Kardinál Vlk se přátelí s estébákem, šokoval klausovský katolík

14.12.2011 12:30

EXKLUZIVNĚ Spor mezi tradičními a liberálními katolíky nabral na obrátkách. Vložil se do něho i kardinál Miloslav Vlk, který se opřel do tradičních katolíků okolo Michala Semína, který má blízko k prezidentu Václavu Klausovi a jeho vicekancléři Petru Hájkovi. Označil je za fundamentalisty a extremisty. Semín kontroval s tím, že Vlk a Tomáš Halík se přátelí s estébáckým knězem Františkem Holečkem, který dostal za komunismu řadu lidí do vězení. Redakce požádala kardinála Vlka o vyjádření. Ten se vyjádřil jen k části Semínových námitek. Na problematiku své spolupráce s Holečkem nereagoval.

Kardinál Vlk se přátelí s estébákem, šokoval klausovský katolík
Foto: kardinal.cz
Popisek: Kardinál Miloslav Vlk

Vlk napsal, že kruh „popíračů“ kněžství Tomáše Halíka se rekrutuje z řad konzervativních a fundamentalistických extremistů, „kteří se před několika lety aktivizovali jako sympatizanti lefebvristů, jako odpůrci některých dokumentů II. vatikánského koncilu a směřovali za Marcellem Lefebvrem a jeho následníky ke schizmatu v církvi.“

Dokumentace činnosti tradicionalistů

„Mnozí z této skupiny se pak spojovali i s fašizujícími tendencemi politických extremistů (Dělnická strana, Sládkovci),“ napsal Vlk.

„Do tohoto okruhu patřili vedle Kartáka i Čejka, Blahník, ano i pan Semín (oddával ho P. Halík, platně?), který je dnes poradcem na Hradě. Ve svém osobním archívu mám o tom bohaté doklady, několik set položek o činnosti těchto osob i celé jejich skupiny. Tehdy se o ně zajímalo i oddělení naší bezpečnosti, sledující extremismus,“ uvedl Vlk.

Agent StB ve Vatikánu František Holeček

Na to reagoval v komentáři pro ParlamentníListy.cz novopečený předseda konzervativní Akce D.O.S.T. Michal Semín. Vlkovi vyčítá, že přátelí s dlouholetým spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti Františkem Holečkem.

Související dokument ZDE

„Kardinál Vlk mě dává do souvislosti s jakousi skupinou, napojenou na ´fašizující tendence politických extremistů´. Uvádí několik jmen údajných členů této skupiny, přičemž se mu v případě Petra Bahníka (´Blahník´) nedaří jeho jméno ani správně vyhláskovat. Tato chyba zvláště překvapuje v souvislosti se sdělením, že má pan kardinál Vlk ve svém ´osobním archívu několik set položek o činnosti těchto osob i celé jejich skupiny´. Prý se o nás zajímala i StB, pardon, chtěl jsem říct ´oddělení naší bezpečnosti, sledující extremismus´. Zmínka o StB tu je přesto na místě. Tuším totiž, kdo se za těmito stohy údajně kompromitujících materiálů skrývá. Je jím dlouholetý spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti František Holeček, jenž byl StB vyslán na teologická studia do Říma, aby po svém vysvěcení na kněze zpravodajsky působil v řadách kněžské emigrace,“ reagoval Semín.

Semín píše, že ze spisu, který je od roku 2006 veřejně k dispozici, jasně vyplývá, že ateista František Holeček, zvaný Čeřich či Juvan, pro StB pracoval přinejmenším do konce roku 1988, rozhodně však ještě v době krátce před přijetím kněžského svěcení.

Holeček blízkým spolupracovníkem Vlka a Halíka

„Podle získaných informací i svědectví obětí zátahu proti katolickému samizdatu to byl právě F. Holeček, kdo se osobně ´zasloužil´ o uvěznění skupiny věřících v komunistickém žaláři. Po roce 1989 nastoupil F. Holeček úspěšnou církevní kariéru, když byl jmenován do čela tzv. husovské komise, usilující o církevní rehabilitaci Janu Husa. Stal se blízkým spolupracovníkem kardinála Vlka a Křesťanské akademie, založené a vedené Prof. Tomášem Halíkem,“ píše Semín.

