Nejznámější světový odpůrce a znalec islámu pro PL: Uprchlíci přišli dobývat a stát se vašimi pány. Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vás

14.7.2016 4:42 dop.

ROZHOVOR Jeden z nejznámějších světových exmulismů a odpůrců a znalců islámu Ali Sina v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká, že takzvaní uprchlíci přišli do Evropy dobývat a stát se našimi pány. Islám je podle něj falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Všichni muslimové by měli být podle něj deportováni a islám musí být zakázán.

Nejznámější světový odpůrce a znalec islámu pro PL: Uprchlíci přišli dobývat a stát se vašimi pány. Buď vyhladíte islám, nebo islám vyhladí vás
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace proti islámu a uprchlíkům na Palackého náměstí

Anketa

Podporujete novou vládu Velké Británie?

82%
3%
hlasovalo: 5120 lidí

Co byste řekl lidem, kteří říkají, že islám je náboženstvím míru a teroristické útoky jsou proti principům islámu?
 
Stačí, aby si přečetli Korán a životopis Mohameda. Neexistuje nic z toho, co nyní dělá Islámský stát, co by před tím nedělal Mohamed a co nemůžete najít předepsané v Koránu. Mohamed přepadával neozbrojené lidi. Své přepady nazýval „ghazwa“, což znamená náhlý lstivý přepad ze zálohy. V dnešní hantýrce se tomu říká terorismus. Mohamed masakroval neozbrojené muže, zotročoval jejich ženy a znásilňoval je. Toto je, co muslimové konali a konají po 1 400 let a co nyní dělá Islámský stát. Mohamed popravoval své zajatce setnutím hlavy. Islámský stát Mohameda napodobuje a snaží se mu vyrovnat. Ti, kteří tvrdí, že muslimští teroristé jsou neislámští a konají v rozporu s islámem, jsou buď ignoranti, nebo lžou. 
 
Vy tvrdíte, že islám je horší než nacismus a komunismus. Proč?
 
Všechna tato přesvědčení jsou zlá, protože prosazují nenávist. Rozdělují lidstvo na nás a je a urážejí, ponižují a pomlouvají ostatní a vyvolávají násilí. Mohou přežít pouze prostřednictvím nenávisti. Islám je horší, protože prohlašuje, že je nařízený Bohem. Takže zatímco nacista či komunista mohou zpochybnit své učení a jeho svědomí ho může zastavit, muslimové umlčují své svědomí. „Jestliže příkaz zabíjet přichází od Boha, kdo jsem já, abych to zpochybňoval?“ je způsob, kterým muslim uvažuje.
 
To, co nás definuje jako lidi, je naše svědomí. Když ztrácíme své svědomí, ztrácíme svou lidskost, humanitu. Následkem toho muslimové nemají lidskost. Je strašnou chybou pohlížet na muslimy jako na lidi. Do té míry, do které následují svého proroka, ztrácejí svou lidskost. Jsou jako posedlí démonem. Jejich duše jsou uloupeny a jsou jako zombie. Dokážou pouze nenávidět a zabíjet. 
 
Jsou všichni muslimové podle vašeho názoru nebezpeční?
 
Jenom do té míry, do které následují svého proroka. Všichni lidé v sobě nosí duši Boha. Stejně jako molekuly vody všude pocházejí z oceánu, duše všech živých bytostí pocházejí od Boha ze své podstaty. Nicméně voda se kontaminuje a časem se stává toxickou. Podobně lidé se časem kontaminují falešnými vyznáními a nenávistnými doktrínami. Jsme stvořeni, abychom milovali, ale můžeme se stát lidmi natolik naplněnými nenávistí a oddělenými od naší podstaty, že se můžeme stát démonickými. 
 
