Změny zákona o požární ochraně, provedené novelou stavebního zákona

30.01.2018 18:09 | Zprávy

1. 1. 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedená novela stavebního zákona obsahuje 315 pozměňovacích bodů a dále mění 44 zákonů, přičemž jedním z nich je i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). V následujících odstavcích jsou popsány nejvýznamnější změny zákona o požární ochraně.

Změny zákona o požární ochraně, provedené novelou stavebního zákona
Foto: udalosti112.cz
Popisek: Hasičský záchranný sbor ČR - logo

§ 7 odst. 3 zákona o požární ochraně nově stanovuje povinnost vlastníkům nebo uživatelům nástupních ploch pro požární techniku tyto označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.

§ 24 odst. 1 písm. t) zákona o požární ochraně upravuje působnost dotčených orgánů vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009, které je přímo použitelným předpisem EU. Toto nařízení upravuje povolovací postup pro projekty společného zájmu, což jsou projekty s prioritním statusem. Povolovací postup je rozdělen do dvou fází, a to postup před podáním žádosti a zákonný povolovací proces. Postup před podáním žádosti (1. fáze) je legislativně ukotven změnou zákona č. 416/2009 Sb. předkládanou v souvislosti s novelou stavebního zákona. V této fázi již vystupují dotčené orgány, kdy se vyjadřují k posouzení zralosti projektu, stanovují podrobnosti informací, což jsou požadavky na dokumentaci, která bude předložena pro zákonný povolovací proces (2. fáze). Z tohoto důvodu bylo zapotřebí určit působnost pro postup před podáním žádosti a příslušným úřadům dát postavení dotčeného orgánu.

Nejvýznamnější změnou pro výkon státního požárního dozoru je úprava stávajícího § 31 zákona o požární ochraně, která reaguje zejména na změnu příslušných ustanovení stavebního zákona (především ve výčtu staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení ve smyslu § 103 stavebního zákona, a staveb, u kterých postačí ohlášení dle § 104 stavebního zákona).

V § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně je nově vymezen okruh staveb (ve spojení s příslušnými řízeními dle stavebního zákona), u kterých se provádí posuzování z hlediska požární ochrany v rámci výkonu státního požárního dozoru. Dochází k redukci okruhu staveb, u kterých bude státní požární dozor vykonáván. Jedná se především o stavby představující z hlediska požární bezpečnosti malé riziko, jako např. stavby technické infrastruktury, kde nově nebude vyžadováno stanovisko z hlediska požární ochrany např. pro komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, telefonní budky, vedení sítí veřejného osvětlení, včetně jejích stožárů, stavby pro výrobu energie do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla. V případě distribuční soustavy v elektroenergetice, plynárenství a rozvodného tepleného zařízení (tj. v případech rozšiřování distribuční soustavy) bude státní požární dozor nově vykonáván pouze v případě, bude-li se jednat o nadzemní vedení.

U staveb rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci se hranice zastavěné plochy, která určuje dotčenost k výkonu státního požárního dozoru, zvýšila ze 150 m2 na 200 m2 a lépe tak reflektuje kodex norem požární bezpečnosti staveb, který od této plochy klade na stavby rodinných domů zvýšené požadavky (z hlediska zásobování požární vodou, nosných konstrukcí střechy aj.). V souvislosti s průběhem novelizace a změnami příslušného ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona bohužel došlo ke stavu, kdy jsou mezi stavby, u kterých postačí dle tohoto ustanovení ohlášení stavebnímu úřadu, zařazeny stavby pro bydlení obecně (tj. kromě rodinných domů i bytové domy) a to bez limitu zastavěné plochy. Hasičský záchranný sbor tedy nově není oprávněn k výkonu státního požárního dozoru v případě bytových domů, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu (tj. bytových domů s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím) a to bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

V rámci územního plánování bude v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o požární ochraně výkon státního požárního dozoru nově prováděn pouze v případě regulačních plánů, které budou nahrazovat územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení (a ke kterým se dále v navazujících řízeních bude vykonávat státní požární dozor). Je vhodné upozornit, že z hlediska ochrany obyvatelstva zůstává Hasičský záchranný sbor stále dotčeným orgánem i v případě územních plánů a veškerých regulačních plánů (tj. včetně regulačních plánů bez výše uvedeného omezení pro výkon státního požárního dozoru).

Lze konstatovat, že výše uvedené změny § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně povedou k usnadnění přípravy jednodušších a z hlediska požární ochrany méně rizikových staveb. Stavebníci nebudou nuceni opatřit stanovisko Hasičského záchranného sboru pro stavby, u kterých jsou zájmy požární ochrany diskutabilní (např. podzemní inženýrské sítě).

V § 31 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně dochází k vypuštění procesu schvalování dokumentace zdolávání požárů formou výkonu státního požárního dozoru.

§ 31 odst. 4 zákona o požární ochraně jednoznačně stanovuje povinnost předkládat podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci určenou k posuzování v listinném vyhotovení.

V § 32 zákona o požární ochraně byl doplněn text z hlediska rozsahu výkonu státního požární dozoru pro Ministerstvo vnitra, který vyplývá ze změny § 31 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně (jedná se o posuzování a typové schvalování zařízení dálkového přenosu určeného pro účely Hasičského záchranného sboru České republiky).

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Mír na Ukrajině

Paní Konečná, dobrý den. Jednak gratuluji ke zvolení. Vy opakovaně tvrdíte, že EU má nástroje, jak ukončit válku na Ukrajině. Zajímá mě jaké? Podle mě EU nezmůže nic. A ještě co si myslíte o podmínkách, které si klade Rusko, aby válku ukončilo? Chce nejen část území Ukrajiny, ale požaduje i to, aby ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Temelínské velíny procházejí modernizací

19:25 ČEZ: Temelínské velíny procházejí modernizací

Náročnou modernizací procházejí aktuálně velíny v Jaderné elektrárně Temelín. Smyslem úprav je vytvo…