Zahradník (ODS): Vodní zákon je typický příklad, jak se obchází správný legislativní proces

11. 4. 2018 12:10

Projev na 12. schůzi Poslanecké sněmovny k třetímu čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění vodní zákon a zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky

Zahradník (ODS): Vodní zákon je typický příklad, jak se obchází správný legislativní proces
Foto: ods.cz
Popisek: Jan Zahradník z ODS
reklama

Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, teče to tak rychle jako voda, najednou se odbyla úvodní slova, pan zpravodaj to vzal velmi rychle, pan ministr dokonce začal svůj projev tím, že vzhledem k hluku v sále je ten zákon nepodstatný, usoudil, že ten hluk v sále indikuje nepodstatnost toho zákona. Není tomu tak. Ten zákon je nesmírně podstatný, nesmírně významný, zejména proto, že jeho průběh, jeho navrhování a projednávání se zdá být příznačným pro poslední dobu, posledních možná několik let práce Ministerstva životního prostředí.

Tento vodní zákon je takovým typickým příkladem návrhu, který byl předložen již v minulém volebním období. Už jsme tehdy o něm jednali. I do tohoto období přišel jako taková vlastně technická novela, která má naplnit ty požadavky, které pan ministr tady ve svém proslovu zmiňoval. Pak se ale stalo, že byly předloženy pozměňovací návrhy, které významně do těch nejvýznamnějších ustanovení zákona zasahují. Ty pozměňovací návrhy jsou předloženy samozřejmě poslanci. Ono to jinak ani v průběhu našeho procesu nejde. Například třeba návrhy pana kolegy Schillera. My ale víme, že jsou to návrhy, které připravilo ministerstvo, které tím vlastně obchází správný legislativní proces.

Například pan poslanec Schiller navrhuje ve svém návrhu, který je skrytý pod návrhy schválenými výborem pro životní prostředí, aby v obsazích žump nebo jímek u rodinných domů, s nimiž podle tohoto zákona bude muset být nakládáno tak, že budou odvezeny autorizovanou osobou na čističku odpadních vod a tam vyčištěny - tento návrh jsem kritizoval už v minulém období, volal jsem po tom, aby ministerstvo předložilo analýzu dopadu tohoto návrhu povinnosti vyvážet jímky na čističky, aby provedlo analýzu toho, zdali čističky odpadních vod v obcích mají dostatečnou kapacitu. To se nestalo.

Už takto problematický návrh je ještě panem kolegou Schillerem na základě návrhu Ministerstva životního prostředí doplněn o to, že tyto vody nesmějí obsahovat zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. To vypadá velmi chytlavě, velmi lákavě, protože přece nikdo z nás by nechtěl, aby do přírody, do vodních toků, nádrží, tekly zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. Přesto tento významný návrh, který může ovlivnit fungování soustavy čistíren, byl takto dá se říci ne úplně standardně /já nechci použít slovo pokoutně/ předložen. Prostě takovýto návrh měl být přece projednán v řádném legislativním procesu, měla k němu být vydána oponentní stanoviska, měl být projednán s těmi, kterých se bude dotýkat, to znamená se Svazem měst a obcí České republiky, se Svazem průmyslu a obchodu a dopravy, aby to skutečně odpovídalo současnému stavu a ne takto bez předchozího řádného projednání.

Tento postup není úplně ojedinělý. My můžeme zaznamenat - v minulém volebním období, asi tak před dvěma lety, byl takto do projednávaného zákona o odpadech vpraven pozměňovací návrh Ministerstva životního prostředí, který tehdy, myslím, přednášel pan poslanec Okleštěk, a který vlastně způsobil, že od roku 2024 bude u nás zákaz skládkování odpadu na skládkách. Nebyly k tomu schváleny žádné doprovodné zákony, které by definovaly způsob postupné úpravy cen za skládkování atd. a dnes, kdy se ten termín roku 2024 blíží, začíná vznikat určitý chaos a zmatek. Ukončení skládkování prostě nemá alternativu. Nejsme přece schopni prosadit jediné zařízení na energetické využití odpadu. Vždycky přijde někdo, kdo tomu zabrání - ekologové, občané sousedních obcí. Kolabuje recyklace odpadu. Čili tohle je podobný příklad, který teď tady máme před sebou.

K problému dovážených odpadních vod z jímek do čističek, když navíc tyto odpadní vody nesmějí obsahovat zvlášť nebezpečné a škodlivé látky. Co to může čističkám přinést? No, čistírny odpadních vod budou samozřejmě vedeny obavami z toho, že pokud by nějaký kontrolní orgán zjistil, že tam ty zvlášť nebezpečné a škodlivé látky skutečně čistí, tak mohou být pokutovány pokutou až do výše 500 tisíc korun, což je docela drakonická pokuta, která tu čističku může významně ekonomicky poškodit.

A jak si ta čistička bude počínat? No, bude se samozřejmě snažit vyvarovat se tohoto nebezpečí. To znamená, že možná bude odmítat přijímat dovážené odpadní vody ze septiků a jímek. Bude říkat: To nám sem nevozte, v tom by mohly být nějaké nebezpečné škodlivé látky. Bude říkat: Dobře, když nám to sem chcete dovézt, tak nám předložte rozbor, jaké nebezpečné a škodlivé látky ty odpadní vody obsahují, a my se podle toho zachováme. Buď to přijmeme, nebo nepřijmeme.

Co potom bude muset dělat ten autorizovaný odvozce, který vystavil certifikát o tom, že občanovi vyčerpal jeho žumpu a teď najednou to nechtějí na čističkách přijmout.

Pan ministr jistě namítne, že je zde alternativa, že tyto odpadní vody mohou být čištěny na čističkách průmyslových odpadních vod. Za prvé, ta mají jako souhrn u nás nedostatečnou kapacitu. Snad pouhých deset čistíren průmyslových odpadních vod má v tuto chvíli volnou kapacitu. Co s tím tedy budeme dělat? A týká se to nejenom občanů, majitelů rodinných domů, ke kterým není přivedena kanalizace, protože zhruba 14 % našich domů nemá přivedenou kanalizaci, a proto musí odpadní vody shromažďovat v odpadních jímkách. Tak jsou to určité průmyslové činnosti.

Ne ty velké průmyslové závody, ty si poradí nějak. Ale takové ty menší živnostenské aktivity, které také produkují odpady, odpadní vody a shromažďují je v jímkách a také by je měli odvážet na ty čističky odpadních vod. Samozřejmě že ty čističky obecní jsou lépe uzpůsobeny na čistění těch běžně znečistěných odpadních vod a klidně by mohly tento problém vyřešit. Nyní tedy je zde poměrně velká překážka tomu postavená. Tak to je ten problém dovážených odpadních vod do čistíren, zejména tedy problém velmi zkomplikovaný pozměňovacím návrhem ministerstva, předložený prostřednictvím pana poslance Schillera, že tyto vody nesmí obsahovat zvlášť nebezpečné a škodlivé látky.

A druhý problém, který tady máme, je problém odlehčovacích komor před čistírnami odpadních vod, zejména těch odlehčovacích komor, do kterých je svedena srážková kanalizace. Zatím tady platilo, že srážková voda zůstává tou vodou srážkovou a tak s ní může být nakládáno. Může být vypouštěna do toků nebo do nádrží a tím také plnit funkci těch odlehčovacích komor; skutečně odlehčovat v mimořádných srážkových událostech. Nyní podle našeho zákona platí, že vtokem do smíšené kanalizace se srážková voda stává vodou odpadní. To znamená, když taková voda srážková vteče do té odlehčovací komory před čističkou, která má za účel samozřejmě to, aby pokud najednou, náhle stoupne voda v té komoře, tak aby ta čistička nebyla zahlcena, tak pak je možné tyto velmi silně naředěné vody, kde se smíchají ty odpadní vody v té nádrži se nacházející s těmi vodami srážkovými, a takto velmi silně naředěné vody bylo dosud možné vypustit z čističky a tím ta komora plnila svůj účel. To teď prostě možné nebude. Buďto tedy bude nutné samozřejmě hledat prostředky na to, jak to zpoplatněné vypouštění odpadních vod uhradit, zaplatit, protože budou-li se nějak vypouštět ty vody, tak to bude všechno zpoplatněné, také jak měřit, zda ty vypouštěné vody z těch odpadních odlehčovacích komor, do jaké míry jsou znečistěné, do jaké míry tedy jsou těmi vodami závadnými, což samozřejmě přinese významné náklady pro provozovatele těch čistíren, nebo budou muset velmi rychle ti provozovatelé čistíren zvětšit kapacitu těch odlehčovacích nádrží, aby se tedy i při těch mimořádných srážkových událostech tam ty vody vešly. No, anebo, to je třetí možnost, budou ti provozovatelé kanalizačních systémů nuceni budovat oddělené systémy, systémy, které odděleně svádějí srážkové vody a odděleně svádějí ty vody odpadní z domácností. I tohleto samozřejmě přinese významné náklady pro provozovatele kanalizačních a vodohospodářských soustav, což samozřejmě jsou společnosti najaté nebo smluvně svázané s městy a obcemi, případně tedy v některých případech obce samotné, které si to provozují samy, a jim nic jiného nezbude než promítnout tyto náklady do ceny za vodné a stočné, kterou předepíší svým zákazníkům. Jistě namítnete, že ten, kdo rozhoduje o výši vodného a stočného, je zastupitelstvo obce, které má ve své výlučné pravomoci výši vodného a stočného stanovit. Ale zase na druhou stranu, když provozovatel bude mít zvýšené náklady vzniklé vinou tady těchto nepromyšlených pozměňovacích návrhů, tak samozřejmě dobře, zastupitelstvo si schválí svým občanům, třeba ponechá vodné a stočné v původní výši, nezvedne jej, no ale tím bude míň peněz na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Čili to jsou podle mého názoru dvě nejvýznamnější věci, které tady teď máme před sebou, o kterých musíme rozhodovat. Musím říci, že ta informovanost o tomto se postupně šířila. Výbor pro životní prostředí ještě se vyjadřoval, aniž by úplně dobře tyto věci byly známé a s těmi dotčenými orgány, dotčenými institucemi, obcemi mám na mysli a průmyslovým sektorem, prodiskutované a tak vlastně se vyjádřil k tomu souhlasně. A zároveň také v proceduře hlasování, kterou pan zpravodaj asi bude postupně předkládat, a já si dovolím tedy už ten první moment tady zmínit, jsou tyto návrhy v bloku návrhů předložených výborem pro životní prostředí A1 až A10 hlasovány jedním hlasováním. Takto pan zpravodaj podle toho, co mu výbor uložil, navrhne. A já pak tedy se přihlásím ještě a vystoupím, nebo už možná to tady řeknu teď, že bych prosil o to, abychom dostali možnost jako Poslanecká sněmovna o těchto věcech hlasovat zvlášť, aby o návrzích pana poslance Schillera A4, A9 a A10 bylo hlasováno odděleně, aby tedy hlasování o bodech A kromě těchto zmíněných bodů proběhlo en bloc, ale body, které tedy teď ještě se pro jistotu jednou podívám (poslanec nahlíží do písemných materiálů), ano, A4, A9, A10, jestli se nepletu, pana poslance Schillera byly hlasovány zvlášť. Svolíte-li k tomuto vaším hlasováním, pak bude možné pokusit se napravit tuto vzniklou situaci. Pokud nikoliv, tak jsou zde ještě dvě cesty, jak to nějakým způsobem napravit. Je zde návrh pana poslance Staňka, o kterém on bude hovořit, je přihlášený do diskuse, a ten návrh by do jisté míry mohl pomoci problém těch čističek i těch smíšených komor řešit. Tak pak by samozřejmě jeho body, které myslím jsou jako body D, jestli se nepletu, to se pak dohodneme, bylo záhodno podpořit.

A pak je ještě jedna možnost, která by mohla být v souladu s těmito dvěma. Zemědělský výbor na základě podnětu pana hejtmana poslance Běhounka navrhuje odložit platnost toho paragrafu, který mluví o těch dovážených odpadních vodách z jímek do čističek se zvlášť nebezpečnými látkami o dva roky. A já pak navrhuji, aby byla o stejné dva roky prodloužena platnost paragrafu, který definuje srážkové vody vtékající do smíšené kanalizace jako vody odpadní, tedy aby to bylo do roku 2021 pozastaveno.

Čili to jsou ty návrhy, které pak při té proceduře ještě upřesním a které samozřejmě bych rád, abychom hlasováním podpořili. Já vím, že ten zákon se už vleče a že některá ustanovení v tom zákoně jsou ustanovení dobrá, jsou to ustanovení, která jsme tady také diskutovali, o možnostech zřizovat dětské tábory v záplavových územích, o tom používat pro školkařské výpěstky, pro školkařskou činnost vodu na zavlažování atd. To všechno jsou věci užitečné i včetně toho, že se zákon snaží dbát o čistotu našich podzemních i povrchových vod. Mluví se tam o zpoplatnění, zpoplatnění odběru podzemních vod. A já jsem předložil návrh, který se mi zdá logický. Pokud je limit 6 000 kubíků jako nezpoplatněný, tak já navrhuji, aby za 6 100 se platilo nikoliv za celých 6 100, ale jenom za těch odebraných 100. Ministerstvo argumentuje celou řadou jaksi věcných argumentů, čili pak samotný ten výběr těch poplatků přestal být ekonomicky efektivní. Dobře, to nechám na vás, tady nebudu nějak zvlášť bojovat za to.

Ale jsou to návrhy, které samozřejmě také určitě vy zaznamenáte a při hlasování budete zvažovat, zdali je podpořit nebo nikoliv.

Dámy a pánové, já velmi stručně na závěr bych rád, abychom vzali rozum do hrsti, pokusili se rozdělit hlasování o bodech a), zvážili podporu pozměňováku pana poslance Schillera, případně zvážili pak, pokud by se tak nestalo, návrh pana poslance Staňka a případně tedy pak Běhounkům a můj návrh na odložení platnosti o dva roky jako takovou poslední záchranu pro ty - řekl bych - docela složité věci. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti volí lídra pro sněmovní volby, výsledek bude znám v úterý večer

20:45 Piráti volí lídra pro sněmovní volby, výsledek bude znám v úterý večer

Piráti budou během víkendu hlasovat o celostátním lídrovi pro parlamentní volby v příštím roce. Kraj…