Povodí Moravy: Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny Brno

02.06.2017 21:48

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území.

Povodí Moravy: Návrh aktualizace záplavového území a aktivní zóny Brno
Foto: Povodí Moravy
Popisek: Povodí Moravy
reklama

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19.4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení záplavového území a aktivní zóny s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů.

V současné době je platné pro Brno záplavové území a aktivní zóna Svratky a Svitavy stanovené vodoprávním úřadem Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 29.1.2010, č.j. JMK 142939/2009 a následné aktualizace aktivní zóny v k.ú. Komárov ze dne 30.4.2013, č.j. JMK 141985/2012 a v k.ú. Modřice, Holásky, Chrlice ze dne 16.7.2013, č.j. JMK 36299/2013.

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny je provedena v území k.ú. Komín, Modřice a Chrlice.

V Komíně je upravena aktivní zóna na levém břehu nad silničním mostem ulice Veslařská z důvodu navýšení terénu a následné výstavby dočasné stavby loděnice.

V Modřicích je vyjmuta ze záplavového území ochráněná lokalita CTPark Modřice a opravena aktivní zóna dle podrobného výškového zaměření na pravém břehu Ivanovického potoka pod silnicí Modřice – Chrlice.

Povodí Moravy, s.p. provádí aktualizaci záplavového území a aktivní zóny na základě nových terénních zjištění, provedených protipovodňových opatření a mapových a výškopisných podkladů.

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody a rychlosti proudění, doba zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní.

Vymezení aktivní zóny vychází z jednoznačných pravidel, z fyzikálních zákonitostí proudění vody. Vymezení aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,v platném zněnínesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území – v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, Brno
útvar hydroinformatiky a geodetických informací
Vedoucí útvaru: Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, e-mail ZDE
Zástupce: Ing. Vladislav Gimun, tel: 541 637 272, e-mail: ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Děti v Minisčítání potvrdily počítačovou gramotnost

16:09 Český statistický úřad: Děti v Minisčítání potvrdily počítačovou gramotnost

Nejdůležitější je pro děti rodina. V případě problému jdou za rodiči dvě třetiny školáků. Informace …