Islám je falešnou doktrínou nenávisti a muslimové, kteří tuto doktrínu následují, jsou nebezpeční do té míry, do jaké se touto doktrínou řídí. Ne všichni muslimové jsou teroristé, protože ne všichni se řídí svým náboženstvím. Ale my nevíme, kdo z nich se jím řídí a kdo ne. Všichni se hlásí k tomu, že jsou muslimy. Všichni věří, že Mohamed byl perfektním příkladem k následování. Takže jak můžete popsat rozdíl mezi nebezpečnými muslimy a mírumilovnými muslimy? Je to těžké. 
 
Myslím si, že je moudré držet všechny muslimy mimo dosah. Pokud vám dám tisíc pohárů dobrého vína a řeknu vám, že jeden z nich je dochucen kyanidem, napijete se z kteréhokoli z nich? Procentuální zastoupení radikalizovaných muslimů je mnohem větší než jeden z tisíce. Je to více než jeden z pěti. 

Evropští lídři hrají ruskou ruletu se životy lidí, když dovolují hordám muslimů, aby vstoupili do jejich zemí. To je zrada. To je zločin. Tito politici jsou nebezpeční. Byli zvoleni, aby chránili své země, a místo toho zvou nepřítele, aby napadl jejich zemi. Tito politici by měli být vyměněni, souzeni za vlastizradu a uvězněni. V Evropě jsou již miliony teroristů. Více dalších životů bude ztraceno. A kdo za tento zločin zaplatí? Zatímco mnozí chtějí zastavit příliv uprchlíků, z nichž je 80 procent mladých mužů, já si myslím, že by všichni muslimové měli být deportováni. Islám musí být zakázán a muslimové musejí být posláni zpět tam, odkud pocházejí či odkud pocházejí jejich rodiče či prarodiče.

Musíme mezi námi a muslimy postavit zeď. Ať jdou muslimové zpět do svých vlastních zemí. Budou bojovat mezi sebou a zničí se navzájem. Ti, kteří přežijí, mohou přijít k rozumu a opustit islám. Ale jestli jim dovolíme, aby vpadli do našich zemí, udělají s našimi zeměmi to samé, co udělali se svými vlastními zeměmi.

Proč se domníváte, že islám nemůže být reformován?
 
Ti, kteří vám říkají, že chtějí reformovat islám, vás chtějí podvést, aby získali více času pro islám. Vědí, že islám nemůže být reformován. Islám je založen na Koránu. Tato kniha je manuálem pro teror a násilí. Je to kniha nenávisti. Můžete reformovat islám pouze v případě, že se zbavíte svaté knihy islámu a svatého proroka islámu. Když to uděláte, proč by se to pak mělo nazývat islám? Lidé dělají velkou chybu, když předpokládají, že když se reformovalo křesťanství, islám se bude reformovat též. Ale křesťanství se nikdy nereformovalo. Reformovala se církev. Poselství Ježíše Krista bylo vysvobozeno ze sevření církve. Problém islámu jsou Mohamed a jeho poselství. 
 
Někteří obhájci islámu říkají, že strašné věci jsou také napsány v Bibli, ve Starém zákoně, a že někteří křesťané činili zlé věci a vedli války...
 
Starý zákon obsahuje příběhy, které popisují násilí. Jde o příběhy, a nikoli předpisy pro násilí. Nikde ve Starém zákoně nenajdeme nařízení věřícím, aby zabíjeli nevěřící, ukřižovali je, usekli jejich prsty a podřezali jejich hrdla. Mnoho těchto věcí ale nalezneme v Koránu. Znáte nějakého židovského teroristu, který by využil Bibli jako ospravedlnění pro zabíjení lidí? Nikdy nikde nebyl židovský terorismus, což znamená, že v Bibli nejsou žádná podněcování k násilí. 
 
Také příběhy Mojžíše a Jozue musejí být brány s rezervou. Prvních pět knih Bible je Mojžíšovi připsáno, avšak na konci Deuteronomia je nekrolog Mojžíše popisující ho jako největšího proroka, jako někoho, kdo nepřišel k Židům a jehož hrobka je ztracena. Může někdo napsat něco takového sám o sobě? Je jasné, že tyto knihy byly napsány staletí poté, co údajný Mojžíš žil, a mnoho příběhů o něm jsou báje. Na jednom místě se dočteme, že Bůh poručil slunci, aby zůstalo stát na místě na nebi do té doby, než se Izraelité vypořádají se svým nepřítelem. Zní vám to reálně? 
 
