Výroba masa vepřového, drůbežího i hovězího poklesla

03.05.2017 9:40

V prvním čtvrtletí 2017 bylo vyrobeno 105 770 tun masa (meziročně -3,5 %), z toho hovězího masa 17 110 tun (-4,6 %), vepřového 51 665 tun (-4,6 %) a drůbežího 36 964 tun (-1,2 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně nezměnily (0,0 %), vzrostly ceny jatečných prasat (+18,8 %) a mírně se zvýšily také ceny jatečných kuřat (+1,9 %). Nákup mléka od producentů dosáhl 711 787 tis. litrů (+0,3 %), cena mléka vzrostla meziročně o 7,6 %; zemědělci ho prodávali průměrně za 7,85 Kč/litr.

Výroba masa vepřového, drůbežího i hovězího poklesla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prodej masa

Porážky a výroba masa

V prvním čtvrtletí 2017 bylo poraženo 57,6 tis. ks skotu (−4,6 %), z toho 22,3 tis. býků (−8,5 %), 26,9 tis. krav (−2,8 %) a 6,1 tis. jalovic (+3,8 %). Celková produkce hovězího masa činila 17 110 tun (−4,6 %). V poklesu porážek býků se projevily snížené stavy skotu ve výkrmu. Menší počet zvířat určených k porážce z tuzemských chovů nebyl nahrazen ani jejich zvýšeným dovozem a výrazně tak vzrostl dovoz hovězího masa.

Počet poražených prasat pokračoval v dlouhodobém poklesu, i když jeho tempo se zpomalilo (na 571,7 tis. ks; −1,7 %). Na snížení výroby vepřového masa o 4,6 % se projevila rovněž nižší porážková hmotnost. Celkově bylo vyrobeno 51 665 tun vepřového masa.

V tomto čtvrtletí došlo také k mírnému snížení výroby drůbežího, přičemž 36 964 tun bylo o 1,2 % meziročně méně.  

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Na začátku 1. čtvrtletí 2017 bylo v ČR chováno 1 339,6 tis. ks skotu, meziročně o 2,0 % méně. Stavy krav, které jsou hlavní kategorií dospělého skotu ve věku nad 2 roky, se snížily jen mírně (na 560,8 tis. ks; −1,0 %). Naopak ve věkové kategorii 1-2 roky se výrazně snížily stavy býků ve výkrmu (na 91,0 tis. ks; −10,4 %), ale i jalovic pro obnovu stáda (na 195,1 tis. ks; −2,5 %) jako důsledek výrazného vývozu telat a mladého skotu v loňském roce.

Stavy prasat se meziročně snížily na 1 479,3 tis. ks (−4,9 %), z toho stavy prasat ve výkrmu klesly o 7,6 % a prasnic o 5,0 %. Populace prasnic se za posledního 2,5 roku zmenšila o 10 tis. kusů; v červenci 2014 naposled přesahovala 100 tis. ks.

Stavy drůbeže mírně stouply (na 21 750,5 tis. ks; +2,1 %), stavy nosnic na přelomu roků 2016 a 2017 byly o 17,8 % vyšší než o rok dříve a čítaly 4 528,7 tis. ks.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v prvním čtvrtletí mírně zvýšily u jatečných telat (+1,8 %), u kategorií dospělého skotu se přiblížily úrovni stejného období loni: u býků +0,3 %, u jalovic +0,5 a u krav −0,7 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,09 za kg v živém nebo 85,70 Kč za kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně vzrostly o 18,8 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 31,42 Kč/kg živé hmotnosti nebo 40,84 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných kuřat byly o 1,9 % nad loňskou úrovní. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 23,96 Kč za kg v živém.   

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v hmotnostních jednotkách za období od prosince 2016 do února 2017 byla bilance kladná (17 169 tun u skotu, 4 813 tun u prasat a 9 698 tun u drůbeže).

Vývoz živého skotu (50,0 tis. ks) výrazně převyšoval jeho dovoz (0,8 tis. ks) a klesl o 16,2 %. Snížil se vývoz zvířat určených k porážce (na 10 929 tun v živé hmotnosti, které představovaly přibližně měsíční produkci hovězího masa v ČR, a 16,7 tis. ks; −23,7 %), stejně tak i zvířat k dalšímu chovu (na 33,2 tis. ks; −11,9 %). Zvířata byla vyvezena hlavně do Rakouska (k porážce), do Turecka (plemenná a k dalšímu chovu), do Německa (k dalšímu chovu i k porážce).

