Sním o zemi, jejíž základ je rodina s dětmi, ne party pěstounů chovající děti jako zvířata. O zemi bez nevládních organizací... Velký povolební sen Martina Kollera

23.10.2017 21:40

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Analytik Martin Koller s odkazem na výsledek voleb a také knihu Andreje Babiše s vizí 2035 pro naši zemi ve své pravidelné rubrice odhaluje, o jaké zemi sní on, když náhodou spí.

Sním o zemi, jejíž základ je rodina s dětmi, ne party pěstounů chovající děti jako zvířata. O zemi bez nevládních organizací... Velký povolební sen Martina Kollera
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Koller
reklama

O čem sním já

Nehodlám vést polemiku s knihou Andreje Babiše, ani popisovat své sny intimního charakteru. Otázkou je, proč podobnou pozitivně laděnou knihu nesepsali, či nepřipravili reprezentanti jiných politických stran. Patrně jim za to voliči nestojí. Jsem jen toho názoru, že moje sny jsou podobné snům většiny obyvatel naší země, dosud stále ještě naší. Ovšem když se člověk probudí a podívá na současnou realitu, především tu povolební, tak by raději zase usnul a nechal si zdát o zemi lidí a pro lidi.

Sním především o stabilitě, a to jak politické, tak ekonomické. Něco takového jsme už nezažili desítky let. Přitom stabilita je základ perspektivního vývoje do budoucna a zdravého vývoje národa. Samozřejmě sním o stabilitě svobodné a opravdu demokratické, nikoli stabilitě totality, ať už jakékoli, především totality nastolované v naší zemi cizáky.

Sním o demokracii, tedy vládě lidu. Tím myslím občanskou většinu lidí, kteří tvoří hodnoty, nikoli jakýchsi samozvaných elit a jimi nezaslouženě zvýhodňovaných menšin a všemožných ekonomických parazitů. Cestou k takové demokracii je pouze a výhradně referendum. Česká forma zastupitelské demokracie se nám zvrhla v komedii, která připomíná Jelcinovo Rusko, kde zastupitelé zastupují především svoje zájmy, případně zájmy svých rodin, potom cizí zájmy, zatímco zájmy občanské většiny přehlížejí a všemožně potlačují.

Sním o státní správě bez zbytečných úřadů a úředníků, například bez ministerstva pro lidská práva, zato s ministerstvem zahraničního obchodu a s národním úřadem pro vyzbrojování, který by odstranil korupci všeho druhu. Především o státní správě bez neschopných a protekčních politických figurek na vedoucích místech a zvýhodňování při rozdávání práce podle politické příslušnosti, rasy, pohlaví, nebo sexuální orientace. O efektivní státní správě, kde základem činnosti a výsledného hodnocení není zbabělost, prostituce, korupce. Sním o státní správě bez desítek koryt pro politiky, bez zlatých padáků pro všemožné politicky dosazené manažery, kde je možné odvolat jak politika, tak vedoucího pracovníka, kteří neplní přísahu a svoji povinnost služby občanům.

Sním o hrdém státě a národu, který se opírá o odkaz předků, a nenechá se stále urážet sluhy cizáků, kterým jde jen o zotročení národa. Sním o zemi, která není ožebračenou kolonií. O zemi, která není součástí Evropské unie-chrámu korupce, arogance, totality, parazitování, úchylnosti a neschopnosti, novodobého žaláře národů. Ve své zemi má vládnout především národ s historickými, případně náboženskými kořeny. Všichni ostatní by měli být hodnoceni podle toho, jak se chovají a jakým jsou přínosem pro společnost. Možnost žít v naší zemi by mělo být privilegiem pro přínosné, nikoli právem pro kdejakého parazita, kriminálníka a teroristu. Stát a národ by měli mít nezadatelné právo zbavovat občanství všechny, kteří jsou svým jednáním dlouhodobě v rozporu s tradicemi a evropskou civilizací. Ta se dlouhodobě zakládá na křesťanství bez toho, zda je kdokoli praktikujícím křesťanem. Při tom nelze zapomínat, že křesťanství vzešlo z Izraele. Všechny ostatní víry je třeba posuzovat podle toho, jak se jejich vyznavači projevují a rozdělit je na přátelské a nepřátelské-agresivní, které by měly být zakázány.

