Zlínský (SPD): Co jsem se dočetl a nedočetl v programovém prohlášení vlády

13.01.2022 11:15

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 13. ledna 2022 - žádost Vlády ČR o vyslovení důvěry

Zlínský (SPD): Co jsem se dočetl a nedočetl v programovém prohlášení vlády
Foto: Daniela Černá
Popisek: Vladimír Zlínský

Vážený pane přesedající, vážený pane premiére, pokud tady je, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jako parlamentní greenhorn jsem si připravil deset bodů, řekl bych, téměř pohádkových, aneb co jsem se dočetl a nedočetl v programovém prohlášení vlády, které odpoví na to, proč nemohu dát této vládě důvěru. Chtěl bych říci předem, asi to mnozí z vás víte, že jsem lékař. Takže se musím trochu omluvit za tu formu, kterou použiji, protože přece jenom neumím tu správnou politickou dikci, spíše tu lékařskou hantýrku, takže tam bude několik odborných termínů. Já se to pokusím vysvětlit.

První bod. První bod se jmenuje: O covidu. Ano, situace vypadá tak, že s covidem se budeme muset naučit žít. V současné době nelze přesně predikovat, jakým směrem se pandemie bude ubírat. Zatím to vypadá tak, že se ubírá směrem k vyšší infekčnosti a nižší patogenitě virového agens. Vzhledem k velkému množství ve světě nakažených jedinců, tlaku vakcinace na agens a možnosti konjugace a výměny genetického materiálu mezi zmíněným virem a příbuznými nebo případně vzdálenými viry nelze tento příznivý vývoj jednoznačně brát jako trvalý stav, i když mnozí odborníci hovoří ve prospěch trvalého ústupu patogenity z důvodu adaptace nového viru na lidský organizmus. Podotýkám sebekriticky, že již dvakrát jsem předpovídal neúspěšně konec pandemie. A to se přiznám, že jsem tedy urputný pesimista. Takže proto jsem velmi zdrženlivý ohledně predikce konce pandemie.

Bod dvě. Ten se jmenuje: O prevenci a léčbě. Týká se to samozřejmě covidu. Kromě vakcinace ohrožených rizikových skupin, a to nejlépe vakcínami, jejichž princip je dlouhodobě prověřený, je nutno se zaměřit i na prevenci k zabránění vážného průběhu tohoto onemocnění i na léčbu onemocnění během primární zdravotnické péče. Je nutno se ptát, jak nám ukazují některé studie, zdali nízká hladina vitaminu D 3, případně zinku, nesprávné stravovací návyky skrze nepříznivé ovlivnění střevní mikrobioty, nedostatek pohybu v přírodě, nedostatek otužovacích návyků, stres například při sledování televizních pořadů masmédií hlavního proudu, izolace a osamění nevedou k těžšímu průběhu onemocnění Covid-19 a dle toho doporučit patřičná opatření. Je nutno, aby lékaři primární péče byli ochotní, kompetentní a tedy vyškolení k tomu, aby včas identifikovali možné infikované rizikové pacienty a v nejpříhodnějším okamžiku provedli co nejrychleji vyšetření, které odhalí důvody k intenzívní péči z hlediska možného vzniku komplikací.

V tomto případě je míněna leukopenie, to je nedostatek bílých krvinek, trombembolické nemoci a bakteriální superinfekce. Potom již během primární péče mohou nasadit patřičnou léčbu. Antikoagulancí, což jsou léky, které omezují srážení krve, vitamíny, lokálními celkovými kortikoidy, které mají silný protizánětlivý účinek, expektorancii, které umožňují nebo zlepšují vykašlávání, antibiotiky, probiotiky, což jsou léky, které příznivým způsobem modifikují střevní mikroflóru, imunomodulancí, které zlepšují a modulují imunitu, to je ten známý Isoprinosine. A to už jsem nezmínil léčbu Ivermektinem a Plaquenilem, což jsou antiparazitika, které jsou hlavním myšlenkovým směrem zavrhovány, nicméně některými lékaři dle nich úspěšně aplikovány.

