Policie ČR: Vyhodnocení činnosti NCOZ

10. 2. 2018 11:45

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zveřejňuje prezentaci, která se týká vyhodnocení činnosti útvaru za rok 2017.

Policie ČR: Vyhodnocení činnosti NCOZ
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.
reklama

Vyhodnocení činnosti za rok 2017

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ SKPV) vznikla sloučením dvou útvarů s celorepublikovou působností, a to Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, dne 1. srpna 2016.

NCOZ SKPV je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky.

V rámci své působnosti se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, finanční kriminality, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu.

Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm.

Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na bezpečnosti státu.

V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Působnost NCOZ SKPV

NCOZ SKPV v rámci své působnosti dále plní úkoly:
Úřadu pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office).
Národní centrály proti penězokazectví.
Národního kontaktního bodu pro terorismus (NKBT).
Národního kontaktního bodu pro kybernetickou kriminalitu.
Určeného pracoviště pro boj proti daňovým únikům a daňové kriminalitě.

Od 1. května 2018 vznikne v rámci sekce terorismu a extremismu jednotka PIU - shromažďování, zpracování a předávání informací o cestujících v letecké přepravě.

Organizační změny NCOZ od 1. ledna 2017

 • Rozdělení sekce závažné hospodářské trestné činnosti - vznik sekce finanční kriminality a sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Účelem je efektivnější boj proti finanční a daňové kriminalitě a praní peněz. Dále došlo k posílení operativních činností obou těchto sekcí (vznik operativních odborů) a vzniklo 3. oddělení odboru závažné hospodářské trestné činnosti. O zřízení sekce Finanční kriminality (hovorově nazývané termíny Finanční policie, či FIPO) se hovořilo již v době vniku NCOZ. Tato sekce zastřešuje i velice úspěšný projekt Daňové Kobry.
 • Zanikl odbor nelegálních obchodů a odbor závažné majetkové trestné činnosti. Problematika autokriminality byla převedena do gesce ÚSKPV Policie ČR.
 • Sloučení dosavadních samostatných expozitur Ústí nad Labem (dříve ÚOKFK) a Teplice (dříve ÚOOZ). Vznik nové expozitury v Olomouci. Rovněž došlo k ujednocení organizační struktury dosavadních expozitur.
 • Personální posílení sekce kybernetické kriminality a sekce terorismu a extremismu. Sekce terorismu a extremismu je nyní organizačně strukturována na 4 odbory, kam byla přesunuta část problematiky zaniklého odboru nelegálních obchodů. V rámci sekce terorismu a extremismu vznikne jednotka PIU.

Personální stav NCOZ SKPV k 31. 12. 2017

 • Plánovaný stav policistů: 875, skutečný stav: 811 policistů (podstav - 64).
 • Plánovaný stav občanských zaměstnanců: 109, skutečný stav: 100 (podstav – 9).
 • Stále probíhají výběrová a nabídková řízení na obsazení volných služebních míst. K tomu dodáváme, že již bylo obsazeno služební místo ředitele sekce kybernetické kriminality.
 • Od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2017 na volná místa našeho útvaru nastoupilo 128 policistů.
 • Naopak, od 1. srpna 2016 bylo z NCOZ na jiné útvary Policie ČR převeleno celkem 34 policistů a k jiným bezpečnostním sborům bylo převedeno 16 policistů.
 • Za dobu existence NCOZ (od 1. srpna 2016) do „civilu“ odešlo celkem 62 policistů útvaru.

Nejznámější případy NCOZ v roce 2017

TOPAS – návrh na podání obžaloby 18 osob obviněných z krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 1,4 miliardy korun.

BLUE MEXICO - obvinění 2 osob z obchodování s lidmi ve Velké Británii. Již probíhá hlavní líčení u Krajského soudu v Hradci Králové (společný vyšetřovací tým s britskými policisty).

RACEK – obvinění 5 osob z neoprávněného vylákání dotace 50 milionů korun z ROP Jihozápad.