Starý zákon je kniha bájů. Žádná z těchto válek či genocid se nikdy doopravdy nestala. Tyto příběhy byly vymyšleny kněžími, když byli Židé v područí, aby je povzbudili a aby je přiměli, aby o sobě smýšleli lépe. Mohamed byl reálná osoba a jeho zločiny se staly. Muslimové pokračují v jeho tradici do dnešních dnů, a pokud nebudou zastaveni, změní svět v peklo, stejně jako tak učinili kdekoli, kde získali majoritu. 

A pokud křesťané páchali zlé věci, nemohou pro své zločiny najít ospravedlnění v učení Ježíše. Páchali zlo navzdory tomu, co vyznávali. Muslimové se stávají teroristy, když jejich víra v islám vzrůstá. Muslim s hlubokým pochopením islámu a hlubokou vírou je radikalizovaným muslimem a potenciálním teroristou. Z hluboce věřících křesťanů se stávají lidé typu Matky Terezy. Z hluboce věřících muslimů se stávají lidé typu Chomejního, bin Ládina a Zaváhrího.

Jaký je hlavní rozdíl mezi Ježíšem Kristem a Mohamedem?
 
Takový rozdíl, jaký je mezi synem Boha a synem ďábla, rozdíl, jaký je mezi světlem a tmou, mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. Ježíš obětoval svůj život, abychom my mohli žít. Mohamed nařizoval svým následovníkům, aby obětovali své životy a chránili jeho život do stejné míry, jako by bránili životy svých žen a dětí.

Také jste řekl, že buď vyhladíme islám, nebo islám vyhladí nás. Není to příliš ostrý soud?

Je to fakt dokázaný v historii zas a znovu. Podívejte se, co islám provedl mocným národům Persie, Egypta, Sýrie, Indie a mnohým dalším zemím. Muslimové podnikli nájezdy na tyto země, zmasakrovali a zotročili lidi a znásilnili jejich ženy. Poté jako Dracula uchvátili jejich duše a transformovali je do zabijáckých zombies, které začaly to samé provádět dalším lidem.    

Jeden hadith říká, že když Umar poslal muslimská vojska do Persie, „zástupci Husrava vyjeli se 40 tisíci bojovníky a jejich tlumočník vstal a řekl: ‚Ať někdo z vás ke mně promluví!‘ Al-Mughira odpověděl: ‚Zeptej se, na cokoli chceš.‘ Ten druhý se zeptal: ‚Kdo jste?‘ Al-Mughira odpověděl: ‚Jsme někteří lidé z Arabů; vedli jsme tvrdý, bídný a katastrofální život. Sáli jsme z kůže zvířat a kousali kameny z hladu, nosívali jsme oblečení vyrobené z kůže velbloudů a ze srsti koz, uctívali jsme stromy a kameny. Když jsme byli v tomto stavu, Pán Nebes a Země se na nás upamatoval a Vznešený ve své Výsosti poslal nám Proroka z našeho lidu, jehož otec a matka jsou nám známi. Náš Prorok, Posel našeho Pána, nám nařídil bojovat s vámi, dokud nebudete uctívat samotného Alláha či nedáte džizju (daň, kterou platí porobení nevěřící muslimům, pozn. red.); a náš Prorok nás zpravil, že náš Pán říká: Kdokoli mezi námi je zabit (mučednickou smrtí), půjde do Ráje, aby vedl tak přepychový život, jaký nikdy neviděl, a kdokoli mezi námi zůstane naživu, se stane vaším pánem.‘“ [Bucharí 4: 53: 386]

Takže tito takzvaní uprchlíci podnikající invazi do Evropy jsou těmi samými lidmi se stejnou mentalitou a stejným vyznáním jako muslimové, o kterých se mluví v tom hadithu. Přišli dobývat a stát se vašimi pány. Je šílené ignorovat historii.    

