Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením v článku Aktuálně.cz

01.06.2016 16:53

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením v článku Aktualne.cz. Jedná se o lživá, účelová a manipulující prohlášení několika bývalých zaměstnanců, kteří z úřadu odešli po kritice své nekvalitní práce. Článek je součástí kampaně, na jejíž přípravu bylo vedení ÚZSVM opakovaně upozorněno již před několika měsíci. Byla zavedena řada protikorupčních opatření a výrazně posílena transparentnost. Doba parazitování na veřejných prostředcích státu i jeho majetku skončila a to se mnoha lidem nelíbí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením v článku Aktuálně.cz
Foto: ÚZSVM
Popisek: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
reklama

Generální ředitelka ÚZSVM nabízela redaktorovi Aktualne.cz osobní setkání, aby mohla vysvětlit a doložit, že tvrzení některých bývalých zaměstnanců jsou lživá. S odkazem na svoji údajnou zdravotní indispozici to odmítl. Telefonický rozhovor se měl mezi redaktorem a generální ředitelkou ÚZSVM uskutečnit dne 1. 6. 2016 v 16 hodin. I přesto byl článek již 31. 5. 2016 publikován. Takový postup považujeme za mimořádně nekorektní. Generální ředitelka ÚZSVM uvítá jakoukoliv kontrolu ze strany oprávněných osob, aby byly nepravdivé pomluvy vyvráceny.  

Naprosto lživě je generální ředitelka ÚZSVM v článku spojována s veřejnou zakázkou na vybudování Centrálního registru administrativních budov (CRAB). Toto tvrzení se žádným způsobem nezakládá na pravdě a ani žádná z několika kontrol, které na CRAB byly provedeny, nic takového neuvádí. Generální ředitelka přivítá jakoukoliv další kontrolu pořízení systému CRAB, aby se opět vyjevila pravda. Toto lživé tvrzení v článku má tak za cíl pouze dehonestovat osobu generální ředitelky ÚZSVM.

Ve srovnání s předchozím obdobím na ÚZSVM v roce 2015 neproběhla a ani v letošním roce neprobíhá žádná mimořádná fluktuace zaměstnanců. Co se týče odchodů několika zaměstnanců, kteří posílají různé anonymní  i podepsané dopisy, v naprosté většině případů jsou to osoby spojené s bývalými vedeními a u nichž generální ředitelka (ještě před jejich rozhodnutím o odchodu z úřadu) obdržela od jejich nadřízených návrhy na odvolání, neprodloužení pracovní smlouvy nebo ukončení pracovního poměru. Je bohužel smutným faktem, že až po odchodu těchto zaměstnanců byla ze strany jejich nástupců nalezena i profesní selhání, která vysvětlují jejich dobrovolné rozhodnutí odejít z úřadu. Že si svá profesní selhání nechtějí připustit a místo toho píší často anonymní, málokdy podepsané vykonstruované dopisy, které posílají mimo jiné i do médií, považujeme za mimořádně nekorektní. Dopisy obsahují zcela nepravdivé informace, případně informace svědčící o fatální neodbornosti, neznalosti chodu úřadu i jeho agend. Proti takovým smyšleným dopisům se bohužel poměrně těžko brání.

Důvodem, který zaměstnanci v řadě případů při odchodu uváděli, je i několikanásobně vyšší finanční nabídka ze soukromého sektoru. Tento problém je při existenci tabulkových platů přítomen v celé státní správě. Dalším častým uváděným důvodem byla v roce 2015 účinnost zákona o státní službě, kdy někteří zaměstnanci preferovali přechod do režimu státní služby před 30. 6. 2015. ÚZSVM nespadá do působnosti zákona o státní službě, proto někteří zaměstnanci dobrovolně přešli na úřady, které do režimu zákona spadají. Je třeba rovněž zdůraznit, že v roce 2014 proběhly tři velké organizační změny během půl roku (poslední, naprosto zásadní, která měla dopad na rušení řady útvarů, proběhla k 1. 11. 2014). Dále byl k 27. 1. 2015 odvolán bývalý generální ředitel, je proto logické, že spolu s ním v roce 2015 ÚZSVM opustilo několik „jeho“ zaměstnanců. Přičítat tyto odchody stávající generální ředitelce ÚZSVM je proto nekorektní.