HOBO – odhalení skupiny osob v souvislosti s legalizací luxusních vozidel odcizených v SRN.

ARCUS – obvinění 6 osob z obchodování s lidmi (zprostředkování homosexuální prostituce).

SKURKAR – objasnění vraždy policisty KŘP Olomouckého kraje.

OCHOZ – nález zakopané mrtvoly muže zavražděného na Slovensku. Obvinění 2 osob (trestní řízení vede slovenská policie).

KARAS - návrh na podání obžaloby 3 osob obviněných z krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 240 milionu korun.

TRIP – obvinění 4 osob v souvislosti s převozy nelegálních migrantů přes několik evropských zemí do Spolkové republiky Německo.

FAST – návrh na podání obžaloby 5 osob ohledně připravované loupeže. Pachatelé chtěli přepadnout obyvatele rodinného domu a hodlali se zmocnit částky 90 tisíc USD.

STONE – obvinění 24 fyzických a 2 právnických osob za krácení daní v rámci fiktivních reklamních služeb se škodou cca 415 milionů korun.

SAVORY – zabránění útoku na Finanční správu ČR. Pokus o výplatu nadměrného odpočtu DPH ve výši 121 milionů korun na základě falešných podání. Obvinění 2 osob z podvodu.

BOXER – rozbití gangu rumunských „skimmařů“. Více než 70 skimmingových útoků na bankomaty.

LEON – organizování prostituce v pražských nočních podnicích ze strany rumunského gangu. Trestní řízení předáno do Rumunska.

KUBA - návrh na podání obžaloby 2 obviněných osob. Krácení daní při obchodech s pohonnými hmotami se škodou 310 milionů korun.

KOV – obvinění 6 osob z nedovoleného ozbrojování. Úprava zbraní na střelbu dávkou.

ZENON – návrh na podání obžaloby 8 obviněných osob. Krácení daní s dokonanou škodou 50 milionů korun a škodou 550 milionů korun ve formě pokusu.

AGAMA – obvinění 11 fyzických a 3 právnických osob z krácení daní při obchodování s drahými kovy se škodou 260 milionů korun.

MAGDA – obvinění 4 osob z obchodování s lidmi. Zprostředkování prostituce mladistvých dívek.

YELLOW – dopadení muže skrývajícího se v Hondurasu, který je obviněn z vydírání dopravní společnosti. Opakované oznamování uložení bomb v prostředcích hromadné dopravy.

MAX – návrh na podání obžaloby 7 osob obviněných z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami se škodou 370 milionů korun.

SYCANDA – obvinění několika osob za stahování a šíření dětské pornografie.

Důvody nižšího zajištění majetku v roce 2017 ze strany NCOZ

 • Nižší prověřovaná škoda oproti roku 2016.
 • Je stále těžší zajišťovat majetek. Pachatelé se mnohem více soustřeďují na otázku, jak znesnadnit dohledání majetku orgánům činným v trestním řízení. Mnohem markantněji se tento trend v činnosti pachatelů projevuje u závažné hospodářské kriminality a u organizovaného zločinu.
 • Dalším faktorem je i skutečnost, že díky fungování Daňové Kobry a zavedení kontrolního hlášení (+ dalších legislativních změn – viz snímek č. 20) se snižují škody u daňových kauz. V řadě případů dochází k nevyplacení finančních prostředků nebo zajištění majetku ještě v daňovém řízení, nikoliv až následně v trestním řízení. Došlo k velkému snížení množství zajištěného majetku u daňových trestných činů, ale to nelze hodnotit negativně, protože hodnoty se zachrání mnohem dříve v daňovém řízení.
 • Příčiny poklesu zajištěného majetku ze strany NCOZ SKPV jsou stejné, jako v rámci celé Policie ČR.