Semín dále píše, že ho překvapilo, když od Holečka začal dostávat dopisy, v nichž mu vyjadřoval sympatie a pochopení pro můj kritický vztah k liberálním změnám posledních desetiletí a způsobu, jakým Církev v Čechách řídí kardinál Vlk.

Kardinál Vlk s knězem Holečkem (zdroj: kardinal.cz)

na fotografii Kardinál Vlk s Františkem Holečkem na Poutní slavnosti - Vranov u Brna 5. září 2010

„Chtěl vědět, jaké akce chystám, co hodlám publikovat a zjišťoval, jaké názory k důležitým otázkám církevního a veřejného života zaujímám. Později jsem zjistil, že podobné dopisy obdrželi také jiní věřící, známí svým kritickým postojem k relativizaci katolického učení. Souběžně s touto korespondencí se stupňovaly mediální útoky kardinála Vlka na časopis Te Deum, Institut sv. Josefa, Lipový kříž či Hnutí pro život. To, co mě na nich nejvíce zaráželo, nebyly jen věcné omyly a dezinterpretace, ale jejich celková dikce a slovník, stylově připomínající posudky psané komunistickou státní bezpečností či redaktory Rudého práva,“ vypráví Semín.

„Jsem přesvědčen o tom, že i kardinálu Vlkovi musela být Holečkova minulost známa, neboť věrohodné pochybnosti o jeho morálních kvalitách se objevovaly již před zveřejněním důkazů o jeho podílu na pronásledování Církve,“ říká ParlamentnímListům.cz Semín.

Co je to za materiály?

Semín se vyjádřil i k Vlkově výtce, že jeho skupina má „starost o záchranu pravé víry“. „Inu, to už tak u katolíků bývá. Pokud jsme svědky relativizace katolické nauky či upadlé praxe, jak o tom hovoří i Benedikt XVI., pak je naší povinností těmto rozkladným jevům čelit. Nepopírám, že péče o neporušené předávání Kristovy nauky, obsažené v Písmu svatém, Tradici a učení Církve, je předně úkolem pastýřů. Pokud však pastýř není svému poslání věrný, má katolický věřící právo na tuto skutečnost nejen upozornit, ale i vyžadovat nápravu,“ říká Semín.

Semín míní, že kardinál Vlk by měl oněch „několik set položek o činnosti těchto osob a jejich skupiny“, vyžadujících zvýšený zájem policejních orgánů, na svých internetových stránkách zveřejnit. „Už proto, abychom si plně uvědomili, čím se v průběhu své pastýřské služby, či spíše panování, tak intenzivně zabýval. Špehováním, získáváním rádoby kompromitujících materiálů na osoby, mající na některé věci odlišný názor, jejich démonizací v církevním prostředí a následným šířením pomluv v médiích. Z lásky k němu bych si přál, aby neodešel z tohoto světa s nenávistí vůči komukoli, tedy i svým názorovým oponentům. Proto jsem kdykoli připraven, bude-li si to pan kardinál přát, k osobnímu setkání a smíření. Já tomu překážky rozhodně klást nechci a nebudu,“ uzavřel Semín.

Holeček se za spolupráci s StB omluvil

Sám Holeček se v listopadu 2007 na stránkách Christnet.cz věřícím omluvil, že ve Vatikánu působil jako agent československé komunistické rozvědky s tím, že se obrátil a svěřil se generální zpovědi. „Ve velké důvěře, lásce, oddanosti a účasti s vámi, milovaní spolubratři, vás prosím, přijměte mou kající a upřímnou omluvu za špatné skutky, které jsem učinil a kterými nyní Církev trpí, odpusťte mi, a znovu mne prosím přijměte pro lásku, které nás učí náš Pán Ježíš Kristus. Svoji kající omluvu jsem veřejně učinil sám, aby Církev nebyla vystavována útokům a netrpěla pro mé dřívější hříchy,“ uvedl Holeček.

„Je to moje životní chyba. Nepokoušel jsem se kvůli tomu v církvi o žádnou kariéru a vstoupil jsem také do kajícného řádu. Od té doby je můj život naplněn prací,“ řekl Holeček v roce 2006 LN.

Kardinál Vlk pro ParlamentníListy.cz replikoval na Michala Semína. „Ke stylu, tónu, invektivám a hrubostem článku se vyjadřovat nehodlám. Čtenář si o této úrovni vedení dialogu udělá úsudek sám. Ani nepokládám za odpovídající, abych v diskusi vyvracel řadu podezření, výmyslů a nepravd autora,“ napsal kardinál na úvod s tím, že vyjádří jen k některým prohlášením Michala Semína.