Zavádějící je rovněž informace o prý „již čtvrtém“ řediteli informatiky. Realita je taková, že jmenovaní ředitelé odboru Projektového řízení a informatiky byli od roku 2015 pouze dva, z toho jeden byl ještě před nástupem současné generální ředitelky ÚZSVM v dlouhodobé pracovní neschopnosti a druhý je ten současný. V mezidobí šlo o dočasné pověření výkonem funkce jiného zaměstnance ÚZSVM. To, že někteří zaměstnanci odešli ve zkušební době, je běžnou záležitostí v soukromé i veřejné sféře. Právě účelem zkušební doby je, aby zaměstnanec zjistil, zda mu práce vyhovuje a rovněž aby zaměstnavatel poznal kvality zaměstnance. Vydávat zrušení pracovního poměru ve zkušební době za důkaz toho, že „lidé z úřadu utíkají“ je nekorektní a účelové. Totéž platí u pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou. Je na svobodném rozhodnutí zaměstnance i zaměstnavatele, zda bude po uplynutí sjednané doby pracovní poměr prodloužen či nikoliv.

Redaktor Aktualne.cz se dotazoval na konkrétní bývalé zaměstnance. To, že má autor článku dle svého sdělení k dispozici jakýsi neveřejný seznam lidí, kteří odešli z ÚZSVM, je jasným důkazem kampaně (nyní již i mediální), která je proti současnému vedení ÚZSVM vedena. Současné vedení totiž odmítá nekalé praktiky a důsledně trvá na dodržování transparentnosti a zákonných postupů.

ÚZSVM musí respektovat zákon na ochranu osobních údajů, zákoník práce a další předpisy, proto nemůže bez souhlasu bývalých zaměstnanců zveřejňovat konkrétní informace, které se jich týkají. Pokud bychom takový souhlas obdrželi, jsme připraveni veškeré informace poskytnout. Bez souhlasu můžeme uvést pouze obecné informace bez přiřazení k jednotlivým bývalým zaměstnancům.

Obecné informace k působení některých bývalých zaměstnanců:

 • v řízeném útvaru byly duplicitní informační systémy a informační systémy, které nebyly vůbec naplněny daty. S ohledem na závěry mimořádné kontroly, která dospěla k porušení rozpočtové kázně ve výši 44 mil. Kč, bylo v roce 2016 podáno trestní oznámení. Přičemž částky, které byly za nevyužívaný IT systém vypláceny, byly ze strany příkazce podepisovány i dotyčnou osobou
 • upozornění personálního odboru na dodržování zákonné povinnosti dle § 17 zákona č. 201/2002 Sb. (zaměstnanec ÚZSVM nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost), neboť bylo zjištěno, že v době, kdy dotyčný zastával vedoucí pozici na ÚZSVM, tak měl souběžně více než měsíc sjednánu dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele. Přitom při nástupu podepsal čestné prohlášení o dodržování citovaného zákona
 • uvádění nepravdivých informací – např. že důvodem dodatku ke smlouvě (v řádu milionů korun) jsou výlučně legislativní změny
 • byla zadána povinnost provedení revize smluv. Alarmující bylo zjištění, že revize byly zadávány dodavatelům a ještě více šokující byly materiály, které uváděly, že nelze očekávat výraznější úspory. Následně byly zjištěny úspory i v desítkách procent
 • bývalý zaměstnanec byl upozorněn na rizikovost některých smluv a nutnost prověření, zda plnění v daném rozsahu skutečně potřebujeme (nejsme je schopni zabezpečit uvnitř státu), objektivity cen, vhodnosti přesoutěžení, atd., přičemž smlouva měla být již za jeho působení prověřována a shledána za korektní
 • naddimenzované náklady na rekonstrukci objektů (i 70%)
 • výsledky interního auditu v řízeném úseku upozornily na značné nedostatky
 • slibování podřízeným naprosto nereálných vedoucích pozic a nereálných platů, ti pak proto odcházeli

Další obecné informace k působení některých bývalých zaměstnanců:

