Hejtman Zimola: V příštím roce nepočítáme s žádným čerpáním úvěrů

12. 12. 2016 21:04

Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 počítá s příjmy 12,2 a výdaji 12,7 miliardy. Investice půjdou do letiště, nemocnic, škol, silnic i kultury.

Hejtman Zimola: V příštím roce nepočítáme s žádným čerpáním úvěrů
Foto: kraj-jihocesky.cz
Popisek: Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola

Objem celkových příjmů rozpočtu Jihočeského kraje je pro rok 2017 navrhován ve výši 12 151 679 200 korun, což znamená navýšení oproti schválenému rozpočtu 2016 o téměř 1,077 miliardy, a objem celkových výdajů ve výši 12 736 727 300 korun. Z rozdílu mezi navrženými příjmy a výdaji vyplývá, že výsledkem je schodek ve výši 585 048 100 korun. Podobu návrhu rozpočtu, který rada kraje doporučila ke schválení krajskému zastupitelstvu ve čtvrtek 15. prosince, představil v pondělí 12. prosince hejtman Jiří Zimola.

„Stalo se již tradicí, že Jihočeský kraj je velmi dobrým hospodářem a sestavuje rozpočty tak, aby případné roční schodky mohl zcela pokrýt ze svých vlastních prostředků. Na pokrytí schodku 2017 i splátek úvěru ve výši 275 milionů korun uvolňujeme z Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje 711 milionů korun, z Fondu rozvoje sociální oblasti 124 milionů korun a z Fondu vodního hospodářství 25 milionů korun. Znamená to, že v příštím roce nepočítáme s žádným čerpáním úvěrů, ale naopak garantujeme splacení všech dříve přijatých úvěrů, takže na konci roku 2017 nebude kraj zatížen žádným úvěrem,“ zdůraznil Zimola.

Hlavní priority rozpočtu jsou udržitelný rozvoj i úspory na provozních výdajích

„Navrhovaný rozpočet plně respektuje hlavní priority, kterými jsou finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje, příprava projektů k uplatnění do dalšího programovacího období 2014-2020, zachování platnosti úsporných opatření v oblasti provozních výdajů, udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů a garance splátek dříve přijatých úvěrů,“ sdělil krajský radní pro finance a ekonomiku Jaromír Novák.

U daňových příjmů kraje dochází ke skokovému zvýšení o zhruba 595 milionů korun oproti schválenému rozpočtu na letošní rok a dosahují 5 317,7 milionu korun. Pozitivně se tak projevuje schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní, kterým byly krajům od roku 2016 vráceny daňové příjmy, odňaté v roce 2011 pravicovou vládou údajně na financování důchodové reformy.

U nedaňových příjmů, které činí 261 milionů korun, dochází k nárůstu o 141 milionů a jsou to většinou vratky návratných finančních výpomocí, které kraj poskytoval na předfinancování dotačních prostředků jiným subjektům.

„Největší část v příjmech tvoří přijaté transfery ve výši 6 569 milionu korun (včetně dotace MŠMT na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 5 834 milionu korun) které činí více než polovinu rozpočtovaných prostředků kraje. Oproti rozpočtu letošního roku je tato položka, směrovaná do regionálního školství, vyšší o 330,5 milionu korun a projevuje se tam navýšení platů učitelům,“ doplnil Novák.

Celkové výdaje ve výši 12,736 miliardy korun jsou v návrhu rozčleněny na běžné a kapitálové. Objem běžných výdajů - 10,288 miliardy, v zásadě odpovídá rozpočtu a skutečnosti roku 2016 a je mimo jiné ovlivněn maximálně obezřetnými výdaji Krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací, stejně tak jako použitím dříve zmíněné dotace MŠMT na školství 5 834,9 miliardy korun, ale reaguje také na zákonná opatření přijatá vládou ČR v oblasti nárůstu platů ve státní sféře. „Jihočeský kraj reaguje navýšením platů pracovníků zdravotnických záchranných služeb o 42 milionů korun, pracovníků v kulturních organizacích o 34 milionů a v sociálních zařízeních o 13,6 milionu bez ohledu na to, že tyto prostředky zatím nebyly nijak kompenzovány,“ řekl Zimola.

Podobné je to i u řidičů autobusů, kde se kraj jednoznačně hlásí k navýšení jejich platů v rámci dopravní obslužnosti a uzavření dodatků s jednotlivými dopravci. „Budeme nicméně požadovat po ministerstvu dopravy, financí i po premiérovi, aby navýšení těchto prostředků, které v případě Jihočeského kraje představuje cca 40 milionů korun, nějak kompenzovalo,“ dodal Zimola.

Do běžných výdajů rovněž patří i náklady na zajištění veřejné dopravy. Tady se chystá kraj vynaložit 1,092 miliardy korun, což je oproti letošku navýšení o 46,5 milionu.

125 milionů na propojení ulic Strakonická a M. Horákové, 32,6 milionu na 10 sanit

Kapitálové, tzn. investiční výdaje, jsou navrženy v celkové částce 2,448 miliardy korun. Jde o snahu kraje opět zvýšit investiční činnost na úroveň roku 2015. Navrženou výši investic považuje kraj za přiměřenou a realistickou, byť bude klást značné nároky na přípravu jednotlivých akcí.

„Mezi největší investiční akce patří plánovaných 300 milionů korun na rekonstrukci Letiště České Budějovice, dále lze zmínit 125 milionů na propojení ulic Strakonická a M. Horákové v Českých Budějovicích, 113,5 milionu na rekonstrukci dačické nemocnice na domov pro seniory, 100 milionů na nový pavilon v českokrumlovské nemocnici, 32,6 milionu na pořízení 10 sanit pro zdravotnickou záchrannou službu, 17,5 milionu na přeměnu bývalého objektu obchodní akademie na Domov mládeže pro SŠ v Třeboni či 10 milionů na investice do technického zázemí a rekonstrukci dětského divadla v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou,“ naznačil Zimola.

Novák v souvislosti s investicemi poukazuje na to, že se kraj snaží hospodařit vyrovnaně, za což ale sklízí výtky opozice právě kvůli malému objemu investic. „Domnívám se, že plánované investice ve výši 2,5 miliardy korun jsou tak akorát, aby se daly bez problémů zrealizovat,“ tvrdí krajský radní pro finance a ekonomiku.

Kraj pak bude i v roce 2017 pokračovat s dotační podporou, která přispívá k rozvoji jihočeského regionu. Do Programu obnovy venkova proto opět vyčlenil 100 milionů korun, tedy nejvíce v republice. „Zhruba 50milionová dotace je pak určena pro dobrovolné hasiče na spolufinancování obnovy jejich zásahové techniky,“ uzavřel Zimola.

Největší plánované investice na rok 2017

NEMOCNICE

*Všechny krajské nemocnice byly úspěšné v rámci 39. výzvy IROP, která se týká zvýšení kvality návazné péče a kdy bude možno vybavit nemocnice potřebným diagnostickým přístrojovým vybavením

*Projekty jsou zpracovány a budou realizovány v letech 2017-2019

*Celkové výdaje těchto projektů za uvedené období budou činit v případě úspěšné realizace téměř 520 milionů Kč

Konkrétně se jedná:
Nem ČB: 99 milionů Kč
Nem JH: 99,5 milionu Kč
Nem St: 99 milionu Kč
Nem Pí: 82,5 milionu Kč
Nem Tá: 76,7 milionu Kč
Nem ČK: 30,1 milionu Kč
Nem Pt: 32,9 milionu Kč

*Pro rok 2017 je v rámci předfinancování počítáno s částkou přibližně 406 milionů Kč

Nový pavilon v českokrumlovské nemocnici
*Výstavba multifunkčního pavilonu v českokrumlovské nemocnici za 150 milionů korun, z toho 100 milionů z krajského rozpočtu a 50 milionů si bude hradit sama nemocnice

*Zde pacienti naleznou například dětské oddělení včetně neonatologie, gynekologicko-porodnické oddělení, onkologický stacionář, lékárnu a ambulance

SOCIÁLNÍ OBLAST

Dačická nemocnice - 113,5 milionu Kč
Rekonstrukce dačické nemocnice na nový domov pro seniory

Domov seniorů v Kaplici – 45 milionů Kč
Přístavba domova pro seniory

Domov Libníč - 10 milionů Kč
Demolice a nová výstavba bydlení pro osoby se zdravotním postižením a víceúčelové dílny (ČB, Pražská ulice)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky – 9 milionů Kč
Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy denního a týdenního stacionáře Duha Písek

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

JČK Sanitní vozy ZZS JčK – 32,6 milionu Kč
*Kompletní financování 10 kusů standardních sanitních vozů investiční dotací JčK

