Přebytek rozpočtu dosáhl na konci července rekordních 75,6 mld. Kč

01.08.2016 17:30

K 31.7.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 762,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,8 mld. Kč a přebytek hospodaření 75,6 mld. Kč (v červenci 2015 vykázán přebytek 25,7 mld. Kč).

Přebytek rozpočtu dosáhl na konci července rekordních 75,6 mld. Kč
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto
reklama

Významný je především vzestup celostátních daňových příjmů o 8,2 % dokumentující efektivnější výběr daní i pokračující ekonomický růst, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře. Vykázaný přebytek rozpočtu tak představuje, stejně jako na konci března, dubna, května a června, nejlepší výsledek hospodaření státního rozpočtu od roku 1993.

Příjmy státního rozpočtu

Meziroční růst celkových příjmů o 30,9 mld. Kč, tj. o 4,2 %, ovlivnily daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 25,7 mld. Kč, tj. o 7,7 %, a také inkaso pojistného na sociální zabezpečení, které meziročně rostlo o 13,5 mld. Kč, tj. o 5,8 %.

Inkaso DPH ve výši 139,1 mld. Kč bylo meziročně vyšší o 3,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %. Na úrovni veřejných rozpočtů bylo dosaženo meziročního růstu o 8,2 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Z analýzy meziročního růstu inkasa, který se skládá z uhrazené daně a vyplácených nadměrných odpočtů, vyplývá, že celkový růst inkasa DPH je tažen zejména výraznějším poklesem vyplácených nadměrných odpočtů. Lze předpokládat, že pokles nadměrných odpočtů je důsledkem zavedení kontrolního hlášení a rozšiřování  mechanismu přenesení daňové povinnosti, které jsou zacíleny na neoprávněné nároky a nadměrné odpočty DPH. K růstu inkasa přispěl i meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády.

Vedle těchto pozitivních vlivů je inkaso DPH pro státní rozpočet negativně ovlivněno změnou rozpočtového určení daní platného od 1. 1. 2016, kdy došlo k navýšení podílu krajů na celkovém výnosu DPH ze 7,86 % na 8,92 % (odhad celoročního snížení příjmu SR je 3,7 mld. Kč).

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 84,1 mld. Kč a bylo tak o 5,7 mld. Kč, tj. o 7,3 %, vyšší než ve stejném období roku 2015. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků zatím dosáhlo 30,5 mld. Kč, což je meziročně o 3,0 mld. Kč více. Důvodem růstu inkasa je zvýšení sazeb daně od ledna 2016. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů dosáhlo 43,8 mld. Kč při meziročním růstu o 2,4 mld. Kč. Pozitivně se zde promítá vyšší spotřeba daná relativně nízkými cenami pohonných hmot.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 8,8 %, zatím dosáhlo 54,3 mld. Kč. Vývoj je v letošním roce zásadně ovlivněn navýšením mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, které je odrazem růstu ziskovosti podniků, tj. podílu hrubého provozního přebytku k hrubé přidané hodnotě, která roste již od 1. čtvrtletí 2015. Nezanedbatelný vliv má také navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a snižující se míra nezaměstnanosti.

Nové rozpočtové určení daně platné od 1. ledna 2016 přitom předpokládá snížení podílu státního rozpočtu na celostátním inkasu o 0,98 procentního bodu, což snižuje růst celkového inkasa.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání na rozdíl od července minulého roku vykazuje kladnou hodnotu. Na úrovni státního rozpočtu vzrostlo inkaso této daně meziročně o 3,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj inkasa této daně je jednak odrazem růstu ekonomiky ČR v období  2015-2016, ale také nižší srovnávací základnou stejného období roku 2015 (doběh vracení slev na dani pro pracující důchodce za roky 2013 a 2014).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dosáhlo za prvních šest měsíců tohoto roku 6,3 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za sedm měsíců roku 63,1 mld. Kč, tj. 62,2 % rozpočtu. To představovalo meziroční růst o 7,1 mld. Kč, tj. o 12,7 %.

Dosavadní vývoj tak odráží pokračující dynamiku ekonomiky a efektivnější výběr daně, kdy Finanční správa provedla řadu kontrolních akcí se zaměřením na převodní ceny, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 0,8 mld. Kč. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2016 činilo 37,0 mld. Kč, což je o 3,7 mld. Kč více než v červnu a červenci 2015 (část inkasa daně od největších plátců se v obou letech projevila nejen v červnu, ale částečně i začátkem července). Pro rok 2016 se počítá s povinným vznikem rezolučních fondů ve finančním sektoru (celoroční dopad na úrovni státního rozpočtu očekáván ve výši -0,3 mld. Kč). Inkaso této daně není v roce 2016 ovlivněno žádnými dalšími výraznějšími legislativními změnami.

