Naštvaná česká politička podává žalobu: Deportovat všechny migranty!

16.11.2015 9:11

Teroristické útoky v Paříži vyburcovaly k aktivitě starostku Ostravy-Mariánských Hor a Hulváku, krajskou zastupitelku Moravskoslezského kraje za Nezávislé a bývalou senátorku Lianu Janáčkovou, která je známá svým nesmlouvavým postojem a ostrými výroky vůči nepřizpůsobivým obyvatelům. Dnes poslala k Evropskému soudu pro lidská práva žalobu na EU. „Přikažte Radě Evropy, ať nařídí státům EU odvézt ihned všechny nelegální imigranty,“ apeluje na soudce.

Naštvaná česká politička podává žalobu: Deportovat všechny migranty!
Foto: ČTK
Popisek: Liana Janáčková
reklama

Janáčková v žalobě, jejíž text zveřejnila na svém facebookovém profilu, uvádí, že imigranti zneužívají nečinnosti EU a jejích členských zemí k jasnému obsazování cizího území. „Jako občané ČR připomínáme, že ani zabrání Sudet Německem v Česku před 2. světovou válkou si nikdo nedovolil bez sjednání ‚pseudo-dohody‘ v Mnichově, a i přesto ji dodnes považujeme za nemravný a na poli mezinárodního práva protiprávní akt. Dnes přihlížíme, jak si naše území zabírají obyvatelé jiného světadílu, a to zcela bezohledně k nám,“ nachází politička historickou paralelu.

„Nečinnost států EU způsobuje, že se v našem bezprostředním okolí usazují obyvatelé cizích států, vyznávající zcela jiné hodnoty, náboženství a právní řád, a kteří souběžně pohrdají a neuznávají hodnoty evropské, počínající rovnoprávností pohlaví, přes náboženské tradice až po běžný způsob života, jakým je ochrana životního prostředí a úcta k evropské historii,“ vysvětluje Janáčková soudcům Evropského soudu pro lidská práva, které upozorňuje na porušování Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tito lidé se v Evropě dle jejího názoru usazují bez jakýchkoli práv, za porušení všech právních norem, které zde existují, a činí tak zcela samozřejmě v očekávání, že si přivlastní vše, co jsme tu my staletí budovali a za cenu mnoha bolestných zkušeností, včetně dvou světových válek, si uhájili. „EU je povinna starat se o naši bezpečnost, a tomuto usazování cizích osob na evropském území bránit, a ty, které se již o to pokusily, postupně a nekompromisně vrátit do země jejich narození, a to včetně osob, které do Evropy nezvány přišly kdykoli v minulosti,“ má jasno.

Žalobu zakončila ostravská starostka slovy: „Evropanem nemůže být každý, kdo se rozhodne jím být. O tom, kdo bude Evropan, musí rozhodovat Evropa sama.“

Liana Janáčková

  • zodpovědnost, organizační schopnosti, vytrvalost

Plné znění žaloby:

Evropský soud pro lidská práva
European Court of Human Rights

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

Česká republika, 13. listopadu 2015

Stěžovatelka (žalobkyně):
Ing. Arch. Liana Janáčková, občanka České republiky
nar. 17.12.1953, bytem Baarova 2073/4, Ostrava – Mariánské Hory, 70900

Připojuje se ke stížnosti (žalobě) jako první v řadě:
1) František Zwyrtek, občan České republiky
nar. 26.září 1960, bytem K Rybníkům 372, Český Těšín, 73701

Žalovaná: 
Evropská unie, Rada Evropy
Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

Věc: Otevřená STÍŽNOST – ŽALOBA 
na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod formou nečinnosti států Evropské unie v oblasti bezpečnosti a návrh na nařízení povinnosti členským státům EU konat dle návrhu

Tato stížnost – žaloba, je OTEVŘENÁ KAŽDÉMU. 
Ke stížnosti - žalobě se může připojit a svým jménem ji podat kterýkoli občan kterékoli země Evropské unie, který se cítí ohrožen narušením základních evropských hodnot neuváženým přijímáním a usídlováním osob vyznávající jiné než evropské hodnoty, a které nemají jakékoli právo, a to ani právo historické, se v Evropě usazovat a tyto hodnoty čerpat (neboť se o ně nijak nezasloužili), a narušovat tím fakticky nebo potencionálně pokojný stav na evropském území. Postačí ji okopírovat, a s podpisem nebo více podpisy, ji odeslat na adresu v záhlaví dokumentu.