 • nepřipravení řádných harmonogramů prodejů významných majetkových položek a tím ohrožení příjmů státního rozpočtu a současně potencionální zbytečné vynakládání výdajů státního rozpočtu, neřešení komplikovaných majetkoprávních agend
 • dlouhodobé neřešení systémových nedostatků,  např. značné množství nezařazených dokumentů ve spisové službě, nesoulad skutečného stavu soudních sporů ve srovnání s údaji v informačních systémech
 • přicházely stížnosti na neinformovanost jiných státních institucí o stavu soudních procesů, kde je zastupuje ÚZSVM, a to v řádu miliard korun
 • chyby v přípravě a průběhu soudních a dalších řízení s mimořádně hospodářsky významným dopadem
 • nezajištění řádného plnění povinností v rámci povinného informování státního zastupitelství ve významných kauzách
 • nekonání při realizaci nápravných opatření při zjištění kontroly o užívání služebního vozidla bývalým vedoucím zaměstnancem k soukromým cestám
 • nekonání v zásadních projektech, které přinesou významné úspory ve státním rozpočtu
 • zanedbání povinnosti vést budovy v systému CRAB

Další obecné informace k působení některých bývalých zaměstnanců:

 • navrhování postupů, které byly v rozporu se zákonem č. 219/2000 Sb. a mohly vést ke snížení příjmů do státního rozpočtu, tedy porušení základních povinností při hospodaření s majetkem státu, na což upozorňovali i ředitelé několika územních pracovišť při poradě vedení
 • požadavek na skokové zvýšení platu o 30 %, což bylo s ohledem na nedostatky v práci zamítnuto
 • neschopnost zmapovat výdaje na komodity, které měla dotyčná osoba v gesci, včetně analýzy smluv a zavedení parametrického popisu za účelem přípravy veřejných zakázek dle jednotných pravidel. Na značné nedostatky upozornily i výsledky interního auditu v řízeném útvaru
 • necelý týden po svém nástupu dotyčný zaslal objednávku na externí konzultace, v krátkém časovém sledu předložil několik nezdůvodněných veřejných zakázek malého rozsahu, které v součtu převyšovaly 10 mil. Kč
 • předkládání nesrozumitelných, zmatečných materiálů, nedodržování vnitřních předpisů ÚZSVM, značná opakovaná kritika ze strany územních pracovišť i při poradách vedení,
 • odbor Personální s dotyčným řešil neomluvenou absenci přes 110 hodin. Ve zdůvodňujícím mailu dotyčný mj. uvedl „Pokud by tedy bylo plánem využít údajné nesrovnalosti jako podpůrného argumentu pro odůvodnění ukončení zaměstnaneckého poměru ve zkušební době, tak upozorňuji, že uvedené pokusy už v historii Úřadu byly a byly vždy pro vedení neúspěšné.“
 • písemné upozornění zaměstnankyně na šikanózní a nestandardní chování bývalého vedoucího zaměstnance. Na značné nedostatky upozornily i výsledky interního auditu v řízeném útvaru
 • necelý měsíc po nástupu dotyčné osoby zaměstnanci řízeného útvaru poukazovali na jeho nestandardní chování po stránce věcné i řídící. Naopak dotyčný se obhajoval neschopností svých podřízených a značnými resty svého předchůdce
 • dotyčný požadoval uzavření dodatku ke smlouvě s dopadem cca čtvrt milionu korun, bylo zjištěno, že nesrovnalost byla způsobena jeho chybným postupem. Uzavření dodatku bylo vedením ÚZSVM razantně odmítnuto
 • opakovaná kritika územních pracovišť za extrémní prodlevy ve vypisování veřejných zakázek, a to i těch, které jsou naprosto zásadní pro realizaci majetku (kvůli tomu byla ohrožena jedna ze základních agend ÚZSVM). A to i přesto, že se jedná o zakázky, které v historii ÚZSVM již byly soutěženy
 • udělování pokynů územním pracovištím, které by fakticky bránily nakládání s nepotřebným majetkem, na což pracoviště upozornily i na poradě vedení, nadřízený u dotyčného doporučil odvolání z vedoucí funkce. Bezprostředně poté se dotyčný funkce vzdal
 • naddimenzované náklady na rekonstrukci nemovitostí i o téměř 70%, nereálné harmonogramy
 • analýza výdajů za jednu z komodit, kterou měl dotyčný v gesci, odhalila výdaje i 5x vyšší než průměr za celou republiku, a to bez objektivního důvodu. Jen za tuto jednu komoditu ÚZSVM následně ušetřil přes 2 mil. Kč.
 • dotyčný vedoucí zaměstnanec připravil a nechal schválit smlouvu, dle níž měl ÚZSVM hradit výdaje za objekt, který vůbec nepřevzal
 • neinformování nadřízených o zásadních úkonech se značným ekonomickým dopadem, přičemž ze spisu není dohledatelné řádné vyhodnocení relevantních okolností (např. existence znaleckého posudku, dopadů zástavních práv u nemovitosti na nakládání s ní, atd.)

