Jan Zavřel: Proč všichni lžou? (3. část)

13.08.2016 13:30

U zrodu celé kauzy Metropolitního spořitelního družstva (MSD) stál Finančně analytický útvar Ministerstva financí České republiky (FAÚ MF).

Jan Zavřel: Proč všichni lžou? (3. část)
Foto: hns
Popisek: Fotokoláž.

Zatímco FAU MF ve svých trestních oznámeních ze dnů 25.4.2013 až 9.5.2013 se zabývá popisem transakci klientů MSD, které jsou zjevně v rozporu s úvěrovými smlouvami, na základě kterých klienti načerpali úvěry v rámci projektového financování, tak ve svém dodatku trestního oznámení ze dne 16.5.2013 se FAU MF pouští do neopodstatněných spekulací a křivých nařčení managementu MSD.

Jako východisko musím konstatovat, že FAU MF určitě vědělo, že z účtů MSD se nikdy žádné peníze nevyváděly a dále muselo vědět, že MSD od 7.5.2013 žádné úvěry neposkytuje a ani neumožňuje dočerpání již schválených úvěrů u nichž bylo započato s čerpáním před 7.5.2013. Dále předpokládám, že FAU MF by mělo mít základní orientaci v podmínkách pro ukládání volných finančních rezerv finančních institucí u jiných finančních institucí, takže by mělo vědět, že u jedné finanční instituce může mít jiná finanční instituce uloženy prostředky maximálně do výše svého vlastního kapitálu. Aby MSD dodrželo pravidla daná vyhláškami ČNB, mělo své finanční rezervy uloženy u několika bank. Aby tyto finanční rezervy neležely ladem, byly s péčí řádného hospodáře uloženy na termínovaný vklad s tím, že v případě potřeby mohly být uvolněny v řádu jednotek dnů, samozřejmě za nějakou cenu danou příslušnou smlouvou.

S naprostou jistotou lze konstatovat, že FAU MF vědělo, že MSD má zablokovány všechny okamžitě likvidní peníze na účtech v ČSOB – samo k tomu dalo podnět. Dále FAU MF muselo vědět, že z účtu MSD denně odchází platby klientům MSD v řádech milionů až desítek milionů Kč na základě jejich platebních příkazů. Snad ani FAU MF nezpochybňuje právo klienta finanční instituce vybrat si své peníze z běžného účtu, kdykoliv potřebuje, na základě svého platebního příkazu. Jestliže mělo MSD zablokovány všechny okamžitě likvidní peníze na účtech v ČSOB, z nichž jeden sloužil jako sběrný účet napojený na informační systém MSD, a jestliže MSD chtělo dostát své povinnosti vyplatit peníze svým klientům na základě jejich platebních příkazů, nemohlo nic jiného dělat než, i za cenu poplatků nebo ztráty úroků uvolnit své rychle likvidní rezervy v jiných bankách.

Jak si pak lze vysvětlit větu z dodatku trestního oznámení FAU MF ze dne 16.5.2013, cituji: „….provádí zástupci MSD úkony, které se jeví jako směřující k vyvedení finančních prostředků družstva z jeho termínovaných vkladů. Jelikož tak činí za podmínek nevýhodných, tzn. ruší termínované vklady mimo výpovědní lhůtu s okamžitým převodem na běžné podnikatelské účty, nejeví se tyto kroky jako prováděné s péčí řádného hospodáře, naopak jsou hodnoceny jako prováděné s cílem vyvést finanční prostředky z termínovaných vkladů mimo účty družstva.“ Takže FAU MF společně s VSZ Praha donutili MSD své finanční rezervy uvolnit a po té zcela legitimní kroky MSD vydávají za trestnou činnost!

K tomu nezbývá než dodat, že jen úplný blázen by si převáděl peníze, které by snad chtěl vyvést, na účty, které jsou již zablokovány. Co mohlo MSD v dané situaci dělat?

  • Poslat peníze na nějaké cizí účty mimo MSD. To by se zřejmě FAU MF a VSZ Praha líbilo nejvíce, protože by neměli práci s pozdější falešnou interpretací důkazů. To se však k jejich „velké lítosti“ nestalo.