Sním o státě, kde vládne spravedlnost pro všechny, bez ohledu na majetek. Sním o soudcích, kteří nesoudí na politickou objednávku. Sním o tom, že každý občan bude mít na to, aby si u soudu sjednal spravedlnost, přičemž lidská práva se budou využívat k ochraně civilizovaného občana, nikoli zločince a porušovatele zákona. Sním o tom, že každý ponese odpovědnost za svoje rozhodnutí a činy a nebudeme mít nepostižitelné kasty a skupiny. A v neposlední řadě sním o tom, že bude platit prosté má dáti-dal jako v celé civilizované historii a všichni budou hodnoceni podle toho, co přinesli svojí zemi a svému národu. Přínosní budou odměněni a nepřínosní vyřazeni, případně potrestáni. Prvotní bude plnění povinností, dodržování zákona a morálky a podle zásluh se bude každý hodnotit a těšit všemožným právům. Neexistuje žádný smysluplný důvod, proč bychom měli podporovat či obdivovat takové, kteří se chtějí nad nás vyvyšovat a vládnout nám a přitom předvádějí pouze primitivní aroganci, agresivitu, sprostotu a chtivost.

Sním o civilizované společnosti bez zbabělé sprostoty a úchylnosti, které jsou povýšeny na preferovanou normu veřejného vystupování. Stačí se podívat na „hrdiny“ v diskuzích na internetu, kteří se bojí uvést i jen svoje jméno. O společnosti, kde existuje mezi lidmi základní úcta odpovídající tradicím evropské civilizace, nikoli jakýmsi nařízeným evropským hodnotám prosazovaným všemožnými drzými či nepřátelskými menšinami na úkor tvůrčí civilizované občanské většiny. Sním o společnosti, kde veřejně neprosazují svoje „práva“ pedofilové a feťáci, a to dokonce cestou politických stran.

Sním o zemi, kde vládne pravda, jako jeden z pilířů civilizované společnosti. O zemi, kde občan získává z médií, především státních, pravdivé informace, nikoli lži a propagandu. O médiích, kde vystupují s názory a informacemi odborníci, nikoli pouze všemožní pisálkové, polovzdělanci, mediální pracovníci a zkorumpovaní, případně vydíratelní političtí šašci s nařízenými protinárodními totalitními tématy. O zemi, kde neexistuje zatajování pravdy a zločinná politická korektnost, nepřítel pravdy, demokracie a národa. O zemi, kde neexistuje cenzura a autocenzura v médiích a zbabělí a prodejní redaktoři, kteří píší na politickou objednávku.

Sním o zemi, jejímž základem je rodina s dětmi, nikoli jakési party pěstounů, pěstujících cizí děti jako domácí zvířata, či hračky a skrývající mezi sebou pedofily. O zemi, kde rodina je podporovaná, protože vlastní děti jsou nejlepším základem státu. O zemi, kde základem výchovy je rodičovská péče. O zemi, kde je podporovaná civilizovaná rodina podle zásluh a přínosu pro společnost, nikoli zemi, kde největší podporu získávají ti, kteří celý život nic nedělají a žijí ze svých početných zpustlých dětí živených státem jako vzor pro všechny profesionální parazity. O zemi, kde se všemožné rodičovské a sociální přídavky a podpory poskytují podle skutečných zásluh a výsledků, nikoli podle barvy pleti a tlaku všemožných neziskovek, které na podpoře parazitování bohatnou. O zemi, kde peníze z daní našich občanů směřují přednostně k našim občanům a jejich rodinám, počínaje místy ve školkách a školách.

Sním o zemi bez politických nevládních organizací, které jsou nejhorším parazitem a nepřítelem vlasti a národa. O zemi, kde musí každý zodpovídat za svoje činy, vykazovat příjmy a zdaňovat svoje zisky. O zemi, kde není možné dělat státní zaměstnance z neziskovkářů nepřátelských vlastní zemi a národu. O zemi, kde není možné, aby nevládní pracovníci bez kontroly prožerou většinu financí poskytovaných na všemožné reálné i zcela zbytečné projekty. O zemi, kde nevládní organizace nesmí dostávat podporu ze zahraničí na protinárodní projekty.

Sním o zemi, kde je školství národní a těsně spolupracuje s rodinami. O školství, které produkuje hrdé a vzdělané vlastence, nikoli oběti inkluze, kde psychopati s asistenty zdržují a vyrušují výuku inteligentních perspektivních žáků a studentů. O školství, které vychovává slušné a civilizované lidi použitelné v rámci civilizované společnosti. O školství, které bude chráněné před nepřátelskými ideologickými aktivitami a činností, především afroislámským multikulturalismem profesionálních propagandistů z nevládních organizací placených ze zahraničí. O školství, kde se vysokoškolští pedagogové věnují výuce, nikoli šíření protinárodních ideologií, politikaření a podpoře nepřátel a menšin. O školství, jehož produktem nebude hlupák volící politiky prosazující drogy, dezorganizaci státu, multikulturalismus a úchylnost.

