Odsouzený finančník natvrdo: Do Hongkongu bylo odesláno 933 milionů korun, v hotovosti bylo vybráno 268 milionů. Z téhle kauzy zalapáte po dechu

22.12.2019 7:45

ROZHOVOR Jak už ParlamentníListy.cz uvedly během sobotního rozhovoru, příběh okolo finančníka Petra Jánského z Metropolitního spořitelního družstva (MSD) pokračuje. A jak je vidět, rozhodně nejde o nic jednoduchého. I proto jsme se vůbec první rozhovor, který bývalý šéf představenstva MSD poskytl médiím, rozhodli rozpůlit.

Odsouzený finančník natvrdo: Do Hongkongu bylo odesláno 933 milionů korun, v hotovosti bylo vybráno 268 milionů. Z téhle kauzy zalapáte po dechu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stání odvolacího soudu

Pane Jánský, je vám vyčítán špatný dohled nad Metropolitním spořitelním družstvem, který vedl k vyvedení peněz přes úvěry. Jak přesně tento proces probíhal?
 
Metropolitní spořitelní družstvo mělo jako všechny finanční instituce v ČR dohled České národní banky. Ten probíhal naprosto standardně. Bankovním dohledem ČNB byl určen konkrétní pracovník, který nás průběžně sledoval, a kterému jsme poskytovali pravidelné souhrnné informace o družstvu. Vztahy s ČNB jsme měli výborné, poskytovali jsme bance veškerou součinnost a plnili jsme její požadavky včas a bez prodlení. Pravidelně měsíčně jsme ČNB zasílali desítky výkazu, které byly pro všechny finanční instituce povinné. Současně jsme zveřejňovali na webových stránkách povinné údaje, stanovené ČNB pro veřejnost. Osobně jsem s kolegy družstva navštívil ČNB na základě jejich požadavku a na pracovní schůzce jsme odpověděli na všechny dotazy dohledového orgánu. Mimo to proběhla v družstvu rozsáhlá kontrola AML, a to bez zjištěných závad. Za mého působení v družstvu jsme neobdrželi jedinou výtku dozorujícího orgánu ČNB, od auditorů, finančního úřadu nebo daňového poradce.
 
Jak jsem již uvedl, Metropolitní spořitelní družstvo se vyvedení peněz neúčastnilo, poskytlo pouze svým členům zajištěné úvěry na nákupy nemovitostí. Podobných úvěrů, které byly řádně splaceny, jsme poskytli v minulosti desítky, klienti ale vždy dodrželi účel úvěru a plnili podmínky úvěrové smlouvy. Nerozumím, že je v této souvislosti vyčítán družstvu špatný dohled ze strany ČNB, když se družstvo na vyvedení peněz nepodílelo ani o vyvedení peněz nevědělo. Po mém příchodu do družstva došlo z mé iniciativy a v součinnosti s odborníky k zásadnímu dopracování a zlepšení celé předpisové základny družstva ve všech jeho činnostech. Logicky, proč bych zásadně zlepšoval regulaci vnitřních procesů, kdybych měl jakýkoli zájem vyvádět peníze či poškozovat družstvo. Slovy znalce předpisová základna byla na výborné úrovni a zcela srovnatelná s ostatními obdobnými finančními institucemi.
 

Anketa

Bojíte se Číny?

7%
93%
hlasovalo: 20459 lidí
 
S kolika novináři jste o kauze hovořil, nenašli jsme nikde žádné vaše citace.
 
Od zásahu Vrchního státního zastupitelství v Praze v Metropolitním spořitelním družstvu jsem nehovořil s žádným z novinářů, vy jste první, komu odpovídám na otázky. Po zásahu policie, Vrchního státního zastupitelství v Praze a ČNB jsem byl znechucen přístupem některých novinářů a médií, zejména pak velkých vlivných deníků, které podporovaly hned od začátku jednostranně ČNB, policii a  Vrchní státní zastupitelství. Tito novináři tiše přihlíželi likvidaci velkých záložen a drastickému omezení celého sektoru družstevních záložen. My jsme tehdy zaznamenali informaci, že je poptávka ze strany vedení státu na likvidaci sektoru družstevních záložen.
 