Sanitní vozy ZZS JčK – 19,7 milionu Kč (převod části již schváleného rozpočtu ZZS JčK 2016, o převodu rozhodne ZK 15. 12. 2016)
*Jedná se o spolufinancování z rozpočtu JčK 10 nových sanitních vozů

Další významné investice kofinancované rozpočtem JčK:
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK – 1,1 milionu Kč (kofinancování evropského projektu podaného do 27. výzvy IROP, celkové náklady 11,3 milionu Kč)
*Vznikne částečně v areálu LZS v Plané a částečně v sídle ZZS v ul. B. Němcové v ČB

Speciální terénní sanitní vozidla – 1,5 milionu Kč (kofinancování evropského projektu podaného do 19. výzvy IROP, celkové náklady 15 milionů Kč)
*Jedná se o 5 kusů těchto vozidel

DOPRAVA

Dopravní obslužnost
*Na zajištění veřejné dopravy se chystá JčK vynaložit 1,092 miliardy Kč
*Oproti letošku jde o navýšení o 46,5 milionu Kč
*Souvisí to i s předpokladem spuštění IDS Českobudějovicka od počátku roku 2017 Letiště České Budějovice
*Více než 300 milionů Kč bude využito na rekonstrukci letiště
*V plánu je vybudovat: naváděcí systém, veřejná komunikace k terminálu a chodník k parkovišti pro cestující, osvětlení, parkoviště pro cestující, vybavení přijímacího a vysílacího střediska, meteorologická stanice, terminál, oplocení parkoviště pro cestující, technologie pro odbavování cestujících a zavazadel…

Silniční síť a mosty
*Na propojení ulic Strakonická a M. Horákové v Českých Budějovicích půjde 125 milionů Kč
*Na rekonstrukci mostu u Líčova na Českokrumlovsku 38 milionů Kč
*Na rekonstrukci Švehlova mostu v Táboře 34 milionů Kč
*Na rekonstrukci mostu u Kvildy na Prachaticku 25 milionů Kč
*Na rekonstrukci mostu v Mažicích na Táborsku 17 milionů Kč
*Na rekonstrukci mostu u Zátaví na Písecku 15 milionů Kč
*Dalších 121 milionů Kč bude profinancováno z evropských fondů na opravy krajských silnic a samozřejmě předpokládáme pokračování oprav a rekonstrukcí krajských silnic z programu SFDI v rozsahu 300 až 350 milionů Kč
*Z toho ze SFDI lze např. jmenovat úseky: Nová Ves - Lipanovice – Dobčice (Českobudějovicko), Bělá - Cetviny (Českokrumlovsko) Stachy - Zadov (Prachaticko) či Rodná – Bradáčov (Táborsko)
*Z toho z fondů EU lze např. jmenovat: most v Neznašově na Českobudějovicku, průtah Záhořím na Prachaticku, průtah ve Smědči na Prachaticku, silnici Svinky – Soběslav na Táborsku

ŠKOLSTVÍ

Domov mládeže pro SŠ v Třeboni – 17,5 milionu Kč
Rekonstrukce, respektive přeměna bývalého objektu obchodní akademie na Domov mládeže pro SŠ v Třeboni

ZUŠ Velešín – 15 milionů Kč
První etapa rekonstrukce budovy po odkupu, který dříve patřil spořitelně

SUPŠ Bechyně - 9 milionů Kč
Rekonstrukce kuchyně a jídelny

SPŠ stavební v Českých Budějovicích – 8,5 milionu Kč
Rekonstrukce kanalizace a elektroinstalace

SPŠ automobilní v Českých Budějovicích – 7 milionů Kč
První etapa rekonstrukce tělocvičny a sportovišť při domově mládeže

SŠ polytechnická v Českých Budějovicích – 7 milionů Kč
Rekonstrukce kuchyně a jídelny

SŠ služeb a řemesel a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Táboře – 4 miliony Kč
Dokončení zateplení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kotlíkové dotace (prostředky z MŽP)
*V oblasti životního prostředí dominují výdaje na Snížení emisí z lokálního vytápění domácností – tedy tzv. kotlíkové dotace
*Ty pro příští rok činí 173 milionů Kč
*Jedná se o zbývající částku z celkové sumy 320 milionů Kč, kterou má Jihočeský kraj v rámci 1. kola kotlíkových dotací k dispozici
*Příjem žádostí v rámci 1. kola kotlíkových dotací v jižních Čechách skončil 31. 3. 2016
*Celková částka 320 milionů Kč je již smluvně navázána a probíhá její průběžné proplácení
*Další žádosti o kotlíkovou dotaci bude možné podávat až po vyhlášení 2. výzvy v Jihočeském kraji, výhledově na přelomu roku 2017/2018
*Pro druhé kolo kotlíkových dotací by měl mít Jihočeský kraj opět k dispozici cca 300 milionů Kč
* V rámci 1. kola kotlíkových dotací bylo na jihu Čech schváleno 2 780 žádostí na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva
*Z toho bylo schváleno 2 559 žádostí k přímému poskytnutí dotace a 221 žádostí zůstalo v tzv. zásobníku
*Žádosti v zásobníku budou uspokojeny pouze v případě, že budou k dispozici finanční prostředky např. z dodatečně poskytnutých prostředků od MŽP, díky úsporám v již realizovaných žádostech nebo díky odstoupení žadatelů
*Největší zájem byl v Jihočeském kraji o kombinované kotle uhlí/biomasa (30 %), dále o tepelná čerpadla (26 %), následovaly kotle na biomasu (19 %), kotle na uhlí (13 %) a plynové kotle (12 %)

Vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod
*Dalších více než 28 milionů Kč je určeno na spolufinancování akcí v obcích, jako jsou výstavby vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod či úpraven vod

Krajské školní hospodářství
*Pro KŠH je určena dotace na kofinancování akcí na rekonstrukcích a odbahňování rybníků ve výši 12 milionů Kč

KULTURA

Jihočeská vědecká knihovna – 4,5 milionu Kč
*Financování projektové dokumentace na přístavbu a úpravu budovy knihovny na Lidické ulici v ČB
*Celkem se bude jednat o investici za 123 milionů Kč, která bude hrazena z fondů EU IROP (pokud s žádostí o tyto prostředky JčK uspěje)
*Samotná stavba by měla začít 2018

Muzeum středního Pootaví Strakonice – 1 milion Kč
*Financování projektové dokumentace na obnovu vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice
*Celkem se bude jednat o investici za 123 milionů Kč, která bude hrazena z fondů EU IROP (pokud s žádostí o tyto prostředky JčK uspěje)
*Plánovaný počátek realizace v roce 2017

Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou – 10 milionů Kč
*Investice do technického zázemí a rekonstrukce dětského divadla v areálu zoo

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – 2 miliony Kč
*Výměna oken kvůli úspoře tepla v depozitáři v ulici L. B. Schneidera v ČB

Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – 1 milion Kč
*Pokračujeme v rekonstrukci vstupního prostoru a osvětlení

Regionální muzeum v Českém Krumlově – 1 milion Kč
*Zahájení rekonstrukce topení

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích – 500 tisíc Kč
*Dokončení revitalizace objektu hudební síně Otakara Jeremiáše, především jde o úpravy exteriérů

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

*Jihočeský kraj bude i v roce 2017 pokračovat s dotační podporou, která přispívá k rozvoji našeho regionu
*Na Program obnovy venkova je opět vyčleněno 100 milionů Kč.
*Uchazeči mohli začít předkládat své žádosti od 24. 10. 2016 a mohou je podávat nejpozději do 31. 12. 2016
*Do POV 2017 již podala žádosti i nově vzniklá obec Polná na Šumavě
*Z POV obdrží dotace téměř všechny obce v JčK, které o ně dle počtu obyvatel (do 3 tisíc) mohou žádat
*V roce 2016 dotaci obdrželo 451 obcí

PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

*V rámci tradiční podpory se letos se jedná zhruba o částku 50 milionů Kč
*Peníze jsou určeny na spolufinancování obnovy jejich zásahové techniky
*600 tisíc korun na nákup 10 kusů defibrilátorů pro SDH získal JčK na základě rámcové dohody s ČEZ. Uvedené přístroje získají jednotky SDH v odlehlých oblastech, aby v případě potřeby mohly zahájit oživování člověka ještě před příjezdem ZZS JčK

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

*JčK se i nadále hlásí k podpoře činnosti místních akčních skupin (MAS)
*Proto v návrhu rozpočtu na příští rok zařadili podporu pro MAS ve výši 3 miliony Kč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Malý (Svobodní): Miroslav Kalousek bez vlivu, možná pod „vlivem“, zablokoval diskutéra

9:47 Malý (Svobodní): Miroslav Kalousek bez vlivu, možná pod „vlivem“, zablokoval diskutéra

Pokud je člověk politik, musí počítat, že jej lidé nebudou jen chválit. Vyjádřil jsem se kriticky k …