  • Nedělat nic. Pro VSZ Praha a ČNB také mediálně výhodná situace, protože v médiích by se rozpoutala srdceryvná kampaň o chudácích klientech MSD, kteří se nemohou, díky těm „lumpům z MSD“, dostat ke svým penězům.

  • Poslat si peníze z rychle likvidních rezerv na svůj sběrný účet u ČSOB integrovaný do bankovního systému MSD a začít vyplácet klienty podle jejich platebních příkazů. A to se stalo.

Poslední varianta vyhovovala FAU MF a VSZ Praha nejméně, protože bourala jejich legendu o „zločinném managementu MSD“.

Dále FAU MF ve svém dodatku z 16.5.2013 konstatuje, cituji: „… se jeví jako nepravdivé, neboť proti MSD v době prováděných kroků žádná negativní mediální kampaň vedená není.“

Zde je zajímavé, že v bezprostředně následujících dnech 19.5.2013 a 20.5.2013 proběhla rozsáhlá mediální kampaň s tématem „Záložna Metropolitní spořitelní družstvo má zablokované účty“ a ještě dnes jsem na internetu dohledal 6 článků z uvedeného období s touto tématikou publikovaných např. na Idnes, Novinky, Blesk, Parlamentní listy a dalších serverech.

Kdo měl zájem na mediálním vyvolání runu na MSD? Kdo měl zájem, aby po vyvolání runu mělo MSD zablokovány všechny peníze?

Vyjdeme-li ze skutečnosti, že úředníci FAU MF nejsou totálně neznalí věci, musíme dojít k jedinému závěru: cílem bylo dostat MSD do situace, kdy nebude schopno vyplácet vklady svých klientů.

Další argument pro zablokování 1 miliardy Kč na účtech MSD u JT Banky uvedený v dodatku ze dne 16.5.2013, který je totálně mimo realitu a nasvědčuje s vysokou pravděpodobností na cílený záměr FAU MF a VSZ Praha zbavit MSD všech likvidních zdrojů, je, cituji: „… sděluje, že dle jejich informací klient hodlá z tohoto účtu postupně čerpat likviditu dle své potřeby. Již dne 15.5.2013 si klient v internetovém bankovnictví připravil několik plateb, ….. Jednalo se celkem o šest plateb v celkové částce 42 995 852, 35 CZK.“ Pikantní na tomto tvrzení, které odůvodňovalo zablokování 1 miliardy Kč je, že po té, co byly MSD zablokovány peníze ve výši dvojnásobku základního kapitálu (2,7 miliardy CZK), byly později tyto platby klientům MSD na základě jejich příkazů bez jakékoliv kontroly a bez jakékoliv výhrady provedeny z peněz získaných MSD z prodeje dluhopisů a splátek úvěrů.

Proč po zablokování peněz ve výši dvojnásobku základního kapitálu, což muselo vést zcela zákonitě ke krachu MSD, se nikdo o platby prováděné z MSD nezajímal? Proč najednou FAU MF a VSZ Praha mlčelo, když na sběrný účet MSD u ČSOB byly postupně připsány a dále zcela bez kontroly vyplaceny cca 2 miliardy Kč získané prodejem dluhopisů a splátkami úvěrů, když před tím byly stejné transakce označeny jako pokus vyvést peníze z MSD?

Dalším tvrzením FAU MF, které dokazuje buď naprostý amaterismus jeho úředníků nebo s jistou dávkou pravděpodobnosti i cíl neoprávněně diskreditovat management MSD, je tvrzení uvedené v doplnění trestního oznámení ze dne 5.6.2013, cituji: „ …., kdy ceny nemovitostí a pozemků v průměru neustále klesají a na trhu je velký nadbytek nabídky nad poptávkou, ….“ a dále „Stejnou vypovídací hodnotu poskytuje i činnost zavedených developerských společností, které …… , prodávají své produkty se značnými slevami oproti původním cenám.“