Čl. I.
Podavatelé vycházejí z těchto základních premis:
1. Jsme občany České republiky, která je členským státem Evropské unie obdobně jako Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Chorvatsko. 
2. Evropský soud pro lidská práva byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
3. Stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat kterýkoli jednotlivec nebo skupina jednotlivců.
4. EU deklaruje, že ve svých vztazích s okolním světem zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně vlastních občanů, a mimo jiné přispívá k bezpečnosti a k dodržování a rozvoji mezinárodního práva.
5. Vnitrostátní právní prostředky nemohly být vyčerpány, protože v dané věci žádné neexistují. 
Čl. II.
1. Podle čl. 2 Úmluvy máme právo na život. 
Toto právo je porušováno. Naše právo na život je dnes přímo ohroženo nečinností států EU v otázce okamžitého vyhošťování nelegálních imigrantů z území Evropské unie, když naopak jediným správným a právním jednáním podle právních řádů členských zemí je tyto osoby ihned vyhostit a vrátit do země, z které do země EU nelegálně přicestovaly, a přisvojily si tak svévolně právo se zde usídlit bez ohledu na platné právní řády zemí EU. Pokud je dodržování zákona vyžadováno po občanech zemí Evropské unie, musí být jeho dodržování vyžadováno od všech osob bez ohledu na důvody, kterým své protiprávní jednání odůvodňují. Respektování právního řádu je základním požadavkem demokratické společnosti, kterou se odlišuje od nedemokratických zemí. Nelze mít jednu skupinu lidí, která musí respektovat zákony, a druhou skupinu, která nemusí respektovat nic. Odmítáme praxi, že dodržování zákonů je vyžadováno od občanů zemí Evropské unie, zatímco nezvaní příchozí tento právní řád nemusí respektovat, a zneužívají nečinnosti EU a jejích členských zemí k jasnému obsazování cizího území. Jako občané ČR připomínáme, že ani zabrání Sudet Německem v Česku před 2. světovou válkou si nikdo nedovolil bez sjednání „pseudo-dohody“ v Mnichově, a i přesto ji dodnes považujeme za nemravný a na poli mezinárodního práva protiprávní akt. Dnes přihlížíme, jak si naše území zabírají obyvatelé jiného světadílu, a to zcela bezohledně k nám. 
Je smutným paradoxem, že nejvíce porušení Úmluvy ve vztahu k přicházejícím nelegálním imigrantům se dopustilo právě Německo, které, opět bez ohledu na jiné státy EU, připustilo masivní porušování zákonů a mezinárodních dohod, a zavinilo tak jednoznačně v největším měřítku příliv ilegálních imigrantů do Evropy. Neohlíželo se přitom ani minimálně na zájmy a názory ostatních zemí EU. 
2. Podle čl. 5 Úmluvy máme právo na svobodu a osobní bezpečnost. 
Nečinnost států EU způsobuje, že se v našem bezprostředním okolí usazují obyvatelé cizích států, vyznávající zcela jiné hodnoty, náboženství a právní řád, a kteří souběžně pohrdají a neuznávají hodnoty evropské, počínající rovnoprávností pohlaví, přes náboženské tradice až po běžný způsob života, jakým je ochrana životního prostředí a úcta k evropské historii. Tito lidé se tady usazují bez jakýchkoli práv, za porušení všech právních norem, které v této oblasti existují, a činí tak zcela samozřejmě v očekávání, že si přivlastní vše, co jsme tu my staletí budovali a za cenu mnoha bolestných zkušeností, včetně dvou světových válek, si uhájili. EU je povinna starat se o naši bezpečnost, a tomuto usazování cizích osob na evropském území bránit, a ty, které se již o to pokusily, postupně a nekompromisně vrátit do země jejich narození, a to včetně osob, které do Evropy nezvány přišly kdykoli v minulosti.

