Zástupci svazů, obcí, asociací a firem recyklačního průmyslu: Otevřený dopis ministru životního prostředí

11.05.2019 17:26 | Zprávy

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy

Zástupci svazů, obcí, asociací a firem recyklačního průmyslu: Otevřený dopis ministru životního prostředí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a také novelu zákona o obalech. Dlouhodobě sledujeme přípravy navrhovaných zákonů. Tyto aktivity probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady, včetně investiční nejistoty eliminující zavádění nových a moderních přístupů a technologií, splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí a vysokou míru využití materiálů, což je významný předpoklad přechodu k oběhovému hospodářství.

Ve vazbě na výše uvedené, my, níže podepsané subjekty, tímto veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do této nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován.

Uvědomujeme si, že implementace nových pravidel a cílů EU nebude v prostředí České republiky jednoduchá, a to zejména z důvodu, kdy se dlouhodobě nedaří zajistit shodu ani na základních tezích navrhovaných zákonů. Právě z tohoto důvodu deklarujeme naši společnou podporu a věcnou pomoc procesu harmonizace národního legislativního prostředí s nově upraveným právním prostředím EU. Chceme aktivně pomáhat Ministerstvu životního prostředí („MŽP“) při prosazování nové evropské odpadové legislativy, a to zejména formou aktivního dialogu s MŽP tak, aby byla evropská odpadová legislativa implementována do českého právního prostředí v souladu s uvedenými myšlenkami nových odpadových směrnic a nově stanovenými evropskými cíli.

Naším prvořadým záměrem je rovněž podpora a ochrana občanů, obcí a ostatních subjektů cirkulární ekonomiky tak, aby byly případné negativní ekonomické dopady nové legislativy minimalizovány a aby stanovená opatření měla pozitivní přínosy právě pro občany, obce i pro národní hospodářství jako celek. Z těchto důvodů je rovněž velmi důležité při vytváření nové národní odpadové legislativy hledat vzory, inspirace a zkušenosti ve vyspělých zemích západní Evropy, kdy jejich mnohdy již ověřená praxe bývá označována za tu nejlepší v oboru.

Naším hlavním cílem je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců. To není lehký cíl, protože poslední návrhy odpadových zákonů byly již opakovaně odmítnuty Legislativní radou vlády. Současně přetrvávala a dále přetrvává široká řada trvajících zásadních rozporů s celou řadou připomínkových míst, a to za stálé absence skutečné, realistické a obhajitelné analýzy dopadů nově připravované legislativy na občany, obce a ostatní subjekty národního hospodářství. Společně jsme prodiskutovaly podstatné body nové legislativy s cílem překlenout možné rozpory, či odlišné náhledy a definovat řešení, na kterém jsou schopné se naše níže podepsané organizace většinově shodnout. Chceme tak pomoci MŽP najít skutečnou a odborně podloženou shodu na podstatných bodech nových zákonů, která přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena. Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového hospodářství. Proto věříme, že náš konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, doposud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy.

Z výše uvedených důvodů jsme připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů, rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů, a deklarujeme následující společné cíle při přípravě nové národní legislativy pro oblast odpadového hospodářství, definovaných v nově vytvářených zákonech o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novele zákona o obalech:

1) Zajištění maximální možné a smysluplné ochrany životního prostředí;

2) Zajištění maximální možné podpory udržitelnosti tržního prostředí a surovinové bezpečnosti národního prostředí;

3) Zajištění souladu národní legislativy s myšlenkami, pravidly a cíli EU v oblasti oběhového hospodářství, a to při eliminaci tzv. gold-platingu[1];

4) Zajištění praktického a smysluplného zapojení nejlepších praxí v oboru do oběhového hospodářství a průmyslu;

5) Zajištění realistického zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů nových zákonů.

Hlavním smyslem cílů je nastavení dosažitelných, trvale udržitelných, environmentálně příznivých a plně protržních principů v rámci oběhového hospodářství České republiky při plné harmonizaci s legislativou EU, včetně dosažení široké odborné shody. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.

S ohledem na objektivní potřebu jednoduchosti a vymahatelnosti zákonných ustanovení nové legislativy, navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné.

Uvedené společné cíle deklarujeme níže vybranými konkrétními body s vyjednanou shodou. Jedná se o vybrané oblasti, které jsou dlouhodobě klíčové v rámci přípravy legislativy a mohou výrazným způsobem zasáhnout i do procesu budoucího schvalování a zásadním způsobem mohou ovlivnit dosažení, či nedosažení národních i evropských cílů. Za účelem přiměřeného rozsahu tohoto otevřeného dopisu neuvádíme kompletní výčet oblastí postihujících všechny tři připravované normy.

Níže uváděné oblasti vznikly na základě shody níže podepsaných signatářů a aktuálně dostupných návrhů nových a novelizovaných zákonů, a to jak verzí v původní podobně z prosince 2018, tak přepracované verze zákona řešícího vybrané výrobky s ukončenou životností a nově představené novely zákona o obalech, kdy MŽP podle našeho přesvědčení programově zcela rezignovalo na zájmy České republiky a jejích občanů, principy oběhového hospodářství, nastavené cíle EU i svojí roli ústředního orgánu státní správy a orgánu vrchního dozoru ve věcech životního prostředí.

Za signatáře otevřeného dopisu níže připojují své podpisy uvedené na podpisovém archu níže uvedené subjekty, viz následující strany.

JUDr. Stanislav Polčák
Sdružení místních samospráv ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Bohumil Rataj
Sdružení komunálních služeb

Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství

Ing. David Beneš
Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací

Bc. Irena Burešová
Svazek obcí Přeloučska

Ing. Veronika Hamáčková
Solární asociace

Milan Petr
Sdružení zpracovatelů autovraků

Petr Miller
Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin

Petr Helekal
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Ing. David Beneš
REMA AOS

Ing. David Vandrovec
REMA Systém

Ing. Petr Šulc
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

Dr. Zdeněk Pernes
Rada seniorů České republiky

Ing. Milan Taraba
Sdružení nájemníků České republiky

Ing. Veronika Hamáčková
REsolar

Ing. David Beneš
REMA Battery

Ing. Tomáš Rychetský
EKOLAMP

Ing. David Vandrovec
REMA PV Systém

[1] Gold-plating is pejorative term to characterise the process where an EU directive is given additional powers when being transposed into the national laws of member states. In operational terms, the European Commission defines gold-plating "an excess of norms, guidelines and procedures accumulated at national, regional and local levels, which interfere with the expected policy goals to be achieved by such regulation."

[2] Extended Producer Responsibility (EPR) is a strategy in the field of waste management to add all of the environmental costs associated with a product throughout the product life cycle to the market price of that product. EPR legislation is a driving force behind the adoption of remanufacturing initiatives because it "focuses on the end-of-use treatment of consumer products and has the primary aim to increase the amount and degree of product recovery and to minimize the environmental impact of waste materials."

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Zajímá mě, co si přeje ODS?

Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že: ,,Zdá se, že si voliči nepřejí další federalizaci EU, bezbřehou migraci a ničení konkurenceschopnosti a životní úrovně radikální zelenou ideologií vtělenou do Green Dealu. To je nadějná zpráva." Jak ale vysvětlíte vaše spojení s Lidovci a TOPkou? Nemyslíte, že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Petr Hampl: O českém národním obrození

12:27 Petr Hampl: O českém národním obrození

Denní glosy Petra Hampla.