Kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy

07.02.2015 7:32

Inspektoři technické kontroly České obchodní inspekce se zaměřili v období od dubna do konce května 2014 na vybraný sortiment bezpečnostních komponent pro výtahy dodávaných českými výrobci. Nedostatky zjištěné u 7 ze 17 kontrolovaných typů bezpečnostních komponent pro výtahy, které pocházely od tří výrobců, měly formální charakter a byly odstraněny v rámci termínovaného opatření.

Kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Jednalo se o porušení povinnosti uvádět v ES prohlášení o shodě identifikační údaje o notifikované osobě, provádějící pravidelnou kontrolu výroby. Žádný právní předpis však v současné době nestanoví časový harmonogram periodických kontrol výroby bezpečnostních komponent pro výtahy.  Ke změně dojde od 20. dubna 2016, po nabytí účinnosti novely evropské směrnice 2014/33/EU. Do té doby bude Česká obchodní inspekce tento formální nedostatek řešit nápravným opatřením bez uložení sankce.

Cílem kontrolního projektu ČOI bylo ověřit, zda čeští výrobci dodržují ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, týkající se bezpečnostních komponent pro výtahy.

Bezpečností komponenta výtahu je součást, která je určena k zabudování do výtahů a plní předem definovanou bezpečnostní funkci. Za bezpečnostní komponenty se považují zařízení uvedená v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Bezpečnostní komponenta je ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a podle § 1 odst. 6 nařízení vlády č. 27/2003 Sb., stanovený výrobek.

Předmětem kontroly bylo prověřit stav výrobků dodávaných na trh v oblasti bezpečnostních komponent pro výtahy a také dodržování postupu výrobců při posuzování shody (tj. posouzení shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem, kdy notifikovaná osoba zvolená výrobcem bezpečnostních komponent provádí nebo nechá provádět v nahodilých intervalech namátkovou kontrolu bezpečnostních komponent podle přílohy č. 11 k NV č. 27/2003 Sb.).

Výsledky kontroly průvodní dokumentace k výrobku

Projekt byl zaměřen na kontrolu průvodní dokumentace u výrobců bezpečnostních komponent pro výtahy a jeho cílem bylo ověřit, zda nejsou na trh uváděny výrobky, které nesplňují základní požadavky pro uvádění výrobků na trh. Kromě kontroly průvodní dokumentace k výrobku byla následně prověřena platnost typových certifikátů a dodržení postupu posouzení shody bezpečnostní komponenty.

Všech 9 výrobců předložilo ke kontrolovaným výrobkům kompletní technickou dokumentaci v českém jazyce, včetně ES prohlášení o shodě a dokumentů z posouzení shody, vypracovaných notifikovanou osobou, která provedla ES přezkoušení typu bezpečnostní komponenty. Inspektoři při kontrole průvodní dokumentace a dalších vybraných dokumentů k posuzování shody zjistili, že ne všechny předložené dokumenty byly bez závad. Zkontrolováno bylo 17 typů bezpečnostních komponent, konkrétně dveřních uzávěr šachetních dveří a zachycovačů.

Dveřní uzávěra je bezpečnostní prvek, který se používá k zajištění šachetních výtahových dveří proti otevření. Některé typy dveřních uzávěr mají vestavěný spínač, kontrolující zajištění dveří.

Zachycovač je základní bezpečnostní prvek každého výtahu. Slouží k zastavení klece při poruše pohonné jednotky, kdy hrozí pád klece. Součástí zachycovače je koncový vypínač, který rozpojí bezpečnostní okruh výtahu. Zachycovač je možné nastavit v závislosti na provozní rychlosti výtahu a na bržděné hmotě tj. hmotnosti klece a břemena. Zachycovač je nastaven u výrobce na požadované hodnoty na speciálním zařízení a každý je vyzkoušen. Zachycovač je nutné pravidelně podrobit celkové revizi a znovu seřídit.

U 7 typů (4 typů dveřních uzávěr šachetních výtahových dveří a 3 typů zachycovačů) nebyly uvedeny v ES prohlášení o shodě identifikační údaje o notifikované osobě, provádějící pravidelnou kontrolu výroby (audit) dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády 27/2003Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Návod na montáž byl předložen ke všem kontrolovaným výrobkům.

Harmonizované normy využité při kontrole:

ČSN EN 81-1+A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy
ČSN EN 81-2+A3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 2: Hydraulické výtahy
ČSN EN 81-80 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
ČSN EN 60947-5 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

Uložená opatření

Třem výrobcům byla uložena termínovaná opatření k doplnění chybějících identifikačních údajů o notifikované osobě v ES Prohlášení o shodě u 7 kontrolovaných výrobků (dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 27/2003Sb.). Jednalo se o formální nedostatek, který kontrolované subjekty ve stanoveném termínu odstranily.

Závěr

V průběhu dozorové akce zkontrolovali inspektoři-specialisté ČOI 17 typů bezpečnostních komponent pro výtahy u 9 českých výrobců. Při kontrolách zjistili u 7 typů 3 výrobců těchto komponent formální nedostatky v ES Prohlášení o shodě, které byly ve stanoveném termínu odstraněny.

V rámci kontrol ČOI bylo ověřeno, že každý výrobce nechává provést pravidelnou namátkovou kontrolu výroby notifikovanou osobou dle svého uvážení, neboť žádný právní předpis nestanoví časový harmonogram periodických kontrol výroby bezpečnostních komponent pro výtahy. Tento právní nedostatek jak v nařízení vlády, tak i ve směrnici pro výtahy, potvrdila i notifikovaná osoba, pověřená vedením koordinace posuzování shody v oblasti výtahů a bezpečnostních komponent na evropské úrovni. V nové evropské legislativě, účinné od 20. dubna 2016, dané evropskou směrnici 2014/33/EU. se už jedná o stanovenou povinnost.

Kontrola povinnosti výrobce bezpečnostních komponent pro výtahy – zda ověřuje shodu výrobku se schváleným typem, pak bude záviset na notifikované/autorizované osobě a jejím dohledu v pravidelných intervalech. Do nabytí účinnosti novely směrnice 95/16/ES bude orgán dozoru tento formální nedostatek řešit nápravným opatřením bez uložení sankce. 

Celkový počet kontrol

9

Kontrola předložené dokumentace

17

Kontrola konkrétního výrobku (specifikace)

17

Statistické hodnocení kontrol bezpečnostních komponent pro výtahy

Termín konání

9. 5 - 31. 7. 2014

Statistika neshod - počet

7

Nedostatky v technické dokumentaci

7

Celkový počet typů (modelů) s nedostatky

7

Přehled následných opatření

 

Počet uložených opatření (podle §18 odst. 2 písm. b) zákona č.22/1997 Sb.)

3

Kontrola u výrobce

9

Celkový počet kontrolovaných typů v rámci KA

17

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Berki, Ph.D. byl položen dotaz

komunikace

Nemáte dojem, že absence komunikace je celkově váš problém? Nejen vlády, ale i vás poslanců? Zřejmě jste si svojí většinou tak jistí, že se ani nepokoušíte vést s námi dialog a odpovědět, když se vás třeba zde někdo slušně ptá. Je to smutné a nemůžete se pak divit, že lidé protestují

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy ochrany životního prostředí

19:21 ČEZ: České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy ochrany životního prostředí

Jaderná elektrárna Dukovany i Temelín splňují požadavky mezinárodní normy pro řízení ochrany životní…