Knechtová (ANO): Potřebujeme vědět, že v tom bydlení máme opravdu cílové skupiny

10.07.2024 15:06 | Monitoring

Projev na 108. schůzi Poslanecké sněmovny 10. července 2024 k vládnímu návrh zákona o poskytování některých opatření v podpoře bydlení.

Knechtová (ANO): Potřebujeme vědět, že v tom bydlení máme opravdu cílové skupiny
Foto: ANO
Popisek: Lenka Knechtová

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, my dneska projednáváme vládní návrh zákona o poskytování některých opatření k podpoře bydlení, je to zákon o podpoře bydlení. A jeho ambicí je v současné situaci, která se zhoršuje v dostupnosti bydlení, doznívání covidové a nástupu energetické krize, navíc výrazného zvýšení počtu domácností, které jsou bezprostředně ohroženy ztrátou bydlení, zajistit toto bydlení přes obce s rozšířenou působností.

Já bych ustoupila ze svého projevu, který jsem měla připravený na pana ministra, a víceméně bych reagovala na (otáčí se na předsedající kvůli hluku v sále) -

A já bych reagovala na včerejší poslední vystoupení pana ministra, kde se nám snažil přiblížit pohled ministerstva a jeho na tuto danou problematiku a na připravenou legislativu. Za mě se klade velký důraz na obce s rozšířenou působností. A protože já jsem zastupitelkou v téhleté obci, tak bych ráda panu ministrovi přiblížila svůj úhel pohledu.

Když jsem si našla dvě ORPéčka u nás a to sousední, my máme 58 obcí ve správním obvodu, sousední ORP jich má deset, tak obě dvě tato ORP mají 0,8 pracovníka. Takže, pane ministře, když tady zmiňujete ty pracovníky, tak v reálu, když se na to podívám jako zastupitelka jednoho z těch ORP, tak my vlastně budeme mít 0,8 úvazku na to, abychom zajistili tu za mě obrovskou agendu, která bude souviset se zajištěním bydlení. A to je až ten výsledek. Ale my budeme muset provádět šetření, my budeme muset vést softwarový systém, my budeme muset zabezpečovat další věci kolem téhleté agendy. A tam, pane ministře, nezlobte se na mě, ale 0,8 úvazku je prostě podhodnocení téhleté situace.

Další věc, u které bych se ráda zastavila, je ta ochrana osobních údajů. Protože my budeme pracovat s určitým technickým vybavením. A zajímalo by mě, jestli jste si v rámci ORP dělali nějaké šetření nebo průzkum, jakým způsobem jsou oni technicky zajištěni, protože do těch systémů nelze jenom přidávat tu registr, portál stavebníka, tu další záležitosti. A prostě nevědět, jakým způsobem se s tím ta jednotlivá ORP vyrovnají. Protože vy určitě víte, že ta evidence bude obsahovat velmi citlivé údaje, bavíme se tady nejenom o těch řekla bych základních, jako je jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, ale bavíme se tady třeba o údajích o omezení svéprávnosti. Takže to jsou za mě už tak citlivé údaje, které nějakým způsobem musí být ochráněny v maximální míře. Nehledě k tomu, že do toho registru budou lidé nahlížet v tom smyslu, ti úředníci. A prostě je důležité, abychom v rámci těch ORPéček dokázali opravdu zabezpečit kvalitní systém, který na těch databázích pojede řeknu nejenom komfortně, ale prostě bude mít i patřičnou ochranu. A tady si tedy nejsem jistá, jestli v tomhletom ohledu máte nějakou informaci nebo jestli jste tohleto prověřovali.

Dále by mě zajímalo, jak si představujete ty prostory na těch ORP. Protože my rozhodně nejsme v situaci, mluvím za náš úřad, kde bychom měli ty úředníky po jednom v kanceláři a čekali ještě na další přírůstky agend. My jsme v situaci, kdy jsme po přijetí novely stavebního zákona udělali další možné přesuny a úpravy kanceláří a úředníků tak, aby nám to šlo dohromady, abychom byli přátelští vůči občanům. Protože občan, když přijde na úřad, tak samozřejmě se neorientuje a je pro něho velmi složité najít tu kterou agendu. Takže se snažíme opravdu být těmi, kteří přibližují ta témata, jako jsou řidičské průkazy, občanky, aby to bylo řeknu v těch místech, která jsou nějakým způsobem kontaktní, přátelská. A tady musíme tedy vytvořit nějakým způsobem nové prostory, ve kterých ten občan, když s námi přijde jednat, se nejenom bude cítit komfortně, ale hlavně i bezpečně, protože bude sdělovat údaje, bude jednat o věcech, které se dotýkají přímo jeho osoby, případně jeho zdravotního stavu a jeho sociální situace.