     

Co si myslíte o takzvaném multikulturalismu?  

Nemám žádné problémy s multikulturalismem. Ale islám není kultura. Je to kruté barbarství, doktrína nenávisti a násilí zaměřená na ovládnutí světa a zredukování nevěřících na otroky. To je, s čím mám problém.

Doktrína, jež vidí ženy jako podřadné bytosti, která dovoluje polygamii, bití žen, předepisuje zohavení genitálií, poroučí následovníkům, aby byli krutí k ostatním, aby se s nimi nepřátelili, aby se s nimi nemísili a nestýkali, ale která říká, že je mají ovládnout a podmanit, není kulturou. To je divokost a s tím mám problém. Kultury nejsou ve střetu. Soutěží spolu. Jenom barbarství je ve střetu s kulturami a islám je nepřátelský ke všem kulturám.

A jaká je nejlepší cesta, jak pomoci muslimům opustit islám?

Existují tři cesty, z nichž jedna je dobrá, jedna je špatná a jedna je ohavná. Dobrá cesta je pomoci jim uvidět pravdu. Pravda je osvobodí. To je mnou preferovaná cesta. 

Ale mnoho muslimů se nestará o pravdu. Nechtějí slyšet. Jsou pevně odhodláni nás zabíjet. Takže druhá cesta je deportovat je. Někteří opustí islám, aby mohli zůstat, a ti, kteří odejdou, budou velmi brzy rozčarováni, když se vrátí zpět do svých rodných zemí.

A ohyzdná cesta je bojovat proti nim, stejně jako oni bojují proti nám, a zabít je před tím, než oni zabijí nás. Tato cesta se mi nelíbí, ale jsem pragmatik. Byl jsem svědkem zbabělosti íránského šáha v roce 1979, když muslimové vešli do ulic protestovat. Nebyl svatým mužem a již měl na rukou krev tisíců Íránců. Ale když viděl masy protestujících, zpanikařil. Kdyby měl koule, mohl nechat postřílet několik stovek z nich a udusit islámskou revoluci v zárodku. Mohl udělat zátah na mulláhy odpovědné za upálení stovek Íránců v kině a pověsit je veřejně na náměstích. Již to předtím udělal lidem, kteří si to nezasloužili. Ale pak se bál nechat střílet do protestujících. Bál se zpětného úderu zdivočelých muslimů. 

To povzbudilo divoké muslimy a ti ho svrhli. Výsledkem bylo, že bylo zabito přes milion Íránců. Zabitím stovky či dvou stovek muslimských protestujících mohl šáh zachránit životy milionu Íránců.

Všecko má svůj čas, a svým vyměřeným během jdou všecky věci pod sluncem:

Jest čas rození i umírání.

Jest čas sazby a čas vytrhování zasazeného.

Jest čas zabíjení a čas hojení.

Čas boření a čas stavění.

Čas pláče a čas smíchu.

Čas kvílení a čas tančení.

Čas rozmítání kamení a čas sbírání.

Čas objímání a čas vzdálenu býti objímání.

Čas nabývání a čas pozbývání.

Čas schovávání a čas vyhazování.

Čas roztrhávání a čas sešívání! Čas mlčení a čas mluvení.

Čas milování a čas nenávisti.

Čas boje a čas pokoje.“

(Kazatel 3, 1–8)
 

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům a Stručný životopis zakladatele islámu. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Podle čeho jste do dosazoval do funkcí lidi?

Vypadá to, že jste mimálně neměl šťastnou ruku. Nebo to není náhoda, že jsou vámi jmenovaní lidé zapojení bůh ví do čeho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

20:00 „Rakušan už jenom zoufale vykřikuje a lže.“ Okamura vzal ministra od podlahy. Nejen jednoho

Pane Stanjuro, pro válečnou daň musíme být ve válce, což nejsme, i když vaše vláda dělá vše, aby nás…