Zveřejnění článku na Aktualne.cz svědčí o tom, že se naplňují anonymní výhrůžky o likvidaci, které generální ředitelka ÚZSVM již od loňského roku dostává. Zde je citace některých z nich:

·  „Začni konečně poslouchat nebo Tě vyhazov nemine. Nejprve Tě mediálně ztrapníme a pak sociálně pohřbíme.“

·  „Máš dva měsíce na to to sama skončit. Jinak Tě čeká to, co Ti předvedl Urbánek, ale v mnohem větším rozměru. Mediálně Tě zničíme. Máme dost lidí na ouřadu, kteří Ti zavaří u ministra.“

·  „Šetřílkové s nízkou nutriční hodnotou končí v base.

·  „Síla nepřátelských planet roste a zvyšuje se jejich počet. Sama to brzy poznáš. Shniješ jako jablko.“

Současně generální ředitelka ÚZSVM již od loňského roku dostává desítky upozornění na to, co se proti ní připravuje. Výňatek z jednoho, které přišlo začátkem roku:

 • „Naštvala jste je oznámením podvodu 44 milionů s registrem právních sporů. Chtějí do toho vtáhnout své kamarády na úřadu, aby se co nejdříve a největším počtu obrátili na ministra. Nemají nic pracovně ani nemohou zpochybnit Vaši odbornost. Budou prý tvrdit, jak jste neschopná řídit, hrozí díky Vám škody, vyžadujete od lidí loajalitu, odchází kvůli vám odborníci, v úřadu je špatná atmosféra, a další. Vymysleli i obrovskou mediální dehonestaci.“

Jak je vidět, plán tohoto úzkého okruhu osob se začíná naplňovat. Tím pravým důvodem všech těchto ataků je, že generální ředitelka po svém nástupu začala důsledně prosazovat úspory při hospodaření s majetkem státu, výrazně zvýšila veřejnou kontrolu a omezila korupci. Jde například o tato opatření:

 • vypověděla řadu smluv, např. na servis informačních systémů, které nebyly naplněny daty nebo byly duplicitní
 • zveřejnila všechny nemovitosti úřadu na webových stránkách
 • veřejnosti zpřístupnila nabídky nepotřebného majetku uvnitř státu
 • umožnila veřejnosti účast při otevírání nabídek u veřejných zakázek i prodeje majetku
 • již není možné, aby nabídky na odkup majetku i několik dnů ležely „v šuplíku“, musí být transparentně otevřeny v den, kdy je stanoven poslední den lhůty pro jejich doručení. V tento den musí být písemně zpracován protokol o otevírání doručených nabídek, podepsán na všech stranách dokumentu všemi členy komise a zaevidován v elektronické spisové službě
 • u přímých prodejů zrušila stanovení kupní ceny samotnými zaměstnanci úřadu bez omezení
 • zavádí parametrizaci komodit tak, aby bylo možné porovnávat jednotkové ceny
 • odmítá vypisovat neodůvodněné i naddimenzované veřejné zakázky
 • důsledně trvá na projednání případů ve škodních komisích (např. promlčené pohledávky)
 • vytvořila a zveřejnila Mapu majetku státu (pro letošní rok připravuje mapu administrativních budov, mapu soudních sporů a také mapu nepotřebných nemovitostí státu)
 • byl zveřejněn přehled nájmů státních institucí v administrativních budovách
 • zavedla nový způsob prodeje státního majetku, a to výběrové řízení s aukcí