Každý začínající investor (kromě úředníků FAU MF) ví, že nakupovat je nutno v době, kdy jsou ceny dole a kdy je převis nabídky nad poptávkou. To že situace k nákupu nemovitostí byla v roce 2013 mimořádně výhodná dokazuje kromě jiných i článek z časopisu Ekonom, č. 19, z 7.-13.5.2015 „Otrávení statkáři už pole neprodají“ z kterého vyplývá, že nákup nemovitostí byl nejvýhodnější právě v roce 2013: „Nakoupit výhodně zemědělskou půdu, průběžně vydělávat na nájemném a po letech ji prodat za miliony korun. Jak jednoduché. Tak snadné to skutečně měli třeba ještě před dvěma lety investoři, kteří využili všeobecné krizové letargie a vložili své peníze do zemědělské půdy.“ (Pro ty méně chápavé dodávám, že 2015 – 2 = 2013).

Proč tedy FAU MF ve svých textech kriminalizuje skutečnost, že inkriminované úvěry byly splatné za dva roky?

Dále úředníci FAU MF prokázali neznalost principů projektového financování, které je popsané v Úředním sdělení ČNB ze dne 27.5.2011 Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku. Základem projektového financování je vždy osoba speciálního určení (SPV – special purpose vehicle), tedy jinými slovy ready made společnost, která nemá historii ani ekonomické výsledky. Kriminalizací projektového financování by byla kriminalizována drtivá většina úvěrů všech bank na developerské projekty, projekty výstavby obnovitelných zdrojů energie a na řadu dalších projektů.

V doplnění trestního oznámení ze dne 5.6.2013 dále FAU MF konstatuje, cituji: „… se FAU MF věnoval i otázce, z jakých zdrojů pocházely nebo mohly pocházet finanční prostředky, které byly používány na poskytování jednotlivých úvěrových případů, kdy v rámci šetření vyplynulo také podezření, že k naplňování kreditní strany účtů MSD mohlo docházet z nelegálních zdrojů.“. Jak to, že to FAU MF se svými analytickými nástroji nevědělo? Veškeré primární zdroje MSD pocházely většinou z vkladů fyzických a méně právnických osob v drtivé většině původem z účtů vedených v ČR. MSD vůbec nepřijímalo a nevyplácelo hotovost. (Kromě základního členského vkladu ve výši 100 Kč.) Není mi známo, že by někdo některému členu MSD zablokoval výplatu jeho vkladů z Fondu pojištění vkladů (FPV) z důvodu, že jim vložené peníze do MSD pocházely z nelegálních zdrojů. (Že by snad FAU MF společně s VSZ Praha pomohlo některému z členů MSD vyprat jeho peníze přes FPV?). Ani mi není známo, že by byl obviněn někdo z členů MSD s dalšími členskými vklady (vlastník), že do MSD vložil peníze z nelegálních zdrojů. Nebo že by snad splátky úvěrů a úroků byly nelegální?

Ve svém doplnění trestního oznámení ze dne 22.7.2013 kriminalizuje FAU MF řádné splácení úroků z úvěrů, placení provozních výdajů MSD, platby klientům na základě jejich platebních příkazů. Přitom právě FAU MF by se svým finančně analytickým aparátem mělo být schopno zjistit, zda v případě klientských plateb si daný klient peníze do MSD dříve poslal. V drtivé většině případů si klienti nechávali posílat z MSD peníze na účty, ze kterých je do MSD poslali.

Celkově lze konstatovat, že FAU MF zneužilo porušení úvěrových smluv některými členy MSD k iniciaci zablokování všech likvidních rezerv MSD ve výši dvojnásobku vlastního kapitálu i za cenu zcela neadekvátních a nepravdivých argumentů.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

příspěvek na péči 1. stupeň

Jak může stačit mamince 1. stupeň příspěvku, když je nastaven na 880 Kč ? 3 x týdně potřebuje naši péči, má přiznané 4 body pomoci. Proč nejsou v parametrech posuzování například procházky s doprovodem ? Pokud bychom ji nebrali 4x týdně ven, přestala by chodit. Kdo může rozhodnout, že její aktivity ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

František Mareš: O vínu a přípitku

16:02 František Mareš: O vínu a přípitku

Na křtu a prezentaci Programu Vzděláním a sportem k sebevědomí, který proběhl dvacátého třetího květ…