Němec (LEV 21): Držitelé zbrojního průkazu mají nejen mnohá oprávnění, ale i řadu povinností!

18.04.2014 18:00

Držitelé zbrojního průkazu, kteří splnili veškeré zákonem požadované podmínky, mají v České republice řadu oprávnění, která ostatní občané nemají. Současně ale mají i řadu důležitých povinností.

Němec (LEV 21): Držitelé zbrojního průkazu mají nejen mnohá oprávnění, ale i řadu povinností!
Foto: Redakce
Popisek: Miroslav NĚMEC z LEV 21
reklama

Když jsem, jako reakci na snahy úředníků Evropské unie, kteří by nejraději držení a nošení zbraní v celé Evropské unii sjednotili a zpřísnili tak, aby zbraň nemohl držet ani nosit takřka žádný občan, publikoval článek Legální držení zbraní občany je v České republice třeba zachovat!, zjistil jsem, že mnozí občané o této problematice neví vůbec nic, a i náš současný a poměrně přísný systém vydávání zbrojních průkazů občanům buď bagatelizují, nebo svoje neznalosti nahrazují různými dojmy, smyšlenkami a hospodskými báchorkami.

V mém krátkém článečku s názvem Legální držení zbraní občany je v České republice třeba zachovat!, který od 10. dubna 2014 uveřejnilo hned několik serverů a ve kterém jsem stručně popsal poměrně složitý a přísný systém vydávání zbrojního průkazu u nás a vyslovil jsem názor, že jeho další zpřísnění by již nebylo žádoucí, neboť slušní občané, kteří splní veškeré zákonné podmínky, by neměli být státem „buzerováni“, se na diskusních fórech vyskytla řada podivných názorů, např., že je to podpora zločinu, neboť, jak pod mým článkem na serveru vasevec.cz píše Jaroslav Krajtl: „O nutné obraně většinou vypovídá přeživší. A mrtví nemluví.“ Nebo jistý diskutér Zdeněk Matuška, který v diskusi pod tímto článkem na blog.iDnes.cz tvrdí, že: „Polovina lidí, o kterých vím, že mají zbrojní pas, jsou psychopaté, kteří tahají pistoli po třetím pivě v hospodě. Proto mám vážné pochybnosti o testech, kterými procházejí.“ Podobných komentářů se pod článkem nachází více.

Jak už jsem dříve psal, k oprávněním držitelů zbrojního průkazu v České republice je třeba uvést, že zbrojní průkaz se u nás rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění celkem do šesti skupin, které jsou v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu označeny velkými písmeny abecedy od A až po F, a to skupina „A“: oprávnění ke sběratelským účelům, skupina „B“: oprávnění ke sportovním účelům, „C“: skupina oprávnění k loveckým účelům, „D“: skupina oprávnění k výkonu zaměstnání nebo povolání a „E“: skupina oprávnění k ochraně života, zdraví nebo majetku. V rámci předposlední novelizace zákona byla vytvořena ještě šestá skupina oprávnění zbrojního průkazu, a to skupina označená velkým písmenem „F“, tj. oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu, tato skupina se však na běžné žadatele nevztahuje, a proto se jí tady nebudu zabývat.

Podstatné je, že nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraně mohou u nás pouze osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu, tedy jen ty osoby, které splnily zákonem požadované podmínky. Detaily k oprávněním u jednotlivých skupin zbrojního průkazu jsem vysvětlil již v článku „Držitelé zbrojního průkazu mají v České republice řadu oprávnění“ a nyní se tedy zaměřím na povinnosti držitelů zbrojního průkazu tak, jak je požaduje zákon.

Držitel zbrojního průkazu skupiny „A“ až „E“, který splnil veškeré podmínky k jeho získání je povinen:

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,

b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo podle požadavků zákona, tj. tak, že nošené nebo přepravované zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele. Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto opatření se nevztahuje na zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 kusů v případě, že je držitel vhodně zabezpečí jiným způsobem proti zneužití, ztrátě či odcizení. Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v uzamykatelném skříňovém trezoru, který musí splňovat řadu dalších technických požadavků, nebo v uzamčené místnosti nebo v samostatném objektu, které splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Dále platí ještě řada dalších opatření k zabezpečení zbraní ve výlohách obchodů apod. Podstatné však je, že každá přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, což znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru).

c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,

d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,

e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro provedení kontroly,

f) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

g) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně (musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat původní doklady),

h) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně,

i) odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti (tj. uplynula-li doba jeho platnosti, je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nabylo-li právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu nebo v případě, že jeho držitel zemřel, anebo byl prohlášen za mrtvého),

j) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně (v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B, v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí tuto úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A),

k) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

l) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany, a

m) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

Zákon dále stanoví, že držitel zbrojního průkazu skupiny D (a obdobně i speciální skupiny oprávnění F – k provádění pyrotechnického průzkumu) je povinen do 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.

Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě, nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat. Pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, ani nesmí nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně, nebo střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou ani používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

Zákon dále požaduje, aby držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C nepřechovával větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek s tím, že zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce. Obdobně i držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek, které musí být rovněž uloženy odděleně v samostatné schránce.

Zvláštní ustanovení je zde speciálně věnováno myslivcům. Zákon stanoví, že držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití. Používá-li navíc při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. Obdobně i držitel zbrojního průkazu skupiny B (ke sportovním účelům) je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit (tj. jen na střelnici) pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

Dále se stanoví mnoho dalších povinností pro zvláštní skupinu zbrojního průkazu „F“: k provádění pyrotechnického průzkumu, která se však běžných občanů netýká, a proto ji zde ani rozebírat nebudu.

Z popsaného je ale vidět, že povinností držitele zbrojního průkazu „občanských“ skupin „A“ až „E“ je podstatně více než oprávnění, a uvědomíme-li si, že jakékoliv porušení vede v podstatě k odnětí zbrojního průkazu, a tedy i zbraní, čímž následně končí i činnost spojená se zbraní (myslivost, sportovní střelba či výkon povolání), visí nad každým držitelem zbrojního průkazu neustále Damoklův meč.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.
Stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za LEV 21

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: NS - LEV 21
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Valachová (ČSSD): Řekněte lidem, o kolik přijdou těmito změnami

19:28 Valachová (ČSSD): Řekněte lidem, o kolik přijdou těmito změnami

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 2. prosince 2020 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočt…