Karol Hrádela: Několik poznámek k povolování těžby Lithia

12. 10. 2017 18:38

Pro informaci k právní úpravě, související s lithiem

Karol Hrádela: Několik poznámek k povolování těžby Lithia
Foto: Facebook Karola Hrádely
Popisek: Karol Hrádela

V poslední době naši politici se často vyjadřují k problematice Lithia a to velmi zavádějícím způsobem. Jak je to po právní stránce? Pokusím se jejich terminologii vysvětlit běžným jazykem. Z tohoto důvodu budu i vysvětlovat právní termíny a to, co se vlastně podle mého právního názoru stalo. Omlouvám se za trochu delší text, ale trochu více textu při odstraňování demagogie některých osob nikdy nikoho nezabije.

Obsah

 1. Co je to lithium 
 2. K osobám vystupujícím ve věci Lithia 
 3. Právní předpisy upravující průzkum a těžbu 
 4. Předpoklady pro případnou těžbu lithia
  a) průzkum K průzkumným územím v prostoru Cínovce
       Další průzkumná území
  b) Určení výhradního ložiska
       K osvědčením o výhradním ložisku v prostoru Cínovce
       Dobývací prostor
       Stanovený dobývací prostor
       Povolení těžby

1) Co je to lithium

Lithium, chemická značka Li, (lat. Lithium) je nejlehčí z řady alkalických kovů. Uplatňuje v jaderné energetice, kde slouží k odvodu tepla z reaktoru, využívá se jako velmi perspektivním prostředkům pro dlouhodobější uchování elektrické energie atd. Využití v elektronice stále silně roste. Jeho těžba je vázána na splnění řady podmínek a předpokladů.

2) K osobám vystupujícím ve věci Lithia

V souvislostmi s dále uvedeným se setkáme s následujícími právnickými osobami:

a) DIAMO s.p., - státní organizace

b) Cínovecká deponie, a.s. podle poslední zveřejněné zprávy o vtazích je její ovládající osobou společnost RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. /nyní RSJ Investments SICAV a.s./. Tento fond dle zprávy o vztazích měl za největšího spoluvlastníka Karla Janečka.

c) GEOMET s.r.o. – jediným vlastníkem této společnosti je společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED, W1W8DH London, Eastcastle Street 27/28, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. registrační číslo: 8041171. Společnost European Metals Holdings Limited, 11 Ventnor Avenue, West Perth, WA 6005 Australia, ABRN 154 618 989 podepsala s naším Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky jednajícím Jeho Excelencí Jiřím Havlíčkem, ministrem, memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice dne 2.10.2017 odstraňujícím či omezujícím potencionální rozpory při těžbě lithia a vytvářejícím předpoklady pro jeho těžbu u nás. K uzavření memoranda neexistovala jakákoliv právní povinnost.

d) GET s.r.o., který další dobu vlastní 2 české fyzické osoby, z nichž nejstarší byla společníkem již od roku 1993

e) KMK GRANIT a.s vlastněná z více než 99% jednou českou fyzickou osobou

3) Právní předpisy upravující průzkum a těžbu

a) zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon);

b) zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu;

c) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

4) Předpoklady pro případnou těžbu lithia

Nejprve je nutné vůbec nerost zjistit, pak zpracovat a nakonec využít. Nejdříve tak začíná

průzkum

K zjištění nerostů slouží geologický průzkum, který patří ke geologickým prací a upravuje jej zákon č.. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění. Provádí jej firma splňující určité podmínky. Průzkum se provádí na průzkumném území, který je stanoveno na základě žádosti. Posuzuje ji ministerstvo životního prostředí a Stanovení průzkumného území může žadatel převést na jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu jen na základě písemné smlouvy a s písemným souhlasem ministerstva. Žádost lze zamítnout pouze ze zákonem stanovených důvodů - §4a odst. 5 z nichž relevantní je, že průzkum je v rozporu se státní surovinovou politikou, státní politikou životního prostředí, zájmy obrany státu, zahraničními závazky státu nebo pokud další veřejný zájem převýší zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska. Jiné důvody v zásadě nemají význam.

Ten, kdo využije k podnikatelské činnosti výsledky geologických prací hrazených z prostředků ze státního rozpočtu, je povinen tyto prostředky uhradit ve výši, lhůtě a způsobem, který stanoví ministerstvo při rozhodování o žádosti o předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle §24 horního zákona, na který zákon o geologických pracích odkazuje.

