Česká obchodní inspekce: V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

07.02.2023 9:44 | Tisková zpráva

Česká obchodní inspekce každoročně vyhodnocuje kontroly jakosti pohonných hmot za uplynulé období. V roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48 352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2 611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků (0,7 %).

Česká obchodní inspekce: V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly pohonných hmot za rok 2022. U čerpacích stanic na celém území ČR odebrala 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 % nevyhovujících vzorků).

Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2022 (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) v 7  případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkově se jednalo o 48 352,31 l pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na:

 

  • 27 046,91 l motorové nafty v hodnotě  1 272 967,17 Kč

  • 15 485,40 l motorových benzinů v hodnotě 650 016,46 Kč

  • 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč


 

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden - prosinec 2022

druh paliva

odebrané vzorky

v %

nevyhovující vzorky

% z druhu paliva

motorové benziny

1000

39,29

5

0,5

motorové nafty

1204

47,31

12

1,0

FAME

0

0,00

0

0,0

směsná motorová nafta

0

0,00

0

0,0

motorová nafta B10

0

0,00

0

0,0

motorová nafta s vysokým obsahem FAME

0

0,00

0

0,0

parafinická motorová nafta

0

0,00

0

0,0

LPG

301

11,83

1

0,3

CNG, bio-CNG

40

1,57

0

0,0

LNG, bio-LNG

0

0,00

0

0,0

ethanol E85

0

0,0

0

0,0

Celkem

2545

100,00

18

0,7


 


 

Vývoj jakosti odebraných pohonných hmot v průběhu roku 2022

měsíc

motorové benziny

motorová nafta

LPG

CNG,
bio-CNG

Celkem

Leden

0,0

2,1

0,0

0,0

1,0

Únor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Březen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Duben

0,0

1,1

0,0

0,0

0,5

Květen

0,0

0,0

3,3

0,0

0,4

Červen

1,2

1,0

0,0

0,0

0,9

Červenec

0,0

1,0

0,0

0,0

0,5

Srpen

2,0

1,8

0,0

0,0

1,6

Září

1,6

3,3

0,0

0,0

2,2

Říjen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Listopad

1,1

0,9

0,0

0,0

0,8

Prosinec

0,0

1,2

0,0

0,0

0,6

SUMA

0,5

1,0

0,3

0,0

0,7

 

Z tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2022 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 4 vzorky byly zjištěny v měsíci srpnu a září. V měsíci lednu, červnu a listopadu byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky a v měsíci dubnu, květnu, červenci a prosinci 1 nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2022 nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Motorové benziny

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 000 vzorků motorových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo 5 vzorků.

Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

 

jakostní ukazatel

počet nevyhovujících jakostních ukazatelů

% z odebraných vzorků příslušného druhu

konec destilace

2

0,2

tlak par

3

0,3


 

Zbývajících 995 vzorků motorových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2: 2020 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 204 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 12 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy (v případě čtyř nevyhovujících zjištění se jednalo o ověřovací rozbory po předchozím zjištění neshody). Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

jakostní ukazatel

počet nevyhovujících jakostních ukazatelů

% z odebraných vzorků příslušného druhu

oxidační stabilita

6

0,5

bod vzplanutí

6

0,5

 

Zbývajících 1 192 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590: 2022 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 301 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy, což činí 0,3 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“. Zbývajících 300 odebraných a kontrolovaných vzorků splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589/Z1: 2021 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu methylesterů mastných kyselin u vzorků motorové nafty ani obsahu ethanolu v motorových benzinech.

Česká obchodní inspekce monitoruje jakost pohonných hmot od 2. pololetí 2001. Z níže uvedených tabulek a grafů je tedy zřejmé, že do roku 2015 docházelo ke zjištění vyššího počtu nevyhovujících vzorků pohonných hmot. Od roku 2015 má jakost pohonných hmot stabilní tendenci.

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

Nevyhovující vzorky v %

období

benziny

motorová nafta

směsná motorová nafta*

FAME*

LPG

CNG **

E85*

B10

MN s FAME

HVO

 

celkem

2. pololetí 2001

5,7

15,8

42,7

-

-

-

-

-

-

-

13,5

Rok 2002

4,0

12,2

27,7

-

-

-

-

-

-

-

9,0

Rok 2003

10,4

13,4

20,8

-

12,9

-

-

-

-

-

12,4

Rok 2004

6,3

12,3

14,5

-

2,5

-

-

-

-

-

8,6

Rok 2005

4,1

7,9

10,3

-

4,3

-

-

-

-

-

6,1

Rok 2006

2,4

6,9

17,5

-

2,0

-

-

-

-

-

4,8

Rok 2007

3,3

5,4

46,7

-

2,0

-

-

-

-

-

4,6

Rok 2008

1,8

8,9

66,7

-

4,0

-

-

-

-

-

5,6

Rok 2009

2,5

7,9

40,0

-

1,5

-

-

-

-

-

5,0

Rok 2010

5,6

9,6

23,8

25,0

0,5

0,0

65,2

-

-

-

7,9

Rok 2011

2,1

6,0

17,7

17,4

0,0

0,0

21,7

-

-

-

4,4

Rok 2012

1,8

4,0

18,2

4,8

1,7

0,0

5,3

-

-

-

3,1

Rok 2013

2,5

3,1

7,0

4,8

2,3

0,0

0,0

-

-

-

2,9

Rok 2014

0,9

2,2

5,5

13,3

12,3

0,0

0,0

-

-

-

3,0

Rok 2015

0,5

1,6

3,5

9,1

0,3

0,0

11,1

-

-

-

1,2

Rok 2016

0,7

1,4

7,7

14,3

0,3

0,0

14,3

-

-

-

1,1

Rok 2017

1,2

0,9

0,0

0,0

0,3

0,0

9,1

-

-

-

1,0

Rok 2018

1,9

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

1,1

Rok 2019

0,3

1,0

0,0

0,0

0,3

0,0

10,0

-

-

-

0,7

Rok 2020

0,2

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

-

-

-

0,5

Rok 2021

0,1

0,6

0,0

0,0

2,6

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Rok 2022

0,5

1,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

* vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.

** včetně bio-CNG, LNG, bio-LNG


Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Zajímá mě, co si přeje ODS?

Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že: ,,Zdá se, že si voliči nepřejí další federalizaci EU, bezbřehou migraci a ničení konkurenceschopnosti a životní úrovně radikální zelenou ideologií vtělenou do Green Dealu. To je nadějná zpráva." Jak ale vysvětlíte vaše spojení s Lidovci a TOPkou? Nemyslíte, že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

20:48 AOPK ČR: Akce v terénu, které pořádá Dům přírody Brd, si navštěvníci oblíbili

Dům přírody Brd v létě oslaví rok od svého otevření. Lidé si do nového návštěvnického střediska hned…