Ministerstvo kultury: Vyjádření k tiskové zprávě NKÚ ze dne 19. 8. 2019

19.08.2019 10:51

Tisková zpráva NKÚ ze dne 19. 8. 2019 a některá zjištění z kontrolního protokolu o kontrole č.18/19 pomíjí skutečnost, že kulturní a umělecké obory jsou v systému státní správy velmi specifickou oblastí. Pokud se má podpora cílit efektivně, k potřebám každého oboru, je třeba nadefinovat podrobně specifika tohoto oboru, což bude do jisté míry vždy znamenat roztříštěnost požadavků na jednotlivé dotační okruhy a obtížnost při stanovení společných cílů.

Ministerstvo kultury: Vyjádření k tiskové zprávě NKÚ ze dne 19. 8. 2019
Foto: Ministerstvo kultury
Popisek: Ministerstvo kultury
reklama

Ministerstvo kultury zahájilo systémové změny a změny vedoucí k vyšší transparentnosti již začátkem roku 2015 a to jako reakci na kontrolu NKÚ z roku 2014. Konkrétně rozhodnutím o vzniku jednotného informačního systému a postupnou kompletní úpravou kritérií pro hodnocení žádostí o dotaci, v jejichž případě nyní neshledal NKÚ žádná pochybení. Byla parametrizována kritéria nová, navzájem souměřitelná, porovnatelná, zavedla se bodová a slovní hodnocení projektů. Z Kontrolního protokolu: „U kontrolovaných výběrových dotačních řízení je zřejmý posun spočívající zejména ve vyhlášení hodnotících kritérií předem, zveřejňování slovních hodnocení a v zavádění bodových hodnocení umožňujících lepší porovnání projektů.“ V této souvislosti byl předmětem kontroly i Státní program podpory festivalů profesionálního umění. Dále, informace o dotacích jsou pro žadatele nově na internetových stránkách logicky strukturované, jednoznačné a srozumitelné. Na některých odborech probíhá pravidelná závěrečná evaluace dotačních výběrových řízení a taktéž byla jednotlivá dotační výběrová řízení provázána s cíli aktuální Stání kulturní politiky. V letošním roce vstoupil v účinnost vnitřní přepis upravující, v souladu se stávající legislativou, oblast dotací ministerstva komplexně a v blízké době bude celý tento systém převeden do elektronizované podoby. Ministerstvo kultury v kontrolovaném období postupovalo v intencích zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a v souladu se svojí vnitřní předpisovou základnou.

1. S účinností od 12.4.2019 vstoupil na Ministerstvu kultury v účinnost příkaz ministra č. 8/2019, kterým se vydává směrnice pro poskytování dotací na podporu veřejných kulturních služeb Ministerstvem kultury. Tento předpis reagoval na změnu zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech, zejména na novelu provedenou zákonem č. 367/2017 Sb., a na závěry z Kontrolního protokolu NKÚ č. 18/19 „Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury“.

Předpis sjednotil a podrobně upravil systém dotací napříč jednotlivými sekcemi Ministerstva kultury, zejména:

  • Základní oblasti podpory, jejichž financování je zajišťováno dotacemi z rozpočtové kapitoly 334 – Ministerstvo kultury
  • Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace; náležitosti žádostí o poskytnutí dotace a řízení o ní
  • Proces hodnocení žádostí
  • Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změny; jeho náležitosti
  • Rozhodnutí o zamítnutí žádosti
  • Použití dotace; vyplacení dotace příjemci; hodnocení poskytnutých dotací
  • Stanovení podmínek finančního vypořádání a vyúčtování dotace včetně kontroly použití
  • Založil povinnost součinnosti s novým oddělením dotací, upravuje řízení o odnětí dotace, postup při neoprávněném použití peněžních prostředků nebo náležitosti spisu o řízení
  • Zavedl jednotný formulář, který bude s účinností od letošního příjmu žádostí o dotaci na rok 2020 v elektronické a uživatelsky přívětivé podobě

Přijetí tohoto předpisu ve velké míře eliminovalo roztříštěnost, složitost, administrativní zátěž a neefektivitu dotačních výběrových řízení administrovaných Ministerstvem kultury

2. Na vzniku informačního systému pro poskytování dotací se intenzivně pracuje a to již od počátku roku 2015. Vývoj tohoto systému podléhá souhlasu Odboru hlavního architekta e-governmentu Ministerstva vnitra, který obdržel a během roku 2018 byl projekt doporučen řídicím orgánem IROP k financování. Dne 22. 2. 2019 byly dokončeny práce na technických specifikacích informačního systému a dne 4. 3. 2019 byly finalizovány veškeré dokumenty pro veřejnou zakázku, která byla vypsána ihned po schválení ministrem kultury. Aktuálně probíhá hodnocení nabídek zadavatelem. NKÚ byl v průběhu kontroly podrobně informován o všech krocích, které ministerstvo, v souvislosti se zavedením nového systému, vyvíjí.

