Prosím pana ministra kultury a kolegu o kontrolu dle zaslaného e-mailu a spolupráci. Děkuji. To víte, učitel se nezapře.

Cestující je oprávněn objednávat jednotlivé služby u dopravce až do celkové hodnoty 20 mil. korun bez DPH souhrnně za celou dobu trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do vyčerpání tohoto limitu. Dne 19. 12. 2016 byl však již podepsán dodatek k této smlouvě, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy o přepravě z důvodů, že dopravce nemůže nadále poskytovat služby v množství a kvalitě vyžadované cestujícím. A tato smlouva končí k 28. 2. 2017.

Byla tedy vypsaná nová soutěž na poskytování těchto služeb. Cena byla kalkulovaná na čtyřleté období v hodnotě necelých 13 mil. A jediným, jediným účastníkem tohoto řízení byla společnost Halo Taxi s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva dne 10. 8. 2017, a to na dobu neurčitou. Ve smlouvě je mimo jiné obsaženo, že - a nyní můžete opět kontrolovat z veřejných zdrojů. Dopravce se zavazuje, že pro poskytování služby bude po celou dobu účinnosti smlouvy disponovat minimálně šedesáti vozidly, z čehož minimálně čtyřicet je vozidel střední třídy a dvacet vozidel vyšší střední či prémiové třídy (A6, BMW 5, Mercedes E apod. s ohledem na vyráběné modely).

Stáří vozidla nesmí přesáhnout šest let. A maximální počet najetých kilometrů vozidla nesmí být vyšší než 220 tis. kilometrů. Seznam vozidel tvoří přílohu 4 této smlouvy. Tuto přílohu jsme v registru nenašli. A opět oceníme, pokud ji někdo z našich internetově zdatnějších kolegů najde. Tato informace je důležitá vzhledem k cenám za takováto luxusní vozidla z účetního hlediska, prosím vás. Ano. Z účetního hlediska. Nenapadáme nyní to, že by Česká televize neměla disponovat takovými vozidly.

Daleko podstatnější informace, že již za čtyři měsíce od podpisu smlouvy, to jest 22. 12. 2017 dochází k podpisu dodatku této smlouvy z důvodu, prosím vás - opět si to ověřte, že společnost Halo Taxi s.r.o. prodala část firmy společnosti Halo Taxi transport s.r.o. Tyto společnosti jsou personálně propojeny. Uchazeč o tuto zakázku musí dle paragrafu odst. 1 písm. c) předložit čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku v celé délce trvání smlouvy.

Podle mé úvahy už toto prohlášení bylo buď lživé nebo se zakládalo na snech uchazeče. Když se podíváme do sbírky listin, tak z rozvahy a výkazů zisků a ztrát této společnosti zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel prostřednictvím leasingových společností, neboť se společnost silně zadlužila. Tato společnost skončila v dubnu tohoto roku v konkursu, celková hodnota přihlášených pohledávek činí přes 26 mil. korun.

Dle mého názoru se mělo stát to, co se stalo v případě předchozího účastníka smlouvy, společnosti SEDOP, jak jsem citoval. Společnost nebyla schopna plnit zadání ČT, od smlouvy odstoupila a bylo vypsáno nové výběrové řízení, jak jsem už říkal.

U společnosti Halotaxi, s.r.o. se tak ovšem nestalo. Nebylo vypsáno nové řízení a byl podepsán zmíněný dodatek s tím, že nová nástupnická společnost, která se předtím neúčastnila žádného výběrového řízení, Halotaxi Transport, s.r.o. přebírá veškerá práva a povinnosti původní smlouvy.

To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku ověřilo údajně oddělení centrálního nákupu ČT.

A podívejme se opět do sbírky listina, a teď to bude mít souvislost s tím, že dle smlouvy je požadováno, aby firma disponovala 40 vozidly střední třídy a 20 vozidly prémiové třídy. V aktivech firmy Halotaxi Transport najdeme aktiva k 31. 12. 2017 ve výši 4,5 mil. korun. Dlouhodobé závazky žádné. Pokud bych připustil fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel.