Takže tady bych chtěla také upozornit na to, že to není jenom o těch lidských zdrojích, ale je to i o tom, v jakých prostorách bude úřad tady tuhle tu službu poskytovat nebo nabízet a jakým způsobem se tam ten občan bude cítit a jak budou zajištěna jeho práva.

Co se týká toho personálního zabezpečení, tak tam už to citovala moje kolegyně. Co se týká vzdělání toho pracovníka u obce s rozšířenou působností, bude to vlastně kvůli tomu, že bude činit úkony podle části třetí toho zákona, to znamená, vyřizuje žádosti o stanovisko o vyhovujícím bydlení a provádí kontrolu poskytování podpůrného opatření prostřednictvím úředníků splňujících předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách. Takže my na ten úvazek 0,8 budeme shánět opravdu odborníka, který dokáže tady všechny tyhlety záležitosti, a přitom po něm budeme chtít, aby současně stavebně technicky posuzoval ty byty. Takže tady si myslím, že na 0,8 nějakým způsobem skloubit ty dovednosti u jednoho člověka je nereálné a bude to velmi náročné pro obce s rozšířenou působností.

Vy uvádíte, že navrhovaná právní úprava zavádí jednotný systém podpory bydlení na celém území České republiky, neboť řešený problém je přítomný na celém území, s kapacitami odpovídajícími zatížení území bytovou nouzí tak, aby zatížené regiony získaly dostatek finančních prostředků a kapacit pro řešení bytové nouze na svém území. Ale pane ministře, já jsem z oblasti Brna-venkova, to znamená z lokalit, které řeší ty problémy v jiných souvislostech. My jsme vlastně tou první nárazovou zónou, kdy nezískáte bydlení v Brně, to znamená v místě, kde máte pracoviště a hledáte bydlení vlastně v těch nejbližších zónách, jako je Tišnov, Kuřim, Pohořelice, Ivančice, Rosice - v těchhle těch oblastech se nám potkávají vlastně lidé, kteří nějakým způsobem mají vysoké příjmy, to znamená, mohou si dovolit to bydlení, to nájemní bydlení, za velmi vysokou cenu, a do toho nám jdou do (Nesrozumitelné.) ti pracovníci, kteří pracují ve službách, ve školství, jsou na charitě, to znamená, vykonávají ty práce, které nejsou placeny takovým způsobem. A já se tedy obávám, že vlastně na tom kontaktním místě v podstatě v prvním kole budeme také řešit žádosti těchhle těch pracovníků. Je potřeba si uvědomit, že v té praxi nemáme jenom ty regiony, kde jsou ty kumulované sociální problémy, ale kde se nám prostě potkávají i jiná sociální hlediska.

Dále se chci ještě zastavit - když jste tady včera mluvil o té výstavbě, tak je logické, že obce s rozšířenou působností se ptají na všechny ty části toho systému. To znamená na to, jakým způsobem... jací občané budou mít na ty věci nárok, jak se to bude u nich vyřizovat, a kde vlastně vzniknou ty byty. Protože my jsme díky tomu, že Brno-venkov je opravdu tím nárazníkem toho Brna, tak my jsme nebyli zrovna těmi oblastmi, ve kterých se zničehonic objevilo tisíce bytů třeba pro ukrajinské uprchlíky. U nás kdyby došlo k masivní povodni, tak budeme tak jak v devadesátých letech opět zase okupovat tělocvičny, řešit to v rámci rekreačních zařízení. Takže nemáme tam prostě nějakým způsobem prostory, ve kterých bychom byli schopni řešit ty krizové situace.

V téhle té souvislosti si myslím, že byste měl nějakým způsobem aspoň odprezentovat ten další nástin té finanční podpory, protože v prvním kole, pokud dojde k tomu, že my vytvoříme robustní registr žadatelů nebo zájemců o bydlení, tak v druhém kole se může prostě stát, že těch bytů budeme mít opravdu nedostatek a v tom okamžiku se ptám, jak... a budou se ptát i ti starostové, jaký bude ten další krok z vaší strany. Nebo z naší strany.

