Buď muslimy odsunete dnes, nebo zítra setnou hlavu vám a vašim dětem a humanita se převrátí v barbarství. Občan Kanady varuje na základě zkušeností své země

04.08.2017 15:10

ROZHOVOR „Multikulturalismus je ohrožení samotných základů západní kultury, identity, sdílených hodnot. Dovoluje méněcenným kulturám, aby získaly dominanci nad západní kulturou, což povede k smrti západní kultury a k převrácení humanity v barbarství. Existuje mnoho příkladů z historie, které nám ukazují, jak mocné civilizace podlehly barbarským nájezdníkům a byly zredukovány jen na stín toho, čím byly,“ říká jeden z nejznámějších světových exmuslimů, odpůrců a znalců islámu Ali Sina, který žije v Kanadě.

Buď muslimy odsunete dnes, nebo zítra setnou hlavu vám a vašim dětem a humanita se převrátí v barbarství. Občan Kanady varuje na základě zkušeností své země
Foto: Vít Hassan
Popisek: Mešita a hřbitov v Berlíně
reklama

Jak vypadá situace s multikulturalismem ve vaší domovské zemi, v Kanadě?

Je třeba podtrhnout, že multikulturalismus jako politika selhává všude, kde existuje. Zatímco multikulturalismus je propagován jako možnost dát lidem více možností v oblasti kulinářství, realitou je, že segreguje lidi a odrazuje je od toho, aby se integrovali a přijali národní identitu hostitelské země. Tmelem, který drží národ pohromadě, jsou společný jazyk, náboženství a hodnoty.

Kulturní mozaika, která byla Kanadě vnucena liberálním premiérem Pierrem Trudeau, je utopický sociální experiment, který selhal a vytvořil ghetta. Mnozí Kanaďané dokonce neví, zda existuje něco jako kanadská kultura. Žijí ve své Malé Itálii, ve svém Chinatown, Malé Indii či ve své Malé Arábii. Každá etnická skupina má svou vlastní enklávu, kde její příslušníci hovoří svým vlastním jazykem, slaví své vlastní svátky, praktikují své vlastní náboženství a nemají snahu se integrovat či spolupracovat a být v kontaktu s ostatními obyvateli Kanady. Čím silnějšími se stávají tyto segregované komunity a čím více prosazují svou vlastní kulturu, tím slabší se stává kanadská kultura. Takže dnes někteří lidé na levici dokonce neví, co to je kanadská kultura.

A co je dle vás tedy tou kanadskou kulturou?

Kultura je termín, který odkazuje na dědictví sociálních norem, hodnot, tradic, zvyků, vyznání a politického systému. Kanadská kultura je západní kultura, charakterizovaná množstvím uměleckých, filozofických, literárních a právních témat a tradic. Dědictví řeckého, římského, židovského, germánského, keltského, slovanského a dalších národů a etnik včetně blízkovýchodních křesťanů a římskokatolické církve jsou západní kulturou. Ve svém jádru západní kultura je křesťanská kultura, založená na svobodě a právech jednotlivců, což je vlastní učení Krista.

Antická kultura a křesťanství jsou nárožními kameny západního myšlení a západní civilizace. Racionalismus, scholastika, humanismus a empiricismus, které daly vzniknout vědecké metodě a osvícenství, jsou plody západní civilizace. Demokracie, svoboda myšlení a lidská práva jsou exkluzivně jen západními hodnotami, jiné civilizace je nemají. Ne-evropské jazyky dokonce ani nemají termín pro demokracii. Jak řekl Amir Taheri, pokud to není v jejich jazyce, není to ani v jejich myslích.

Co je podle vás přínosem západní civilizace?

Univerzity, zdravotnický systém, věda, ekonomika, přirozené právo (které později ovlivnilo vznik mezinárodního práva) a mnho dalších inovací na intelektuálním poli jsou výtvorem středověkého křesťanstva. Křesťanství ukončilo lidské oběti, otroctví, zabíjení novorozenců a polygamii – tyto věci byly praktikovány pohany a mnoho z toho i dnes praktikují muslimové. Tyto hodnoty se rozšířily po světě díky kolonizaci. Oddělení náboženství od státu, politický pluralismus a sociální zabezpečení jsou křesťanské hodnoty. Jsme ponořeni do západní kultury. Nevědět, co je západní kultura, je jako když ryby neví, co je voda. Západní kultura není rovna ostatním kulturám.