Výše uvedená opatření stejně jako změna „nepořádku“ na pořádek se některým lidem nelíbí. Končí totiž doba parazitování na prostředcích státu i jeho majetku. Výsledky ÚZSVM jsou nejlepší v historii, zaznamenáváme nejvyšší příjmy a nejnižší výdaje za celou historii úřadu, snižujeme množství bezprizorního majetku, snižujeme zbytečné výdaje státu za provoz a údržbu budov, za nájem, atd. Za jeden rok byly výdaje úřadu sníženy o téměř 200 milionů korun, a je logické, že tyto prostředky musejí někomu chybět. Proto se někteří lidé snaží všemi prostředky zvrátit vývoj na ÚZSVM zpět do doby netransparentního hospodaření. Proto také zaznamenáváme celou řadu výhrůžek generální ředitelce mediální a sociální likvidací v případě, že odmítne rezignovat. S ohledem na skutečnost, že se výhrůžky začínají plnit, v blízké době předá generální ředitelka ÚZSVM tyto dokumenty orgánům činným v trestním řízení.

Vybrané výsledky činnosti ÚZSVM

 

Příjmy 2015 (v tis. Kč) - Rekordní příjmy v historii


https://lh6.googleusercontent.com/nwY3U8_UBsLuJMFM267OL6tB-JXXTurAiHtMKfdkrHFaENFiBuA8f2uxbyVmdUimKdv7B_2ZkI7OEaMKw7ENr302a5gsZYuSais1DnjsEzb7lairPf3LnirqW3gRhyRglt-_-w7DzuScqQwx-w

Příjmy za leden – duben 2016

Zavedení nové strategie hospodaření ÚZSVM a přijetí nových protikorupčních opatření vyústilo do rekordně vysokých příjmů, které za první čtyři měsíce letošního roku dosáhly 639,8 mil. korun. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 194,8 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 43 %. Ještě výraznější je pak nárůst v porovnání se stejným obdobím roku 2014, kdy jsou v tomto roce příjmy vyšší o 387,1 milionu korun, tedy o 253 %. Za zvýšením příjmů stojí například nově zavedený způsob prodeje státního majetku – výběrové řízení s aukcí, díky kterému se v průměru daří navýšit ceny nemovitostí nabízených ÚZSVM k prodeji o desítky procent. Na vyšších příjmech, stejně jak na snížení výdajů, se podepsalo i zrychlení hospodaření s nepotřebným státním majetkem.

Vývoj příjmů v letech 2003-2016, období leden-duben

                   

v tis. Kč

rok
2008

rok
2009

rok
2010

rok
2011

rok
2012

rok
2013

rok
2014

rok
2015

rok
2016

Příjmy leden - duben celkem

547 684

374 828

449 728

467 430

514 453

361 264

252 124

444 993

639 829

                   

https://lh6.googleusercontent.com/aQUfjcVD6KRuP3t8L7gEt2QTVq0xZLdPLFhZG6l0EEfAaYlPjfiGoDnclVasU8aW5oUjk8UCnvoCts94DIaC0vt65WaRx2xicEgIvHEw4X3vWAM-fLQ-I4Ns3Gfxw98FPfluC0cGBZR-7CH0vw

Výdaje 2015 (v tis. Kč) - Nejnižší výdaje v historii

https://lh4.googleusercontent.com/1TPGJd_3747v8XLAl20ZKXwxQP8h3JfRL1kF_OGRRema0dhGWZpFoKCQJh4_WzZj5BeTLHViFkNe9VWnuycKLu6AhR2IRG3H0-Gk9Z_66pSeJ_lxq8rsSivOPx8-Mu160hej_3vR2uVhS7JFJA


Výdaje úřadu

Nová strategie hospodaření úřadu se projevila i ve snížení nákladů. Meziroční snížení výdajů dosáhlo téměř 200 milionů korun. Ve srovnání prvních čtyř měsíců let 2015 a 2016 náklady poklesly o 19,7 milionu korun. V loňském roce výdaje za měsíce leden až duben činily 420,7 milionu korun, letos to bylo již jen 401 milionů korun. Za snížením stojí priority vyhlášené generální ředitelkou ÚZSVM. K poklesu přispělo i zrušení duplicitních či nevyužívaných informačních systémů. Při vnitřní kontrole na pořízení a provoz Centrálního registru právního jednání (CRPJ) se zjistilo, že úřad od roku 2009 vynaložil ze státního rozpočtu více než 44 milionů korun na pořízení a provoz právního registru, který plně nevyužíval, čímž nepostupoval v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Údržba databáze, do níž za více než pět let nikdo nevložil ani jeden zápis, vyšla měsíčně na více než 400 tisíc korun. Proto byly veškeré platby za tento nefunkční systém zastaveny a jeho vybudování se začalo prověřovat. ÚZSVM se také podařilo snížit měsíční výdaje na mobilní služby pro své zaměstnance o 40 %.