A ještě bych chtěla upozornit u těch obcí s rozšířenou působností, když jsem mluvila o tom, že my máme ve správním obvodu 58 obcí, tak já jsem v rámci toho zákona vůbec nenašla to propojení s těmi jednotlivými obcemi. To znamená, že pan starosta Horní Dolní, kde má 120 obyvatel a bude tam mít osobu, která nějakým způsobem spadá tady do téhle té kategorie, tak on vlastně nemá povinnost to bydlení řešit, nemá povinnost shánět nějaký byt, přihlašovat nikam tuto osobu, ale prostě ji plynule odešle na ORP a ORP bude mít samozřejmě, předpokládám, nejvíc těch bytů v rámci toho svého města. To znamená, nedochází tedy z pohledu i Ministerstva pro místní rozvoj opět k tomu, že vlastně přesouváme ty lidi z těch venkovských oblastí do těch ORP, do těch měst. Jaká je vlastně myšlenka tady toho propojení mezi jednotlivými obcemi? Protože to jsou obce kolem 100, 200 obyvatel, pak máme městysy, to je 1 500 obyvatel, 2000... Takže jakým způsobem nám ty regiony pak začnou sociálně pracovat?

A ještě bych se chtěla zastavit u toho seznamu. Kdo všechno nějakým způsobem z vašeho úhlu pohledu může o to bydlení žádat a je takzvanou tou cílovou skupinou? Já jsem v zastupitelstvu od roku 2014, to znamená 10 let, aktivně se zajímám o duševní zdraví, protože samozřejmě my v tom terénu vidíme ty lidi, kteří prostě mají problémy s duševním zdravím, snaží se řešit svoji situaci. Máme i v městském bytě takovéto občany. Víme, co ta práce s nimi obnáší, ale narážíme tam na jednu velmi důležitou věc a tady bych byla velmi ráda, kdyby se k tomu vyjádřil i pan ministr Válek, protože si myslím, že to je věc, která spadá do jeho kompetence. Já jsem ho v tomhle ohledu již několikrát interpelovala. Jakým způsobem jsme se tedy vypořádali s tou spoluprací a vlastně s tím přesunem těchto osob do té domácí péče, protože my jsme v rámci reformy provedli snížení kapacit v psychiatrických léčebnách přibližně o 10 %, to znamená, tam jsme opravdu posunuli tyhle ty lidi do toho terénu, do toho domáčtějšího prostředí. Zřídili jsme centra duševního zdraví, ale narážíme na to, že vlastně tito občané nemají zajištěný ten další krok, který měl proběhnout v rámci reformy, a já ho tam prostě v terénu vůbec nevidím. A to jsou vlastně ti zdravotničtí pracovníci, kteří s občany pracují.

Protože vy, když dáte člověka, který prostě nějakým způsobem není v kondici, co se týká duševního zdraví, tak samozřejmě on má nějakou léčbu, ta léčba většinou přechází do formy injekční, je to z toho důvodu, aby ten člověk navštěvoval toho lékaře, aby nějakým způsobem s ním spolupracoval, aby byla i jakýmsi způsobem zajištěna kontrola, jakým způsobem se tady tomuhle tomu člověku daří. Ale my potřebujeme dostat do regionů, do těch ORP, opravdu zdravotnické pracovníky, kteří budou s těmi duševně nemocnými pracovat - budou je navštěvovat jednou, dvakrát týdně, protože u těchhle těch diagnóz nemůžete opravdu ty lidi vidět jednou za měsíc, tam se o jejich duševním stavu vůbec nic nedozvíte. A tady za mě zabočujeme opravdu do té zdravotní oblasti, do témat duševního zdraví, reformy psychiatrické péče, a tam si tedy myslím, že jsme, pane ministře, úplně na nule, a byla bych velmi ráda, kdyby se k tomuhle tomu vyjádřil pan ministr zdravotnictví.

Já vzhledem k tomu, že mě po pročtení a prostudování toho zákona z toho jednoznačně vychází, že jsme připravili pro ORP obrovskou agendu, ale zůstává otazník vlastně nad tím, co těm žadatelům nabídneme. Podle mě se jedná o čistě byrokratický aparát, který bude zabezpečovat obsáhlý záběr informací, ale je otázka, kdo s těmi informacemi bude pracovat, jak je bude vyhodnocovat a co vlastně z toho systému vypadne. A vůbec tam nevidím ošetření vlastně té rovnováhy, protože na jedné straně by měla být pomoc, ale na druhé straně by měla být kontrola. A to kontrola toho, jakým způsobem ten systém opravdu splňuje ty požadavky a to, co jsme od toho zákona očekávali. Protože to, že krajský úřad přijde na nějaké zhodnocení té situace, tak samozřejmě to je v pořádku, ale je to za mě z hlediska investice státních finančních prostředků velmi málo.