Zajímalo mě, kolik stojí starší AUDI A6, stáří 2016, zhruba do 700 tisíc, BMW 5, stáří 2013, 450 tisíc. Když si spočítáme hodnotu dvaceti takových vozidel, což by také neměl být problém pro nikoho v této Sněmovně, jsme na částce přes 10 mil. korun v aktivech. Kde je zbylých 40 vozů střední třídy? Kde máme vyčíslený ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavků smlouvy musí stále disponovat? Žádná zmínka o možných subdodavatelích ve smlouvě není. Co tedy údajně centrální nákup kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Zde zkrátka a jednoduše došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Co tedy Rada ČT kontroluje?

Teď bych si dovolil poprosit své bývalé kolegy, kteří mě tady ruší - děkuji.

Zdá se vám, že dostatečně plní svou kontrolní funkci? Pro mne je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednout ruku, více než dost.

Teď si vás dovolím upozornit opět na jeden velmi jednoduchý fakt. K těmto informacím se dopracovala moje kolegyně paní Ivana Nevludová vlastní prací z veřejných zdrojů a týkají se ve své podstatě jenom dvou smluv. U obou dvou absolutně selhaly kontrolní mechanismy České televize, obě dvě nevoní na dálku korupčním jednáním, obě dvě jsou velmi podezřelé a kdyby se podobného jednání dopustila - a to teď nemám žádný důvod se zastávat vládního hnutí ANO - kterákoliv z firem, která není vlastněna naším premiérem, tak si dovedu představit, že by se právě z pirátských hlavic (řekl hlavic) ozývala hlasitá oprávněná kritika.

To, o co vás chci požádat, bude pro vás zřejmě, milí kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, zejména tady v pravé části politického spektra, velice těžká věc. Nicméně já bych vás chtěl poprosit o to, abyste byli poctiví a nehlasovali pro zprávy o hospodaření České televize jenom proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika České televize, jak dneska řekl pan generální ředitel České televize, když si v přímém přenosu opět dělal svou vlastní reklamu. Vyzývám zejména vás, členy strany pirátské, kteří - a já tomu věřím - v mnoha případech myslíte ten svůj boj za transparentnost a korupci naprosto vážně, tak já vás žádám, abyste si minimálně vzali přestávku pro jednání klubu a informace, které jsme vám přednesli, si ještě dneska ověřili. Ověřte si je a pokud jsou naše informace mylné, tak my se vám s radostí omluvíme a nebudeme už dále protahovat jednání o těchto zprávách. Ale pokud zjistíte, že mylné nejsou, tak já vás žádám, abyste hlasovali proti závěrečným zprávám o hospodaření České televize, protože nemáte vůbec šanci zjistit, o čem hlasujete. Pokud my jsme našli s našimi omezenými prostředky takováto závažná pochybení, co jednoho dne najde kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kterému se určitá část politického spektra i vedení České televize tak systematicky a tvrdě brání? Co tedy budete pročítat za dva za tři roky, pokud najdete tu politickou odvahu a Českou televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podrobíte?

Patnáct let trvalo, než se sešla vyšetřovací komise k OKD. Kdy se sejde vyšetřovací komise k solárním baronům, kterým někteří zde přítomní poslanci umožnili okrást naše občany o bilión korun, o tom se můžeme také jen dohadovat. Kdy a jestli bude vyšetřovací komise k činnosti České televize nebo k důvodům jejího bankrotu, k důvodům její likvidace, privatizace, rozdrobení, kolapsu, to se můžeme také jen dohadovat.

Ale pokud vy dnes poctivě neuděláte svou práci, tak už se nebudete nikdy moci zaklínat tím, že jste neměli informace a že jste neměli možnost se nad nimi zamyslet. Jsou ve vašem poslaneckém mailu.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Maláčová: V naší zemi nebudeme podporovat novodobé otrokářství

22:13 Ministryně Maláčová: V naší zemi nebudeme podporovat novodobé otrokářství

Komentář na facebookovém profilu k praktikám zprostředkovatelských pracovních agentur.