Daňová Kobra

Metodou Daňové Kobry uchráněno státnímu rozpočtu České republiky

Rok 2016
Regionální Kobra – 1,836 mld. Kč
Centrální Kobra – 1,549 mld. Kč
CELKEM – 3,385 mld. Kč

Rok 2017
Regionální Kobra – 650 mil. Kč
Centrální Kobra – 760 mil. Kč
CELKEM – 1,41 mld. Kč

Daňová Kobra – důvody poklesu uchráněných hodnot

 • Skládání kaucí
 • Zavedení přenesená daňové povinnosti u vybraných komodit (tzv. reverse charge)
 • Zveřejnění čísel bankovních účtů plátců (veřejný rejstřík)
 • Ručení příjemce zdanitelného plnění
 • Institut nespolehlivého plátce
 • Zvláštní způsob zajištění daně a zajištění úhrady na nesplatnou a dosud neuhrazenou daň
 • Kontrolní hlášení, zavedení celostátní působnosti FÚ
 • EET – větší průhlednost ve výši tržeb

Efektivní sdílení informací mezi Policií ČR, Finanční správou a Celní správou

Mezinárodní spolupráce 2017

 • Společné vyšetřovací týmy (SVT) - útvar je zapojen do 12 SVT, spolupráce probíhá s 10 zeměmi (Belgie, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Švýcarsko a Velká Británie).
 • Mezinárodní sítě ARO (Úřad pro dohledávání majetku z trestné činnosti na území České republiky) a CARIN (mezinárodní síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti).
 • Celkem bylo v rámci spolupráce prostřednictvím ARO a CARIN vyřízeno 153 dožádání, z toho 41 ze zahraničí do ČR a 112 z ČR do zahraničí.
 • Mezinárodní spolupráce probíhá po linii Europol, Eurojust a Interpol.
 • NCOZ SKPV zajišťuje problematiku mezinárodní spolupráce pro oblast kybernetické kriminality.
 • NCOZ SKPV je styčným bodem pro mezinárodní justiční a policejní spolupráci v oblasti terorismu a extremismu.
 • NCOZ SKPV je styčným bodem pro evropskou platformu poradenských týmů v oblasti braní rukojmí, únosů a vydírání European Network of Advisory Teams.

Preventivní činnost NCOZ SKPV

Projekt #SayNo!
Celoevropská kampaň varující před znepokojivým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v prostředí internetu. Videospot dostupný ve všech jazycích Evropské unie poskytuje preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním orgánům.

Projekt No More Ransom
Cílem projektu je pomoc obětem ransomware získat zpět zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné. Kampaň umožnila vznik webové stránky v českém jazyce, což usnadní orientaci pro české uživatele, zvýší povědomí o této prudce rostoucí hrozbě a poskytne přístup k preventivním radám zabraňujícím infikování systému či řešení k dešifrování souborů případným obětem ransomware.

Projekty jsou dostupné ZDE

Vyhodnocení činnosti NCOZ

 • Prokázání funkčnosti provedených organizačních změn.
 • Zlepšení výměny a sdílení informací mezi jednotlivými výkonnými články útvaru (např. u případu propojení závažné hospodářské, resp. finanční kriminality a násilné trestné činnosti, vznik jednotné informační infrastruktury a analytické podpory).
 • Zajištění rozvoje oblasti kybernetické kriminality (personální a materiální posílení útvaru v oblasti kyberkriminality). Posílení oblasti terorismu a extremismu, včetně vzniku jednotky PIU (Passenger Information Unit) – viz Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.
 • Posílení oblastí závažné hospodářské a finanční trestné činnosti.
 • Sjednocení přístupu k aktivní komunikaci se státním zastupitelstvím.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Liberecký kraj: Postup kraje při výrobě prvních nanofiltrů řešil SÚKL jako přestupek

18:44 Liberecký kraj: Postup kraje při výrobě prvních nanofiltrů řešil SÚKL jako přestupek

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) minulý týden rozhodl příkazem o přestupku kraje a udělil mu p…