Sním o armádě, která je určena k obraně vlasti a evropské civilizace. O armádě, která je národní a vlasteneckou armádou opírající se o osvědčené historické vzory. Sním o armádě, kde generálové mají větší strach o osud národa a bezpečnost vlasti, než o vlastní koryta a cizí zájmy. O armádě, kde se povyšuje na základě odborné úrovně a vlasteneckého projevu, nikoli podlézání, prostituce a politických kontaktů v zahraničí. O armádě, která je naší armádou, nikoli součástí německého Bundeswehru Merkelové a Schulze. O armádě, která se vyzbrojuje efektivně a s cílem dosažení bojeschopnosti, nikoli na objednávku zájmových skupin, korupčníků a zahraniční politické objednávky, jak už zase vidíme v případě bojových vozidel pěchoty (viz časopis Security). Armádě, která slouží národním zájmům a vyhýbá se nesmyslnému boji v cizím zájmu, který nás může zavést do ničivé cizí války. O armádě, která je součástí efektivního vojenského uskupení schopného vítězit a bránit evropské obyvatelstvo před afroislámskou invazí. Sním o armádě vedené vlasteneckými odborníky, nikoli sluhy cizáckých zájmů, opírající se nikoli o cizáky, ale o vlastní obyvatele. Sním o armádě, jejíž příslušníci a zálohy se nebudou muset obávat zneužití v cizí válce pro cizí zájmy daleko od domova.

Sním o zemi, kde se zemědělci jako základ národa věnují s pomocí a ochranou státu výrobě zdravých potravin a nikoli nesmyslnému zatravňování a pěstování řepky pro pseudoekologické projekty rozhazující peníze nás všech. Zemědělství, které produkuje většinu naší spotřeby potravin, a zaměstnanci jsou tam dobře placeni. O zemědělství provozovaném našimi občany a nikoli rozchváceném cizáky. O zemědělství, které využívá nezcizitelnosti naší půdy jako národního majetku. O zemědělství, jehož součástí je moderní lesnictví, nikoli rabování lesů s cílem levného prodeje do zahraničí. O zemědělství bez geneticky modifikovaných rostlin a živočichů. Sním o našem zemědělství bez EU a jeho dotací, které podporují korupci a zahraniční konkurenci. Sním o zemi, kde ekologie jako součást zemědělství zajišťuje ochranu přírody a přírodních zdrojů a není jen systémem vytvářejícím miliardové tunely a obohacování cestou solární, větrníkové a řepkové zlodějiny.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

43%
57%
hlasovalo: 10175 lidí

Sním o hospodářství postaveném na moderním konkurenceschopném průmyslu, nikoli cizáckých montovnách hledajících otroky pracující za minimální mzdu. O hospodářství založeném na odborných prognózách, nikoli zmatečné kampaňovitosti. O průmyslu založeném na špičkových technologiích, nikoli levné pracovní síle. O všesměrovém a výnosném zahraničním obchodu, který neomezují ideologické tahanice velmocí, jejichž negativní dopady nám nikdo nezaplatí. O ekonomické spolupráci se všemi, kteří přicházejí v míru a bez snahy o anexi naší země a zákonem chráněných nezcizitelných přírodních zdrojů, vodou počínaje a lithiem konče. Sním o zemi, která se nezadlužuje jen proto, že jsou třeba peníze na všemožné předražené projekty a tunely. O zemi, která je mimo EU, protože ta slouží pouze jako vysavač na naše peníze a zároveň jako krycí filtr pro peníze na nesmyslné a tunelářské evropské projekty rozkrádané místními politiky a na ně napojenými firmami. Sním o zemi, kde podnikání bude jednoduché a výnosné, bez všemožné byrokratické šikany, odvolávající se na směrnice EU. Sním o zemi, kde konkurenceschopnost není dána pouze odíráním zaměstnanců a zaměstnavatel a zaměstnanec nejsou nepřáteli. Sním o zemi, kde zaměstnanci nemají zájem zneužívat všemožných sociálních zákonů a nekradou. Sním o zemi, kam se nedovážejí zahraniční otroci jen proto, že je třeba udržovat mzdy na otrokářské úrovni a udržovat zaměstnance dlouhodobě ve stresu a poníženosti stálou hrozbou vyhazovu z práce. Sním o zemi, kde zaměstnanost znamená práci, nikoli placené flákání se v nevládních organizacích za peníze pracujících.

