Citlivý přístup sociálních pracovnic pomáhá zmírnit dopady rozchodu rodičů na dítě, říká místostarosta Lachnit

10.04.2014 13:06

ROZHOVOR JUDr. Petr Lachnit je místostarostou páté městské části a má na starosti sociální problematiku. A ta se bez nadsázky týká v různých obdobích života každého z nás. I proto jsme se zeptali…

Citlivý přístup sociálních pracovnic pomáhá zmírnit dopady rozchodu rodičů na dítě, říká místostarosta Lachnit
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Můžete prosím pro laiky vysvětlit, co je sociální práce a kdo je sociální pracovník?

Spíše než vysvětlovat, co je sociální práce a kdo je sociální pracovník, pak je lépe se ptát, co je posláním sociálního pracovníka. Posláním sociálního pracovníka je zlepšení lidské společnosti prostřednictvím práce s jednotlivcem, rodinou, širší rodinou, skupinou lidí, ale i s komunitou. Obecně lze říci, že úkolem sociálního pracovníka je zlepšení narušených sociálních vztahů v přirozeném prostředí klienta. Sociální pracovník prostřednictvím své práce učí jednotlivce, ať je jednotlivcem dítě nebo dospělý, správným životním postojům a chování. Sociální pracovníci, pokud mají naplnit svoje základní poslání, pak musí spojit nejen své klienty zpět s primární rodinou, případně komunitou. Při řešení sociálních problémů musí spojovat ostatní odborníky do multidisciplinárních týmů. Sociální pracovník musí být osobou dostatečně chápající, empatickou, ale zároveň musí mít k dispozici potřebné znalosti, dovednosti a nástroje. Sociální práce je v tomto směru skutečně posláním.

Co je ta často v médiích skloňovaná sociálně-právní ochrana dětí?

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Primárně vychází z Listiny základních práv a svobod a v neposlední řadě z Úmluvy o právech dítěte. Sociálně-právní ochrana dětí je podrobněji upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, zákoně o zvláštních řízeních soudních, zákoně o výkonu ústavní a ochranné výchovy a mnoha dalších zákonech. Jejím předním hlediskem podle zákona je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Od ledna 2013 začala platit novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která zavedla do praxe standardy kvality sociálně-právní ochrany. Ve zjednodušeném pojetí se dá říci, že sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na děti a rodiny, kde se objeví nějaký problém, který je nutno řešit v zájmu nezletilých dětí. Sociální pracovníci na oddělení sociálně-právní ochrany dětí se o tomto problému dozví buď od samotné rodiny, nebo ze školy, od policie, pediatra či odborného lékaře. Problém také oznámí širší rodina nebo dojde k anonymnímu oznámení. Ochrana je poskytována všem dětem „bez rozdílu“ do jejich 18 let věku a je bezplatná.

A kdo tedy zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí na úřadu městské části Praha 5?

Na úřadu MČ Praha 5 zajišťuje sociálně-právní ochranu odbor sociální problematiky a prevence kriminality, přímo oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Toto oddělení je rozděleno na tři úseky, a to úsek „péče“, úsek sociální kurately pro děti a mládež a úsek náhradní rodinné péče. Sociální práci vykonává vedoucí oddělení a celkem 12 sociálních pracovnic.

Co je náplní práce sociálního pracovníka na „péči“?

Sociální pracovníci vykonávají funkci opatrovníka nezletilých dětí, podávají na žádost soudům zprávy o poměrech dětí, podávají návrhy na umístění dítěte do náhradní výchovy v případě, že je dítěti třeba poskytnout okamžitou pomoc ve smyslu § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních. Protože i v dnešní době se setkáváme s dětmi, které jsou v ohrožení života, nebo je jejich příznivý vývoj ohrožen, pak tito sociální pracovníci slouží i mimo pracovní dobu pohotovost.  V rámci výkonu pohotovosti spolupracují se soudci, policií, zdravotníky a i s neziskovými organizacemi, zajišťují nezletilé děti v rámci krizové intervence. Časté jsou i případy, kdy dítě samo přijde na úřad za sociálními pracovníky a žádá o pomoc. K jejich práci patří mnoho dalších úkolů vyplývajících ze zákona. Na žádost soudu provádí šetření o poměrech nezletilých dětí a podávají zprávy o skutečnostech potřebných při rozhodování o výchově a výživě dětí apod.