Protože my opravdu potřebujeme vědět, že v tom bydlení máme opravdu ty cílové skupiny, o kterých se bavíme. A musím říct, že jsem byla včera velmi překvapena, když se prezentoval ten případ toho pana Františka, protože to je velmi jednoduchý případ k řešení. Je to člověk, který je sociálně zdatný, je motivovaný a dostal se pouze do tíživé sociální situace. Takže v tom okamžiku vlastně, on je řeknu připraven na to, že když my mu podáme pomocnou ruku, tak se do toho systému, do života zpátky vrátí úplně jednoznačně. Ale my dneska v terénu pracujeme s lidmi, kteří jsou nemotivovaní, a pro ty, pane ministře, vy vůbec nepřinášíte žádné řešení a nedáváte ani nám na obce s rozšířenou působností žádné nástroje, abychom s tímhletím problémem opravdu pohnuli. Protože já, když to řeknu z pohledu zastupitelky, tak mně se po přijetí tohohle zákona rozpadnou ti lidé na dvě skupiny.

Jedna, která nějakým způsobem si podá tu žádost a bude doufejme uspokojena. Ale ta druhá, a podle mě ta větší, která nějakým způsobem je rezignovaná, nemotivovaná a de facto nějakým způsobem nespolupracující. Protože musíte si uvědomit, že my máme dneska v městských bytech lidi, kteří mají prostě jedno a více dítě, jejich sociální priority, prosím vás, pane ministře, není ani bydlení, ani strava pro děti, prostě ti potřebují mobil a data. To je jako základ dnešní moderní rodiny. Potřebujeme mobil a data a pak řešíme všechno ostatní. Takže se vám potom v praxi stane, že máte paní s tříletým dítětem, seženete jí městský byt, seženete jí práci u městské třeba příspěvkové organizace a ve výsledku zjistíte, že za tři měsíce ona dluží na nájmu a vlastně vůbec nesplňuje, nebo nepokračuje v tom startu, který jsme jí prostě umožnili. A to se přijetím tohoto zákona nikam neposouvá. Takže já bych byla velmi ráda, kdyby se i k téhleté záležitosti vyjádřil pan ministr práce a sociálních věcí, protože já jsem vás dobře sledovala před tím rokem v srpnu na té tiskové konferenci, kdy jste vlastně nějakým způsobem už připravovali nás a řekla bych občany na to, že nějakým způsobem s tím opravdu pohnete. Předpokládám, že to trvalo velmi dlouho z toho důvodu, že ono s touhletou záležitostí jako fakt pohnout, není jednoduché.

Já tedy bych také nechtěla působit jako bohapustý kritik, který prostě nevidí tu realitu, ale snažím se vám nastínit ten úhel pohledu z mé strany, protože já rozumím tomu, že vy jako ministr tady prezentujete tu legislativní materii, ale já bych byla jako velmi ráda, až se s tím potom potkáme na těch obcích a v tom terénu, abych dokázala těm lidem říct, jasně, to jsme měli vymyšleno a to bude fungovat takhle. Z tohohle důvodu, protože si myslím opravdu, že tenhleten zákon i v tom obsahu, v jakém je, si zaslouží daleko významnější debatu, tak já bych se ráda připojila k návrhu paní kolegyně Fialové na zamítnutí zákona, případně pokud to neprojde na dopracování. A ještě v téhle souvislosti bych chtěla navázat na tu včerejší debatu, protože mně to nedá, tím, že jste ministr pro místní rozvoj a stavební zákon je vaše, jak jsme tady mnohokrát slyšeli, srdcová záležitost, tak úplně nerozumím tomu, pane ministře, proč když dneska stavebník do portálu stavebníka chce oslovit odbor životního prostředí, tak proč to putuje přes datové schránky.

A pak jsem se chtěla zeptat, v jaké situaci je geoportál vlastně pro odbory územního plánování? Protože ve čtvrtek nebudou interpelace, tak třeba ještě najdete chvilku na tohle. Děkuju. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ve frakci Patrioti pro Evropu překreslíme mapu Evropy

Co přesně tím myslíte? Jak překreslit? A věříte tomu, že je EU reformovatelná, a že to dokážete? Vaše frakce je údajně třetí nejsilnější, to znamená, že nemáte většinu. Navíc mi přijde, že s těmi největšími nesmysli přichází EK a nevím, zda jim tak můžete zabránit? Fandím vám, jen si nemyslím, že je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Urbanová (STAN): Americké volby budou hodně o tom, jak se ženy v dnešním světě cítí

17:04 Urbanová (STAN): Americké volby budou hodně o tom, jak se ženy v dnešním světě cítí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Kamale Harrisové.