Archiv z veřejně přístupných materiálů

„K výzvě pana Semína, abych zveřejnil „materiály“ k činnosti osob z okruhu lefebvristů, časopisu Te Deum a dalších institucí a skupin, chci říci, že „několik set položek o činnosti těchto osob a jejich skupin“, které ve svém počítačovém archivu skutečně mám, jsou články publikované především na nejrůznějších mediálních portálech psaných i digitálních, které byly veřejně přístupné, jako Christnet, Te Deum, Karolik Revue.cz a další internetové stránky, např. Altermedia, dále Kartákův Kontras, lefebvristické fórum Traditione, a řada dalších, domácích i zahraničních.

O povinnosti a zodpovědnosti biskupa sledovat dění v diecézi, i když to pan Semín nazývá odlišnými pojmy, nehodlám diskutovat. Po technické stránce jsem vlastně dělal to, co dělá každá redakce nebo úřad, odpovědný za určitou sféru života, že si vytváří tematický archív, informační databázi. Tak to žádala má zodpovědnost, není to nic tajného a nevidím důvod, abych tyto věci zveřejňoval,“ uvedl kardinál Vlk.

„K návrhu osobního ´setkání ke smíření´, které pan Semín navrhuje, se samozřejmě stavím pozitivně. Je však pro mne málo pochopitelné, že po dlouhé řadě tirád, invektiv a nepěkného napadání p. Semín říká, že by si ´z lásky ke mně přál, abych neodešel z tohoto světa s nenávistí vůči komukoliv´, abychom se ´smířili´. Nehodlám to nazvat neupřímností a farizejstvím, ale chci ho ujistit, že svou zodpovědnost biskupa vůči dění v diecézi a vůči osobám a činnosti různých názorových proudů nepokládám za ´nenávist vůči komukoliv´, i když jsem byl povinen vydávat rozhodnutí, která nebyla ve shodě s tím, co si ti druzí mysleli a přáli. Přál bych si, aby si p. Semín uvědomil (a to neříkám s postojem povýšenosti), že naše pozice zodpovědnosti a vztah vůči zmíněným názorovým proudům jsou odlišné. V naukových věcech v církvi není demokracie. Není tu dialog rovnocenných partnerů, i když uznávám nutnost bratrského dialogu v církvi i o různých naukových otázkách. Aby navrhované setkání bylo upřímné a poctivé, aby mělo smysl a nebylo pouze nějakým divadýlkem, byl bych rád, abychom se shodli na výše uvedených základních východiscích,“ uzavřel kardinál Vlk.

Rádio Vatikán

Sporu tradicionalistických katolíků a Hradu na straně jedné a liberálních katolíků s Tomášem Halíkem v čele si všiml již i Vatikánský rozhlas.

„Pokud si kněz dlouhodobě plete náboženskou činnost a politiku, nemůže se pak divit, že s ním jeho názoroví protivníci, zvláště ti zavilejší, začnou jednoho dne jednat jenom jako s politikem, tedy prostřednictvím mediálních podpásovek, tj. běžných komunikačních prostředků politické scény. Avšak ruku na srdce. Vyjádření, jaká použil Otec Tomáš v médiích na adresu prezidenta České republiky, byla více než jednou také nemálo provokativní. Jeho tvrzení o ´afinitě k fašizujícímu světu maloměšťáků´ (Novinky.cz, 28.2..2011) a ´poruše osobnosti´ (Týden, 21.3.2011) - toto rozhodně nejsou výroky, které by si katolický kněz v kterékoli zemi někdy dovolil vyřknout v médiích na adresu svého nejvyššího státního představitele. V tomto bodě je Otec Tomáš mezi kněžími v Evropě a patrně i v globálním měřítku bezpochyby ojedinělý,“ uvedl ředitel české sekce Rádia Vatikán Milan Glaser.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

9:01 Svérázy podnikání a obchodování v Číně. Nahlížíme do zákulisí Expa postsocialistické Evropy

REPORTÁŽ Obavy z kopírování výrobků, ale i velká vděčnost za čínskou pomoc. Takové jsou dojmy report…