Novináři přesto dále přihlíželi, bez povšimnutí zůstal i prodeji pohledávek družstva v objemu 13 miliard včetně příslušenství za 1,4 miliardy korun. Místo toho, aby se celou kauzou začali podrobně zabývat, nic neudělali. Musím se přiznat, že před zásahem v družstvu jsem měl na práci novinářů jiný názor. Po této kauze mám bohužel velké pochybnosti o jejich nestrannosti a objektivitě. Jejich práci musím v této kauze hodnotit jako velmi povrchní a  neobjektivní a nikoli nezávislou. Je smutné slyšet některé novináře a redaktory médií, jak volají po svobodě slova a nezávislosti, ale na druhou stranu pro svobodu slova a nezávislost nic nedělají, poskytují převzaté nepravdivé údaje, nezajímají se úmyslně podrobnostmi jednotlivých kauz a ničí vědomě životy lidí.
 

Anketa

Vítáte vítězství Borise Johnsona v britských volbách ?

86%
7%
hlasovalo: 19106 lidí
 
Ještě k úvěrům: Kolik lidí anebo bank vidělo přesuny peněz z ČR až za hranice, kde měly skončit? A skončily tam skutečně?
 
Tak nejdříve, kdo se přesunů do zahraničí neúčastnil, to je asi to nejdůležitější. Byli to pracovníci Metropolitního spořitelního družstva. O přesunech do zahraničí jsme se dozvěděli až od policie a z médií. Později jsme ze spisu zjistili, že přesunu peněz do zahraničí se účastnily banky LBBW a HSBC Hongkong, úvěroví klienti a osoby s nimi propojené. Celkový počet mi není přesně znám a lze ho dovodit z počtu 19 obviněných. Kromě tří členů představenstva nikdo jiný z družstva obviněn nebyl.  Přesné informace, u koho skončily peníze a v jakém objemu, ani nevím, ale má je pravděpodobně policie a Vrchní státní zastupitelství, které požádalo  o mezinárodní spolupráci a součinnost všech bank, které se vyvádění peněz do zahraničí účastnily.
 
Státní zástupkyně JUDr. Smetanová uvedla, že „z dat bankovního tajemství vyplývá, že do Hongkongu bylo odesláno 933.768.115 Kč, do ČR bylo pro účely úhrady nákladů dalších dílčích útoků a potřeb obviněných vráceno 324.311.414 Kč, v hotovosti v Hongkongu bylo vybráno celkem 268.112.915 Kč, zbytek finančních prostředků byl převeden na další zahraniční účty“. Na účtech v České republice bylo zajištěno celkem 437.400.655 Kč a další zakoupený nemovitý majetek. Na jaké další zahraniční účty, do jakých dalších zahraničních bank a kdo byl majitel účtu v těchto bankách, už JUDr. Smetanová  neuvedla. Je neobvyklé, aby státní zastupitelství tyto údaje nemělo k dispozici, neupřesnilo tyto údaje a nepředalo je do spisu.
 
Velmi nestandardní je současně i nezájem soudu zjistit, u jakých osob peníze skončily, v jakých bankách a na jakých účtech. Rovněž zůstává nezodpovězené, jak s těmito finančními prostředky bylo dále naloženo. Zde bych opět připomněl kauzu ALADIN a vyčlenění této osoby státním zastupitelstvím z celého případu. Předsedkyně senátu se v této věci pouze spokojila na závěr svého vystoupení u soudu s konstatováním, že všem musí být zřejmé, že peníze neskončily u osob, které byly obžalovány v tomto procesu. Závěr soudu mimo jiné byl, že vyvádění peněz se evidentně dopustily primárně jiné osoby, než ty, které byly obžalovány.
 
 
 
Jak probíhalo schvalování úvěrů v MSD?
 