Co je podle Vás nejdůležitější pro dítě, když se rodiče rozvádějí nebo rozcházejí?

Jsem přesvědčený, že nejdůležitější je, aby oba rodiče dali svému dítěti najevo, že je oběma milované a že i po jejich rozchodu dítě budou mít i nadále rádi a budou o něj pečovat. Děti potřebují oba rodiče, pokud tomu nebrání závažné okolnosti a překážky. Období po rozvodu a to, jak se rodiče zhostí své úlohy, je zkouška zodpovědnosti rozcházejících se rodičů ve vztahu k dítěti. Občanský zákoník klade důraz na odpovědnost rodičů ve výchově dětí, stejně tak naroveň Úmluva o právech dítěte. Pokud odpovědnost rodičů selhává, pak je zde povinnost dalších subjektů - například oddělení sociálně-právní ochrany dětí se této role zhostit. Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany jsou připraveny poskytnout rodičům poradenství, nasměrovat je na odborná pracoviště. Pro rodiče je důležité, pokud si neví rady, řešení a vyhledání odborné pomoci neodkládat.

Co vlastně dělá kurátor pro děti a mládež?

Právě zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí se v paragrafu 6 zaměřuje na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, nebo děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů či z ústavní výchovy. Hlavním smyslem práce kurátora pro děti a mládež je, aby k ohrožení a následnému narušení dětí již nedocházelo. Kurátorky kladou velký důraz také na prevenci, spolupracují hlavně se školami. Hlavní náplní práce kurátorek pro děti a mládež je úzká spolupráce se soudy, policií, probační a mediační službou, lékaři, neziskovými organizacemi. Provádí výchovné poradenství. Zastupují mladistvé delikventy při trestním řízení, přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému. Podávají zprávy k soudu apod.

Co je tedy náplní sociálního pracovníka na úseku náhradní rodinné péče?

Sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné péče se zabývají osvojením, které se rozlišuje na osvojení zrušitelné a nezrušitelné. Nejčastějším důvodem pro osvojení bývá neplodnost osvojitelů. Dále se zabývají pěstounskou péčí a svěřováním dětí do péče třetí osoby a poručenstvím. Pěstounská péče je státem kontrolovaná. Na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně mohou pěstouni s orgánem sociálně-právní ochrany dětí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.

Je možné svěřit dítě do pěstounské péče v případě, že pěstouny jsou prarodiče?

Ano, zjednodušeně lze říci, že existuje pěstounská péče příbuzenská nebo klasická. V případě příbuzenské je dítě svěřeno někomu ze širší rodiny, například prarodiči. Dítě je pak svěřeno do péče konkrétní osoby nebo manželskému páru.

Co je nejčastějším důvodem pro svěření dětí do pěstounské péče?

Důvody jsou různé, obecně lze říci, že se jedná o důvody, kdy dítě nemůže dlouhodobě pobývat se svými rodiči. Konkrétními důvody jsou například výkon trestu, nezpůsobilost k výkonu rodičovských povinností, úmrtí rodičů.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: ava

Jan Kuchař byl položen dotaz

Co říkáte na tento návrh?

Pořádně slyšíme o úsporách, ale nikdo z politiků nejde příkladem. Jestli není možné, abyste si zmrazili platy – prý kvůli tomu, že by se to týkalo třeba i soudců, proč ještě nikdo nepřišel s tím, aby se platy politiků staly samostatnou skupinou? Pak by bylo přeci vše vyřešeno. Není vše ostatní z vaš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Milan Drobný mezi zpěvem promluvil o Ukrajincích. Tak, že mu hned začali volat novináři

19:44 Milan Drobný mezi zpěvem promluvil o Ukrajincích. Tak, že mu hned začali volat novináři

Někdejší člen zemanovců, zpěvák Milan Drobný poskytl rozhovor serveru iDnes.cz. Mimo jiné uvedl, že …