V dovozu živých prasat převládala kategorie do 50 kg, i když jejich dovoz nadále klesal (na 52,6 tis. ks; meziročně −12,2 %) a naopak rostl vývoz (na 16,8 tis. ks; +6,5 %). Vyvážela se především prasata k porážce, kterých se vyvezlo 55,3 tis. ks (−21,2 %) v průměrné hmotnosti 116,9 kg. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.

Zahraniční obchod s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Ve sledovaném období bylo dovezeno 3,1 mil. jednodenních kuřat (meziročně +4,7 %), především z Německa, a vyvezeno 21,3 mil. ks (−6,8 %), z toho polovina na Slovensko. Jatečných kuřat se vyvezlo 4 622 tun (+6,9 %), nejvíce do Německa a na Slovensko.

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů (−5 371 tun u hovězího, −51 157 tun u vepřového a −17 935 tun u drůbežího).

Meziročně se u hovězího masa schodek výrazně prohloubil. Dovoz vzrostl o 29,7 % na 7 984 tun, zvýšil se i vývoz (o 6,9 % na 2 613 tun). Dovezené hovězí maso pocházelo nejvíce z Nizozemska a Polska, na dvojnásobek se navýšil dovoz z Německa. Vyváželo se hlavně na Slovensko a do Nizozemska.

Schodek zahraničního obchodu s vepřovým masem se meziročně snížil, a to díky sníženému dovozu (−4,5 %, na 60 442 tun) a zároveň zvýšenému vývozu (+16,4 %, na 9 286 tun). Poklesl dovoz vepřového z Polska a Německa, naopak více se ho dovezlo ze Španělska. Vývoz byl realizován nejvíce na Slovensko.

Drůbežího masa se meziročně dovezlo méně (−13,4 %, 25 532 tun), stejně tak i vyvezlo (−9,3 %, 7 597 tun). Dominantní postavení v dovozu drůbežího masa si stále drželo Polsko, nejvíce se vyváželo na Slovensko, ale zvýšil se podíl vývozu do Německa.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

V prvním čtvrtletí bylo nakoupeno od tuzemských producentů 711 787 tis. litrů mléka (+0,3 %), z toho nákup mlékáren činil 604 785 tis. litrů (−3,2 %). Ceny zemědělských výrobců mléka byly o 7,6 % vyšší než ve stejném období loni. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,85 Kč za litr, tj. o 1,03 Kč vyšší než v předcházejícím čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Výrazný přebytek zahraničního obchodu1) s mlékem a mléčnými výrobky zůstal meziročně na stejné úrovni (184 527 tun). Výrazně klesl dovoz (−11,7 %, na 59 345 tun) a snížil se i vývoz (−2,4 %, na 234 872 tun). K poklesu došlo u všech významných komodit: u mléka a smetany (dovoz −19,9 %; vývoz −1,4 %), zakysaných mléčných výrobků (dovoz −12,0 %; vývoz −5,6 %), sýrů a tvarohu (dovoz −10,8 %; vývoz −2,0 %) a másla (dovoz −19,1 %; vývoz −47,8 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

____________________
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: 
statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem1-02), o chovu prasat (Zem2-02) a o chovu drůbeže (Zem3-01) 
publikace ČSÚ Indexy cen zemědělských výrobců (011045-17)
databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)
výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12 a o nákupu drůbeže (Drůb (MZe) 4-12)
Termín ukončení sběru dat: 10. 4. 2017
Termín ukončení zpracování: 25. 4. 2017
Související publikace: 
Porážky hospodářských zvířat 
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-unor-2017  
Výsledky chovu skotu 
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-2-pololeti-2016 
Výsledky chovu prasat 
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-k-31-12-2016 
Výsledky chovu drůbeže 
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-drubeze-2016 
Indexy cen zemědělských výrobců
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky&katalog=31785#katalog=31785
Termín zveřejnění další RI: 31. 7. 2017

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Finanční správa: Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

11:44 Finanční správa: Informace k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani

Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 …