Procesy schvalování úvěrů probíhaly v družstvu naprosto standardně. Procesy byly nastaveny v souladu s předpisovou základnou, v souladu se stanovami družstva a v souladu s platnými zákony. To zcela jasně potvrzuje i podrobná zpráva auditora pro ČNB o ověření řídícího a kontrolního systému pro Metropolitní spořitelní družstvo k 31. 12. 2011 vypracovaná společností VGD – AUDIT, s.r.o., jež byla ČNB odeslána dne 22. 2. 2012. Zpráva auditora byla vypracována v souladu s požadavkem kladeným na MSD § 8b odst. 1 písm. b) ZSÚD. Společnost VGD – AUDIT, s.r.o., byla jako auditor vybrána MSD postupem podle § 8b odst. 3 ZSÚD. Společnost VGD – AUDIT, s.r.o. byla auditorem s oprávněním od ČNB. Dle zjištění uvedených ve zprávě auditora v části s názvem Úvěrové riziko, kapitole 4, je kontrolní systém řízení úvěrového rizika funkční. Kromě toho byly v družstvu kontrolovány i ostatní systémy řízení v oblasti Tržního rizika, Rizika likvidity, Operačního rizika a celkově bylo shledáno, že kontrolní systém na úrokové riziko je funkční a efektivní.
 
Je třeba zdůraznit, že ČNB nijak nezpochybňovala závěry vyplývající ze zprávy auditora a vůči MSD neměla v tomto smyslu ani žádné výhrady. Právě na základě shora uvedeného ČNB písemně prominula v roce 2012 a 2013 ověření řídícího a kontrolního systému MSD tak, jak to umožňuje § 8b odst. 2 ZSÚD, z čehož lze jednoznačně dovodit spokojenost ČNB s činností MSD. Kdo jiný by měl kontrolovat řídicí systémy v družstvu než auditor s oprávněním ČNB provést audit. Je tedy s podivem, že je nám kladeno za vinu záměrně špatné nastavení řízení úvěrového procesu od roku 2010, nedostatky v řízení úvěrového rizika, které jsou součástí systému řídícího a kontrolního, a to přestože družstvu bylo dva roky po sobě Českou národní bankou prominuto ověření řídícího a kontrolního systému příslušným auditorem. Je nepochybné, že pokud by ČNB měla jakékoliv pochybnosti o funkčnosti a efektivnosti řídícího a kontrolního systému, jistě by ČNB družstvu ověření řídícího a kontrolního systému nezávislým auditorem nepromíjela. Navíc v MSD proběhla rozsáhlá prověrka AML v MSD zaměřená právě na kontrolní činnosti, a to bez zjištěných závad.
 
 
Procesy nastavené v družstvu byly tedy v pořádku, samotné nastavení procesů nezpochybnil ani samotný soud a řada soudních znalců pro odvětví bankovnictví. Předsedkyně senátu při odůvodnění rozsudku dokonce konstatovala, že formálně byly předpisy v družstvu v pořádku a byla dodržena u poskytnutých úvěrů metodika. Přesto soud odsoudil členy představenstva za porušování povinnosti při správě cizího majetku. To je pro mě naprosto nepochopitelné a nerozumím tomuto rozhodnutí. Úkolem představenstva bylo právě správné nastavení procesů, kterými se řídili pracovníci obchodního oddělení, a které byly hodnoceny auditory a znalci v oboru jako funkční. Městský soud v Praze vůbec nepřihlédl a současně nerespektoval stanovy družstva a z ní vyplývající úlohu a postavení představenstva v celém procesu schvalování úvěrů. Podle platných stanov bylo představenstvo oprávněno poskytnout výlučně úvěr, o jehož poskytnutí, včetně zajištění, rozhodla úvěrová komise, vše podle  odstavce X, bod č. 7. Úvěrová komise rozhodovala podle stanov družstva o poskytování úvěrů a zajištění úvěrů, odstavec XI. bod 1 a, b, stanov družstva. Tento dokument byl pro členy družstva závazný. Členové úvěrové komise nebyli nikterak závislí na představenstvu. Jednotliví členové byli voleni členskou schůzí družstva a museli být ve svých funkcích potvrzeni ČNB. Při podání žádosti o úvěr jednali úvěroví dlužníci výhradně s pracovníky obchodního oddělení.
 