K průzkumným územím v prostoru Cínovce

V tomto prostoru jsou stanovena 3 průzkumná území pro společnost GEOMET s.r.o.:

 • Cínovec
 • Cínovec II
 • Cínovec III.

V řízení je stanovení průzkumného území pro GEOMET s.r.o., Cínovec IV a průzkumného území Krupka pro společnost GET s.r.o.

Další průzkumná území

Mimo Krušné hory je stanoveno průzkumné území pro Cínovecká deponie, a.s.,

 • Horní Slavkov I
 • Horní Slavkov II

a pro společnost KMK GRANIT a.s:

 • Horní Slavkov - Krásno
 • Krásno - Horní Slavkov

Určení výhradního ložiska

Pak již vše postupuje podle horního zákona, kdy jde o využití tzv. výhradního ložiska. Termín výhradní ložisko se používá v souvislosti s vyhrazenými nerosty, pokud se zjistí vyhrazený nerost v množství a jakosti, které umožňují důvodně očekávat jeho nahromadění. V takovém případě vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení o výhradním ložisku, pro která je i stanoveno chráněné ložiskové území (§ 16 horního zákona): Jestliže nebude výhradní ložisko po ukončení vyhledávání a průzkumu dobýváno, zabezpečí jeho ochranu a evidenci právnická osoba, kterou tím pověří Ministerstvo životního prostředí (§ 17 odst. 2).

K osvědčením o výhradním ložisku v prostoru Cínovce

V prostoru Cínovce jsou Ministerstvem životního prostředí vydána 3 osvědčení o výhradním ložisku (§ 6 zákona č. 44/1998 o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "horní zákon").

Pro výhradní ložisko v prostoru Cínovce je i stanoveno chráněné ložiskové území (§ 16 horního zákona):

a) Cínovec - jih, organizace pověřená ochranou a evidencí ložiska: DIAMO s.p., nyní řízení o vydání předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec III pro GEOMET s.r.o.,

b) Cínovec - východ, nové ložisko prozkoumané GEOMET s.r.o., vydán předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec II,

c) Cínovec - odkaliště, nové ložisko prozkoumané a.s. Cínovecká deponie, stanoven DP Cínovec I.

Dobývací prostor

Oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předchozí souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky a k návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum výhradních ložisek. Tyto podmínky se uvedou v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud zadavatel neuplatní přednostní nárok, může přednostní nárok uplatnit organizace, která se na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit organizace nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního prostředí. V ostatních případech Ministerstvo životního prostředí rozhodne o udělení předchozího souhlasu na základě výsledku posouzení návrhů mezi dvěma nebo více uchazeči o stanovení dobývacího prostoru, a to s přihlédnutím, který návrh zaručuje lepší využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů.

Stanovený dobývací prostor

Pro případné dobývání lithia je státní báňskou správou stanoven dobývací prostor (§ 25 horního zákona) Cínovec I pro společnost Cínovecká deponie, a.s.

Povolení těžby

Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení obvodním báňským úřadem. Předloží-li organizace současně se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, včetně dokladu o vypořádání střetu zájmů, a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti podle zvláštního právního předpisu.

Důležité je, že před podáním žádosti o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je žadatel povinen doložit obvodnímu báňskému úřadu vyřešení střetů zájmů. A tak se hledají cesty, jak odstranit potencionální střety zájmů například prostřednictvím dohod, memorand atd. Proč riskovat, že třeba nedojde k dobývání výhradního ložiska pro neodstranění střetů? Střet zájmů nastává, jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.

Žadatel je povinen před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání dohodnout se s orgány fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a stanovených zájmů, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas. Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy, kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštní předpisy. Subjektu, kterému byl stanoven dobývací prostor, který se nachází na pozemku ve vlastnictví státu, vzniká právo, aby s ním správní úřad, právnická osoba nebo její organizační složka, která s takovým pozemkem hospodaří nebo jej má ve správě, uzavřela dohodu o pronájmu pozemku na dobu předpokládaného dobývání ložiska nebo kupní smlouvu o prodeji pozemku.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tomáš Krystlík: Březen 1939 - totální selhání česko-slovenské armády

15:41 Tomáš Krystlík: Březen 1939 - totální selhání česko-slovenské armády

Žádný článek, věnovaný výročí německé okupace českých zemí, nevěnuje pozornost naprostému selhání če…