U inkasa majetkových daní, které zatím dosáhlo 7,0 mld. Kč, se v roce 2016 nepočítá s žádnými legislativními změnami, které by měly mít zásadní dopad na inkaso daně. Negativně se v letošním roce projevily pouze další vratky na dani darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek z let 2011 a 2012 ve výši 0,2 mld. Kč (ke konci roku 2015 bylo z tohoto titulu vráceno na základě rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství již 4,5 mld. Kč). Inkaso daně z nabytí nemovitých věcí vykázalo meziroční růst o 17,1 %, což souvisí s ekonomickým oživením a nízkými úrokovými sazbami, které mají dopad i na realitní trh.

Pro příjmy z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 5,8 % dosáhly 246,8 mld. Kč, počítá rozpočet s růstem o 4,3 % proti skutečnosti 2015. Rozpočet vycházel z dynamiky meziročního růstu objemu mezd a platů pro rok 2016 o 4,1 %. V odhadu bylo zohledněno i zvýšení platů státních zaměstnanců.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 155,6 mld. Kč (meziroční pokles o 8,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 129,8 mld. Kč. Byly však oproti stejnému období roku 2015 nižší o 3,6 mld. Kč. V roce 2016 již nejsou rozpočtovány příjmy kapitoly Státní dluh související s řízením likvidity státní pokladny. Dle novely rozpočtových pravidel je možné tyto příjmy vzájemně započíst s výdaji souvisejícími s dluhovou službou (to vysvětluje i výrazně nižší rozpočet na výdajové straně kapitoly Státní dluh).

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 686,8 mld. Kč čerpané ke konci července 2016 byly o 19,0 mld. Kč, tj. o 2,7 %, pod úrovní stejného období minulého roku. Rozpočet po změnách počítá s poklesem výdajů proti skutečnosti 2015 o 3,5 %. Vykázaná skutečnost obsahuje i čerpání tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 48,8 mld. Kč (na konci července 2015 to bylo 53,3 mld. Kč), které z velké části souvisejí s financováním společných programů EU a ČR. Na meziroční pokles celkových výdajů působily zejména nižší kapitálové výdaje o 24,0 mld. Kč.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 515,8 mld. Kč, což představuje o 1,9 % více než skutečnost dosažená v roce 2015 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 1,5 %).

K 31.7.2016 bylo na sociálních dávkách vyplaceno 294,8 mld. Kč, což je o 5,7 mld. Kč více než na konci července 2015. Na tom se podílely nejvíce výdaje na důchody, které meziročně vzrostly o 4,7 mld. Kč, tj. o 2,1 %. V nárůstu se výrazně projevil únorový jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1 200 Kč, což představovalo v absolutní výši cca 3,5 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 81,3 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v červenci 2015. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 60,4 mld. Kč. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 57,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 1,9 mld. Kč méně) a o tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,4 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo o 0,2 mld. Kč méně).

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 36,5 mld. Kč zaznamenalo meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,1 %.

Předpokládaný rozpočtový růst těchto výdajů proti skutečnosti roku 2015 o 3,5 % vycházel ze zvýšení plateb z 845 Kč na 870 Kč za měsíc a pojištěnce s platností od 1.1.2016.

Kapitálové výdaje zatím dosáhly 40,8 mld. Kč a byly tak o 24,0 mld. Kč nižší než ve stejném období minulého roku. Z této částky bylo určeno 25,6 mld. Kč na financování společných programů EU a ČR (z toho 21,2 mld. Kč se týkalo programového období 2007-2013 a z velké části bylo čerpáno z tzv. nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Schválený rozpočet počítá s kapitálovými výdaji nad úrovní rozpočtu roku 2015, nicméně lze očekávat a stav na konci pololetí to i potvrzuje, že jejich skutečné čerpání v roce 2016 může být nižší než v minulém roce. Je tomu tak proto, že v roce 2015 bylo mimořádně vysoké čerpání prostředků určených na financování společných programů EU a ČR z končícího programového období 2007-2013 a také proto, že pro nové programové období 2014-2020 se s čerpáním prostředků teprve začíná – jejich rozpočet po změnách (běžné i kapitálové výdaje) je ve výši 68,0 mld. Kč, jejich dosavadní čerpání ve výši 11,1 mld. Kč. Mimořádně nízké je především čerpání investičních prostředků ve státních fondech, především v SFDI, vlivem nepřipravenosti staveb.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července 2016 přebytkem ve výši 75,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2015 výsledek lepší o 49,9 mld. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především růst daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 39,2 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Meziročnímu srovnání pomáhá i nižší čerpání kapitálových výdajů o 24,0 mld. Kč.

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 35,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 3,1 mld. Kč), když příjmy činily 107,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 90,7 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 72,0 mld. Kč (v červenci 2015 to bylo 87,6 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném červenci o 16,3 mld. Kč se pozitivně projevily zejména vyšší EU příjmy o více než 15 mld. Kč. Nižší červencové výdaje o 15,6 mld. Kč ovlivnily zejména nižší kapitálové výdaje o 9,1 mld. Kč.

Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MHMP: Magistrát má nový videopořad s názvem Pražská zastavení

21:20 MHMP: Magistrát má nový videopořad s názvem Pražská zastavení

Pod názvem Pražská zastavení připravil pražský magistrát nový nepolitický videopořad. Jedná se o sér…