Můžete to rozvést?

Západním levičákům, kteří neví, co to je západní kultura, navrhuji, aby žili dlouhou dobu v zemi ovládané islámem jako v Saúdské Arábii, Iráku či Pákistánu. Nerovnost mezi muži a ženami, neuznávání práv lidí jiných vyznání, tyranie myšlení, nedostatek individualismu a vměšování se do soukromí je přesvědčí, aby ocenili nadřazenost západní kultury nad všemi ostatními.

Některé takzvané kultury, jako například islámská kultura, nemohou být nazvány ani kulturou. Islámská kultura je oxymoron. Nazývá se to kulturou pouze proto, že je to sbírkou norem, hodnot, tradic, zvyků, víry a politického systému.

Vraťme se k multikulturalismu...

Žádní jiní lidé než Indové a lidé ze západu nedovolují multikulturalismus. Podívejte se na to, co se stalo v Indii. Velká část Indie, která sama sebe nazývá Pákistán, se odtrhla a je s Indií v permanentí válce. Rozdílné kultury mohou koexistovat pouze v případě, že žijí odděleně v jiných státech. Pokud je několika kulturám dovoleno vyrůstat vedle sebe v té samé zemi, dojde ke střetu a země zkolabuje v občanské válce. „Je-li království vnitřně rozděleno proti sobe, nemůže obstát.“ (Marek 3:24)

Andrew Robb, tajemník australského parlamentu pro imigraci a záležitosti multikulturalismu, řekl na konferenci v listopadu 2006, že někteří Australané se obávají, že termín „multikulturní“ byl transformován zájmovými skupinami ve filozofii, která klade „loajalitu původní kultuře před loajalitu k domovskému národu a státu, ve filozofii, která podporuje oddělený vývoj, federaci etnických kultur, nikoli jedné komunity.“ Dodal: „Komunita oddělených kultur si hýčká mentalitu práv spíše než mentalitu odpovědnosti. Je rozdělující. Pracuje proti rychlé a efektivní integraci.“

Vraťte se ještě ke Kanadě...

Mnozí Kanaďané, zvláště Quebečané cítí, že multikulturalismus je ohrožuje tím, že je redukuje jen na jednu z dalších etnických skupin. Následující pasáže z Wikipedie reflektují pravdu o multikulturalismu v Kanadě:

„Dle studie University of Victoria mnoho nových Kanaďanů nemá silný pocit přináležitosti ke Kanadě či se neumí integrovat do společnosti, což je výsledkem existence etnických enkláv. Mnozí imigranté přicházející do Kanady si volí cestu ve směru života v etnických enklávách, protože to může být mnohem snažší než se přizpůsobit mainstreamové kanadské kultuře.“

„Kanaďan Neil Bissoondath, který se narodil v cizině, ve své knize Selling Illusions. The Cult Multiculturalism in Canada (Prodej iluzí. Kult multikulturalismu v Kanadě) argumentuje, že oficiální multikulturalismus omezuje svobodu členů menšin tím, že je uvězňuje v kulturních a geografických etnických enklávách. Řovněž dokazuje, že kultury jsou velmi komplexní a musí být přenášené prostřednictvím úzkých rodinných a rodových vztahů. Podle něho pohled vlády na kultury jako záležitost týkající se festivalů a kulinářství je hrubé a přílišné zjednodušení, které vede k jednoduchým stereotypům.

„Kniha Kanaďana Daniela Stoffmana Who Gets In (Kdo se dostává dovnitř) zpochybňuje politiku kanadského multikulturalismu. Stoffman poukazuje, že mnohé kulturní praktiky, například jako dovolování toho, aby maso psů bylo nabízeno v restauracích či kohoutí zápasy, jsou prostě nekompatibilní s kanadskou a západní kulturou. Rovněž zmiňuje obavu ohledně počtu nedávných imigrantů, kteří nejsou jazykově integrováni do Kanady (to znamená, že se neučí anglicky, ani francouzsky). Zdůrazňuje, že multikulturalismus funguje lépe v teorii než v praxi a Kanaďané musí být mnohem více asertivní v oceňování ´národní identity anglicky hovořící Kanady´.“

A co z toho tedy plyne v praxi?