Čl. III.
Zastáváme názor, že pomoc má být směřována výhradně do zemí, ve kterých jsou tito lidé doma, a v nichž jediných mají historické právo žít, a rovněž právo a povinnost vybojovat si v nich úctu k vlastním hodnotám, jako si bolestně v minulosti musela své hodnoty vybojovat Evropa. Je třeba nezvaným příchozím nekompromisně říct, že nemají žádné právo usídlit se na území Evropy bez jejího souhlasu. Tento souhlas nebyl nikdy orgány EU dán. 
Zastáváme názor, že státy EU, které umožňují nelegálním imigrantům se nekontrolovaně a v masovém měřítku usazovat na území EU, porušují závažně Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, a ty, které jsou nečinné, a přihlíží tomuto usazování, rovněž tak. 
Zastáváme názor, že po útoku ve Francii musí být všem jasné, jaké dopady bude mít nekonzultované přijímání uprchlíků jednou zemí bez ohledu na názor jiných evropských zemí, a bezradná nečinnost a nečinné přihlížení ostatních, omlouvané pseudohumanitou a evropskými hodnotami, které jsou příchozím k smíchu, a kterých zneužívají. 
V České republice jsme naposledy tohoto zneužití byli svědky ve tragikomickém příběhu leteckého speciálu, kterým byla do ČR přivezena syrská rodina, aby se jejich dítě mohlo léčit. Využili této humanity pouze k tomu, že z leteckého speciálu si vytvořili bezplatné taxi do Evropy, a utekli do Německa, které deklarovalo těmto lidem otevřenou náruč. Jasnější příklad toho, jakou neúctu a pohrdání k nám tito lidé chovají, snad ani nelze nalézt. 
Zastáváme názor, že útok ve Francii byl vyhlášením války těchto dvou světů – evropského a třetího - a ta umožňuje mimořádná jednání.

Čl. IV.
Jako občané země, která je členem Evropské unie, chceme dosáhnout toho, aby EU začala konečně jednat ve vlastním bytostním zájmu a zájmu svých občanů tak, jak se zavázala v Úmluvě, a to nejen slovy, ale i činy, a proto navrhujeme, aby soud přikázal radě Evropy přijmout mimořádným postupem pro výjimečný stav na území EU následující 
rozhodnutí:
I. Přikazuje se všem státům Evropské unie, aby ze svého území okamžitě vyhostily všechny osoby bez státního občanství nebo listiny státní občanství nahrazující, a to i rodiče dětí, které toto občanství nabyly narozením, s výjimkou osob, které jsou na území státu legálně na základě mezinárodních dohod.
II. Přikazuje se všem státům Evropské unie, aby na vlastní náklady zajistily deportaci těchto nelegálně žijících osob ze svého území do jejich mateřské země s tím, že výjimky z legálního postupuju nabývání občanství a práva pobytu se nepřipouští. 
III. Přikazuje se všem státům Evropské unie, aby v rámci bezpečnosti EU ověřily v nejkratším možném termínu pravou totožnost všech svých občanů a lidí, zdržujícím se na jejich území.
IV. Přikazuje se všem státům Evropské unie, aby vyčlenily finanční prostředky na vytvoření vnějších hranic Evropské unie dle rozpisu stanoveného orgány Evropské unie. 
V. Zakazuje se státům Evropské unie přijímat na svém území hromadně osoby ze států ležících mimo země Evropské unie, s výjimkou řádného individuálního řízení před vstupem na území těchto států, a s výjimkou sjednaných mezinárodních dohod. Pokud takové osoby na zemí daného státu vstoupí, je povinností země jej ihned vykázat ze svého území. 
VI. Zakazuje se státům Evropské unie přijímat takové vnitrostátní právní normy, které, byť přechodně, usídlování nelegálním imigrantům umožňují, a zajišťují jim nedůvodný příjem z prostředků občanů své země, a pokud takové právní normy existují, musí být zrušeny. 
VII. Země, která daný příkaz poruší, nebude čerpat výhody EU po dobu trvání protiprávního stavu na jejím území, a může být ostatními zeměmi legálně bojkotována v oblasti společného trhu zboží a práce. 
Evropanem nemůže být každý, kdo se rozhodne jím být. O tom, kdo bude Evropan, musí rozhodovat Evropa sama.

Ing. arch. Liana Janáčková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: luš

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Je jim jedno, jestli tady lidi chcípají!“ Skutečný důvod, proč opozice nechce ruskou a čínskou vakcínu? Expremiér vytáhl velmi mrazivou verzi

7:53 „Je jim jedno, jestli tady lidi chcípají!“ Skutečný důvod, proč opozice nechce ruskou a čínskou vakcínu? Expremiér vytáhl velmi mrazivou verzi

„Tady je přece klíčová otázka i pro výsledek voleb, jak vláda zvládne očkování. Pokud, nejlépe do pr…