V současné době se mně zdá zcela obsolentní, pokud praktický lékař sdělí pozitivní nemocné osobě s příznaky, že má brát Paralen a ACC Long, a až se jí začne špatně dýchat, tak si zavolat záchranku, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že se děje, protože se mně to osobně stalo. Tento současný stav je totální lapsus odpovědných odborníků, kteří nejsou schopni tento nebo podobný systém prevence a léčby v primární péči realizovat, apelují pouze na očkování vakcínami, které nezabraňují šíření viru v naší populaci, ani rozvoji onemocnění. Je třeba také zrušit všechna omezení pro neočkované, jelikož očkovaní mohou být zdrojem infekce pro své okolí, což mohu potvrdit opět ze své osobní zkušenosti, protože jsem byl nakažen kaskádou tří očkovaných lidí, stejně jako neočkovaní, a naopak mohou být zdrojem nebezpečnějších mutací vlivem selekčního tlaku, které na množící viry vytváří jejich imunitní systém.

Bod 3, o povinné vakcinaci. O povinné vakcinaci naší populace mRNA a vektorovými vakcínami mimochodem, po kterých se zavřela mediální hladina, nebudu dlouze mluvit. Stejně jako vektorové vakcíny časem dopadnou i současné mRNA vakcíny, pokud nebudou nějakým způsobem modifikovány, protože bude pokračovat trend opakujících se boosterů, posilujících látek, se zkracujícím se časovým intervalem, což bude neprůchodné. Jenom bych doplnil, že se potom nedivím mnohým našim občanům, že zcela ztrácejí důvěru ve vakcíny a politické a lékařské autority, pokud jsou násilně nuceni pod sankcemi, aby jim byla aplikována látka s pochybnou a omezenou účinností a nejasnými dlouhodobými následky. Důrazně varuji před uplatněním této násilné vakcinace, jelikož důsledkem by mohly být neuvážené a impulsivní skutky zoufalých tímto aktem postižených občanů. Nakonec podobné aktivity jsme zaznamenali v sousedním Německu.

Anketa

Má Viktor Orbán vaše sympatie?

98%
1%
hlasovalo: 37432 lidí

Bod 4, o validních informacích o covidu. Pochybnosti panují ohledně hlášení vedlejších účinků těchto vakcín, které budou s velkou pravděpodobností silně podhodnocené. Opět mám zkušenost ze své vlastní rodiny a neexistuje žádný systém, který by tento problém eliminoval a postižené a jejich lékaře vybízel k hlášení těchto případů, informace efektivně sbíral a kontinuálně vyhodnocoval. Získání důvěry je nutno umožnit nezávislým odborníkům přístup aspoň k těm údajům, které jsou pověřené organizace schopny sesbírat s tím, aby mohly provést jejich nezávislou analýzu a s ní seznámit širokou veřejnost. Je nutné zjistit důvod zvýšené úmrtnosti v době covidové, nakolik se na něm podílela sama pandemie a nakolik podléčení některých skupin pacientů a nakolik podléčenost je podmíněna nutnými proticovidovými opatřeními a jestli tato opatření byla správná a úměrná nastalé situaci.

Bod 5, o Národním institutu ke zvládání pandemie. O Národním institutu ke zvládání pandemie mám velké pochybnosti. Pokud se do něho přesunou současní poradci předchozí vlády a nynější vlády v řešení pandemie covid-19 a tím bude zajištěn pouze víceméně jeden názorový proud v této slovutné organizaci, a vědci a odborníci s jiným názorem jenž jedinou správnou vakcinační cestou budou dehonestováni a označeni za dezinformátory, tak to ve vědě, ani demokratické společnosti rozhodně nefunguje.

Bod 6, o digitalizaci zdravotnictví. Ano, digitalizace je dobrý sluha, pokud funguje. Ale zlý pán, pokud nefunguje spolehlivě nebo pokud je složitá a přidává spíše práci a stává se démonem, pokud nefunguje vůbec. Sdílení a efektivní dolování informací v systému digitalizace zdravotnických informací může být mimořádně efektivní. Ale jedině v tom případě, pokud systém budou tvořit s IT odborníky znalí lékaři, kteří budou systémy nakonec využívat. Dále je třeba myslet na zadní vrátka a mít možnost aktivovat náhradní variantu chodu zdravotnických zařízení bez fungující IT sítě pokud tento systém přestane fungovat, aby nedošlo k poškození zdraví pacientů. Nakonec jsme to zaznamenali, protože při hackerských útocích se museli masivně pacienti převážet z jedné nemocnice do druhé. Takže kdyby bylo masivní zasažení, tak by nastal problém.