Sním o zemi, kde je stejně jako například v Číně standardem hierarchie podle schopností a zásluh a rovněž úcta k práci a ke zkušenostem a výsledkům práce starších spoluobčanů. Sním o zemi, kde lidé nejsou diskriminovaní v práci z důvodu věku, nebo proto, že vychovávají děti. Sním o spravedlivých důchodech, které umožní starším občanům slušně žít a odejít z práce a tím uvolní místa mladší generaci. Sním o státním důchodovém připojištění, nikoli o všemožných soukromých fondech vytvářejících milionová koryta pro všemožné pubertální manažery připravené v pravou chvíli fond rozkrást. Sním o vícegeneračních pracovních kolektivech, které stály u základu evropské a čínské moderní civilizace. Sním o ekonomice, kterou neřídí arogantní a hloupí manažeři pubertálního myšlení a bez zkušeností, dosazení na základě politických či rodinných kontaktů.

Sním o špičkovém zdravotnictví s úctyhodnými domácími lékaři, sestrami a dalšími pracovníky vysoké profesní úrovně i platů. O zdravotnictví kontrolovaném státem, kde se finance vynakládají efektivně. O státním zdravotnictví, které se nestane pouze pěnězotokem soukromých zájmů a zisků. O systému zdravotního pojištění soustředěném do jedné pojišťovny, o odstranění houfů zbytečných manažerů bezúčelně prožírajících peníze pojišťenců a státu. Sním o možnosti pokladního systému plateb, který preferují i lékaři. Sním o národním zdravotnictví, které preferuje naše občany a nerozhazuje peníze cizákům doma i v zahraničí. Sním o zdravotnictví, kde občan má možnost se civilizovaně léčit bez toho, že by musel pobývat v nemocnicích se špinavými a agresivními primitivy. Sním o zdravotnictví bez předražených léků a služeb. Sním o zdravotnictví spolupracujícím se školstvím tak, že nebudou chybět lékaři a sestry.

Sním o státě bez totální kontroly založené na kontrole pohybu peněz. O nebezpečnosti totalitního státu a jeho takzvaného bankovního koncentráku, který vytvoří pouze bezhotovostní platby a zruší peníze. Bez kontroly si nebudete moci koupit ani láhev okurek od souseda a ještě z toho později zaplatíte daň a budete muset na úřadě vysvětlovat, proč jste si okurky nekoupili v nadnárodním hypermarketu. Sním o státě, kde kontrolovaní budou zločinci, nikoli občané, kteří nebudou na povel radostně jásat a oslavovat totalitu a otroctví v EU. O státě, kde bude záslužné, nikoli trestné zveřejňovat kriminální činnost, amorálnost a tváře zločinců a násilníků.

Sním o bezpečném státě, kde se občan nemusí obávat vyjít i v noci na ulici, zvláště když hrozí setkání se skupinou určitých utlačovaných spoluobčanů. Sním o státě, kde základem bezpečnosti jsou pravdivé informace, předvídavost, prevence, příprava obyvatel na krizové situace a spolupráce silových resortů s obyvateli. Sním o státě, který má dobře chráněné a bráněné hranice kombinací činnosti silových složek a obyvatel. Sním o národní gardě složené z bezúhonných vlasteneckých občanů a podporující silové resorty. O státě, kde se lavinovitě nešíří konzumace drog a praní peněz získaných jejich prodejem. O státě, kde má občan právo a povinnost chránit a bránit svůj stát, svůj národ, svoji rodinu a civilizované spoluobčany. O zemi, kde právo držet legálně zbraň je právem každého bezúhonného zdravotně způsobilého a civilizovaného občana. O státě, který neumožňuje legálně se vyzbrojovat cizincům, především z bezpečnostně rizikových zemí a vyznavačům nenávistných ideologií. Sním o zemi, kde občané podporují policii a policie chrání občany bez politické objednávky. O zemi, kde tajné služby nepodporují narkomafii a kriminálnické politické rváče a nepřepadají řidiče se zbraní v ruce jako gangsteři. Sním o zemi, kde policista má úctu a podporu občanů, zákona i soudu v případě, že energicky zasáhne proti porušovateli zákona. Sním o zemi, kde policista je každodenně viditelnou a politicky nezávislou oporou národní komunity i civilizovaných cizinců a garantem pořádku a evropské civilizace, nikoli upoceným byrokratem, a zajišťuje klid a zákon od poslední vesnice, až po nádvoří Pražského hradu, od posledního dítěte po nejvyšší úředníky a politiky státu.

A teď se probuďme a zeptejme se, která z našich politických stran co udělala pro naše občany, kteří mají podobné sny.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Martin Koller
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vyřeší se to samo. Profesor Flegr rozsekal TV Nova. I Český lev by prošel

13:05 Vyřeší se to samo. Profesor Flegr rozsekal TV Nova. I Český lev by prošel

Zjednodušte testování na covid. Stačí dva administrativní úkony a o zbytek se postarají firmy, které…