Probíhá hodnocení nabídek z veřejné zakázky

3. Součástí kultury jako takové je velké množství uměleckých oblastí a oborů. Vzhledem k jejich rozmanitosti a rozdílnosti je velmi obtížné určit společné měřitelné cíle a vypovídající ukazatele, které budou zastřešovat kulturní aktivity Ministerstva kultury v jejich celku a budou postrádat určitou míru obecnosti. Jednotlivé oblasti umění jsou periodicky vyhodnocovány v rámci příslušných oborových koncepcí, které navazují na Státní kulturní politiku a schvaluje je vláda a to včetně požadavku na hodnotící zprávy.

V současné době však probíhá na ministerstvu připomínkové řízení k příkazu náměstka k odstranění zbývajících zjištění NKÚ (kontrola č.18/19). Pracovní skupina zde ustavená navrhne systém měřitelných, konkrétních cílů, kterých chce ministerstvo kultury, podporou kulturních aktivit, dosáhnout.

Termín pro přijetí jednotných měřitelných cílů pro kulturní aktivity: do konce roku 2019

4. Podpora projektů podpořených mimo řádné výběrové řízení nebyla žádným právním předpisem vyloučena! Vždy byla brána v potaz zvláštní specifika jednotlivých případů a to v souladu s vnitřní předpisovou základnou ministerstva. Tyto případy se však v současné době nevyskytují a to na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech, provedené zákonem č. 367/2017 Sb. Nyní může Ministerstvo kultury poskytovat dotace výlučně na základě žádostí podaných v rámci výzvy, již Ministerstvo kultury vyhlásí podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb. Mimo vyhlášenou výzvu zásadně nelze, s drobnými výjimkami (které se týkají například mezinárodních smluv), dotace poskytovat.

Největší objem financí byl poskytnut v roce 2018 účelovou dotací Ministerstva financí na akci konanou k výročí 100 let samostatného Československého státu RE:PUBLIKA (součást vládního projektu Společné století) a to bezmála 50 mil. Kč. Vybrané projekty NKÚ kontroloval, avšak žádné nedostatky neshledal. Pokud do směrných čísel nezapočítáme tento mimořádný projekt, dostáváme se k závěru, že objem finančních prostředků Ministerstva vynaložený na projekty mimo dotační výběrová řízená naopak mírně klesl.

Poskytování dotací mimo řádná dotační výběrová řízení je od roku 2018 porušením zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a Ministerstvo kultury je neposkytuje

5. S účinností od 1. 1. 2019 vznikl na Ministerstvu kultury specializovaný útvar na kontrolu dotací a to při Odboru interního auditu a kontroly – Oddělení kontroly dotací.

NKÚ například shledal neoprávněnost poskytnutí dotace u jednoho subjektu, který pozdě vyúčtoval dotaci z předchozího roku. Tato dotace však byla poskytnuta v souladu s rozpočtovými pravidly, projekt byl v pořádku vyúčtován, má stabilní a kvalitní historii a navíc takovou podmínku už neobsahuje ani návrh nových zásad vlády pro poskytování dotací z toho důvodu, že taková podmínka má charakter tzv. dvojího trestání, což vyplývá z poslední judikatury jak národní, tak i Evropského soudu pro lidská práva.

Jiným nedostatkem byla shledána skutečnost, že žadatel, byť opakovaně, předložil opravné vyúčtování a to v termínu, který nepřekročil konečný termín daný rozhodnutím o dotaci. Příjemce dotace však není ničím omezen, aby dodatky či úpravy do daného termínu prováděl. Navíc, dotyčný odbor aplikoval tzv. předběžnou kontrolu došlých vyúčtování před stanoveným termínem pro odevzdání vyúčtování, aby projevil součinnost, kterou mu přímo ukládá zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád a to v §4.

Účinnější kontrolu posiluje na ministerstvu zejména nový Příkaz ministra č.8/2019 upravující komplexně oblast dotací včetně jejich kontroly a vznik specializovaného kontrolního útvaru od 1. 1. 2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Policie ČR: Miliardové krácení daní

13:30 Policie ČR: Miliardové krácení daní

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (N…