Bod 7, o vzdělávání a nedostatku lékařů. Bohužel nám hrozí v brzké době lékařská demografická krize, která se masivně dotkne některých lékařských odborností, kde je vysoký věkový průměr. Jedná se o praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a některé ambulantní specialisty. A se slibem o kvalitním rovnoměrném pokrytí naší republiky kvalitní lékařskou péčí bude amen. O řešení tohoto problému, který se dotkne posledních let funkčního období této vlády, není žádná zmínka. Hlavní gros vzdělávání mladých lékařů se odehrává nikoli ve škole nebo během teoretických studií přípravy na atestaci, ale prací na odděleních nemocnic prostřednictvím předávání dovedností a znalostí staršími lékaři. Bez jejich širokého zapojení jsou mladí lékaři spíše samouky se všemi důsledky pro pacienty z toho vyplývajícími.

Bod 8, o krizových stavech ve společnosti. Světe div se, tato vláda má v programovém prohlášení přípravu společnosti na krizové situace. Jsem mimořádně potěšen. To, za co jsem byl ostouzen redaktorkou České televize při televizní debatě před krajskými volbami v roce 2020 prosazuje tato koalice cituji: Zavedeme systematickou přípravu občanů a spolků na krizové situace, kurzy pro středoškoláky a dobrovolníky, (nesrozumitelné) dobrovolně také pro veřejnost. Přiznám se, že se těším na podrobnější informace o řešení této informatiky a za rok se zeptám, jak tato příprava pokročila a kolik škol a dobrovolníků je zapojeno do této přípravy. Dále se chce tato koalice zaměřit na řešení těchto krizových situací: pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky, měkké cíle... Já se zaměřím na blackout a ty tři tečky na závěr. Vzhledem k současné situaci na poli s energiemi bych vypíchl nebezpečí dlouhodobého blackoutu, jehož dopad na naši společnost by byl drtivý a extrémní. Podobné nebezpečí bude hrozit v brzké době i při vypnutí nebo dlouhodobém výpadku internetového připojení. Pandemie v důsledku genových manipulací při současném výrazném pokroku na poli syntetické biologie je možnou naší realitou už nyní.

Další možné krizové situace, které mohou nastat, je rozsáhlý válečný konflikt v Evropě, možná i nukleární, masivní migrační vlny, masivní občanské nepokoje s násilím, ekonomický a bankovní kolaps, hladomor, globální přírodní katastrofa, pandemie přirozeného infekčního agens a nakonec moje oblíbená černá labuť, neboli něco, co nedokážeme ani predikovat. Příprava na všechny tyto situace má mnoho společného, ale i něco specifického, a mohou tyto insulty postupně přecházet z jednoho počátečního do další v krátké době. Žádný jezdec apokalypsy, jak nám říkají klasici, nikdy nejezdí sám. Bohužel z tohoto důvodu může dojít ke krátkodobému, nebo i dlouhodobému kolapsu fungování společnosti, se všemi důsledky z toho vyplývajícími, které zde nebudu raději probírat. Každá odpovědná vláda musí tyto skutečnosti přijmout jako možnou alternativu nepříznivého vývoje a připravovat se na ni v rámci svých možností. Je třeba zajistit informovanost všech obyvatel naší republiky o tom, co musí mít každý občan připraveno pro tento případ s poučením, jak se zachovat a na koho se obrátit. Je nutno vytvořit krystalizační jádra skupin, která krátkodobě převezmou odpovědnost za zajištění bezpečnosti a základních potřeb pro přežití obyvatel z důvodu možného kolapsu předchozích společenských a bezpečnostních struktur.

Bod devět - o zvýšení porodnosti naší populace. Ani slovo o apelu na občany, zejména mladé, že je třeba mít děti, jinak se náš národ demograficky dostane při porodnosti 1,71 do spirály smrti a bude absorbován v dohledné době jinými etniky, které jsou dostatečně plodné a života schopné se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Spíše jsou v současné době mladí lidé krmeni masmédii hlavního proudu informacemi, že pokud nebudou plodit děti, zachrání planetu Zemi před jistou smrtí.

A bod deset poslední a perlička na závěr - o obraně proti dezinformacím. Cituji: Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná a bude zachována svoboda slova. Doplnění. Svoboda slov, které uznáme za správná, zapomněli dodat.

Proto budu hlasovat proti návrhu. A to jsem uvedl jenom malou část těch námitek. Děkuji za pozornost. A doufám, že jste všichni neusnuli a aspoň někdo poslouchal.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal

20:03 Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal

Ten příběh je celkem jednoduchý. Úředníci v Bruselu dlouhá léta komplikovali život evropským zeměděl…