Rekordní počet uzavřených dohod o zastupování jiných státních institucí

Za prvních pět měsíců roku ÚZSVM dosáhl také rekordního počtu dohod o zastupování organizačních složek státu před soudy a jinými orgány, a to 788 dohod. Jde o téměř stejnou hodnotu jako za celý minulý rok a více než dvojnásobek hodnoty za celý rok 2014. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku jde o nárůst o 508 dohod. Ještě výraznější je nárůst dohodnutých jednání v porovnání se stejným obdobím roku 2014, kdy je počet dohodnutých jednání vyšší o 685 případů, tj. o 665 %.

V tuzemských soudních sporech hájí úřad zájmy státu vlastními zaměstnanci. To znamená, že pokud organizační složky předají soudní spory ÚZSVM (dříve používaly externí advokátní kanceláře), dochází k úspoře výdajů ze státního rozpočtu. V soudních sporech úřad vykazuje úspěšnost přesahující 96 % a jen v roce 2015 uhájil státu více než 41 miliard korun.

https://lh6.googleusercontent.com/jit07DJbP8MJq-hFkMPea0TsuJ11A2CMPLB0WLDQi7k-1MKiN1ppU0RzTI_UoRTAja4T7fpOf811nZaxvR0_ZHg9ZmiGbv_M_z1VcV4IRJIgWpZZgTi9ow3WuUSeNaXA2Vi3_wRKPmz1aFbzIA

Mapa majetku státu

ÚZSVM v loňském roce vlastními silami vypracoval unikátní projekt Mapa majetku státu – inventuru nemovitého majetku evidovaného na stát v katastru nemovitostí. Podobný přehled dosud nikdo nezpracoval, a stát tak neměl souhrnné informace o nemovitostech ve svém vlastnictví. Tato inventura analyzuje nemovitosti státu z mnoha pohledů – například podle druhu, teritoria a jednotlivých státních subjektů. Zjistilo se, že stát vlastní 1 601 349 nemovitostí, což představuje téměř 24 % rozlohy celé České republiky. Šokující zjištění bylo, že nemovitosti byly zapsány na 1 906 státních subjektů, z toho 1 380 byly neexistující, nedohledané instituce či subjekty v likvidaci. Na takové subjekty bylo zapsáno 25 155 nemovitostí.  ÚZSVM začal tuto situaci neprodleně řešit. Množství bezprizorních nemovitostí se již podařilo snížit o 3 020 položek. Tyto nemovitosti jsou tak nyní již zapsány na právní nástupce nebo na ÚZSVM. Státní rozpočet díky ÚZSVM dosahuje dodatečných příjmů z prodeje či pronájmu takových nemovitostí.

Jako další krok byl na konci dubna rozeslán dopis všem ministerstvům a likvidátorům státních podniků i s přehledem nemovitostí napsaných na listy vlastnictví ministerstev, dalších státních institucí a státních podniků. Dopis obsahoval výzvu, aby státní instituce do 30. 11. 2016 provedly velkou inventuru nemovitostí a rozdělily je na nemovitosti potřebné a nepotřebné. Výsledky inventury by měly vést k tomu, že bychom na konci roku mohli sestavit mapu nepotřebného majetku státu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Maláčová v problémech. Ještě horší čekají na Hamáčka, a nejen kvůli radovánkám na dovolené. Poprvé se začalo mluvit o pádu vlády

14:02 Maláčová v problémech. Ještě horší čekají na Hamáčka, a nejen kvůli radovánkám na dovolené. Poprvé se začalo mluvit o pádu vlády

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) má potíže. Na její ministerstvo vtrhla polic…