 
Konkrétní pracovník úvěr vyhodnotil, poté jej předal risk manažerovi se svým stanoviskem, risk manager připojil své stanovisko a poté byla kompletní složka předána úvěrové komisi k závěrečnému posouzení. V případě zamítavého stanoviska nebyl úvěr dále podstoupen představenstvu k podpisu. Tyto informace měly k dispozici jak státní zástupkyně, tak i soud, přesto bylo soudem představenstvu kladeno za vinu podvodné jednání u sedmi úvěrových klientů, kteří porušili zákon tím, že použili úvěrové prostředky k jinému účelu, než bylo uvedeno ve smlouvě. Je tedy absurdní, že za vyvádění finančních prostředků do Hongkongu může podle vyjádření JUDr. Smetanové představenstvo, a to i přesto, že nejednalo nikdy s žádným úvěrovým dlužníkem, úvěroví dlužníci nikoho z představenstva neznali. Nebyl zjištěn žádný důkaz o jakémkoli spojení představenstva s kterýmkoli dlužníkem. Představenstvo navíc nikdy nejednalo s žádnou z bank LBBW nebo HSBC, tedy s bankami podílejícími se na převodech, nejednalo se znalci, kteří zpracovávali odhady nemovitostí, nezasahovalo do úvěrového procesu, neschvalovalo úvěry, nezasahovalo do procesů schvalování a nikoho neovlivňovalo.
 
Už jste to trochu naznačil. Komu jste jako MSD v době svého růstu mohli vadit, jaká byla tehdejší nálada v politice vůči záložnám?
 
Přibližně pět měsíců před zásahem orgánů státu  v družstvu jsem byl opakovaně ústně upozorňován kolegy s ostatních záložen, abychom si „nezahrávali“, že družstvo příliš roste a především z malých bank odčerpává miliardu finančních prostředku měsíčně, což tyto banky nenechají určitě bez povšimnutí. V únoru 2013, tedy dva měsíce před zásahem v družstvu, jsem se dozvěděl o připravené úpravě zákona týkajícího se omezení činnosti sektoru družstevních záložen. Ten byl následně po zásahu předán do Parlamentu k projednání a se zpožděním i schválen. Sektor družstevních záložen byl tímto zákonem prakticky diskvalifikován. Po Metropolitním spořitelním družstvu byla odebrána licence další velké družstevní záložně: WPB Capital. Jaké osoby nebo instituce měly největší zájem na pádu největší družstevní záložny, se pravděpodobně dnes už nedozvíme, protože toto orgány státu nezajímá. Stát prostě potřeboval někoho odsoudit.
 

Anketa

Podporujete stávky a hladovky za klima?

2%
98%
hlasovalo: 20320 lidí
 
Proti shora popsanému rozsudku jste se odvolali, jakými prostředky chcete bojovat?
 
Ano, proti rozsudku jsem se odvolal. Žádal  jsem o zproštění obžaloby. Chtěl bych zde poděkovat svému obhájci JUDr. Filipu Seifertovi za skutečně mimořádně skvěle odvedenou práci, profesionální přístup za celou dobu kauzy (od roku 2013) a neúnavný a neutuchající boj o pravdu. Nejsem si vědom, že bych se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání. Určitě budeme dál bojovat „s nedotknutelnou a bezchybnou ČNB“ ve správní žalobě a budeme se bránit všemi dostupnými právními prostředky. Nechci se smířit ani s postupem Vrchního státního zastupitelství v Praze v této kauze, protože celý případ svými nestandardními kroky významně ovlivnilo. Pevně věřím, že se najdou časem novináři nebo reportéři, kteří najdou odvahu, budou objektivní a začnou se do hloubky zabývat okolnostmi pádu největší družstevní záložny.
 

reklama

autor: Tomáš A. Nový

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Když ajťáka zaměstná stát, jak to může dopadnout? Šichtařová o pokřivené logice, která nás brzdí

15:27 Když ajťáka zaměstná stát, jak to může dopadnout? Šichtařová o pokřivené logice, která nás brzdí

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Podle údajů Eurostatu došlo v lednu 2024 k poklesu cen potravin v Česku…