ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,02. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Ústava České republiky

Dobrý den, podmínky, za kterých je volen prezident, jsou zakotveny v Ústavě České republiky. Vzhledem k této skutečnosti je předložený návrh zákona, který zavádí přímou volbu prezidenta, novelou Ústavy ČR. Odpověď na Váš dotaz tedy zní ANO - v případě přijetí této novely bude Ústava ČR změněna.S pozdravem  Tereza Palečková , tisková mluvčí<br

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Děti mladší 15 let

Především je nutné připomenout, že děti mladší 15 let nejsou podle českého právního řádu trestně odpovědné – nemohou spáchat trestný čin,  a nelze proto vůči nim vést trestní řízení, a to v žádné ani modifikované podobě (narozdíl od mladistvých, tedy osob, které spáchaly trestný čin ve věku 15 až 18 let). Protiprávní jednání dítěte mladšího

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Nejvyšší radu soudnictví

Dobrý den, předně je potřeba rozlišit soudcovskou radu, která již dnes existuje v zásadě u všech soudů (jedná se o poradní sbor pro předsedu soudu), a tzv. Nejvyšší radu soudnictví, tedy jakýsi centrální orgán soudní samosprávy, který v českém soudním systému dosud absentuje.    V současné době probíhají jednání vlády a předsta

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Nový zákon o obětech trestné činnosti přichází s dalšími možnostmi

 Dobrý den, oznamovatelé trestných činů mohou být již dnes chráněni podle zákona o policii (institut krátkodobé ochrany) nebo podle zákona o zvláštní ochraně svědka.  Nový zákon o obětech trestné činnosti, který připravujeme, přichází s dalšími možnostmi, jak oběť ochránit. Cílem těchto opatření je mimo jiné zamezit kontaktu oběti s

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Úprava zvýší přehlednost a transparentnost neziskového sektoru v ČR

Ministerstvo spravedlnosti je přesvědčeno, že nová právní úprava zvýší přehlednost a transparentnost neziskového sektoru v ČR a že všechny poctivě fungující neziskové organizace si status veřejné prospěšnosti bez problémů obhájí. Ostatně navrhovaný koncept veřejné prospěšnosti není ani ve vyspělé demokratické Evropě ničím neobvyklým, obdobná úpr

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

V souladu s mezinárodními smlouvami a s právními akty ES

 Nejprve uveďme na pravou míru, že se nejedná o novelu, ale o návrh zcela nového občanského zákoníku. Tento návrh, který už v prvním čtení schválili poslanci, je samozřejmě v souladu jak s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, tak s právními akty Evropských společenství. V mnohém přebírá dosavadní text občanského a ob

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Zvláštní právní úprava momentálně neexistuje

Dobrý den, tzv. inkasní agentury (společnosti) jsou právnické nebo fyzické osoby, které musí respektovat obecné právní předpisy, jako je živnostenský zákon či obchodní zákoník. Zvláštní právní úprava, která by dopadala speciálně na tyto agentury, momentálně neexistuje a ministerstvo spravedlnosti v současné době ani nepřipravuje žádnou změnu, je

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Deficit, který chce ministerstvo spravedlnosti do budoucna odstranit

 Dobrý den, český právní řád má ve vztahu k obětem trestných činů deficit, který chce ministerstvo spravedlnosti do budoucna odstranit. Žádný právní předpis dnes totiž fakticky neupravuje například problematiku bezprostřední pomoci oběti (jakýsi "informační servis", psychologickou pomoc atd.). Stejně tak žádný předpis neupravuje vzdělávání org

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Soudy jsou i nadále obranou proti svévoli exekutora

 Dobrý den, ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely exekučního řádu, jejímž hlavním motivem je odbřemenění soudů od nesporné agendy exekucí za současného zachování práv účastníků řízení včetně možnosti domoci se svého práva u soudu, vznikne-li spor o právo. Podstata návrhu spočívá v tom, že exekutor

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti odpověděl na dotaz

Podmínky obnovy trestního řízení

Dobrý den, podmínky obnovy trestního řízení jsou zakotveny v trestním řádu, konkrétně v § 277 - 289. V § 278 odst. 1 se výslovně píše:  "Obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem nebo trestním příkazem, se povolí, vyjdou-li najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly samy o sobě n