Pokud jezení psů a kohoutí zápasy jsou neslučitelné s kanadskými hodnotami, tak islámská praxe polygamie, mrzačení ženského pohlaví, bytí žen, redukování práv žen na polovinu toho, co mají muži, inherentní nenávist k židům, křesťanům a nemuslimům, zabíjení odpadlíků, kamenování cizoložníků a praktikování džihádu jsou kompatibilní daleko méně. Toto jsou kulturní praktiky muslimů, kteří jsou zakořeněni v Koránu a Hadísech, a proto nemohou být odloučeny od islámu. Když dovolíte muslimům, aby přišli do vaší země, dovolíte jim dělat všechny tyto „kulturní“ praktiky. Oxfordský sociolog Reza Hasmath říká, že multikulturní projekt v Kanadě má potenciál brzdit substantivní rovnost na trhu práce pro etnické menšiny. Multikulturalismus ale selhal celosvětově, to není jenom věc Kanady.

Můžete zmínit příklady?

V Austrálii multikulturní experiment způsobil trhliny ve společnosti, ať již jde o domorodé australské černochy a evropské osadníky či v současnosti inter-etnické napětí ve formě nepokojů, pouličního násilí a etnických gangů.

V Německu je situace tak mizerná, že dokonce Angela Merkelová, žena, která otevřela brány Německa hordám uprchlíkům a nutila ostatní evropské státy, aby učinily to samé, přiznala, že pokusy vybudovat v Německu multikulturní společnost „selhaly, naprosto selhaly“. Dodala: „Koncept, že žijeme jeden vedle druhého a jsme z toho šťastni, nefunguje“. Pokračovala v tom, že řekla, že imigranti by se měli integrovat do německé kultury a přijmout německou kulturu a hodnoty. Samozřejmě, že k této integraci nedojde. Muslimové se nebudou integrovat, ani se nebudou asimilovat. Je jejich náboženskou povinností segregovat se, množit se co nejrychleji a případně převzít své hostitelské země a učinit v nich islám vládnoucím. Merkelová měla studovat islám před tím, než dovolila příliv muslimů do Německa. Je příliš pozdě.

Jaké byste měl pro Středoevropany poselství z hlediska toho, o čem jsme hovořili?

Multikulturalismus je ohrožení samotných základů západní kultury, identity, sdílených hodnot. Dovoluje méněcenným kulturám, aby získaly dominanci nad západní kulturou, což povede k smrti západní kultury a v převrácení humanity v barbarství. Existuje mnoho příkladů z historie, které nám ukazují, jak mocné civilizace podlehly barbarským nájezdníkům a byly zredukovány jen na stín toho, čím byly. Některé, jako například perské kultury, se z toho nikdy nevzpamatovaly. Země, která napsala první chartu lidských práv, je nyní jedničkou v porušování těchto práv.

Evropa, Kanada, Austrálie a Amerika budou zničeny, pokud nebudou zavedena drastická opatření včetně vypovězení muslimů, ať již se narodili na Západě, či ne. Ten, kdo porušuje základy lidských práv, občanských svobod a zákonů státu, by neměl být občanem onoho státu. Kdo nechce přijmout západní hodnoty, měl by odejít či by měl být odejit.

První generace muslimských uprchlíků je ekonomickou zátěží, kteří parazitují ve své většině na práci svého hostitele. Jsou to jejich děti, které znamenají největší ohrožení přežití západní civilizace. Zabere to pouze několik krátkých let, než se malé roztomilé muslimské děcko stane dalším „Jihadi Johnem“ a začne sekat hlavy těm, kteří platili je a jejich rodiče, aby mohli žít jako paraziti v jejich zemi. Muslimské děti jsou noční můrou. Neobávejte se hlučných velkohubých vousatých muslimských mužů v hábitech. Bojte se jejich batolat. Obávejte se zárodků v břiše žen oděných do hidžábu. Potenciálním nepřítelem Západu jsou malé muslimské děti, z nichž vyrostou potenciální teroristé. Buď je odsunete dnes, nebo zítra setnou hlavu vám a vašim dětem.

Ali Sina je pseudonym íránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Íránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických Svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům Stručný životopis zakladatele islámu.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Takové civilizace zanikly.” Profesor: Piráti? Návrat k barbarství. Rusko to odmítá, proto ta nenávist

4:44 ,,Takové civilizace zanikly.” Profesor: Piráti? Návrat k barbarství. Rusko to odmítá, proto ta nenávist

HISTORIE A DNEŠEK Démonizace Ruska, to jsou jen projevy frustrace upadající západní společnosti. V d…